DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 110     <-- 110 -->        PDF

njegovoj devedesetgodišnjici života napisao
Prof. dr Vladimir B 1 a š k o v i ć1/. S
takvom ocjenom slaže se i Prof. dr Branislav
P r p i ć2/ kada konstatira, da promatrajući
»s današnjeg stajališta, možemo
Premužića smatrati jednim od onih
dalekovidnih šumara između dva rata
koji su nazirali veliko zanimanje turizma
za šume budućnosti«2/. U planinarsko-
turističke svrhe mogu se koristiti i putevi
kojima se otvaraju šume za iskorišćivanje,
a koje je Premužić i gradio na
području Velebita, ali su potrebni i posebni.
A Ante Premužić bio je inicijator
i realizator (najteže dionice sam je trasirao)
niza takvih puteva kao na pr. na
otocima Krk, Rab, Mljet, na području
današnjeg Nacionalnog parka Plitvička
jezera i najvećeg puta — velebitske transverzale
u dužini od 65 km, koju je Planinarski
savez Hrvatske nazvao » P r e m u žićeva
staza.« Dakako, da je
Premužić za svoje ideje našao suradnike
u »pretpostavljenim«, kako u Direkciji
šuma tako i u Ministarstvu te Banskoj
upravi, tj. one, koji su osiguravali i novac
za realizaciju planova. Taj novac,
međutim, u financijskim planovima i obračunima
nije uvijek glasio za građevinske
radove, nego je osiguravan i pod
drugim naslovima kao npr. za suzbijanje
potkornjaka.


Ante Premužić nije bio samo graditelj
puteva i planinskih staza, nego je i
kompleksnije promatrao i proučavao uvjete
života na kraškom području, posebno
seljaka i tražio, pa i našao, svrsishodnije
iskorišćivanje prirodnih uvjeta
nego li je tada bilo. Našao ga je u — drveću.
»Racionalnom kraškom gospodarstvu
ne može da bude osnovica trav a
(u formi žitarica, okapavina, livadne i
pašnjačke trave) jer je gospodarstvo sa
tom osnovicom svršilo katastrofalno na
krasu: nestalo je zemlje« naglašava Pre


1) Dr V. B.: 90 godina inž. Ante Premužića, zagrebački
dnevnik »VJESNIK« od 17. siječnja 1979.,
str. 8.


2) U POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846


— 1976. kroz stranice Šumarskog lista«, Zagreb
1967., str. 379.
mužić u svojoj »OSNOVI za turističko i
gospodarsko uređenje primorskih kupališta
i ljetovališta Crikvenice, Selca i Novog
« (objavljene u sušačkim novinama
»Novi list« 1933. god.). Kako to ostvariti
Premužić je to izložio u posebnoj publikaciji
— knjizi »SELJAČKO GOSPODARSTVO
NA KRŠU«, izašloj 1940. god. u
Zagrebu.


Knjiga »Seljačko gospodarstvo na kršu«
privukla je pažnju široke javnosti. To
svjedoče osvrti, koji su se pojavili u
novinama kao, sve u 1940. god., u zagrebačkom
»Jutarnjem listu« (br. 10302),
sušačkom »Primorju (br. 90), sarajevskom
»Katoličkom listu« (br.38), sarajevskom
listu »Snaga« (br. 8.), te beogradskom
»Privrednom Pregledu« (br. 33)3/.


Najopširniji prikaz je u »radničkom
listu za kulturu i sport« koji je izlazio
u Sarajevu pod nazivom »SNAGA«. Autor


V. B. (inž. Vladimir Beltram?) između
ostalog napisao je i ovo: »Oskudna literatura
o našim pasivnim krajevima i
njihovim problemima dobila je nedavno
lepu prinovu. Za razliku od dosadašnjih
pisaca koji su se ograničavali samo na
izlaganje životnih prilika na našem kršu
ili se rješenje pitanja pasivnih krajeva
tražili isključivo u pošumljavanju, unutrašnjoj
kolonizaciji i javnim radovima,
inž Premužić (koji ne odbacuje u načelu
ni pošumljavanje, ni javne radove ni
unutrašnju kolonizaciju) predlaže da se
problem pasivnih krajeva rešava na način
u kome mogu da uzmu učešće i
sami seljaci stvarajući nove osnove proizvodnje
koje odgovara našem kršu, njegovoj
strukturi, podneblju i ekonomskim
mogućnostima njegovog stanovništva ...
Glavna načela novog seljačkog i šumskog
gospodarenja na kršu jesu pošumljavanje
voćkama ... Zatim dolazi preudešavanje
stočarstva tako da se napušta dosadašnja
pustopašica, a da se zavede
3) Ove podatke, kao i one u bibliografiji navedene
radove koji su objavljeni izvan Šumarskog Usta,


ahvaljujem KATALOGU BIBLIOGRAFIJE JUGOSLAVENSKE
PERIODIKE« Jugoslavenskog leksikografskog
zavoda u Zagrebu.