DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 2     <-- 2 -->        PDF

UDK 634.0 YU ISSN 0373-1332


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručnt : društveno glasilo Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske


Godište 104. svibanj — lipanj Godina 1980.


IZDAVAČ : Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvat


ske uz financijsku pomoć Republičke zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske.


SAVJET ŠUMARSKOG LISTA


1. s područja SR Hrvatske i Zagreba:
Prof. di M. Androić (Zagreb), ing. D. Bartovčak (Bjelovar), ing. A. F rković
(Delnice), ing. J. Harapin (Sisak), ing. V. Hibler (Senj), ing. 1. K isiček
(Buzet), prof, dr D. Klepac (Zagreb), dr N. Komlenović (Zagreb),
ing. K. Kožul (Osijek), ing. T. L u. carić (Vinkovci), ing. S. Mil ko vic (Rijeka),
im. ing. I. Mrzi jak (Karlovac), ing. A. Pa vio vic (SI. Brod), ing. D.
P 1 e t i k a p i ć (Nova Gradiška), ing M. S i m u n o v i ć (Dubrovnik), ing. B. Tka 1či
ć (Zadar), ing. E. Toma s (Varaždin), ing. U. Trbojevi ć (Podr. Slatina), ing.


S. V a n j k o v i ć (Zagreb) i ing. Ž. V r d o 1 j a k (Split).
2. s područja drugih Socijalističkih republika i Autonomnih pokrajina:
Prof. dr S. Jovanovic | — Beograd, prof, dr Z. Kosi r — Ljubljana, prof.
dr K. Pi n t a r i ć — Sarajevo, doc. dr R. Rizovski — Skopje i dr D. V u čk
o v i ć — Titograd.


REDAKCIJSKI ODBOR


Prof. dr M. Androić, prof, dr D. Klepac, dr N. Komlenović, prof.
dr Bi´. Prpić, ing. S. Tomaševski i ing. S. Vanjković.


Glavni i odgovorni urednik


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik


Ing. Oskar Piškorić


Adresa u r e d n i š t v a i up r a v e Š u m arskog lista: Zagreb, Trs
Mažuranića 11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249.
Šumarski list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplat a za ustanove i
radne organizacije 800.— dinara, za pojedince 150— dinara, za studente´ đake i
umirovljenike 50.— dinara, za inozemstvo 1000.— dinara.
Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavan j a :


1/1 stranice 3 000.— dinara,


1/2 stranice 2 000.— dinara,


1/4 stranice 1000.— dinara.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na
temelju mišljenja Republičkog sekretari jata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.