DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Iz literature, koja se bavi problemom te vegetacije, mogu se jasno uočiti
razlike u shvaćanju grupacija unutar razreda Phragmitetea. Prema T iixenu
i Preis ingu (1942), Oberdorferu (1957), H or vat u (1962)
Horvatiću (1931, 1963) i dr. razred« Phragmitetea na području Evrope pripada
samo red Phragmiletalia s tri sveze, Phragmition, Glycerio-Sparganion,
i Magnocaracion. Prema nekim drugim autorima tom razredu i redu pripadaju
još sveze Bulboschoenion maritimi Soo 47 i Oenanthion aquaticae
Hejny 48.


Pignatt i je (1953/54) učinio velik zahvat u smislu sistematskog rasporeda
zajednica razreda Phragmitetea. Prema njemu unutar tog razrega razlikuju
se tri reda Phragmitetalia, Nastrutio-Glycerietalia i Magnicaricetalia.
Ta raspodjela učinjena je na osnovi ekoloških razlika na staništu, u prvom
redu s obzirom na razinu vode u staništu. Osim P i g n a 11 i a i drugi autori
(Neuhäusel 1957, 1959, B ä 1 ä t o va-Tu lač k o v a 1960, 1963) uzimaju
u sistematizaciji biljnih zajednica tog razreda u obzir razinu vode na staništu
zajednica, kao i ostale ekološke razlike s tim u vezi.


U ovom radu držat ćemo se sistema koji je dao Pignatt i (1953/54),
pa na trajnoj plohi u Ljeskovači nalazimo fragmentarno razvijenu vegetaciju
redovi Phragmitetalia, Nastrurtio-Glycerietalia i Magnocuricetalia.


ASOCIJACIJA LUDWIGETUM PALUSTRIS LAKUŠIĆ 76.


Proučavajući floru i vegetaciju Skadarskog jezera L a k u š i ć et all. (1976)
opisali su na tom području zajednicu pod nazivom Ludwigietum palustris. Istraživajući
močvarnu vegetaciju u kontinentalnom području zemlje, ustanovljeno
je da se i u tom području razvija vegetacija u čijem sastavu prevladava
Ludwigia palustris. Sličan je slučaj i na trajnoj plohi u Ljeskovači, gdje na
nizu mjesta u sastavu vegetacije dolazi isključivo vrsta Ludwigia palustris.
Ta vrsta poput gustog saga prekriva relativno veliku površinu na spomenutoj
plohi, a vegetacija je visoka 3 — 10 cm.


Opisana zajednica Ludwigietum palustris (usmeno priopćenje L a k u š ića
(1979) između kanala na obali Skadarskog jezera dosiže visinu od oko
50 cm.


Budući da je floristički sastav zajednice na jednom i drugom području
gotovo isti (u sastavu dominira Ludwigia palustris, koja je gotovo i jedina
vrsta u sastavu vegetacije — tablica 5, snimci 2 i 3), smatramo da se radi


o istoj zajednici, samo su na području trajne plohe u Ljeskovači ekološki
uvjeti za razvoj zajednice nešto drugačiji, naime prekratko je vrijeme za
potpuniji razvoj zajednice, jer od nestanka vode na staništu zajednice u
Ljeskovači do novog poplavljivanja prođe svega nekoliko tjedana ili u sušnim
godinama koji mjesec.
SASTOJINE S VRSTOM MARS I LEA QUADRIFOLIA. Na relativno velikoj
površini te plohe (slika 1) u sastavu vegetacije dominira vrsta Marsilea
quadrifolia. Slične sastojine sretali smo na nizu mjesta u tanjurastim
barama na području istočne Slavonije i Srijema. Budući su to mnogo veće
površine s dobro razvijenom vegetacijom, pokušat ćemo na tom području
riješiti sistematski položaj tog tipa vegetacije. Na trajnoj plohi u Ljeskovači
tretirat ćemo zasada površine u kojima dominira vrsta Marsilea quadrifolia
kao sastojine vrste Marsilea quadrifolia.