DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Dr STEPAN FRANČIŠKOVIĆ
dipl. inž, šum.


Krajem prosinca prošle godine napustio
nas je zauvijek kolega dr Stjepan
Frančišković, dipl. ing. šumarstva, znanstveni
savjetnik, suradnik JAZU, osnivač
Instituta za drvo i jedan od glavnih
urednika časopisa Drvna industrija.
Sklopio je oči jedan od naših najmarljivijih
stručnih pisaca. Za svoga plodnog
života objavio je više od 220 različitih
radova, od čega oko stotinjak
znanstvenih i stručnih.


Rođen je 1901. godine u idiličnom ´kraškom
mjestancu Praputnjaik kod Bakra
(sada područje grada Rijeke) od oca
pomorca, a kasnije industrijskog radnika.
Osnovnu školu završio je u rodnom
mjestu, gimnaziju i maturu u Senju
1920. godine, a Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu 1924. godine.


Poslije diplomiranja zapošljava se u
službi sekvestiranog vlastelinstva Thurn
Taxis u Lokvama, a kasnijie u Delnicama.
Kod ovoga vlastelinstva dr Stjepan
Frančišković radi do 1930. godine kada
je bez istrage i suda otpušten s razloga


što kao upravitelj šumarije nije dozvolio
pustošenje šuma koju je Thuirn Taxis
započeo iz bojazni pred agrarnom
reformom. Iza toga stupa Frančišković
u državnu službu kao kotarski šumarski
referent u Karlovcu zatim u Krapini,
a već 1931. godine vraća se ponovno
u Delnice u svojstvu kotarskog šumarskog
referenta.


Osim što je obavljao redovne stručne
poslove u Delnicama bio je zadužen
da kao dobar poznavatelj vlastelinskih
šuma izradi elaborat za njihovu eksproprijaciju
u korist goirsko-kotarskih općina.
Ovaj vrlo opsežan posao za koji
sam Frančišković kaže da je najveći
rad u taku njegove šumarske službe,
predan je kao elaborat sa brojnim prilozima
tadašnjoj vladi Kraljevine Jugoslavije
koja je obavila eksproprijaciju
u korist agrarnih interesenata.


Od 1934 — 1935. godine obavlja dužnost
stručnog eksperta po tužbi kneza
Thurn Taxisa kod Internacionalnog arbitražnog
suda u Haagu. Obavljajući o-
tu dužnost izradio je ekspertizu o valjanosti
svoga ekspropriacionog elaborata
te kod međunarodnog suda oborio
sve temeljne zahtjeve Thurn Taxisovih
stručnjaka.


Dr S. Frančišković nastavlja iza toga
svoj redovni posao u Delnicama gdje
je vrlo često meta različitih podvala od
strane Thurn Taxisovih plaćenika. Godine
1938. premješten je iz Delnica u
Ministarstvo šuma i rudnika u Beograd
gdje obavlja poslove referenta za opću
upravu i propagandu šumarstva.


Osnivanjem Banovine Hrvatske 1940.
godine postavljen je za referenta u tadašnjoj
Direkciji šuma u Zagrebu. Kasnije
je premješten u Šumarski odjel
Bnaske uprave gdje ostaje sve do oslobođenja
zemlje.


Poslije oslobođenja upućen je u Istru
sa zadatkom da organizira šumsko gospodarstvo.
Frančišković je s puno uspjeha
obavio taj zadatak koji mu je
postavilo tadašnje Ministarstvo pojjo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 114     <-- 114 -->        PDF

privrede i šumarstva. U Istri je boravio
3 godine i u to vrijeme osigurao


snabdijevanje drvnom građom ratom uništena
naselja, organizirao opskrbu uglj.
emokopa Raša građevnim drvom, te
organizirao šumarsku službu koliko su
tadašnji uvjeti dozvoljavali. Poslije obavljenog
zadatka dr Stjepan Frančišković
pozvan je natrag u Zagreb u tadašnje
Ministarstvo drvne industrije
gdje mu se povjerava organizacija osnivanja
Instituta za drvnoindustrijska istraživanja.
Postaje prvi direktor ove
institucije i osniva stručno glasilo Drvna
industrija, čiji je glavni urednik sve
do odlaska iz Zagreba 1965. godine.
Vrlo ambiciozna i plodna narav vodi
kolegu Stjepana dalje. Postaje suradnikom
Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti, a godine 1960. brani s uspjehom
doktorsku disertaciju pod naslovom
»Razvoj šumskog gospodarstva
u zapadno-hrvatskom visočju«.


