DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Teucrium chamaedrys, Agrostis sp., Festuca
sp., Poaceae, Chaerophyllum hirsutum,
Meum athamanticum, Apiaceae, Actaea
spicata, Ranunculus sp., Lithodora
diffusa, Asteraceae, cf. Centranthus sp.,
cf. Juncus sp., Cyperaceae, podzemne
gljive, Formica ruf a, F. pratensis, Myr
mica sp., Lasius sp., Apis Mellifera, Pitymus
lusitanicus, Capreolus capreolus, neidentificirani
sisavci i cf. Gallus domestica.
Utvrđene su jasne razlike u prehrani,
vezane uz pojedina godišnja doba. U
razdoblju proljeće-ljeto medvjed jede uglavnom
plodove, lišće i izbojke grmlja
koje tada dozrijeva i zeljaste biljke, a u
manjoj količini insekte opnokrilce i plodove
listača; u razdoblju jesen-zima glavna
su mu hrana plodovi listača, a manje
se hrani plodovima ruže i drugog grmlja,
izbojcima od prošlog ljeta, zeljastim bilikama,
sisavcima i insektima opnokrilcima.


Palačo is, F.; Ramos B.: Sadašnje
stanje zečeva u Španjolskoj i
mjere za njihovu zaštitu.


U radu se revidira stanje trije vrsta
zečeva koji žive u Španjolskoj (Lepus
granatensis, L. europaeus i L. castroviejoi)
te se preporučuju mjere za njihovu zaštitu
u područjima gdje se nalaze u regresiji.


LESNICKA PRACE 57 (1978. god.)


Br. 1.


Bludovsky, Z.: Šumarski pogoni u
ČSR


Članak sadrži pregled organizacione
strukture pogonskih jedinica državnih šuma
u ĆSR. Sa stanjem 31. 12. 1976. bilo
je u okviru 7 područnih poduzeća 121
šumarskih pogona (šumarija) s prosječnom
površinom šuma 18.731 ha, 798 šumskih
revira s prosječnom površinom šuma


2.455 ha, 68 središta za iskorištavanje, 18
središta za rasadničku proizvodnju, 154
središta za prijevoz i manipulaciju, 37
središta za preradu drva te 104 pogona
za održavanje. Dalje opisuje autor podrobno
tehničko gospodarske osobine pojedinih
dijelova organizacione strukture.
B a e z , M .: O prisutnosti Hemidactylus
turcicus na Tenerifi (Kanarski otoci)
(Rept., Gekkonidae).


Vrsta gmaza Hemidactylus turcicus po
prvi puta se spominje ona Kanarskim
otocima te se iznose mogući uzroci njegova
prisustva na Tenerifi kao i ekološki
problemi, koje invazija ove vrste može
uzrokovati za herpetološku faunu Kanarskog
arhipelaga.


Gömez-Bustillo, M. R.: Cato


cala promissa (Denis Schiffermüller, 1775)


na Iberijskom poluotoku (Lep. Noctui


dae).


Prikazan je po prvi puta biološki ciklus
leptira Catocala promissa iz familije sovica,
podfamilije Catocalinae. Šumarsko
značenje tog leptira sastoji se u tome
što živi na hrastovima, osobito na plutnjaku
(Quercus suber) i pitomom kestenu
(Castanea sativa). Autor je revidirao
sistematski položaj te vrste: Catocalinae
je označio ne kao tribus već kao podfamiliju,
a sve vrste roda Catocala (sensu
lato) Iberijskog poluotoka razvrstao je


u tri roda: Catocala Schrank, 1802; Mormonia
Hübner, 1816 (= Astiotes Hübner,
1816) i Ephesia Hübner, 1825.
I. Mikloš
Valkovä, O.: Arboricidi i racionalizacija
šumskog gospodarstva


U uvodnom dijelu, na osnovu podataka
iz literature, upozorava se na moguću
opasnost, ako se arboricidi nepromišljeno
upotrebljavaju, sve do mjere da bude
pogođen i šumski ekosistem. Da se izbjegnu
štetne posljedice upotrebe arboricida
treba ga koristiti samo iz dobrih
razloga i uz osjećaj pune odgovornosti.
U nastavku, koji je objavljen u br. 2,
dan je pregled pojedinih arboricida s
podacima o karakteristikama i načinu i
mogućnostima primjene. Za borbu protiv
nepoželjnih izbojaka opisani su i neki
novi herbicidi kao npr. sredstvo na bazi
amonium-etil-karbonil fosfata, koje svojstva
obećavaju dobru zaštitu okoliša.
Među pomoćnim sredstvima opisan je i
novi specijalni injektor.


