DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 95     <-- 95 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


12. sjednice U. O. Saveza,
koja je održana 9. IV. 1980. g. uŠumarskog doma —


Prisutni:


Dr. N. Komlenović, mr. Đ. Kovačić, ing.


0. Piškorić, dr. B. Pnpić, ing. S. Vanjkovđć,
ing. V. Živković i ing. R. Antoljak,
te sa strane Računovodstva: Rade Tkalčec
i knjigovođa Mirjana Horvat.
Ispričani:
Ing. I. Delajković i ing. A. Muđrovčić.


Dnevni red


1.
Otvaranje sjednice i uvodna riječ
predsjednika
2.
Izvještaji: a) tajnika, b) urednika Šumarskog
lista
3.
Izvještaji računovodstva: a) završni
račun za 1979. g., b) izvještaj N.O. o
pregledu materijalnog i financijskog
poslovanja Saveza, c) plan rada za
1980. g., d) financijski plan prihoda
i rashoda za 1980. g.
4.
Problematika Šumarskog doma — izvještaj
odbora
5.
Razno
ad 1


— Sjednicu je otvorio prof. dr. B. Prpić,
predsjednik Saveza, i iznio je da je
glavna preokupacija uprave Saveza, u
periodu između 11. i 12. sjednice bila
nastavljanje radova oko organiziranja
Savjetovanja: Stanje i razvoj šumarstva
i drvne industrije Hrvatske-Mogu li šume
Hrvatske podmiriti potrebe na drvu?,
koje je Savez započeo još početkom 1979.
godine.


— Održani su brojni sastanci užeg kruga
članova Saveza i uspostavljena uspješna
suradnja s RK SSRNH, odnosno
predsjednikom drugom Marijanom Cvetkovićem.
Dogovoreno je da se glavna
Zagrebu, u društvenim prostorijama
Trg I. Mažuranlća 11.


rasprava o iznesenoj — akutnoj — problematici
i razlozima zaostajanja šumarstva
i drvne industrije Hrvatske u razvoju
održi do polovine svibnja o. g.
kojoj bi prisustvovali: članovi triju sekcija
RK, zatim društveno-politički i odgovorni
faktori CK SKH, I. V. ,i Sabora,
kao i 30-40 predstavnika struke sa područja
Hrvatske.


— Po završenoj RASPRAVI u RK i
pod pokroviteljstvom SSRNH održalo bi
se najavljeno Savjetovanje za cjelokupno
članstvo Saveza i predstavnike brojnih
šumarija, šumskih gospodarstava, DIP-
ova, kemijske prerade drva, prometa i
trgovine drvnim proizvodima i si., gdje
bi se iznijeli prijedlozi i smjernice s održane
RASPRAVE u SSRNH, te se dogovorilo
o načinu pristupanja i sprovedbe
prihvaćenih dogovora. Tek tako razmotreni
i prihvaćeni prijedlozi, doneseni na
Savjetovanju cjelokupne struke, proslijedili
bi se na Sabor SRH i ostala odgovorna
društven o-politička tijela na daljnji
postupak.
ad
2/a


U svojem izvještaju tajnik Saveza dr.


N. Komlenović upoznao je prisutne s
radom uprave i stručne službe Saveza.
— Povodom javne rasprave o prijedlogu
Zakona o poljoprivrednom zemljištu
u Savezu je održano nekoliko sastanaka
i dogovora, te su dostavljene značajne
primjedbe na ovaj prijedlog zakona Republičkom
komitetu za poljoprivredu i
šumarstvo. U svojem 11-12/79 broju Šum.list
objavljuje u cijelosti ove primjedbe
i prijedloge.
— Odbor za izradu skice EVROPSKOG
PJEŠAČKOG PUTA E-6, u sastavu: dr.
Vladimir Blašković, sveuč. profesor, ing.
Dragutin Böhm i ing. Oskar Piškorić, a
273
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 96     <-- 96 -->        PDF

