DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 61     <-- 61 -->        PDF

kroflore i mikrofaune tla, jer u periodima sa nepovoljnim uvjetima humus
može povoljno djelovati na preživaljavanje mikroorganizama.


Budući da se dilucionom metodom broje i oni mikroorganizmi, koji se
u prirodi nalaze u dormantnom stanju, mi ne možemo dovoljno dobro opažati
smanjenje aktivnosti mikroorganizama.


Ako se uzorci uzimaju mali broj puta godišnje, onda uzimanje u obzir
i dormantnih mikroorganizama može biti čak poželjno.


Opazio sam da ako ima više pripadnika jedne taksonomske grupe (na
pr. bakterija), onda obično ima i više pripadnika drugih taksonomskih grupa
(gljivice i aktinomiceta). Rezultati su zanimljivi, ako nađemo nepravilnosti
obzirom na spomenuto.


Kod dilucione metode pojavljuju se posebni problemi kod filamentoznih
mikroorganizama i to naročito kod fungalne populacije, ali i kod aktinomiceta,
pa čak i kod algi. Problemi se odnose ne samo obzirom na njihovu
filamentoznu prirodu, nego i obzirom na spore koje stvaraju.


Prema WARCUP-u (1955, 1957) kod njegovih istraživanja svega 5% kolonija
nastalo je od hifa, 75% nastalo je od spora, a za ostale nije mogao utvrditi
porijeklo.


Općenito se uzima da su brojevi spora odraz broja hifa i hifalne aktivnosti
u tlu. Ipak ima mnogo faktora koji takvo stanovište prave u izvjesnom
iznosu nepouzdanim (16). Dobiveni brojevi mogu biti odraz broja hifa u prošlosti
ili u vrijeme vršenja analize ili oboje. Ako su spore odraz fungalne aktivnosti,
mi ne možemo znati da li je to odraz aktivnosti od prije mjesec dana
ili od prije svega 2—3 dana ili je to odraz aktivnosti od onog dana kad vršimo
analizu.


Količinu spora kao odraz prijašnje hifalne aktivnosti treba utvrđivati
pomoću analiza u kratkim vremenskim razmacima. Inače čim su razmaci
veći tim se više gubi spomenuti odraz, jer ga modificiraju promijene ekoloških
prilika, a nepoznavanje dugotrajnosti spora u tlu i iznosa sporulacije
još više otežavaju naše procjene s obzirom na gornje. Ako sa Rossi-Holodni ili
Jones-Millison metodom ili sa »soil sections« nađemo relativno malen broj
hifa, a sa dilucionom metodom dobijemo visoke brojeve micro-Fungi, onda
to može značiti da u tom slučaju dominiraju spore koje su više ili manje
odraz nekog prijašnjeg broja hifa, a ne recentnog stanja.


Broj spora znatno ovisi ne samo o količini hifa nego i o količini fruktifikacija,
o kojima in situ mi vrlo malo znamo. Mi ne znamo dovoljno precizno
kakvi ekološki faktori stimuliraju odnosno inhibiraju tvorbu fruktifikacija
u tlu. Broj spora dakle nije samo odraz količine i aktivnosti hifa,
nego i odraz količine fruktifikacija i njihovog razvitka u prirodi. Između hifa
i spora imamo jedno slabo izraženo područje — područje fruktifikacija,
zbog kojeg odraz hifalne biomase i aktivnosti može kadkada biti znatno
modificiran. Preciznije je dakle ako tvrdimo da je broj fruktifikacija (uz
iznimke) ovisan o broju hifa, a broj spora da je odraz broja i vrsta fungalnih
fruktifikacija.


Spore se akumuliraju ako dh u tlu više nastaje nego što ih ugiba. Tu
je važan životni vijek spora ( često nam je nepoznat, jer ovisi o većem bro