265
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Š r a m e k , O . : Kako povećati primanje


i razvoj borovih kultura


Stalno se povećava broj odumrlih slobodno
zakorijenjenih sadnica nakon sadnje
i gubici za vrijeme rasta kultura su
sve veći. Prije svega pogađa to borove.
Autor daje prijedloge i moguća rješenja
nekih s tim vezanih problema. Obrađuje
prije svega pitanje odgovarajućeg načina
uzgoja borovih sadnica, kontrolu njihove
kvalitete prema odnosu njihovih nadzemnih
dijelova i korijenja te objektivnog
vrednovanja životne svježine borovih sadnica.
Dalje se diskutira o trajnoj njezi
šumskih kultura, posebno probleme odgovarajućeg
nagrađivanja. Ako se borove
kulture kemijski zaštićuju primjenom
sredstav »Velpar« (ono sadrži 90"Vo Hexaziona),
upozorava autor na štetnost tretiranja
cijelih površina.


Chroust, L.: K pitanju važnosti gustoće
smrekovih kultura


Gustoća kultura smreke jedno je od
najviše raspravljanih pitanja prakse i istraživanja
i o tome je objavljeno već
više članaka. Kako su iznijeta mišljenja
vrlo različita, autor predlaže, da se u
časopisu »Lesnickä prace« otvori diskusija
svih onih, koji se, bilo u praksi bilo
u istraživačkom radu, bavili tom problematikom.
Na osnovu podataka s pokusnih
ploha, autor zaključuje, da ne postoji
paušalno rješenje nego je ono ovisno o
lokalnim uslovima i potrebama šumskog
gospodarstva.


P e 1 i š e k , J . : Djelovanje teške mehanizacije
na šumska tla


S razvojem racionalizacije i mehanizacije
u šumarstvu povećava se ujedno broj
i upotreba sredstava mehanizacije u eksploatacionim
procesima. Znatna težina
ovih teških strojeva ima posljedicu oštećivanja
šumskih tala ji to uglavnom
površinskih slojeva. Stoga se narušava
izvorna homogena i zakonita građa tla
s posljedicama pogoršanja produkcione i
hidrološke funkcije tako mehanički oštećenih
šumskih tala. Zbog toga predlaže,
da se ova važna problematika uvrsti u
program istraživanja zemlje kao i u koordinaciji
sa specijalistima zemalja SEV-


Br. 2.


Bartunek, J.: Zahtjevi na šumsko
gospodarstvo ČSSR na početku 21.
stoljeća


Članak sadrži nekoje obavijesti o kompleksnoj
prognozi budućih zahtjeva društva
na strukturu šumarske proizvodnje i
na uslužne djelatnosti šumske privrede
u ČSSR. Metodsko ishodište prognoze —
čiji vremenski horizont predstavlja 2020
godinu — čini metoda križnih interakcija.
Ova prognoza sadrži prije svega: analizu
odnosa između šumarstva i predmeta
prognoze, ocjenu metodskih ishodišta i
sabranih iskustava, popis očekivanih događaja
iz područja predmeta prognoze i
ocjenu momenta njezine realizacije. Transformacija
vjerojatnosti realizacije očekivanih
događaja i sinoptički scenarij
budućeg razvoja predmeta prognoze sve
do godine 2020.


B a r t o š , Z . : Izgradnja zgrada i stanonova
kod državnih šuma u ČSR


Namjenske i stambene zgrade u šumskom
gospodarstvu predstavljaju neophodno
sredstvo za realiziranje procesa
šumske proizvodnje i održavanje ostalih
funkcija šuma. Prilog sadrži pregled izgradnje
pogonskih, kombiniranih pogonsko-
stambenih ili samo stambenih zgrada
za vrijeme 1966. do 1975. i stanjem na


31. 12.´ 1970. i 31. 12. 1975., iskazano po
pojedinim poduzećima državnih šuma u
ČSR i ukupno. Također je naveden i broj
zgrada i stambenih jedinica na 1000 ha
šuma, podjela stanova po kategorijama
i prosječni troškovi izgradnje po stanu
u novogradnjama izgrađenim za vrijeme
navedenog vremenskog razmaka. Iz ovih
podataka slijedi jednoznačno rastući
trend građevne djelatnosti državnih šuma,
koji će rasti dalje i u slijedećim
godinama, jer je potrebno stare i trošne
zgrade zamijeniti, a nove sagraditi gdje
manjkaju.
J a g r , S . : Iskustva s primjenom radiotelefonske
mreže


Jedno šumsko poduzeće položeno u
bogato raščlanjenom brdskom kraju je
tražilo odgovarajući način komuniciranja
za operativno vodstvo proizvodnog procesa
između pogonske centrale i pojedinih
pogona. Ovu službu nije mogao ostvariti
konvencionalni televizijski uređaj
zbog velikih pojava smetnji. Zbog toga
je poduzeće izgradilo svoj vlastiti radio
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 89     <-- 89 -->        PDF

sistem, koji se sastoji iz stabilno postavljenih
radio stanica, onih koje se mogu
postaviti u osobne i teretne automobile i,
konačno, iz prenosnih radio aparata. Kod
vrednovanja višegodišnje upotrebe ove
radio mreže se utvrdilo da je ova radio
veza premašila sva očekivanja. Njezina
korisnost se pojavila prije svega kod likvidiranja
šumskih požareva i kod dispečerskog
vođenja pogona. Sistem je podigao
kvalitetu izmjene informacija između
svih učesnika ove radio mreže i ubrzalo
iste te je porasla i kvaliteta samog
proizvodnog procesa.


