DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 79     <-- 79 -->        PDF

M. Androić:
OSNOVI ZOOEKOLOGIJE
s
osobitim osvrtom na entomofaunu,
Zagreb, 1970.


»Predmet izučavanja sve većeg broja
stručnjaka iz zaštite šuma u posljednje
vrijeme postaje ekologija pojedinih štetnih
vrsta šumske entomofaune. Razlog
leži u činjenici, da se bez poznavanja
ekoloških faktora koji dovode do prenamnožavanja
štetnika, bez poznavanja
ekološke valence i načina kako pojedini
štetnik reagira na date ekološke faktore,
ne može zamisliti uspješno suzbijanje
štetnika i sprečavanje šteta koje oni nanose
šumama« uvodne su rečenice »Predgovora
« Prof. dr Milana Androić a njegove
knjige »OSNOVI ZOOEKOLOGIJE
s osobitim osvrtom na entomofaunu.«
Knjiga je doduše objavljena još 1970.
godine, ali kako ni do danas nije zabilježena
u »Šumarskom listu« neka to bude


o
njezinoj desetgodišnji«!
Ova knjiga prof. Androića zapravo je
prva knjiga s područja zaštite šuma
poslije Kiseljak ovo ga »Nauka o čuvanju
šumah« (Zagreb, 1883). Pri tom
nismo zaboravili na »zaštitu šuma« Prof.
dr Zl. Vajd e u II svesku »Šumarskog
priručnika«, izdanog 1946. god., dok je
njegov udžbenik »Nauka o zaštiti šuma«
izašao tek 1974. god. (v. Šum. list 1974,
str. 441).


Uvodno je autor prikazao osnovne pojmove,
sadržaj i podjelu ekologije, nomenklaturu
o organizmima te skupovima organizama
i prostora kao i odnose organizma
i sredine (str. 7-17). Samu materiju
zooekologije autor je obradio prema podjeli
Schwerdtfeger-a po shemi
autekologija, demekologija i sinekologija.


U AUTEKOLOGIJI — analitičkoj ekologiji,
nakon prikaza ekoloških faktora,
životne forme i ekološke niše, obrađeni


REZERVATI ŠUMSKE VEGETACIJE
PRAŠNIK I MUŠKI BUNAR — Studija
ekološko-uzgojnih osobina, izdavač Šumsko
Gospodarstvo »JOSIP KOZARAC«,
Nova Gradiška, 1979. god.


1. Autori studije su, u okviru Zavoda za
istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, S. MATIC,
B. PRPIĆ, Đ. RAUŠ i A. VRANKOVIĆ.
su abiotički faktori, trofički faktori i
biotički faktori tj. prirodna sredina, prehrana
te odnosi jedinki iste vrste (interspecifični
odnosi), jedinki dviju različitih
vrsta (intraspecifični odnosi) te borba za
samoodržanje (str. 18-78).


U DEMEKOLOGIJI — ekologiji populacije,
obrađena je gustoća (brojnost) populacije
(abudanca), određivanje gustoće
populacije insekata, migraciona kretanja,
prostorni raspored te habitus i genetska
konstitucije populacije odnosno natalitet
i mortalitet, uzrasna struktura i dinamika
populacije (str. 79-113).


U SINEKOLOGIJI — sintetičkoj ekologiji,
obrađena je »struktura i funkcioniranje
životne zajednice« (biološka ravnoteža,
lanac ishrane i dr.), ekosistem (kruženje
materije u ekosistemu, proticanje
energije kroz ekosistem, ekološka ravnoteža)
i mogućnosti utjecaja čovjeka kako
na biocenozu tako i na ekosistem i biosferu
(str. 114-139).


Na kraju, pored popisa literature, nalaze
se: Registar autora, Registar vrsta,
rodova i familija te Registar pojmova
(str. 140-152).


Tekst je dopunjen s 84 ilustracije odnosno
fotografije, crteža i grafikona.


Ne ulazeći u podrobniju analizu podvlačim,
da bi se s njezinim sadržajem
trebale upoznati i starije generacije šumara
(mlađima je to bio i udžbenik u sklopu
materije zaštite šuma), a jednostavnost
i lakoća izlaganja doprinosi privlačnost
čitanja i saznanja određenih novina. Priznanje
autoru, da je materi i u obradio
za tisak (što i nije čest slučaj profesora
i predavača na fakultetima), a (ondašnjem)
Poslovnom udruženju šumsko privrednih
organizacija, da je omogućilo
izdavanje tog djela.