na poticaj Saveza IT šumarstva i ind.
prerade drveta Jugoslavije i Blaže Kilibarde,
turističkog radnika iz Zagreba,
predlaže da E-6 staza prolazi ovim itinerarijumom:
Kastav gdje se priključuju
na slovenski dio ove staze, zatim Platak-
Crni lug-Omladinsko jezero Lokve-Golu-
binjak-Mrzle Drage-Mrkopalj-Tuk-Matić
poljana-Jasenak-Tomići - Drežnica preko
Gluhe Kapele, putem partizanskih ranjenika-
Krivi put-Senj-Senjska Draga-Stolac-
Oltari-Zavižan-Premužićevom stazom na
Veliki Alan-Mirovo-Štirovača-Baške Oštarije-
Karlobag-trajektom na Pag-Posedarje-
Obrovac-Tulove grede-Prezid-Gračac-Cerovačke
pečine-vrelo Zrmanje-Srb-KaldrmaDrvar-
time da se provede i krakom Drežnica-
Modruš-Plaški-Saborsko-Plitvice-Babin


potoik-Vrhovine-Otočac-Krasno-Oltari.


— Kao predstavnik Saveza ing. B. Dereta
sudjelovao je u radu sjednice SITŠID-
Jugoslavije u Beogradu gdje se pripremaju
referati o stručnim kadrovima
za skoro savjetovanje: Problematika i
obrazovanje kadrova.
— Mr. Slavko Matić, tajnik II. Saveza,
obranio je 4. III. o. g. svoju doktorsku
disertaciju: Utjecaj ekoloških i strukturnih
činilaca na prirodno pomlađivanje
prebornih šuma jele i bukve u Gorskom
Kotaru. Čestitamo!
— Obavještavamo članstvo o živosti u
radu terenskih DIT-ova:
a) DIT šumarstva i drvne industrije-Zagreb,
u posljednja 2 mjeseca organizirao
je, u Šumarskom domu u Zagrebu, pet
stručnih, turističkih i općih predavanja
uz brojni odaziv članstva. Predavači su
bili: 1. Ing. F. Knebl: Čovjek i priroda —
čovjek i njegova okolina, 2. Dr. W. J.
Libby (Kalifornija-USA): Mogućnost uzgoja
sekvoje i libocedra, 3. Dr. Z. Potočić:
S puta po zapadnom Sredozemlju, 4.
Ing. P. Ziani: S puta po bliskom Istoku
i 5. Dr. B. Kraljić: Financiranje biološke
reprodukcije i odvajanja renti u šumarstvu.
DIT-Zagreb nastavlja s organiziranjem
jednodnevnih ekskurzija u šume i
obilazak postrojenja drvne industrije.


— U Podr. Slatini održana je osnivačka
skupština DIT-a 18. III. o. g. Zapisnik
o radu Savez još nije primio!
— DIT-Gospić je održao svoju skupštinu
5. IV. o. g. u Gračacu, uz obilazak
Cerovaćke pećine! Za predsjednika je
izabran ing. Ivan Šubarić.
— DIT-Osijek je najavio saziv osnivačke
skupštine, koja će se održati u Osijeku
26. IV. o. g.
— Tajništvo Saveza dostavilo je ovim
društvima: Statut Saveza, Zakon o osnivanju
udruženja građana, Upisne listove
za kartoteku, pristupnice, društvene značke
(šumarske i IT) i dr.
— Savez očekuje od terenskih DIT-ova
izvještaje i zapisnike o radu skupština,
iskaze o sastavu U. O., planovima rada
i si., kako bi mogao sve materijale objaviti
u Šum. listu.
— Odajemo posmrtnu počast kolegama
koji su umrli tokom II-IV. mj. o. g.:
Ing. Stjepan Cestar (Zagreb), ing. Marko
Unukić (Vinkovci), šum. tehn. Mirko Balaić
(Samobor) i ing. Drago Krvavica
(Vinkovci) — Hvala i slava im!
ad 2/b