Godine 1965. dr Stjepan Frančišković
vraća se svom rodnom kraju. Prelazi u
Ekonomski institut u Rijeci u svojstvu
naučnog savjetnika šumarske struke.
Radeći u ovome Institutu Frančišković
doprinosi razvoju šumarstva i prerade
drva riječke regije. Godine 1967. poslije
40 godina vrlo plodnog stručnog rada
on odlazi u zasluženu mirovinu, ali i
poslije toga formalnog čina produljuje
suradnju s Ekonomskim institutom u
Rijeci.


Dr Stjepan Frančiškovde aktivno je
surađivao u našoj društvenoj stručnoj
organizaciji. Zbog ove suradnje Savez
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske podjeljuje mu zlatnu
plaketu i povelju. Ovo priznanje predano
mu je 1976. godine na proslavi
100-godišnjice izlaženja Šumarskog lista
čiji je bio neumorni suradnik.


Jedno plodno stručno pero zauvijek
je prestalo pisati. Iza njega, međutim,
ostaje opsežan opus jer — verba volant,
scripta manent.


Prof. dr. Branimir Prpić


BIBLIOGRAFIJA
(Prema podacima autora)


A) Znanstveni i stručni radovi


šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn-Taxis u
Zapadnoj Hrvatskoj — Jug. šum. udruženje, Zagreb,
1928.


Problematika rentabiliteta gospodarenja u šumama
Visokog Krša — ŠL 1929, br. 6—7, str.
252—259.


Prilog proučavanja taksacionih elemenata u prebirnim
šumama — ŠL 1938, br. 8—10, str. 428—45C
i 469—506.


Fotogrametrija u službi taksacije — ŠL 1940,
br. 10, str. 473—486.


5. Manuelni rad u šumskoj privredi — ŠL 1940,
br. 11, str. 550—557.
6. Savremeni problemi uređivanja šuma u Njemačkoj.
— ŠL 1940, br. 12, str. 591—606.
7. Socijalne tendencije u modernom šumarstvu
— ŠL 1941, br. 4, str. 125—140.
8. Utisci s naučnog puta po Njemačkoj — ŠL
1941 br. 6, str. 213—247.
9. Prirodni temelji šume — Gospodarski glasnik,
Zagreb 1942, br. 8., str. 121—125.
10. Kritika obračuna normalne zalihe — ŠL 1942,
br. 3, str. 69—79.
1. Motorne lančane pile (s prof, dr R. Beničem),
Zagreb, 1949.
12. Naši tartufi — ŠL 1950, br. 1—2, str. 23—38.
13. Biometrika u šumarskoj praksi — Šumarstvo
1951, br. 1. i 2, str. 12—29 i 89—103.
14. Prirodno sušenje drveta, naklada školske
knjige, Zagreb, 1951.
15. De bossen van Joegoslavije — revija »De
Hout Handel«, Schiedam — Holandija, 1951, br.
17, str. 150—153.
16. Bukovi željeznički pragovi — Dl 1951, br. 5,
str. 1—5.
17. Iskorišćivanje otpadaka u vezi s napretkom
u preradi drveta — Dl 1951, br. 9, str. 1—6.
18. Ogrjevno drvo od proizvođača do potrošača
— Dl 1952, br. 7—9, str. 7—12. (u zajednici s
ing. J. Peternelom).
19. Dovokod-ploče — Dl 1952, br. 10—12, str.
11—15.
20. Kako inozemni stručnjaci ocjenjuju našu
industriju furnira i šper-ploča — Dl 1953, br 3—4,
str. 8—19 (u zajednici s ing. F. Stajduharom).
21. Drvna industrija u Sjedinjenim američkim
državama — Dl 1953, or. 3—i, str. 19—24.
22. Problemi naše drvne industrije — Dl 1953,
br. 5—6, str. 18—29.
23. Anglosaski sustav mjerenja — Dl br. 9—10,
str. 17—20.
24. Austro-talijanske uzanse za meko drvo —
ŠL 1953, br. 9—10, str. 404—414.
25. Morski drvožderi — Brodogradnja, Zagreb,
153. br. 5, str. 171—177.
26. Zaštita drveta u vodi — Tehnički pregled,
Zagreb, 1954, br. 1, str. 18—23.
27. Razvitak naše drvne industrije i zadaci
Instituta za drvno-industrijska istraživanja — Privreda
grada Zagreba, Zagreb, 1954, br. 8 str. 27
—31.
28. Elementi čvrstoće šperovanog drveta — ŠL
1954, br. 5—6, str. 263—268.
29. Impregnacija drveta za potrebe pomorstva
— Dl 1954, br. 7—8, str. 1—7.
30. Zamjena drvenih pragova — Tehnički pregled,
Zagreb, 1954, br. 4, str. 158—161.
292
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 118     <-- 118 -->        PDF

