DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 74     <-- 74 -->        PDF

je koristiti veći broj decimala, jer se time smanjuje gomilanje greška uslijed
»zaokruživanja«. Naravno, pri crtanju ćemo uzeti onaj broj decimala, ikoji nam
mjerilo omogućava.


Pri daljem računanju itreba biti oprezan, jer smo već rekli, da su točke
4, 5, 6 i 7 snimljene polarnom metodom iz točke 3. Prema tome, sve dobivene
kordinatne razlike za te točke dodavat ćemo koordinatama točke 3. (Na pr:


x6 = d63 sin v 63 + x3;


ye = dß3 cos v ß,i + y3)


Od točke 7 računamo sukcesivno dalje sve do točke 24, a od nje računamo
ponovno koordinate točke 6. U idealnom slučaju dobili bismo iste vrijednosti
za X(i i y(i, koje smo dobili računanjem iz točke 3. Provjerit ćemo, da li su razlike
u dozvoljenim granicama, ali samo za dio vlaka, koji se »sam u sebe
zatvara«, dakle dio vlaka 6-3-7-8... 24-6: Dozvoljeno odstupanje busolnog vlaka:


(d) 788,7
= = 7,9 m
100 100


Naše stvarno odstupanje ćemo izračunati iz razlika koordinata točke 6,
dobivenih iz točke 3 i točke 24:


Ax = 158, 437—157, 425 = 1,012 m odstupanje po x


Ay = 216, 467 — 215, 159 = 1,308 m odstupanje po y


Ukupno linearno odstupanje bit će:


A = ]/X2 + Ay2 = 1,654 m


Vidimo, da nam je odstupanje skoro pet puta manje od dozvoljenog. Ako
ćemo vlak nanositi u mjerilu 1:10 000, onda je to čak i zanemarljivo.


(Moglo bi se u slučaju potrebe izvršiti i računsko nadjeljivanje razlike, no
tada bi bilo potrebno zapisivati i koordinatne razlike između točaka, pa razliku
po x nadijelili proporcionalno sa pojedinim Ax, a razliku po y sa pojedinim Ay.)


Na kraju izračunamo još i koordinate točke 25 (dodajući razlike koordinatama
točke 15) i konačno točke 26, čime je naš obračun završen.


Tako dobivene koordinate pojedinih točaka busolnog vlaka sada možemo
nanijeti bilo koordinatografom, bilo na prozirnom milimetarskom papiru (vidi
prilog), u mjerilu koje nam je potrebno. U ovom posljednjem slučaju se koordinatne
osi i ne moraju nacrtati. Dalji postupak uklapanja busolnog vlaka i prenošenja
na šumsko-gospodarsku kartu je isti, kao da smo vlak nanosili busolom
ili transporterom.


Za praktičan rad dobro se je držati i slijedećih uputstava:


— Dok ne steknemo izvjesnu rutinu, dobro je točku sa njenim izračunatim
koordinatama odmah i nanijeti, dakle crtati paralelno s računanjem. Time ćemo
252