— Tehn. urednik Šum. lista ing. O.
Piškorić najavio je skori izlazak lista br.
11-12/79. gdje će biti objavljeni cjelokupni
materijali Savjetovanja: Gospodarenje
u šumama na području prebornih šuma,
koje je održano u Ogulinu 19. X. 1979. g.
Skrećemo pažnju na ovaj broj Š. L. koji
sadrži brojne referate koje su podnijeli:
prof. dr. D. Klepac (Zagreb), zatim dr. V.
Hren (Zagreb), ing. D. Böhm (Zagreb),
dr. D. Cestar (Zagreb), ing. S. Milković
(Rijeka), ing. P. Nežić (Ogulin), ing. N.
Jugo vic (Delnice), mr. G, Petrović (Novi
Vinodolski), ing. B. Momčilović (Ogulin)
i dr.


ad 3/a


Opširni izvještaj i obrazloženje uz Završni
račun za 1979. g., Saveza podnio je
financijski savj. Rade Tkalčec, iz kojega
objavljujemo tek dio glavnih podataka.
Cjelokupni izvještaj priložen je originalnom
zapisniku sjednice.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 97     <-- 97 -->        PDF

OBRAČUN UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO MJESTIMA TROŠKOVA


Vrst
prihoda-rashoda Ukupnodin.
Mjesto troškova
Savez i Šumarski
str. službe list
Tiskanica
i knjige
A. PRIHODI
1. Vlastiti prihodi 1.197.603,70 293.645,50 401.244,70 502.713,50
2. Dotacija SIZA-a 440.135,10 74.000,00 366.135,00
Ukupni prihodi: 1.637.738,80 367.645,50 767.379,80 502.713,50
Ukupno rashodi: 1.417.136,10 299.469,30 584.780,80 532.886,00
C. Ostatak prihoda 220.602,70 + 68.176,20 + 182.599,00 — 30.172,50


Iz prednjeg obračuna je vidljivo, da
ukupni ostatak prihoda iznosi 220.602,70
din. i da po mjestima troškova proizlazi
slijedeće stanje:


— Savez i stručne službe,
ostatak prihoda od + 68.176,20 din.
— Šumarski list
ostatak prihoda od + 182.599,00 dm.
— Tiskanice i stručne knjige
gubitak-manjak — 30.172,50 dm.
Ostatak
prihoda u saldu din.
220.602,70 din


Prijedlog za podjelu ostataka prihoda:


Ostatak prihoda od 220.602,70 predlaže
se rasporediti:


1. za prijenos u iduću godinu, ostatak
prihoda od Šumarskog lista, u strogo
namjenska sredstva din. 182.599,00 za pokriće
troškova Šumarskog lista u 1980. g.
2. za prijenos u iduću godinu, dio ostatka
prihoda Saveza i stručnih službi
od din. 14.603,70
3. u Fond zajedničke potrošnje — za
ostale namjene din. 23.400,00 (godišnje
9.000,00 din. x 2,6 prosječno uposlenih
radnika).
ad 3/b


U ime Nadzornog odbora Saveza, detaljan
izvještaj o izvršenom pregledu cjelokupnog
materijalnog i financijskog poslovanja
za 1979. g., podnio je ing. S.
Vanjković.


— Ovdje iznosimo nešto skraćeni nalaz
N. O., dok je originalni izvještaj pohranjen
u društvenoj arhivi Saveza, uz Zapisnik
o radu 12. sjednice U.O. s pripadajućim
prilozima.
— U .smislu čl. 34. Statuta članovi Nadzornog
odbora Saveza ITŠDI Hrvatske
tokom 1979. god. povremeno su vršili
pregled blagajničkog i knjigovodstvenog
poslovanja, a prije Završnog računa izvršen
je cjelokupni pregled.
Na dan 31. XII 1979. g.