14. Drvo i muzički instrumenti — po informacijama
U. W. Riotte u reviji »Holzzentralblatt«
Stutgart, 1961. br. 139 — Muzika i škola, Zagreb
1964. br. 2 str. 56—58.
15. »ALWEG« jednošinska željeznica, tehnička dokumentacija
po R. Kleinu, objavljena u reviji
»Eisenbahn technische Rundschaus, Heft 4—1959.
Darmstadt (elaborat za Ekonomski Institut u Rijeci,
god. 1970. str. 1—44).
KRATICE ČASOPISA


Dl — Drvna industrija, Zagreb.
JF — Godišnjak Franina i Jurina, Rijeka, a od
1973. god. Pula.
Pr. — Priroda, Zagreb.
ŠE — Šumarska enciklopedija, Zagreb, 1959. I dio,
a 1963. II.
SL — Šumarski list, Zagreb.
SN — Šumarske novine.


U NEKOLIKO REDAKA ...


RADIO ZAGREB u okviru »Obrazovnog programa — Radio putovanje« pod
naslovom »Nemirna dolina Mirne« upoznao je slušatelje s nekim osobitostima
i problemima ove doline. Bilo je riječi o kanjonu Mirne |(u kojem se nalazi i
jedan višestoljetni mlin vodeničar), o regulaciji te rijeke, o Istarskim toplicama
te, najopsežnije, o motovunskoj šumi. Bilo je riječi o gospodarenju ((uzgojnim zahvatima,
održavanjem kanalizacije) sa motovunskom šumom u doba venecijanske
vladavine, o sadašnjem stanju sastojina i planiranju, da se šuma pretvori u poljoprivredne
površine tj. da se iskrči. Emisije je završena izlaganjem prof, dr B r.
Prpić a o današnjem stanju sastojina i stavovima ikoji su objavljeni u članku
»Problematika Motovunske šume s prijedlogom rješenja« objavljenom u ovom broju
Šum. lista (str. 189).


Loženje drvom — ogrjevno drvo tema je, kojoj je posvećen br. 233. (od veljače
1980. godine) — »special« mjesečnika »FORETS DE FRANCE ET ACTION FORESTIE.
RE«, koji je namijenjen privatnim šumoposjednicima (a u Francuskoj preko
80Vo šuma u privatnom je posjedu). O ogrjevnom drvu, u »općem članku«, ovaj časopis
pisao je i 1975, pa u broju od travnja 1979. god. (pod naslovom »Pozmavanje
ogrjevnog drva« i to prema jednoj publikaciji ustanove Centre Technique du
Bois), a ove godine tu temu obrađuje s više članaka u broju koji ne donosi nikakav
članak iz drugog područja. Razlog je tome suvremeno stanje u opskrbi naftom,
koje cijena ne samo neprekidno raste nego i zbog toga što Francuska od
107 milijuna tona nafte, koliko je godišnje troši, samo 2 milijuna namiruje iz
vlastitih izvora. »Takav razvoj cijena energije pruža francuskom šumarstvu značajan
udio... Nema sumnje da nastupa novo doba u kojem će šumoposjednici
moći prodavati i drvo sitnih dimenzija u količinama koje su nepoznate od prije
pedeset godina« završne su riječi M. BRUNET-a u uvodnom članku »Drvo, izvor
energije«.


