DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Danas, ili točnije rečeno u doba mjerenja
tj. 1975. god., u rezervatu bilo je
1487 stabala lužnjaka s temeljnicom od
1431 m2 i drvnom masom od 26610 m3
(str. 64). Pored stabala hrasta lužnjaka
nalazi se i 41 stablo običnog graba te 7
stabala obične bukve pa u cijelom odjelu
ima ukupno 1535 stabala s temeljnicom
1451 m2 i drvnom masom od 26930 m3.
Svedeno na 1 ha proizlazi drvna masa
od 508 m3. To je samo drvna masa stabala
pp od 20 do 204 cm, a uključivo
stabla pp od 3 om na više drvna masa
po ha iznosi oko 620 m3. (Oko, jer je ta
masa utvrđena na pokusnim plohama (po
jedna u svakoj zajednici) time, da je u
zajednici lužnjak — žutilovka nešto viša
(624,84 m3) nego u sastojini zajednice
lužnjak — grab (615,19 m3) (str. 68. i 69).
Međutim godišnji prirast na prvoj plohi
iznosio je 4,487 m3, a na drugoj 3,773 m3,
dakako po 1 ha (str. 66).


Prirodno pomlađivanje u obe zajednice
je uspješno. Tako je na pokusnoj plohi
tj. na 1 ha, utvrđeno u zajednici lužnjak


— žutilovka ukupni broj ponika, podmlatka
i mladika 29490, komada a u zajednici
lužnjak — grab 41095 kom. Na
obje plohe udio lužnjaka iznosi preko
75B/o (na prvoj 23615 komada, a na drugoj
29515 komada). Od ostalih vrsta nešto
više je na prvoj brijesta i graba (po 3200
komada), a na drugoj samo graba (10680
komada). Jasena je vrlo malo (na prvoj
plohi 45, a na drugoj 145 komada. Na
svakoj plohi ima i stabalaca divljih krušaka
i divljih jabuka, što posebno navodim
stoga, jer RAUŠ (na str. 40), s pravom
preporuča »čuvanje divljih voćaka
prilikom izvođenja proreda.«
Prsni promjer srednjeg stabla hrasta
lužnjaka debljih od 20 cm iznosi 110
cm a totalna visina 37 met. Međutim
maksimalna je visina stabala, od kojih
ima dosta i suhovrhih, 40 met., koju visinu
postiže kod pp stabla od oko 150
cm.


2.2 Rezervat Muški bunar, koji se nalazi
na nadmorskoj visini od 750 do 800
met., »zadnji je ostatak suvislo obraslih
bukovih i kitnjakovih šuma na području
cijele Jugoslavije«, konstatirano je i u
Zaključku studije (str. 91) i može se
svrstati u prašumski tip sastojina (ib.).


U ovom rezervatu utvrđeno je 9276 stabala,
bukovih s pp 10 i više cm a hrastovih
preko 30 cm, s temeljnicom od 1742
m2 i drvnom masom 30694 m3 odnosno
po 1 ha 221 stablo, 41,5 m2 temeljnice a
730,1 m8 drvne mase. Udio pojedinih vrsta,
kako je iskazan u studiji, može imati
značenje samo za iskorišćivanje,
jer su u rezervatu dvije različite zajednice
tj. čista bukova šuma i mješovite
sastojine bukve i hrasta kitnjaka. Značajno
je međutim, da osim ovih dviju
vrsta drugih gotovo i nema, jer udio
obično graba i voćkarica iznosi samo
0,1´´/« (str. 77). Pravu sliku pružaju podaci
dobiveni na pokusnim plohama površine
po 1 ha i to po dvije za svaku zajednicu
(sastojinu).


U čistoj bukovoj sastojini na svakoj
plohi bio je jednak broj stabala — 231,
ali ne ni temeljnice ni drvna masa. Na
jednoj uz temeljnicu od 47,83 m3 drvna
masa iznosila je 856,8 m3, a na drugoj
uz temeljnicu od 39,06 m2 drvna masa
bila je 699,8 m3.


U mješovitoj sastojini na jednoj plohi
bilo je 274 stabala (195 bukovih a 79
hrastovih), temeljnice 61,35 m2 (22,64 m2
bukovih stabala a 38,71 m2 hrastovih) a
drvne mase 1074,5 m3 (bukve 356,2 m3
a hrasta 718,3 m3). Na drugoj plohi bilo
je 320 stabala (211 bukovih a 109 hrastovih)
temeljnice 59,15 m2 (12,27 m2 bukve
a 46,88 m2 hrasta) i mase 990,4 m3 (181,2
m3 bukovine a 809,2 trn3 hrastovine). Prema
tome ukupna drvna masa u ovoj zajednici
kreće se oko 1000 m3 prema cea
770 m3 u čistoj bukovoj sastojini.


Prirast sastojina prema podacima s
pokusnih ploha (str. 79. i 81) iznosi: u
sastojini bukva — kitnjak na prvoj plohi
7,824 nrVha (od čega bukve 4,425 ms, a
hrasta 3,399 m3) a na drugoj 6,563 m3
(od čega bukve 2,345 m3 a hrasta 4,219 m3).


259