H r u š k a , J . : Zaštita šumskih mrava


Najveće značenje šumskih mrava je u
tome, da oni uništavaju štetnike u vrijeme
tzv. biološkog minimuma, to znači,
da neće doći do njihovog masovnog proširenja.
Zaštita kemijskim sredstvima je
provođena u doba prenamnoženja uz totalnu
likvidaciju i ostalih za šumu korisnih
kukaca i ugrožavanja daljnjih životinja
i životne sredine kao cjeline.
Stoga se zaštita i umjetno raširivanje
mravi u šumskom gospodarstvu javlja
kao jedna od najjednostavnijih metoda
biološke borbe sa štetnim šumskim kukcima.
Autor iznosi u članku iskustva u
zaštiti i prenošenju kolonija šumskih
mravi u Češkom sredogorju.


Br. 3.


Dušek, V . : Kvalitetna sjetva — pret
postavka efektivnog iskorišćenja sjemena


Nedostatak sjemena i sadnica zahtijeva,
da se isti gospodarnije iskoriste. Radovi,
koji su u vezi s pripremom zemljišta i
samom sjetvom i koji značajno utječu
na rezultat, nažalost se obavljaju s malo
pažnje. Preduslov za efektivno iskorištenje
sjemena kako na umjetnim supstratima
tako i na normalnim gredicama,
ne čini samo odgovarajući obrađeni površinski
sloj i jednaki vodeni kapacitet
cijele površine donjeg zemljšta, nego i
odgovarajući broj ponika po jedinicu
površine, pravilan sklop biljaka i dobar
kontakt sjemena s tlom osim prave dubine
sjetve.


P e x i d r , Z .: Metoda CPM kod upravljanja
odabranim šumskim gradnjama


Autor iznosi ponajprije karakteristike
metoda mrežne analize s ciljevima primjene
metoda CPM i PERT. Zatim iznosi
praktičnu primjenu metode CPM i u


zaključku konstatira, da je metoda CPM
razmjerno vrlo jednostavno i svrsishodno
sredstvo za usavršavanje upravljanja radom.
S teoretske strane je potpuno pripravljena
za primjenu u praksi za razliku
od drugih grana (građevinarstvo i mašinogradnja)
šumarska praksa međutim
je malo koristi.


Neumann i Hopfinger: Paletizatizacija
u rasadničkom pogonu


U centralnom šumskom rasadniku LZ
Českv Krumlov zvanom: Cerveny dvür
(17 ha površine) uvedena je uspješna paletizacija
uskladištenja i otpreme zbog
racionalizacije i unapređenja velike produkcije
sadnica. Plastične palete su na
dnu presvučene slojem molitana, koji se
navlaži i sadnice stavljaju na to bez
brojenja i vezanja u svežnjeve. Tada se
uskladištavaju u podrum s klimatizacijom
a zatim izravno u kontejnerima
teretnim automobilima isporučuju se do
mjesta sadnje, gdje u sjeni zadržavaju
sve do dva tjedna svoj kvalitet. Prvi
rezultati 1977. godine pokazuju visoku efektivnost
ovoga načina rada. Životnost
ovih na taj način obrađivanih sadnica
bio je praktički 100,0/o.


K r i š t o f , J .: Inovirani čehoslovački
traktori točkaši


U Brnu proizvedeni traktori točkaši
Zetor imaju visoki učinak i visoko vrijednu
tehničku konstrukciju, koja ih izravnava
sa svjetskim vodećim proizvodnjama.
Dokaz nastojanja na podizanju
tehničkog i estetskog nivoa je nova modernizirana
serija traktora točkaša prema
potrebama poljoprivrede, šumarstva, industrije
i transporta. Tako se od 1977.
god. u Brnu proizvodi univerzalni točkaš
u III modernizaciji (tzv. deveta serija),
koji će se primijeniti u šumarstvu (Zetor
4911, 4945, 691i; 6945). Isto tako će se
modernizirati proizvodnja točkaša najvišeg
učinka (Zetor 12045, 16045) čime
trendovi razvoja čehoslovačkih točkaša
dostižu perspektivni svjetski trend.


Br. 4.