O. P.
296
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 115     <-- 115 -->        PDF

31. Naučno-istraživačka služba u šumarstvu i
drvnoj industriji Hrvatske — Ekonomski pregled,
Zagreb, 1955, br. 1—2, str. 93—108.
32. šumska proizvodnja u svijetu — Dl 1955,
br. 1, str. 2-5?
33. Kemijska zaštita drveta — Kemija u industriji,
Zagreb, 1955, br. 2, str. 31—36. — u spomen
V. Malenkovića.
34. Proizvodnost rada u pilanarstvu — Narodni
šumar, Sarajevo, 1955, br. 5—6, str. 208—214.
35. Metoda injekcije kao naknadna zaštita impregnirane
građe — Dl 1955, br. 9—10, str. 1—8.
36. Drvna industrija NR Hrvatske — Jubilarni
broj šumarskog lista, Zagreb, 1955, br. 11—12, str.
491—503.
37. Institut za drvno-industrijska istraživanja —
Jubilarni broj Šumarskog lista, Zagreb, 1955, br.
11—12. str. 539—541.
38. Jugoslavensko šumsko gospodarstvo — Almanah:
Drvna industrija Jugoslavije, Zagreb, 1956,
str. 17—21.
39. Impregniranje živih stabala — Dl 1956, br.
6—8, str. 105. (obrađeno po radu E. Buchholza
u reviji »Holzzentralblatt«, 1956, br. 22).
40. Rentabilnost briketiranja — Dl 1957, br.
1—2, str. 4—8.
41. Zastrta površina u prebirnoj šumi — Anali
za šumarstvo JAZU, 1. svezak, Zagreb, 1955, str.
429-486.
42. Drvoprerađivački obrti u Hrvatskoj — Dl,
1957, br. 3—4, str. 51—54.
43. Varijabilnost apsolutnih brojeva stabala i
kružnih ploha u prebirnom uzgoju — Anali za
šumarstvo JAZU, 2. svezak, Zagreb, 1958, str.
37—61.
44. Drvo u pomorstvu — Tehnika, Beograd, 1958,
br. 9, str. 1419—1428.
45. Drvna industrija i trgovina Bosne i Hercegovine
— ŠE I, str. 117—120.
46. Historija šumarstva Istre — ŠE I, str. 563—
565.
47. Hrvatska drvna industrija — ŠE I, str. 570
—577.
48. Povijest šumarstva Jugoslavije — ŠE I, str.
694—696.
49. Šume i šumarstvo Kanade — ŠE I, str.
716—717.
50. Razvoj u uloga željezničkog praga — ŠL,
1959, br. 8—9, str. 313—325 (u zajednici s ing.
M. Gjaićem).
51. Oplemenjivanje drveta pomoću prešanja —
— Tehnika, Beograd, 1961, br. 8, str. 1350 — 1357
(u zajednici s dr ing. I. Balzerom).
52. Suzbijanje šteta od insekata — Dl, 1961, br.
3—4, str. 57.
53. Flexafurm-proizvodi, kombinacija plemenitog
furnira i plastičnih masa — Dl, 1962, br 9—10,
str. 159.
54. Razvoj i rad Instituta za drvo u Zagrebu —
Drvarski Glasnik, Beograd, 1963. br. 23, str. 5.
5. Restrospektivan pregled na razvoj zemljišne
strukture i stočnog fonda u Cabarskoj komuni —
Vetserum, Kalinovica, 1963, br. 1—2, str. 15—18.
56. Kućna radinost — ŠE II str. 60—61.
57. Nastava šumarska — ŠE 11, sir. 142.
58. Periodika šumarska, inozemstvo — SE II,
str. 230.
59. Uloga šume u ljudskom društvu — ŠE II,
str. 551—553.
60. Šumarski instituta ŠE II, str. 554.
61. Sjedinjene američke države — Sume i šumarstvo