1. Saldo blagajne iznosio je 2.315,30
2. Žiro-račun
2.579.335,30
3. Ukupni prihod po ZR/79 1.637.738,80
4. Ukupni rashod po ZR/79 1.417.136,80
5. Ostatak prihoda po ZR 220.602,70
6. Obaveza prema dobavljačima 192.551,90
7. Potraživanja od kupaca 92.393,05
8. Otpis osnov. sredstava 3.619,00


ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— Članovi Nadzornog odbora ukazali
su službenicima administracije, blagajne
i knjigovodstvenog poslovanja na manje
propuste i manjkavosti, te su u vezi toga
date istima upute (usmeno i pismeno) s
nalogom za hitno otklanjanje. To je i
učinjeno, tako da u konačnici cjelokupan
rad materijalno-financijskog poslovanja
zadovoljava.
— U toč. 5 (ostatak prihoda) nalazi se
ostatak prihoda od Šumarskog lista u
iznosu od 182.599,00 din., što je uzrok
izvanredno primljena dotacija SlZ-a za
znanstveni rad SRH, a ne uspješnija prodaja
Šumarskog lista.
— Šumarski list i dalje kasni sa izlaženjem
zbog poteškoća oko štampanja
lista. Da je veći tiraž sigurno bi bilo i
to pitanje lakše rješivo. Ponovo se pojavljuju
zaostala dugovanja (30.610,00
din.), pa se predlaže otpis za bezizgledne
slučajeve iz god. 1977 i 1978, kao i obustava
dostave lista. Smatramo da je tome
uzrok skrajna nemarnost, nezainteresiranost
i nesolidamost pojedinaca za šumarsku
struku. Tu bi trebali pomoći, kao
što ismo već jednom naglasili, terenski
radnici i šumarska društva na što većem
prikupljanju pretplatnika časopisa.
— Prodaja tiskanica nije ispunila očekivani
prihod (manji za 30.172,50 din).
Uzrok je manja potrošnja tiskanica po
šumskim gospodarstvima i šumarijama.
To pitanje bi trebalo riješiti sa Komitetom
za poljopr. i šumarstvo i Općim
Udruženjem šumarstva i prerade drva.
— Također ostaje i dalje otvoreno pitanje:
prodaja knjige »Povijest šumarstva
Hrvatske«, gdje leži zaleđeno 150.000,
00 din Ponovno predlažemo da šumarske
i drvno4ndustrijske organizacije otkupe
po 2-3 knjige, i poklone ih školskim bibliotekama,
što bi bila i propaganda za
šumarstvo. Sve je ovo utjecalo na smanjenje
prihoda Saveza.
— Na kraju se zaključuje da je financijskonmaterijalno
poslovanje Saveza ITŠDI
Hrvatske, unatoč naprijed ukazanim
poteškoćama, bilo uspješno, te se ovaj
izvještaj, uz ZR za 1979. god., predlaže
Upravnom odboru Saveza ITŠDI Hrvatske,
na znanje s molbom da ga odobri.
— Prisutni članovi U. O. Saveza, bez
većih primjedbi, prihvatili su i odobrili
izvještaj o Završnom računu za 1979. g.,
koji je podnio financ. savj. R. Tkalčec,
zatim izvještaj N.O., podnesen po ing.
S. Vanjkoviću, kao i prijedlog za podjelu
ostatka prihoda od 220.602,70 din. (vidi
toč. 3-a).
ad 3/c


PRIJEDLOG PLANA RADA SAVEZA IT
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE


HRVATSKE ZA 1980. GODINU


I. REDOVNI RADOVI
Upravni odbor Saveza i njegova Stručna
služba obavit će 1980. godine uobičajene
radove, kao i redovne administrativno-
stručne poslove, koji su povezani s
društvenom aktivnošću, izdavačkom djelatnošću,
materijalno-financijskim poslovanjem
i si.