F a n t a , A . : Sistem organizirane brige


o radnicima u šumskom gospodarstvu
Autor prati u ovom članku razvoj brige


o radnicima od 1965. godine do danas i
pokušava istu vrednovati. Kroz to vrijeme
je došlo u području struke šumskog
gospodarstva, kao i u cijelom društvu do
267
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 90     <-- 90 -->        PDF

dalekosežnih promjena sistema brige o
radnicima. Organizacije grane šumarstva
počinju na tom području realizirati kompleksni
sistem planiranja. Autor zaključuje
svoj prilog s prijedlogom novih
smjernica razvoja za vremenski period
slijedećeg petogodišnjeg plana.


Lokvenc, T.: Problematika pošumljavanja
velikim sadnicama


Kod izvršavanja razvojnih prognoza računa
se na području pošumljavanja s
povišenim udjelom većih slobodno zakorijenjenih
sadnica i sadnica u omotima.
One treba da služe prije svega smanjivanju
udjela ljudskog rada za uzgajanja
kultura poslije njihovog osnutka. Troškovi
sadnje kod korištenja takvih sadnica,
i to prije svega poluodraslih u omotima
(60-120 cm), su kod danas primjenjivane
tehnologije znatno visoki (njihova cijena
je peterostruka od onih slobodnozakorijenjenih
poluodraslih sadnica). Nasuprot
tome povoljno je smanjenje potreba
ljudskog živog rada za uzgajanje takve
kulture. S gledišta ovih činjenica trebalo
bi korištenje velikih sadnica, prije svega
sadnica u omotima, temeljito odvagnuti
u glavnom s gospodarskog stajališta i
to samo za konkretne slučajeve. Prije
svega trebalo bi se koncentrirati na sniženje
cijena, poimence na najviše primjenjivane
vrste sadnica — bukvu i hrast.


D i m i t r o v s k y - P e j s-Vesecky Šumarska
rekultivacija u području revira
smeđeg ugljena Sokolov


U području Sokolovskog ugljenog revira
je dosada opustošeno preko 7000 ha
poljoprivrednih i šumskih tala rudarenjem
i industrijskom djelatnosti. Cilj
zaposlenih na reaktiviranju je povratak
ovih površina njihovoj iskonskoj svrsi,
tj.. poljoprivrednoj i šumskoj proizvodnji.
Svrsishodnim radom je koncem 1977.


g. više od 1200 ha rekultiviranih tala
opet učinjeno plodnim. Šumarske rekultivacije
čine pretežni dio ponovno osvojenih
površina. Prvenstveno značenie šumskih
sastojina na području jalovina je
stvaranje povoljne prirodne okoline za
živa bića.
Šemrinec, J.: Rezultati ponovljenog
sociološkog istraživanja odabranih pogona
južnočeških poduzeća državnih šuma


Šumarstvo je zabilježilo u posljednje
vrijeme prevratne promjene, prije svega
na području tehnologije i organizaoije
rada. To je nužna posljedica uvrštavanja


produktivnih sredstava mehanizacije, koja
zahtijevaju koncentraciju radova, i
povećane zahtjeve za kvalifikacije radnika,
djeluju na upravljanje radovima i
mijenjaju organizacionu strukturu šumarskih
pogona. Sve ove promjene u
području proizvodnih snaga imaju veliko
društveno djelovanje. Kod ponovljenog
istraživanja radilo se o tome, da se održe
ove promjene i njihova dinamika; konkretno
rečeno, u ovom smo istraživanju
nastojali otkriti odnose među ljudima, da
se utvrde izvori konflikata u organizaciji
rada, da se naglase razvojne mogućnosti
i inicijative radnika i da se nađu putevi
za produbljivanje brige o radnicima u
duhu socijalističkog načina života radnika
zaposlenih na sječi drveta. Specifično
ovoim istraživanju ležalo je u tome da
se ono nadoveže na već na početku 70-tih
godina u dva izabrana pogona provedeno
istraživanje. Prirodno različit karakter
upitnika je zahtijevao, da upoređenje
bude izvedeno na općenitijoj platformi
na osnovi logičnog razmišljanja o utvrđenim
razlikama.


Br. 5.


S a m e k , V . : O funkcijama šume i
visokog zelenila u krajoliku


Šuma i pojedina rasuta stabla stvarali
su integralni sastavni dio krajolika. Racionalno
oblikovanje krajolika mora i
ubuduće računati s ovim elementima za
stvaranje krajolika. U prvom redu se
radi o poljoprivrednom krajoliku, gdje
zelene površine igraju značajnu ekološku
ulogu, ali isto tako oko urbaniziranog
krajolika, bilo da je naselje ili industrijsko
područje, gdje pretežu humano-zdravstvene
funkcije. I u šumskim područjima
se mijenja sadržaj šumskog gospodarstva,
koje treba da danas svladava veliki
broj neproduktivnih funkcija kao vodno-
gospođarske, rekreacione, itd. Sam društveni
pojam o funkcijama šuma i ekološkog
značaja šume u ekologiji krajolika
zahtijeva isto tako potpuno široko integrirano
poimanje šumarskih istraživanja.


