DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 79     <-- 79 -->        PDF

M. Androić:
OSNOVI ZOOEKOLOGIJE
s
osobitim osvrtom na entomofaunu,
Zagreb, 1970.


»Predmet izučavanja sve većeg broja
stručnjaka iz zaštite šuma u posljednje
vrijeme postaje ekologija pojedinih štetnih
vrsta šumske entomofaune. Razlog
leži u činjenici, da se bez poznavanja
ekoloških faktora koji dovode do prenamnožavanja
štetnika, bez poznavanja
ekološke valence i načina kako pojedini
štetnik reagira na date ekološke faktore,
ne može zamisliti uspješno suzbijanje
štetnika i sprečavanje šteta koje oni nanose
šumama« uvodne su rečenice »Predgovora
« Prof. dr Milana Androić a njegove
knjige »OSNOVI ZOOEKOLOGIJE
s osobitim osvrtom na entomofaunu.«
Knjiga je doduše objavljena još 1970.
godine, ali kako ni do danas nije zabilježena
u »Šumarskom listu« neka to bude


o
njezinoj desetgodišnji«!
Ova knjiga prof. Androića zapravo je
prva knjiga s područja zaštite šuma
poslije Kiseljak ovo ga »Nauka o čuvanju
šumah« (Zagreb, 1883). Pri tom
nismo zaboravili na »zaštitu šuma« Prof.
dr Zl. Vajd e u II svesku »Šumarskog
priručnika«, izdanog 1946. god., dok je
njegov udžbenik »Nauka o zaštiti šuma«
izašao tek 1974. god. (v. Šum. list 1974,
str. 441).


Uvodno je autor prikazao osnovne pojmove,
sadržaj i podjelu ekologije, nomenklaturu
o organizmima te skupovima organizama
i prostora kao i odnose organizma
i sredine (str. 7-17). Samu materiju
zooekologije autor je obradio prema podjeli
Schwerdtfeger-a po shemi
autekologija, demekologija i sinekologija.


U AUTEKOLOGIJI — analitičkoj ekologiji,
nakon prikaza ekoloških faktora,
životne forme i ekološke niše, obrađeni


REZERVATI ŠUMSKE VEGETACIJE
PRAŠNIK I MUŠKI BUNAR — Studija
ekološko-uzgojnih osobina, izdavač Šumsko
Gospodarstvo »JOSIP KOZARAC«,
Nova Gradiška, 1979. god.


1. Autori studije su, u okviru Zavoda za
istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, S. MATIC,
B. PRPIĆ, Đ. RAUŠ i A. VRANKOVIĆ.
su abiotički faktori, trofički faktori i
biotički faktori tj. prirodna sredina, prehrana
te odnosi jedinki iste vrste (interspecifični
odnosi), jedinki dviju različitih
vrsta (intraspecifični odnosi) te borba za
samoodržanje (str. 18-78).


U DEMEKOLOGIJI — ekologiji populacije,
obrađena je gustoća (brojnost) populacije
(abudanca), određivanje gustoće
populacije insekata, migraciona kretanja,
prostorni raspored te habitus i genetska
konstitucije populacije odnosno natalitet
i mortalitet, uzrasna struktura i dinamika
populacije (str. 79-113).


U SINEKOLOGIJI — sintetičkoj ekologiji,
obrađena je »struktura i funkcioniranje
životne zajednice« (biološka ravnoteža,
lanac ishrane i dr.), ekosistem (kruženje
materije u ekosistemu, proticanje
energije kroz ekosistem, ekološka ravnoteža)
i mogućnosti utjecaja čovjeka kako
na biocenozu tako i na ekosistem i biosferu
(str. 114-139).


Na kraju, pored popisa literature, nalaze
se: Registar autora, Registar vrsta,
rodova i familija te Registar pojmova
(str. 140-152).


Tekst je dopunjen s 84 ilustracije odnosno
fotografije, crteža i grafikona.


Ne ulazeći u podrobniju analizu podvlačim,
da bi se s njezinim sadržajem
trebale upoznati i starije generacije šumara
(mlađima je to bio i udžbenik u sklopu
materije zaštite šuma), a jednostavnost
i lakoća izlaganja doprinosi privlačnost
čitanja i saznanja određenih novina. Priznanje
autoru, da je materi i u obradio
za tisak (što i nije čest slučaj profesora
i predavača na fakultetima), a (ondašnjem)
Poslovnom udruženju šumsko privrednih
organizacija, da je omogućilo
izdavanje tog djela.


O. Piškorić
Studija obuhvaća dijelove šumskih kompleksa
Prašnik i Muški bunar, koji su po
odredbama Zakona o zaštiti prirode proglašeni
specijalni rezervati šumske vegetacije
1963. odnosno 1965. godine. Izdvajanje
ovih površina iz redovnog gospodarenja,
pa i iskorišćivanja uopće, datira
već od 1929. godine, koje je godine Ministarstvo
šuma i ruda proglasilo ove dijelove
šumskih kompleksa zaštitnom šu


257