II RADOVI OKO AKTIVIZIRANJA RADA
SAVEZA I TERENSKIH DIT-ova


1. Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne
industrije moraju u 1980. g. uložiti maksimalne
napore da ostvare punu koordinaciju
i suradnju i da Savez i njegovi DIT-
ovi predstavljaju operativni front organiziranih
inženjera i tehničara i glavni
nosioci razvoja i progresa struke!
2. Stoga će Savez i njegovi terenski
DIT-ovi pojačati nastojanja oko rješavanja
temeljnih pitanja iz oblasti šumarstva
i drvne industrije SRH, koja već
godinama čekaju na rješenja, a posebno
o položaju struke i uzrocima njezinog
zaostajanja.
3. Tokom godine potrebno je pripremiti
materijale u vezi učlanjdvanja svih radnih
organizacija šumarstva i drvne industrije
Hrvatske (cea 320 organizacija),
kao kolektivnog članstva u Savez, koji
bi godišnje uplaćivali novčani doprinos
od 1.000 do 2.500 dinara (društvena članarina
za kolektivno čanstvo), a u svrhu
proširenja i ojačanja materijalno-financijske
baze i ostvarivanja ciljeva Saveza
kao što su: formiranje Centra za propagandu
i popularizaciju struke, organiziranje
prigodnih stručnonpropagandnih
izložbi, izdavanje stručnih priručnika,
tablica za kubiciranje, obrazaca-tiskanica
i dr.
III.
STRUČNA SAVJETOVANJA 1
MANIFESTACIJE
1. Organizirati- Savjetovanje:- Stanjerazvoj
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
— Mogu li šume Hrvatske podmiriti
potrebe na drvu? Ovo će Savjetovanje
organizirati Savez za cjelokupno
svoje članstvo uz pomoć i pod pokroviteljstvom
RK SSRNH pod konac mjeseca
svibnja o. g. u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 99     <-- 99 -->        PDF

2. Pristupiti realizaciji prihvaćenim na
raspravama u RK SSRNH kao i na spomenutom
Savjetovanju.
3. Savez će sudjelovati u akcijama o
pitanjima stanja i obrazovanja stručnih
kadrova i njihovom prilagođivanju potrebama
struke, kao i nastaviti radove
oko vrednovanja opće korisnih funkcija
šume i priznavanja šumarstva kao prioritetne
grane.
4. Šumarstvo i drvna industrija Hrvatske
trebaju dobiti položaj i tretman kao
i ostale sirovinske grane koje su od posebnog
interesa kako za razvoj SRH
tako i čitave zemlje!
5. Izrada idejnog projekta za EVROPSKI
PJEŠAČKI PUT E-6 kojim staza
prolazi ovim intenerarijumom: Kastav
gdje se priključuju na slovenski dio ove
staze, zatim Platak-Crni lug-Omladinsko
jezero Lokve — Golubinjak-Mrzle Drage-
Mrkopalj-Tuk-Matić Poljana-Jasenak-Tomići-
Drežnica-preko Gluhe Kapele, pnitern
partizanskih ranjenika-Krivi put Senj-
Seniska Dranra-Stolac-Oltari-Zavižau-Premužićevom
stazom na Veliki Alan-Mirovo-
Štirovača-Baške Oštariie-Karlobag-trajektom
na Pag-Posedarje-Obrovac-Tulove grede-
PrezidjGračac-Cerovačke pećine^vrelo
Zrmanje-Srb-Kaldrrna-time da se provede
i krakom Drežnica-Modruš-Plaški-Saborsko-
Plitvice-Babin potok-Vrhovine-OtočaC´
-Krasno-Oltari, kao i realizacija spomenutog
idejnog projekta uz stručnu i financijsku
pomoć Šumskih gospodarstava,
šumarija, terenskih DIT-ova i si.
6. Savez će nadalje održavati sastanke
u svojem Šumarskom domu, a posebno
— veoma posiećene i popularne »ŠUMARSKE
ČETVRTKE« — koji će naskoro
proći impozantni »tisući šumarski četvrtak
« !
IV. IZDAVAČKA DJELATNOST SAVEZA
1. Nastaviti s izdavanjem Šumarskog lista,
najstarijeg stručnog časopisa IT šumarstva,
u ovom dijelu Evrope, koji u
1980. g. ulazi u 104. godinu neprekidnog
izlaženja. Obogatiti i kompletirati njegov
sadržaj sa što većim brojem članaka o
dostignućima i rezultatima terenske operative,
kao i uz pomoć terenskih DIT-
ova povećati broj pretplatnika lista!
2. Dovršiti radove na izradi Malog šumarsko-
tehničkog i Drvnoindustrijskog
priručnika I-III i pristupiti njegovom
izdavanju.
3. Prikupljati fotografije i podatke za
pripremne radove na izdavanju MONOGRAFIJE
»ŠUME I ŠUMARSTVO HRVATSKE.
«
4. Izdavati zakonske propise, pravilnike,
uredbe i zakone iz područja šumarstva
i industrijske prerade drva i dr., kao
separatnonpriruone publikacij e.
5. Najavljujemo izlazak i raspačavanje
PRIRUČNIKA IZVJEŠTAJNE I DIJAGNOSTIČKE
PROGNOZNE SLUŽBE UŠUMARSTVU za praćanje šumskih štetočina
i biljnih bolesti. Ovaj će priručnik,
u redakciji Saveza IT šumarstva i ind.
prerade drveta Jugoslavije izići pod konac
1980. g. Priručnik sufinanciraju Savezi
IT šumarstva i drvne industrije iz svih
naših SR, pa tako i naš Savez.