— ŠE II, str. 417—219.
62. Organizacija Ujedinjenih Naroda za ishranu
i poljoprivredu — FAO — SE II, str. 191.
63. Zanatstvo — SE II, str. 725—726.
64. Francusko-hrvatskosrpski i Hrvatskosrpsko-
francuski terminološki riječnik za područje drvne
industrije, Zagreb, 1963. (I i II. dio s oko
2.000 termina, izdanje Instituta za drvo u Zagrebu
za interne potrebe).
65. Jedna uspjela demonstracija mehanizacije
pilanskog pogona — Dl 1964, br. 9—10, str. 164
—165.
66. Razvoj šumskog gospodarstva u zapadno-hrvatskom
visočju — Anali za šumarstvo JAZU,
Zagreb, 1965, str. 43—268.
67. Povećanje ekonomičnosti rada u pilanama
riječkog kotara — Ekonomski institut, Rijeka, 1965,
str. 1—92, zaseban elaborat.
68. Mletačko gospodarenje sa šumama otoka Krka
— Krčki Zbornik, I. svezak, Krk, 1970, str.
259—284.
69. Šumarski toponimički elementi u zapadno-
hrvatskom Kršu — Jadranski Zbornik, VII, Rijeka
— Pula 1969, str. 531—547.
70. Zaštita šuma u propisima mošćeničkog statuta
— Jadranski Zbornik VI, Rijeka — Pula,
1966, str. 381—392.
71. Iz prošlosti grobničkih šuma — Dometi, Rijeka,
1974, br. 4, str. 34—44.
72. Pravila zadružnog života u prirodnoj šumi
— izgledi i problemi hrvatskog gospodarstva, Matica
Hrvatska, Zagreb, 1943. str. 73—85).
73. Karlo Bujanović i njegov sin Kornelije, prilog
historiji ugarsko-hrvatske jakobinske zavjere
— Jadranski zbornik III, Rijeka — Pula, 1958,
str. 353—358.
74. Međunarodni kolokvij o perspektivama fundamentalnog
istraživanja drveta — Dl, 1964, br.
1—2, str. 30—31.
75. Kakvi su rezultati najnovijih istraživanja o
razaranje drvotoča — Dl, 1964, br. 5—6.
76. Aerostat u službi šumskog gospodarstva —
Dl, 1964, br. 8.
77. Ploče od lanenog i konopljenog pozdera —
Dl, 1963, br. 9—10, str. 139—145.
78. Šumsko gospodarstvo čabarskog feuda. Starine
JAZU, 1978, str. 289—324.
79. Nekadanji gospodari čabarske komune, Rijeka,
Dometi, 1979. br. 5.
80. Nadalje se u rukopisima, pripremljenim za
tisak, nalazi 8 daljnjih rukopisa te pripremljeni
materijal za Rječnik lokalnih riječi (njih 1850) s
područja mjesta Praputnjak.
B. Popularna djela
1. Udruženje akademičara šumara — Spomenica:
Pola stoljeća šumarstva 1876—1926, Zagreb 1926,
str. 87—91.
2. Život u našoj šumi — Lovačko-ribarski Vijesnik,
Zagreb, 1941, br. 6. str. 241—252.
3. Šuma: njezina prošlost, oblici i način gospodarenja
— Dl 1952, br. 1—3, str. 19—23, 16—17
i 21—27.
4. Život je borba — SN, 1952, br. 11, str. 7.
5. Tiha voda hladna — ŠN 1952., br. 12,
str. 8.
6. Istarsko šumarstvo — Riječka Revija, 1953,
br. 1—2, str. 19—24.
7. Igra prirode — ŠN 1953, br. 1—2, str 7—8.
293
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 116     <-- 116 -->        PDF

