DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Trajn a ploh a bro j 9 s močvarnom vegetacijom nalazi se također
u predjelu LJESKOVAČA na području šumarije Okučani.


Na trajnoj plohi broj 9 u Ljeskovači promatrat će se dinamika i sukcesija
močvarne vegetacije. Veličina plohe je 100 X 100 m, a podijeljena je
u kvadrate sa stranicom od po 10 m. Odmah pri podjeli plohe na kvadrate
snimljena je i vegetacija, koja je prikazana u tablici 5. Isto tako u isto
vrijeme načinjena je i karta vegetacije na opisanoj plohi (v. prilog).


Analiza tablice. Tablica 5. sastavljena je na temelju 24 snimka, koja su
snimljena na navedenoj plohi. Na čitavoj plohi utvrđeno je samo 17 vrsta,
a u pojedinom snimku broj vrsta kreće se od 1 do 10. Iako je broj vrsta u
pojedinom snimku malen, njihova je pokrovnost velika, tako da je vegetacijom
pokrivena uglavnom čitava površina.


Niz vrsta koje su mjestimice vrlo obilno zastupane u sastavu vegetacije,
kao što su Ludwigia palustris, Marsilea quadrifolia, Juncus bufonius i
Eleocharis acicularis, ujedno su i karakteristične vrste zajednice iz razreda
Isoöto-Nanojuncetea. Veliki dio ostalih vrsta koje se nalaze u sastavu vegetacije
na ovoj plohi {tablica 5) karakteristične su vrste razreda Phragmitetea
i nižih sistematskih jedinca koje mu pripadaju. To su vrste: Eleocharis palustris,
Rorippa amphibia, Glyceria fluitans, Alisma plantago-aquatica, Sparganium
erectum, Polygonum amphibium, Typha latifolia, Schoenoplectus
lacustris, Teucrium scordium, Carex elata i dr.


Prema tome iz tablice 5 vidljivo je da vegetacija na trajnoj plohi broj
9 u Ljeskovači pripada razredima Isoöto-Nanojuncetea i Phragmitetea.


Razred ISOÖTO-NANOJUNCETEA Br.—BI. et Tx. 43
Tom razredu pripadaju zajednice »niskih šiljiva« koje se razvijaju na
muljevitim i muljevito-pjeskovitim površinama koje su izvrgnute periodičnim
poplavljivanjima, a nalaze se najčešće uz pliće bare i lokve ili uz obale
jezera i rijeka. Te površine su u jesen i zimu pod vodom, a u ljeti su duže
ili kraće vrijeme izvan vode.U tom razredu prevladavaju niske biljke, često
busenasti terofiti, koji poput gustog saga prekrivaju površinu tla.
Horvati ć et all. (1970) naglasili su da je vegetacija razreda Isooto-
Nanojuncetea dosada bila samo lokalno istraživana »pa će joj u buduće na
području Slavonije trebati posvetiti punu pažnju i istraživati je na širem
području. To će biti potrebno također iz razloga što je upravo u posljednjim
godinama vegetacija ovog razreda postala vrlo privlačnim objektom fitocenoloških
istraživanja u raznim dijelovima Evrope, pa je to izraženo i u razmjerno
velikom broju dosada objavljenih radova u kojima se iznose različite,
često kontradiktorne koncepcije u pogledu fitocenološke interpretacije pojedinih
pripadnih vegetacijskih jedinica«. Kartirajući vegetaciju na području
istočne Slavonije i Srijema od 1976. na ovamo (Rauš, Segulja, Top
i ć), mogli smo na tom području češće nalaziti vegetaciju koja pripada tom
razredu.


Razred PHRAGMITETEA Tx. et. Prsg. 42
Tim razredom obuhvaćene su biljne zajednice trščaka i visokih šaševa,
koje se razvijaju uz rubove stajaćih i tekućih voda. Raširene su na području
čitave sjeverne hemisfere.


212