V. PROBLEMATIKA ŠUMARSKOG
DOMA


1. Dovršiti pripremno-tehničke radove
oko obnove fasade, krovišta, sanitarnih
i vodovodnih uređaja i si. zgrade »Šum.
dom.«
2. Bojenje, ličenje i uređenje društvenih
prostorija Saveza.
ad 3/d


Prijedlog financ. plana prihoda i rashoda
za 1980. g.


A) PRIHODI


1. Vlastiti prihodi 2.023,000 din.
2. Dotacije 350.200 din.
Svega: 2.373,200 din.
B) RASHODI


1 Materijalni 615.200 din.
2 Amortizacija 60.000 din.
3 Funkcionalni 1.251.000 din.
4 Doprinosi iz dohotka 67.000 din.
5 Osobni dohoci 380.000 din.
Svega: 2.373.200 din.


— Plan rada i financijski plan prihoda
i rashoda Saveza za 1980. g. u cjelosti je
prihvaćen.
ad 4


PROBLEMATIKA ŠUMARSKOG DOMA


I Stanje sudskih tužbi, podnesenih
početkom 1978. g., a u vezi otkazivanja
daljnjeg korištenja poslovnog prostora
u zgradi »Šumarski dom«, kojom Savez
raspolaže i koristi se na temelju Zak. o
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 100     <-- 100 -->        PDF

vraćanju dijela zgrade Šum. dom (objavljen
u NN br. 25 od 20. VI 1977. g.)
još nije okončano, jer tužene stranke:


1. Centar za kulturu grada Zagreba 2.
Institut za zemlje u razvoju 3. Institut
za drvo i 4. Tehnološki fakultet — Laboratorij
za anorgansku kemiju, svojim
prigovorima na sudska rješenja usporavaju
i priječe donošenje konačnog i pravomoćnog
sudskog rješenja o iseljenjima.
II Savez će i nadalje ustrajati na
svojim pravima koja je zakonski stekao
i očekuje da će započeti sudski sporovi,
koji su u toku, biti naskoro okončani
kako to nalažu pozitivni zakonski propisi.


III Nadalje: Savez osnažuje dosadašnje
postupke i zaključke u vezi svojeg
zakonskog prava raspolaganja i korištenja
zgrade »Šumarski dom« za ostvarivanje
svojih ciljeva utvrđenih Statutom,
kao i za potrebe svojeg kolektivnog
članstva (čl. 17. Statuta Saveza).