8. Tragom prošlih pokoljenja — ŠN 1953, br.
3—4, str. 11.
9. Doživotna gluma — SN., br. 5, str. 5—6.
10. Oni iz podzemlja — SN, 1953, br. 8, str 8.
11. Tajne gljiva — š. N. 1953, br. 11, str. 7—8.
12. Pošumljavanje goleti J. F. 1954, str. 82—84.
13. Zašto opada lišće u jesen — SN 1954, br. 11,
str. 1—2.
14. Rođen od djevice — SN 1955, br. 4, str. 6.
15. Drvo u današnjoj tehnici — Savremena tehnika,
Zagreb, 1955, br. 6. sir. 250—251.
16. Na domaku gologa Krša — SN 1955, br. 5—6
str. 8—9.


17. Molitva šume — SN 1955, br. 9, str. 5.
18. Vilina metla — SN 1955, br. 9, str. 5.
19. Drvo i atomska energija — Pr. Zagreb 1955,
br. 9, str. 328—331.
20. Drvo kao ogriicv — J. i F., 1956, str.
48—52.
21. štednja, prvi uslov napretka — Drvodjeljski
Radnik, Beograd 1956, br. 1., str. 4—5.
22. Tragedija — SN 1955., br. 12, str. 4—5. (slobodna
obrada po tekstu A. Senge).
23. U početku je bila paprat — ŠN 1955., br.
12, str. 5.
24. Održavanje vrste — SN, 1955, br. 12, str. 8.
25. Nove metode u destilaciji drveta — Riječka
Revija, 1956, br. 1—2, str. 10—14.
26. Sunce jarko — SN, 1956, br. 3, str. 9.
27. Stazama šumara — SN, 1956, br. 7—S, str.
1—3.
28. Djelo djetla — SN 1956, br. 9—10, str.
8—9.
29. Parasitizam — SN 1956, br. 12, str. 3.
30. Šuma u noći — ŠN 1957, br. 1—2, str. 5—6.
31. Šumski akrobati — ŠN 1957, br. 3—4, str.
2—3.
32. Šumski higijeničari — ŠN 1957, br. 3—4, str.
4—5.
33. Leteća paučina — SN 1957, br. 3—4, str.
7—8.
34. Štete od atmosferilija — SN 1957, br. 3—4,
str. 8—11.
35. Istarske podzemne gljive — J. F. 1957, str.
76—77.
36. Novogodišnja jelka — Priroda, 1957, br. 1.
str. 17—19.
37. Yugoslav industrial manufacture of timber
and export of timber products (Obrada u industriji
i izvoz drvnih produkata u Jugoslaviji) —
Revue des exportateurs et importateurs, Foire internationale
de Zagreb 1957, No 2.
38. Goleti Krša JF 1959, str. 82—83.
39. Bujičarstvo na Kršu — JF 1959, str. 76—78.
40. Naša Učka — JF 1959, str. 84—86.
41. Šuma u narodnom životu — JF. 1960, str.
46—48.
42. Iz davne prošlosti istarskih šuma — JF
1961, str. 74—75.
43. šuma i industrijalizirano društvo — Pr. 1961,
br. 5, str. 129—136.
44. Jugoslavensko šumarsko — Matica iseljenika,
Zagreb 1961, br. 4, sir. 112—114.
45. Neosporni napredak — naša industrija u prošlosti
i danas — Matica iseljenika, Zagreb 1961,
br. 5, str. 176—178.
46. Uloga šume u današnjoj privredi — Prosvjeta,
Zagreb 1961, br. 486, str. 27—28.
47. Privreda kvarnerskog područja — Iseljenički
kalendar, Zagreb 1962, str. 203—210.
48. Budućnost Gorskog kotara — JF 1962, str.
55—58.
49. Drvo i muzika — istraživanja o rezonanciji
drveta — Muzika i škola, Zagreb 1962, br. 1—2,
str. 7—10.
50. Lovstvo u Hrvatskoj za vrijeme feudalizma
— Lovački Vijesnik, Zagreb, 1962, br. 1—2, str,
22—24.
51. Iz prošlosti šumarstva u Hrvatskoj — Pr.
1962, br. 8, str. 251—252.
52. Grabežljiva zvjerad u Hrvatskoj tokom prošlog
stoljeća — Lovački Vijesnik, Zagreb 1963,
br. 10, str. 240—242.
53. Suvremena upotreba drveta — JF 1963, str.
77—82.
54. Spoj rijeke Kupe s Jadranskim morem —
JF 1964, str. 95—97 (članak je ponovno objavljen
u časopisu »Drvosječa« Delnice br. 1 ex 1973).
55. čovjek u kozmičkom vijeku — Pr. 1964,
br. 7, str. 206—208.
56. Iz privredne prošlosti čabarske komune —
JF 1965, str. 103—105.
57. Neistražene pojave u svijetu šume — Pr.
1966, str. 88—89, br. 3.
58. šume — značajan činilac za razvoj industrije
i turizma (poseban prilog časopisa »Privredni
pregled« Beograd, listopad 1966).
59. Poratna dinamika znanosti — Pr. 1967, br.
9. str. 284—286.
60. Drvna industrija u području Rijeke — JF
1967, str. 55—56.
61. Važan dokumenat iz prošlosti Vinodola —
JF 1967, str. 67—70.
62. Iz prošlosti atomske bombe — JF 1967, str.
79—80.