Neterda, K.: Doprema radnika na
radilište


Doprema radnika na radno mjesto čini
važnu stavku troškova proizvodne režije.
Njezino značenje poraslo je prije
svega u posljednje vrijeme u vezi s brigom
o radnicima u šumarstvu i s uvođenjem
industrijskih metoda u šumarski
proizvodni proces. Istodobno s brojem
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 91     <-- 91 -->        PDF

dopremanih lica rastu brzo i troškovi.
Na ovaj porast troškova dopreme utječe
među ostalim faktorima nepovoljna struktura
korištenih prijevoznih sredstava.
Stoga je prije svega potrebna obnova
voznog parka zbog diferencirane upotrebe
prometnih sredstava već prema stanju
putne mreže, uslovima tla i pojedinih
tipova teretnih vozila. I na području
organizacije rukovođenja i rada mogu
se otkriti rezerve.


M a 1 e k , J .: Korjenov sistem smreke
prema istraživanju na izvalama


Smrekovo korijenje bilo je promatrano
poslije kalamiteta od vjetra u 1972. godini
u različitih tipova šuma i različitim
pojasevima vegetacije. U oligotrofnom
redu (Fagetum abietosum - picetosum),
gdje smreka čini osnovnu zalihu, pokazuje
ona više ili1 manje srcoliki sistem,
koji dosiže 1 do 1,5 m daleko; u navlaženom
oligotrofnom redu (Abieto-picetum,
Abietum-picetosum) je sistem oblika tanjura
s do 0,30 m daleko sežućim usidrenjima;
u mezotrofnom redu korijenje je
često natrulo i u nižim pojasevima vegetacije.
Kod jele nije utvrđena tipična
žila srčaninea, a često je zapažena trulež.
Veoma čvrsto je zakorijenjena bukva.
Poznavanje razlika u korijenovim sistemima
prema tipološkim jedinicama omogućuje
prognozu vjetrolomima ugroženih
površina.


M a t o v i č , A .: Šumsko gospodarstvo
i industrija za preradu drva u Finskoj


Prilog sadrži općenito informacije o
budućem stanju šumarstva, drvne industrije
i industrije celuloze i papira. Osnovna
karakteristika svih ovih grana je
upotpunjena statističkim podacima, koji
su citirani iz službenih finskih izvora.
Dalje su navedeni neki interesantni podaci
o vodećim znanstvenoistraživačkim
institucijama, zaključno s razmišljanjima


o perspektivnom razvoju finskih šuma,
koja su autoru saopćena za vrijeme studijskog
putovanja. Članak završava s
preporukom za unapređenje budućih stručnih,
naučnih i poslovnim kontakata između
ČSSR i Finske na spomenutim
područjima.
G a b z d i 1, J .: Uređujemo sportske
staze u šumama


Jedan od važnih zadataka šumarstva
se sastoji u uzgoju za rekreacionu funkciju.
Stanovništvo posjećuje šume s velikom
ljubavi i u sve većim masama.


Najveću pažnju zaslužuje potpora oblicima
aktivnog odmora putem uređivanja
pogodnih staza, koje će ljudima na odmoru
svih starosti omogućiti individualne
ili kolektivne vježbe već prema njihovoj
tjelesnoj kondiciji. Jedna od takvih
staza je pista za slobodno trčanje,
uzduž koje se nalaze različite drvene
sprave za vježbanje, koje omogućuju
vježbe jačanja i gimnastiku. Ove sprave
za vježbanje su udešene po sportsko metodskim
načelima. (Kod nas TRIM-staze)


Br. 6.


Valenta, H .: Uz projekt razvoja


šumskih sastojina u Krušnim gorama


Smreka je najčešće vrsta drva u Krušnim
gorama. Zbog djelovanja industrijskih
otpadnih plinova, prije svega sumpornog
dioksida, ona je na izumiranju.
Životna sposobnost ove vrsti drva je
ograničena, pa je nužno sječu drveta
požuriti i postići najbolje moguće iskorištenje
drvne mase. Velike gole površine,
koje su ovdje nastale kao posljedica
kalamitetnih iskorištavanja, moraju se
pošumiti neodgodivo odgovarajućim vrstama
drva za zamjenu i pokrivanje tla.
Ovi pionirski uzgojni radovi će se zamijeniti
na odgovarajućim staništima u slijedećim
etapama gospodarskim vrstama
drveća. Naravan je znatan rizik jedne
tako velike promjene sastava vrsta drveća,
prije svega s gledišta vodnog gospodarstva.
Stoga je nužno, da se etape
pošumljavanja što je moguće kraće odmjere.