O. Piškorić
Studija obuhvaća dijelove šumskih kompleksa
Prašnik i Muški bunar, koji su po
odredbama Zakona o zaštiti prirode proglašeni
specijalni rezervati šumske vegetacije
1963. odnosno 1965. godine. Izdvajanje
ovih površina iz redovnog gospodarenja,
pa i iskorišćivanja uopće, datira
već od 1929. godine, koje je godine Ministarstvo
šuma i ruda proglasilo ove dijelove
šumskih kompleksa zaštitnom šu


257
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 80     <-- 80 -->        PDF

mom. Inicijator izdvajanja nije poznat,
aLi mu treba odati priznanje, što je svojom
inicijativom osigurao trajno postojanje
relikata nekadanjih slavonskih prašuma.
Uz ova dva rezervata postoji još
manja površina bukove sastojine prašumskog
tipa u sklopu park-šume JANKOVAC
(Šum. gosp. u Našicama), te
desetak hrastova u šumi RADIŠEVO (kod
željezničke stanice Drenovci)1/.


Rezervat Prašni k zauzima površinu
od 53,35 ha u 7. odjelu istoimene gospodarske
jedinice. Rezervat se sastoji od
gotovo jednakih površina zajednica šume
hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino
betuli — Quercetum roboris typicum Raus
1971) i šume hrasta lužnjaka i velike
žutilovke s rastavljenim šašem (Genisto
elatae — Quercetum roboris caricetosum
remotae Horv. 1938). Prašnik je, dakle,
rezervat slavonske šume hrasta lužnjaka.
Šuma Prašnik, pa tako i rezervat, pripada
Šumariji u Okućanima.


Rezervat Muški bunar nalazi se na
Psunju i na području dviju Šumarija,
Nova Gradiška i Okućani, na površini od
41,85 ha obraslih zajednicama gorske šume
obične bukve (Fagetum croaticum
montanum Horv. 38, subass. typicum
Horv., 38) i gorske šume obične bukve
i kitnjaka (Fagetum croaticum montanum
Horv. 38, subass. quercetosum petraeae
Rauš 78), dakle šume bukve i hrasta
kitnjaka.


Studija o ovim rezervatima sadrži:


Uvod,


Općenito o specijalnim rezervatima (Prašnika
i Muškog bunara),
Stanišni uslovi (klimatski odnosi, tla specijalnih
rezervata),
Zakorjenjavan je šumskog drveća,
Šumski ekosistemi,
Šumskouzgojne karakteristike,
Značenje i namjena,


1) Podatke o ovim hrastovima objavio je Dr RAUS
u časopisu »PRIRODA« br. 9/1972. pod naslovom
»Slavonski orijaši prkose vjekovima« (str. 262-265).


258


Zaključak,
Literatura.
Na kraju knjige nalaze se i iscrpni
prikazi ovih rezervata na engleskom jeziku
(14 str.) i njemačkom (16 str., ali
tekst je za oba jezika isti),
Pored ilustrativnog materijala (grafikona
i dr.) koji je sastavni dio teksta u
knjizi nalazi se i 17 fotografija stabala
i dijelova oba rezervata, ali pretežno iz
rezervata Muški bunar.


Dakako, da su rezultati svih provedenih
istraživanja vrijedni za upoznavanje
analognih sastojinama, ovdje ćemo ipak
iznijeti jedino rezultate o drvnoj masi,
prirastu i pomlađivanju odnosno proizvodnog
potencijala koji je rezultat samo
ili, u rezervatu Prašnik, pretežno prirodnih
uvjeta.


2.1. Za stanje sastojine u rezervatu
Prašni k rekosmo, da je rezultat pretežno
prirodnih uvjeta, jer je na dosadanji
razvoj djelovao i čovjek. Područje
rezervata bez sumnje je u prošlosti korišteno,
kao i ostali dijelovi hrastovih
nizinskih šuma, za pašu stoke (goveda i
ovaca) te prehrane svinja, koje su kako
pasle, tako rovom koristile i dio podzemne
biljne mase te, konačno, žirile se.
Drugi je utjecaj bio zahvat pripremnog
sijeka, koji je izvršen prije nego je površina
izdvojena za rezervat, proglašena
»zaštitnom šumom.« Treći je zahvat bio
prije desetak godina, kada je izvršeno
čišćenje mladika, jer su bili ugroženi
mladi hrastovi da ne budu zagušeni od
brže rastućih vrsta kao ive i dr., a mjestimično
i jasena. Bez te intervencije, koja
je izvršena u suglasnosti sa službom
zaštite prirode — Republičkim zavodom
za zaštitu prirode u Zagrebu, omjer vrsta
u mladom dijelu sastojine bio bi, vjerojatno
čak i bitno, drugačiji nego li je
danas. Četvrti je utjecaj, a koji je trajan,
provedena interna kanalizacija, kaohidromelioracioni radovi u porječju rijeke
Save.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Danas, ili točnije rečeno u doba mjerenja
tj. 1975. god., u rezervatu bilo je
1487 stabala lužnjaka s temeljnicom od
1431 m2 i drvnom masom od 26610 m3
(str. 64). Pored stabala hrasta lužnjaka
nalazi se i 41 stablo običnog graba te 7
stabala obične bukve pa u cijelom odjelu
ima ukupno 1535 stabala s temeljnicom
1451 m2 i drvnom masom od 26930 m3.
Svedeno na 1 ha proizlazi drvna masa
od 508 m3. To je samo drvna masa stabala
pp od 20 do 204 cm, a uključivo
stabla pp od 3 om na više drvna masa
po ha iznosi oko 620 m3. (Oko, jer je ta
masa utvrđena na pokusnim plohama (po
jedna u svakoj zajednici) time, da je u
zajednici lužnjak — žutilovka nešto viša
(624,84 m3) nego u sastojini zajednice
lužnjak — grab (615,19 m3) (str. 68. i 69).
Međutim godišnji prirast na prvoj plohi
iznosio je 4,487 m3, a na drugoj 3,773 m3,
dakako po 1 ha (str. 66).