63. Predskazivanje vremena — JF 1968, str. 63—
65.
64. Poratni razvoj znanosti — JF 1968, str.
75—76.
65. Umjetna materija — JF 1968, str. 92—94.
66. Josip Ressel — pronalazač brodskog vijka
— JF 1969, str. 164—16/.
67. Suma motovunska — FJ. 1969, str. 186—190.
68. Naše ljekovite biljne droge — JF 1969, str.
253—254.
69. Zatrovanost zraka u gradovima — JF 1969,
str. 251—253.
70. Vitamini JF 1969. str. 272—273.
71. Na kraju drugog decenija — Dl 1969, br.
7—8, str. 143—145.
72. Naftovod Trst — Ingolstadt — JF 1970. str.
241—243.
73. Zaštićeni i evidentirani objekti prirode na
području Istre — JF 1972, str. 124—129.
74. Hrana iz morske vode — JF 1973. str. 154.
75. Deset glavnih zagađivača zraka — JF 1973,
str. 190.
76. Zagađivanje vode i zraka — JF 1972, str.
240—241.
77. Opojne i otrovne droge — JF 1972, str. 242
—243.
78. Astrologija — JF 1972, str. 243—244.
79. Pjesma u zaštiti šume — Pr. 1973. br. 1.
str. 26.
80. Opstanak čovječanstva — Pr. 1974, br. 3.
str. 94—95.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 117     <-- 117 -->        PDF

81. Pogled u prošlost grada Trsata — JF 1976.
str. 250—251.
82. šapat šume (pjesma o zaštiti šuma) — Drvosječa,
Delnice 1976, br. 63—64 naslovna strana.
Isti je tekst pod naslovom : »Molitva šume« objavljen
u Spomenici povodom proslave stotridesete
obljetnice, šum. društva, Zagreb, 1976, str. 103.
83. U dolini pračovjeka — Pr. 1964. br. 8, str.
247—249.
84. Vodik — energetski izvor budućnosti — Drvosječa,
Delnice 1976, br. 69, str. 20—21).
85. Sunce kao izvor energije — Drvosječa, Delnice
1978. br. 75. str. 21 i br. 76 str. 22—23.
86. šuma i opstanak čovjeka — Drvosječa, Delnice
1977. br. 4, str. 17.
87. Posljednja opomena prirode — Drvosječa,
Delnice 1978. br. 82, str. 24.
C) Recenzije i kritike


1. Intersylva, II Jg. Heft 1—2 — ŠL 1942, br.
8—9, str. 262—267.
2. Intersvlva, II. Jg. 3—4 — SL 1943, br. 5,
str. 155—157´.
3. Intersylva, III. Jg. Heft 1—2 — ŠL 1943,
br. 1—12, str. 315—319.
4. šafar J.: Die Entwicklung des Tannenjungwunchses
in den Pletenwäldcrn Kroatiens — ŠL
1955, br. 5—6, str. 212—214.
5. Nekoliko misli u povodu izdanja knjige akademika
A. Ugrenovića »Eksploatacija šuma« — Dl
1955. br. 5—6, str. 142—143.


6. žumer A.: Korišćenje drva listača tanjih dimenzija
(Verwertung schwacher Laubholzsortimente)
— ŠL 1960, br. 11—12, str. 406—407.
7. Duerr W. A.: Fundamentals of Forest Economies,
New York 1960 (Šumarska ekonomika u
svjetlu američke nauke), — ŠL, 1962, br. 9—10,
str. 350—352.
8. Krpan J.: Untersuchungen über den Fasersättingungspunkt
des Buchen- Eichen- Tannen- und
Fichtenholzes — Bulletin scientifique, 1962, Zagreb
— br. 4—5, str. 117.
9. Kraljić B.: šumsko bogatstvo i proizvodne
snage naše države, Zagreb, 1962. — Dl 1963, br.
1—2, str. 28—29.
10. Klcpac D.: Rast i prirast šumskih vrsta
drveća i sastojina, Zagreb 1963 — Dl 1963, br.
5—6, str. 96.
11. Zietz G.: Lehrbuch für Bautischler und Türen-
Fensterbau, Leipzig 1963. — DI 1963, br. 11—12,
str. 191.
12. šafar J.: Uzgajanje šuma, Zagreb 1963 —
DI, 1964, br. 5—6, Str. 95.
13. Blossfeld O.: Baum-Wald-Holz, Leipzig 1964.
VEB Fachbuchverlag, Leipzig — DI 1964, br. 8,
str. 144.
14. »Turizam« Turistički Savez Hrvatske, Zagreb,
1953, 1954—1955, 1956—1969. god. — Krčki Zbornik
I, Krk 1970, str. 556—568.
15. »Informativni bilten«, Ekonomski Institut Rijeka,
1967—1968. — Krčki Zbornik, Krk 1970, str.
578—580.
16. Deset godina razvitka šumskog gospodarstva
Delnice — ŠL 1971, br. 1, str. 37—40.
17. Veliko djelo iz povijesti željeznica u Hrvatskoj
— Dometi, Rijeka, 1967, br. 7. str. 103—107.
18. Povijest šumarstva Hrvatske kroz stranice
šumarskog lista — ŠL, 1977, br. 3—4, str. 195—196.
19. Studija o stanju naših kraških Šuma početkom
18. stoljeća — ŠL, 1978, br. 4—5, str. 192
—193.
20. Značajno djelo o prošlosti Bakra — Zvona,
Rijeka, 1979, br. 1, str. 7.
E Anotacije:


75 anotacija raznih stručnih članaka domaće periodične
štampe (objavljeno u akademskoj publikaciji
»Bulletin scientifique«, Zagreb, JAZU, 1961.
No 1, 2, 3 i 4: 1962. No 1—2, 3, 4—5: 1963.
No 3—4).


8.329 anotacija domaće i strane stručne literature
iz oblasti ekonomike pomorstva za vrijeme
1970—1979. godine (objavljene u publikaciji Biltena
Brodoprojekta, Rijeka).
D Biografije i nekrolozi


1. Uspomeni Josipa Ressela — ŠL 1958, ´ br.
3—4, str. 132—134.
2. Nad svježim grobom našega učitelja (Akad.
A. Ugrenoviću in memoriam) — Dl 1958, br. 9—10,
str. 122.
3. Vasilj Malenković biografija — ŠE II,
str. 109.
4. In memoriam, Nikola šepić, dipl. inž. šumarstva
— ŠL, 1977, br. 10—12, str. 554—556 (u
zajednici s ing. E. Antonijevićem).
F) Prijevodi


1. Naučne osnove zaštite bukovog drva na skladištima
(obrađeno po Goršinu, Moskva) — Dl,
1959.
2. Problemi bukovine po I. Mairowitzu, Wien,
1959 — Izbor radova inostrane stručne literature,
Zagreb, 1959.
3. Mehanizacija i automacije u manjim pilanama
po M. H. Materu — Izbora radova inostrane
stručne literature, Zagreb, 1961.
4. šuma i budućnost čovječanstva po K. H.
Oedekovenu: »Saving our vanishing forest«, Una
Sylva, Rome 1962 — ŠL. 1963, br 3—4.
5. Kalkulacija utroška vremena kod transporta
na skladištu piljene građe po F. Gottliebu: »Förderung
an Schnittmaterialplatz, ein Kalkulationsspiel,
aus der Praxis, Holz, Mering br. 1 ex 1962
— DI 1963, br. 5—6.
6. Razvoj tehnike konzerviranja drva po prof.
W. Bavendamniu 1963. — DI 1963, br. 9—10.
7. Drvena ambalaža, po informacijama revije
»Internationaler Holz-markt«, Wien-Berlin, br. 17
—18 ex 1963. — Dl 1963, br. 9—10.
8. Industrija u akciji pošumljavanja — po informacijama
u reviji »Holzzentralblatt« Stuttgart,
1963. br. 95 — ŠL. 1963. br. 9—10, str. 404^106.
10. Jarmača ili tračna pila za trupce kod piljenja
listača, po informacijama u reviji »Internationaler
Holzmarkt« — DI 1963, br. 11—12.
11. Iz historije industrije olovaka — po informacijama
u reviji »Internationaler Holzmarkt«,
Wien-Berlin, 963. br. 17—18. — Dl 1964, br. 1—2.
12. Racionalizacija šumskog gospodarstva u švedskoj
— po informacijama objavljenim u reviji
»Wood«, London, 1964. br. 1 kao i reviji »Holzzentralblatt
« Stuttgart. 1964. br. 8. — ŠL 1964, br.
1—2, str. 86—87.
13. Sekcija za historiju šuma u Međunarodnom
savezu Šumarsko-istraživačkih ustanova — po informacijama
objavljenim u reviji »Holzzentralblatt«
Stuttgart, 1964. br. 9. — SL 1964. br. 1—2, str. 87.
295