Š i n d e 1 ä f J .: Iskorištenje ariša za
pošumljavanje kalamitetnih golih površina
u Krušnim gorama


Kod pošumljavanja golih površina, koje
u Krušnim gorama nastaju odumiranjem
smrekovih sastojina zbog djelovanja industrijskih
otpadnih plinova, prije svega
sumpornog dioksida, posvetit će se među
drugim vrstama drva pažnja i arišu.
U prilogu je iznesena informacija o rezultatima
istraživanja na šest pokusnih
površina s različitim provenijencama i
potomstvima evropskog ariša i nekim
križancima između vrsta familije Larix.
Rezultati vrednovanja pokusnih ploha pokazuju,
da ariš odaovarajuće provencijencije
u odmjerenoj proporciji može
činiti odgovarajući i relativno stabilan
sastavni dio budućih šumskih sastojina
na kalamitetnim golim površinama u
Krušnim eorama.


269
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Sramek, O.: K perspektivi gospodarenja
u šumama s prevladajućom zastupijenošću
smreke


S uvođenjem novog načina gospodarenja
nastaju novi zadaci na području
osiguranja unapređene reprodukcije. 0sobitu
pažnju zaslužuje prije svega pitanje
rješenja unutarnjeg prostornog razvoja
prevladajućih smrekovih šuma zbog
osiguranja njihove otpornosti protiv vjetra
i snijega. Autor predlaže, da se u ovim
područjima već sada za ubuduće izrade
podloge za izradu karte šumarske zaštite.
Dalje ukazuje na ugroženost najvrednijih
ostataka mjesnih ekotipova smreke, koje
čine glavne izvore za izbor sjemenja.
Nadalje preporuča također obaveznu njegu
mehanički oštećenih stabala fungicid
nim naličem prije svega tamo, gdje ovi
sastojinski elementi treba da čine osnovu
stabilnosti.


Kantor, J . : Uzgajanje sadnog materijala
breze i jarebike


Breza donosi plod gotovo svake godine,
klijavost sjemena se kreće oko 25 Brezino sjeme se sije u pravilu u zemljani
(supstratni) gornji sloj pod plastičnim
folijama ili sličnim napravama.
Nakon sjetve mora se tlo i zrak održavati
trajno vlažnim. Prema kvaliteti supstrata
moguće je već jednogodišnje sadnice
saditi na teren pošumljavanja inače
se biljke preškoluju i sade kao dvo ili
trogodišnje. Jarebika nosi također svake
godine plodove. Oni se sabiru odmah
nakon dozrijevanja, bobice se zdrobe a
u vodi se sjeme oslobađa od mesnog
ovoja; sjeme se odmah zatim stratificira
i slijedećeg proljeća se naklijalo sjeme
sije 1/2 — 1 cm duboko. Jednogodišnje
biljke se preškoluju i sade kao dvo- ili
trogodišnje. Obje ove vrste dolaze u obzir
za obnovu šuma u oblastima napadnutim
industrijskim ekshalatima. Tako
se za 1979. godinu u Krušnim gorama
računa s potrebom 7,800.000 sadnica breze.


Br. 7.


Šindelaf, J. — Frydl, J.: Sadanje
stanje selekcije i evidencije odabranih
stabala šumskog drveća u ČSR


Institut za šumarska istraživanja Jilovište-
Strnady danas vodi u svojoj centralnoj
evidenciji 3342 elitna stabla različitih
šumskih vrsta drveća, od toga
broja otpada najveći dio na običnu smreku,
obični bor i evropski ariš. U članku


se opisuje daljnji program za izbor elitnih
stabala, koji nije niti izdaleka još
dovršen. Ubuduće će se posvetiti pažnja
i važnim vrstama listača. Revizija postojećih
odabranih stabala nalazi se u stadiju
priprema. U okviru ovih radova
prije svega vrednuje se zdravstveno stanje
stabala.


Mačku, J. : Hidropedološko istražinje
za melioraciju mokrih šumskih tala


Specifična svojstva šumskih tala, koja
čine sastavni dio šumske klimatske zajednice,
stavljaju velike zahtjeve na hidropedološka
istraživanja za melioracione
svrhe. Ova problematika obuhvaća izučavanje
metoda istraživanja tala, sve
laboratorijske radove i pojedine prijedloge
melioracionih mjera. Nekoja su pitanja
objašnjena a s futurološkog gledišta
je nužno, da se temeljito razmisli
odnos prema poboljšanju tla, tj. inžinjerskom
zahvatu u prirodni milje ekologije
staništa. Rezultat bi se trebao sastojati
u što je moguće manje narušenoj homeostazi
okoline. Za zadatke melioracionih
istraživanja proizlazi osim utvrđivanja
proizvodnje drvne mase, traženje novih
putova, kojima bi se mogao povećati
kapacitet izvora podzemnih voda, jer
potreba za dobrom visokovrijednom vodom
stalno raste.


