DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 12     <-- 12 -->        PDF

naš poluotok još više ozeleni i da se postigne sve ono neprocjenjivo što daje
šumski pokrov u mediteranskom i submediteranskom klimatu Istre.


Za povećanje šumskog (onda Istre posebna zasluga ide šumarima toga
područja. Stalnim korišćenjem novih tehnologija te izuzetnim zalaganjem,
uspjeli su postići ono što danas imamo u Istri. To su brojne parkovne šumske
kulture uz turističke objekte te obnovljena šumska vegetacija u zaleđu
Istre.


Motovunska šuma kao dio šumske vegetacije Istre predstavlja od davnina
posebnu vrijednost, kako u gospodarskom tako i u smislu obavljanja
socijalnih i zaštitnih funkcija šume. U razvoju našeg samoupravnog društva
vrijednost njene socijalne i zaštitne funkcije postaje svakim danom sve veća.
I upravo zbog toga nas čudi današnji odnos prema toj izuzetnoj vrijednosti.
Smatramo, međutim, da je trenutačan stav u odnosu na Motovunsku
šumu tek prijelazna i, vjerujemo, prebrođena faza, koja je produkt osobnih
gledanja nekolicine neobavještenih o pravom značenju toga živog spomenika
prirode kojega su znale sačuvati čak i tuđinske vlasti (Venecija, Austrougarska
monarhija, Italija).


POLOŽAJ I STRUKTURA ŠUME


Motovunska šuma nalazi se gotovo u centralnom dijelu poluotoka Istre,
na aluvijurnu rijeke Mirne i njene pritoke Botonege, jugozapadno od Buzeta
i sjeverno od Motovuna. U ekološkom i vegetacijskom smislu odudara Motovunska
šuma od ostalih šumskih površina istarskog poluotoka. Dolina Mirne
omogućuje utjecaj mora duboko u kopno poluotoka, a osebujnost reljefa
uvjetuje u toj dolini stagniranje zrakaka te pojavu većih klimatskih ekstrema.


Sliv rijeke Mirne koji je relativno slabo obrastao šumskom vegetacijom
okarakteriziran je mnoštvom bujičnih vodotoka. Navedeni vodotoci uzrokuju
povremeno poplavljivanje doline Mirne gdje donose trošine eocenskih lapora
i pješčenjaka, od kojih se, uz vapnence, sastoji geološka podloga slivnog
područja. Takvi reljefni, klimatski i hidrološki uvjeti, a naročito pedološka
karakteristika (hidromorfna tla) prouzročili su u dolini Mirne stvaranje
nizinskih šumskih ekosistema.


U vegetacijskom smislu predstavlja Motovunska šuma nizinsku šumsku
zajednicu hrasta lužnjaka (Querciis robitr L.) i poljskog jasena (Fraxinus
angustifolia Vahl) koji dominiraju u strukturi šume. Uz navedene tu se nalaze
i ostale vrste nizinskih šuma kao crna joha (Alnus glutinosa Gaertn.), bijela
i crna topola (Popitlus alba L. i P. nigra L.), obični grab {Carpinus betulus
L.), bijela vrba (Salix alba L.) i dr. Nizinski brijest (Uhnus carpinifolia
Gleditsch.) koji je nekada bio vrlo zastupljen u sastojinama Motovunske šume
i to u visokom postotku od 30°o do 40´/o (Navratil, I.) danas je, kao i u
ostalim nizinskim šumama, gotovo nestao zbog epidemijskog ugibanja koje
je uzrokovano holandskom bolešću (Ceratocystis ulmi). Dio šume od cea
16% bio je posađen eurameričkim topolama.


Šumska vegetacija Motovunske šume nije do danas dovoljno proučena.
Prema Bert ovi ću (1962) to je šuma lužnjaka i poljskog jasena koju pro