Prirodno pomlađivanje u obe zajednice
je uspješno. Tako je na pokusnoj plohi
tj. na 1 ha, utvrđeno u zajednici lužnjak


— žutilovka ukupni broj ponika, podmlatka
i mladika 29490, komada a u zajednici
lužnjak — grab 41095 kom. Na
obje plohe udio lužnjaka iznosi preko
75B/o (na prvoj 23615 komada, a na drugoj
29515 komada). Od ostalih vrsta nešto
više je na prvoj brijesta i graba (po 3200
komada), a na drugoj samo graba (10680
komada). Jasena je vrlo malo (na prvoj
plohi 45, a na drugoj 145 komada. Na
svakoj plohi ima i stabalaca divljih krušaka
i divljih jabuka, što posebno navodim
stoga, jer RAUŠ (na str. 40), s pravom
preporuča »čuvanje divljih voćaka
prilikom izvođenja proreda.«
Prsni promjer srednjeg stabla hrasta
lužnjaka debljih od 20 cm iznosi 110
cm a totalna visina 37 met. Međutim
maksimalna je visina stabala, od kojih
ima dosta i suhovrhih, 40 met., koju visinu
postiže kod pp stabla od oko 150
cm.


2.2 Rezervat Muški bunar, koji se nalazi
na nadmorskoj visini od 750 do 800
met., »zadnji je ostatak suvislo obraslih
bukovih i kitnjakovih šuma na području
cijele Jugoslavije«, konstatirano je i u
Zaključku studije (str. 91) i može se
svrstati u prašumski tip sastojina (ib.).


U ovom rezervatu utvrđeno je 9276 stabala,
bukovih s pp 10 i više cm a hrastovih
preko 30 cm, s temeljnicom od 1742
m2 i drvnom masom 30694 m3 odnosno
po 1 ha 221 stablo, 41,5 m2 temeljnice a
730,1 m8 drvne mase. Udio pojedinih vrsta,
kako je iskazan u studiji, može imati
značenje samo za iskorišćivanje,
jer su u rezervatu dvije različite zajednice
tj. čista bukova šuma i mješovite
sastojine bukve i hrasta kitnjaka. Značajno
je međutim, da osim ovih dviju
vrsta drugih gotovo i nema, jer udio
obično graba i voćkarica iznosi samo
0,1´´/« (str. 77). Pravu sliku pružaju podaci
dobiveni na pokusnim plohama površine
po 1 ha i to po dvije za svaku zajednicu
(sastojinu).


U čistoj bukovoj sastojini na svakoj
plohi bio je jednak broj stabala — 231,
ali ne ni temeljnice ni drvna masa. Na
jednoj uz temeljnicu od 47,83 m3 drvna
masa iznosila je 856,8 m3, a na drugoj
uz temeljnicu od 39,06 m2 drvna masa
bila je 699,8 m3.


U mješovitoj sastojini na jednoj plohi
bilo je 274 stabala (195 bukovih a 79
hrastovih), temeljnice 61,35 m2 (22,64 m2
bukovih stabala a 38,71 m2 hrastovih) a
drvne mase 1074,5 m3 (bukve 356,2 m3
a hrasta 718,3 m3). Na drugoj plohi bilo
je 320 stabala (211 bukovih a 109 hrastovih)
temeljnice 59,15 m2 (12,27 m2 bukve
a 46,88 m2 hrasta) i mase 990,4 m3 (181,2
m3 bukovine a 809,2 trn3 hrastovine). Prema
tome ukupna drvna masa u ovoj zajednici
kreće se oko 1000 m3 prema cea
770 m3 u čistoj bukovoj sastojini.


Prirast sastojina prema podacima s
pokusnih ploha (str. 79. i 81) iznosi: u
sastojini bukva — kitnjak na prvoj plohi
7,824 nrVha (od čega bukve 4,425 ms, a
hrasta 3,399 m3) a na drugoj 6,563 m3
(od čega bukve 2,345 m3 a hrasta 4,219 m3).


259