Pospišil-Alfieri-Pavelka: Rezultati
pošumljavanja sadnicama uzgojenim
raznim tehnologijama


U ovom radu vrednuju se rezultati
šestogodišnjeg studija rasta sadnica i
njihovog zakorijenjivanja nakon pošumljavanja.
Biljke i mlade sadnice su posađene
prema šest raznih tehnologija
(po Nisuli, hiđroponijom, slobodno zakorijenjene,
Belaplast, paperpot i plastične
kese). Najveći gubici su zapaženi
nakon pošumljavanja kod trogodišnjih
slobodnozakorijenjenih sadnica, dalje slijede
plastične kese, hidroponija, paperpot,
Nisula i Belaplast. Najjači prirast su
pokazale slobodno zakorijenjene sadnice.


S k o u p y , J . : Obnova šuma u Finskoj


U prilogu su raspravljeni rezultati prirodnog
i umjetnog pomlađenja šuma u
Finskoj, uključiv sabiranje sjemena i
pogone rasadnika. Velike sadnje bora,
smreke i drugih vrsta drveća čine izvrsnu
pozadinu finskih rasadničkih pogona, koji
se sastoje i nadalje iz intenzivne proizvodnje
slobodno zakorijenjenih sadnica
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 93     <-- 93 -->        PDF

u velikim rasadnicima. Pojedini pogoni
su opskrbljeni s hladionicima i toplim
prostorijama s klimatiziranim skladištima
i dobrim mašinskim parkom. Prije
sadnje tlo se ponajviše mehanički priprema.
Prosječno promatrano u Finskoj
se sade slabije sadnice nego u ČSR.


Br. 8.


N e j e d 1 y , J . : Gospodarsko uređenje
kupališnih šuma Karlove Vary


Šume u okolini lječilišta Karlove Vary
imaju najveće značenje za zaštitu prirodnih
ljekovitih izvora, kvalitetu zraka i
mir u okolini. Šetnje šumom sastavni su
dio kupališnjeg liječenja, a preporučivao
ih je već u drugoj polovini 18. stoljeća
kupališnji liječnik dr. David Becher. U
ono vrijeme je počela gradnja šumskih
staza za šetnje, uredile su se klupe,
sjenice, vidikovci i tornjevi. Gospodarska
osnova za vrijeme 1977-1986. predviđa
gospodarske mjere, kojima se treba podići
estetske vrijednosti sastojina uz zadržavanje
njihovog povoljnog klimatskog
djelovanja i zaštite prirodnih ljekovitih
izvora. Sastavni dio ove osnove je i koncepcijska
studija o iskorištenju šuma
Karlovih Vary i o konačnom oblikovanju
okoline ovoga lječilišta. Ova je studija
izrađena u Zavodu za uređivanje šuma
u suradnji sa šumarima, liječnicima, različitim
teoretičarima, istraživačima i arhitektima.


Pohorely, M.: Prvo korištenje automatizirane
obrade podataka uz optičko
očitavanje u resoru Ministarstva šumskog
i vodnog gospodarstva


Uslijed eksplozije informacija dolaze u
prvi plan u automatiziranoj tehnici obrade
pitanja pripreme podataka i ovdje
se moraju iskušati stoga nove napredne
metode. Na ovoj osnovi je kod pripremanja
zadatka: »kompleksna briga o
radnicima« primjenjena metoda optičkog
očitavanja iz rukom pisanih tekstova na
uređaju Laser-One. Ovaj je način pripremanja
omogućio ne samo novčane uštede,
nego prije svega uštede rada, čime
je znatno skraćeno vrijeme za izradu
zadatka. Zbog toga se razmišlja, da se
ova metoda pripremanja podataka uvede
i kod drugih šumsko gospodarskih zadataka.


Br. 9.


Bartunek, J.: Značenje određivanja
dugoročnih ciljeva socijalističkog šumskog
gospodarstva


Praktično određivanje ekonomske efektivnosti
šumske produkcije teško je zbog
dugoročnog karaktera proizvodnog ciklusa.
Iz toga proizlazi, da su društvena
optimacija dugoročnih šumskih ciljeva i
sistem njihove kontrole od velike važnosti.
Nedavno su postojala dva suorotna
pristupa upravljanju šumama u Evropi.
Prvi je nazvan sjevernjačkim modelom,
a drugi alpskim. Razlika između njih
se sastoji u predmetu izabranom za cilj.
Zbog toga tehnički i tehnološki razvoj
mora biti prilagođen odabranom cilju,
a ne obratno. Pokazuje se povoljnim, da
buduće upravljanje šumama u ČSSR treba
biti multifunkcionalnog karaktera, tj.
bazirano na kombinaciji više ciljeva. To
će omogućiti da svaka od njegovih glavnih
funkcija bude u budućnosti više djelotvorna.