IV Realizacija pristiglih molbi za dodjelu
slobodnog prostora u zgradi od


1. Šumarskog instituta — Jastrebarsko,
2. Općeg udruženja šumarstva, prerade
drva i prometa drv. proizvodima — Elektroničkog
računskog centra, 3. Centra za
razvoj drv. industrije — Slav. Brod,
4. Centra za propagandu i popularizaciju
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
i si. je u toku.
V Konstatira se da je Institut za
zemlje u razvoju izgradio tokom 1978/79.


g. poslovni prostor od cea 350 m2 u potkrovlju
zgrade »Šumarski dom« (III. kat)
unatoč upozorenja Saveza da to ne čini,
kao i dostavljenog mu — još koncem
1977 g. — »Zak. o vraćanju dijela zgrade.«
VI Nadalje Institut za zemlje u razvoju
nije, sve do danas, ponudio ili dostavio
konkretan prijedlog u vezi svojeg
dopisa od 9. VIII. 1979. g., kao i razgovora
koji su vođeni između direktora Instituta
i predsjednika našeg Saveza o
okončanju spora kako za poslovni prostor
koji drži i koristi Institut za zemlje
u razvoju u II katu zgrade, kao i onaj
izgrađeni prostor u III katu koji je podignut
bez suglasnosti uprave Saveza
.t j . vlasnika zgrade.


VII Dana 31. XII. 1979. g. iselio se iz
podrumskih prostorija UPIN-Zagreb, pa
sada ovaj prostor koristi Savez za smještaj
svoje obilne arhive i dokumentacije.


VIII Također je 31. XII. 1979. g. iselila
iz Šumarskog doma i uprava tvornice
bjeljenje celuloze »Savacel« (II. kat).
Prilikom iseljenja »Savacel« je predao
Savezu neka osnovna sredstva i sitni
inventar a bez naknade koja nisu od bitne
važnosti za »Savacel«, a prema iskazu i
zapisniku od 21. XII. 1979. g.


IX Centar za razvoj drv. ind. — Slav.


Brod već niz godina koristi poslovni prostor
u zgradi u površini od 17,70 m2 na
temelju ugovora o zakupu. Prigodom preuzimanja
prostorija, nakon iseljenja »Savacela
«, utvrđeno je da je CDI-S1. Brod
koristio i dio prostorija »Savacela« obzirom
na svoju potrebu i povezanost za
gore navedenom prostorijom. Budući da
CDI-S1. Brod, na temelju podnesene
molbe Savezu, dolazi u obzir za dodjelu
većeg poslovnog prostora to će Savez
nastojati da to i ostvari.


X Uprava Saveza potvrđuje da je
Institut za drvo-Zagreb uplatio zaostalu
razliku zakupnine za poslovne prostorije
u istočnom dijelu zgrade »Šumarski dom«


t. j . za vrijeme od 1976. g. do konca 1979.
g. u ukupnom iznosu od din. 176.688,00.
Istovremeno je Savez zaprimio kao akontaciju
i iznos od 251.004,60 din. i stavio
ga u depozit do okončanja sudske rasprave
po predmetu iseljenja iz Šumarskog
doma.
XI Na temelju postojećih zakonskih
propisa Savez potražuje — bez iznimke
— od korisnika poslovnog prostora, u
donedavnom nacionaliziranom — zapadnom
— dijelu doma, zakupninu za vrijeme
od 3 (tri) godine unazad otkako je
objavljen »Zakon o vraćanju zgrade...«


t. j . od 1. VII 1974. g. do 31. VI. 1977. g.,
kao i daljnju zakupninu od 1. VII. 1977.
g. do časa iseljenja!
XII Na ovo minimalno potraživanje
Savez ima zakonsko pravo da ih naplati
i koristi, uz ostalo i za obnovu i popravke
dotrajale vodovodne mreže, sanitarnih
uređaja, popravak i uređenje krovišta
zgrade i si., a pogotovo iz razloga što
sudski utuženi korisnici ovog — zapadnog
i donedavno nacionaliziranog dijela zgrade
nisu nikome — kroz 15 g. i više plaćali
dužnu zakupninu godinama i koja
prelazi iznos od 6.000.000 din.


