DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Na istom simpoziju donijeti su ovi zaključci:


»Simpozijum za organizaciju mreže trajno zaštićenih površina zaključio
je da je za naučni pristup u okviru programa zaštite prirode i unapređenja
čovjekove životne sredine u Jugoslaviji neophodno odmah pristupiti
organizaciji mreže trajno zaštićenih površina za ekološka istraživanja
u ekosistemima horizontalnih i vertikalnih profila svih biogeografskih područja
Jugoslavije.


Mreža trajno zaštićenih površina treba da obuhvati sve do sada zaštićene
zakonima prirodne objekte u Jugoslaviji: nacionalne parkove, rezervate
i druga zaštićena područja, koja su od izuzetnog značaja kako za fundamentalna
istraživanja, tako i za racionalno korištenje i zaštitu čovjekove
sredine.


Nove zaštićene površine treba da se formiraju i u onim kopnenim i
vodenim biogeocenozama, uljučujući i Jadransko more, koje nisu zastupljene
u dosadašnjim zaštićenim objektima.


Principi za realizaciju mreže trajno zaštićenih površina su:


1.
Mreža treba obuhvatiti prirodni sistem svih karakterističnih biogeocenoza
na horizontalnom i vertikalnom profilu kopna i mora u Jugoslaviji.
2.
Pri konkretnom odabiranju trajnih površina treba da se pruži prioritet:
a) biogenocenozama
koje su specifične za određena biogeografska područka
Jugoslavije,


b) bioegeocenozama koje su i do sada u ovom smislu studirane,


c) biogeocenozama koje su pod snažnim pritiskom antropogenih faktora
(degradirane),


d) biogencenozama u kojima je antropogeni faktor dominantan i sistematski
činilac (agrobiocenoze),


e) biogeocenozama čije je trajno proučavanje opravdano sa društveno-
ekonomskog stanovišta.


3.
Odabiranje trajnih površina u biogeocenozama šireg rasprostranjenja da
se izvrši u dogovoru sa ostalim sekcijama naših republika i u skladu sa
međunarodnim programima: »Čovjek i biosfera (MAB-UNESCO), »Razrada
mjera za zaštitu prirode« (SEV), »Program IUFRO« itd.«
r PROGRAM ISTRAŽIVANJA I METODIKA RADA


Program istraživanja imao bi tri faze:


Prva faza obuhvaća organizaciju mreže trajno zaštićenih površina u
republici, kao i identifikaciju onih objekata na kojima će se ostvariti dogo