Š i n d e 1 ä f , J .: Uz problematiku provjeravanja
sastojina priznatih za sabiranje
sjemena testovima potomstava


Razvoj glavnih tendencija u uzgoju
šumskog drveća i u proizvodnji šumskog
sjemena ukazuje, da bi za sijanje u rasadnicima
trebalo biti upotrijebljeno sjeme
provjerenih priznatih sastojina za
regeneraciju šumskih područja i pošumljavanje.
U ČSR je bila pripremljena
metodologija provjeravanja priznatih sastojina
kategorije II A upotrebom testova
potomstava ii bile su uvedene serije
istraživačkih testiranja različitih vrsta
drveća služeći pretežno za provjeravanja
bora, budući da je projekt provjeravanja
hrasta u završnoj fazi.


Bezdech, J.: Kakve su mogućnosti
vaganja drva?


Preuzimanje netradicionalnih sortimenata
i netradicionalnih dužina, porast
ritma dobave — sve to govori za uvođenje
u praksu metode vaganja. Dosada
dolaze s tim u doticaj samo nekoji pogoni
državnih šuma, koji učestvuju u
izvozu sirovina npr. u Austriju i SR
Njemačku; naša unutarnja trgovina se
priprema također na ovaj način rada.
U prilogu su opisani uslovi u svim pojedinostima,
pod kojima može uslijediti
preuzimanje takve vrste; prije svega se
mora raditi o određenoj kvaliteti drva


271
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 94     <-- 94 -->        PDF

koja se u inozemstvu označuje kao »industrijsko
drvo« dalje moraju pogoni
preuzimači biti opremljeni na odgovarajući
način, dobavljačima mora biti omogućena
kontrola i primjenjivana tačna
tehnologija. Naša prerađivačka industrija
se sada nalazi u rekonstrukciji i poslije
nje se računa isključivo s ovom ili drugom
metodom preuzimanja drva.


K o š u 1 i č , M . : Uzgajanje sadnica smreke
u omotima na podlogama s inhibicionim
djelovanjem na rast korijenja


U radu se vrednuje informativni eksperiment,
kod kojega su dosada uobičajene
podloge iz čistog bakra bile zamijenjene
podlogama iz plastičnog tkiva naučenog
tvarima, koje sadrže bakar. Ove
podloge služe na poznati način za sprečavanje
prorašćivanja korijenja smrekovih
biljaka kroz otvoreni donji dio omota.
Ustanovljeno je, da su do primjene 25 io/o^
-tne vodene otopine Kuprikola, koja je
što više stimulirala rast korijenja i stabljike,
sve ostale tvari pokazale su više
ili manje jako inhibiciono djelovanje;
ali ni u ikom slučaju nisu potpuno spriječile
proraščivanje korijenja u podlogu.
Osim toga djelovale su u izvjesnoj mjeri
nepovoljno na visinski rast stabljike. Za
traženo apsolutno sprečavanje prorašćivanja
korijenja prema tome se ispitivane
tvari za nadomještavanje ne mogu primjenjivati.


M r ä č e k , Z .: Racionalna gustoća kultura
i kvalitativni razvoj sastojina smre
ke i bora


U prosječnim uslovima za osnivanje
borovih sastojina postiže se tražena kvali


teta ovih kultura koje su sađene s oko


10.000 sadnica po ha u razmaku redova
1,5 do 1,8 m i razmacima sadnica u
pojedinim redovima 0,5 do 0,7 m. Ako
bi se borovi sadili na boljim staništima,
morao bi se broj sadnica po ha povisiti
na 12.000 sadnica i to smanjenjem udaljenosti
redova na 1,2 do 1,3 m. Tražena
kvaliteta smrakovih sastojina se postiže
kulturama s prosječno 4000 do 5000 sadnica
po ha. Razmaci od 2x1 do 2,5x1 ra
su povoljni. Mogućnost smanjivanja preporučenog
broja sadnica po ha je vezana
na plansku proizvodnju manje vrijednog
drva, prije svega kod barova; kod obiju
vrsta to ovisi o upotrebi oplemenjenog
sadnog materijala.
Chroust, L.-Hartman, Z.: Značenje
gustoće smrekovih kultura za gospodarenje
vodom


U područjima važnim za gospodarenje
vodom moraju se sastojine tako osnivati
i uzgajati, da se hidrološka djelovanja
šume poboljšavaju. Stoga je važno, da
se dovoljnom gustoćom osnovanih smrekovih
kultura postigne brzi sklop i na
taj način smanji zakorovljenje na najmanju
mjeru. Njega mladika je nužna, da
se ponešto smanjuje sklop zbog slabljenja
intercepcije (isparivanje gornje površine
sadnica), ali samo toliko da se tlo
ne zakorovi. U gustim kulturama propuštaju
krošnje 67l0/o oborina, dok u
prosvijetljenim 80 °/o. Za vrijeme vegetacionog
razvoja prodire u gustim kulturama
145 mm oborina 25 cm duboko,
u prosvijetljenim a zakorovljenim samo
115 mm.


Bernard Hruška