XIII Savez ostaje kod svojih izjava
danih predstavnicima Instituta za drvo
u protekloj 1979. g., koji su vođeni na
inicijativu Instituta, i zaključuje slijede
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 101     <-- 101 -->        PDF

će: 1. Po primitku pravomoćnog sudskog
rješenja o iseljenju Savez će sklopiti
s Institutom za drvo UGOVOR O
ZAKUPU nužnog poslovnog prostora u
zgradi »Šumarski dom« na vrijeme od
3-5 godina, i ukoliko Institut prethodno
udovolji donesenim zaključcima, koji su
ovdje navedeni i utvrđeni na 12. sjednici


U. Ö.
XIV Nadalje Institut za drvo izdvojiti
će — u sporazumu sa Savezom — poslovni
prostor od 40-50 m2 povezano, za
zadovoljenje i useljenje jednog od navedenih
podnositelia molbi kako je to navedeno
u toč. IV. ovog Zapisnika.


XV Nadalje Institut za drvo iseliti će
i predati Savezu podrumsku prostoriju
gdje je smješten gradski vodomjer zgrade,
budući da iste moraju biti pod ključem
i u rukama Saveza. Za ovaj ispražnjeni
prostor Savez će Institutu za drvo
osigurati novi podrumski iprostor do
konca 1980. g.


XVI Iz poznatih okolnosti Institut za
drvo iselit će ovaj Laboratorij za ispitivanje
čvrstoće namještaja iz podrumskih
prostorija doma do konca 1980. g., kako
je to svojedobno navedeno u dopisu Saveza
br. 133/75 od 10. I. 1976. g.


XVII Nadalje zahtijeva se puno poštivanje
»Kućnog reda«, koji je — uz ostalo


— naročito narušavao Institut za drvo
bacanjem papirnate i druge ambalaže po
dvorištu zgrade, zakrčivao prolaze i hodnike
kutijama i predmetima (namještajem)
i si..
XVIII Savez potvrđuje primitak iskaza
»Ulaganja na uređenje poslovnih prostorija
u ul. 8 maja 82, koji je primio od
Instituta za drvo na iznos od 577.126,50
din. Savez će zajednički sa Institutom


za drvo preispitati navedene stavke ovih
ulaganja i priznat će samo ona ulaganja,
koja su u skladu i ne protive se propisima
o investicijskim ulaganjima t. j . koja
su u skladu s odredbom čl. 2 Zak. o vraćanju
dijela zgrade Savezu IT šumarstva
i drv. industrije Hrvatske od 20. VI. 1977.


XIX Novi UGOVOR O ZAKUPU poslovnog
prostora u zgradi »Šumarski dom«
Savez će sklopiti sa Institutom za drvo
tek kad ovaj — bez odugovlačenja — prihvati
pravomoćno rješenje Općinskog suda
u Zagrebu od 6.VII. 1979. g., koju je
osnažio svojom presudom i Okružni sud
u Zagrebu br. Gž 7044/79-2 od 23. I. 1980
g., kao i kad postupi po ovdje navedenim
zaključcima, koje je utvrdio Upravni odbor
Saveza na svojoj 12. sjednici održanoj
9. IV. 1980. g.


ad 5:


Darovanja stručnih publikacija Knjižnici
Saveza


1. Šumarski institut — Jastrebarsko:
Tipološke značajke šuma slavonskog gorja.
Autori: Dražen Cestar. Vladimir Hren,
Zorislav Kovačević, Jakov Martinović i
Zvonimir Pelcer — Zagreb 1979. g.


2. Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac«
— Nova Gradiška: Rezervati šumske vegetacije
PRAŠNIK I MUŠKI BUNAR
(autori: Slavko Matić, Branimir Prpić,
Đuro Rauš i A. Vranković, Šum. fakultet
u Zagrebu) — N. Gradiška 1979. g. Savez
zahvaljuje na poklonjenim knjigama!
Predsjednik: Dr. B. Prpić v. r.
Tajnik: Dr. N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.