DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Institutom za topole u Novom Sadu, i
unašaju tzv. novosadski kion, koji najviše
odgovara njihovim terenima.


Proizvode se i sadnice bijele vrbe i
unašaju u depresione površine. Tako se
proširuje asortiman sirovina za drvnu
industriju i intenzivira i ubrzava proizvodnja
drvne materije.


Dobar sistem cesta i povezanost omogućio
je i pregled većeg broja objekata na
terenu.


Šumski predjel »Sječa« ranije poljoprivredno
zemljište, ponovo je pošumljeno
sadnicama i žirom hrasta lužnjaka i
drugih. Rad je mehaniziran, pa smanjuje
troškove i savladava se veća površina.


Predjel »Limbuš« je niz umjetno uzgojenih
sastojina johe, nešto topole i vrba,
te dio prirodnih sastojina, sa grabom
kao dominantnom vrstom, ali se proredom
reducira u korist hrasta. Na početku
je rasadnik, za uzgoj sadnica hrasta, johe
i drugih listača. koji će se proširiti na
12 ha površine.


Velika gospodarska jedinica »Svibovica
« otvorena je jednom transverzalnom
i više pobočnih cesta, vezana sa javnim
putevima, više je nego idealno otvorena.
Predjel Duhovnik, nekada jako izložen
oštećivanju stabala, danas je smiren i
razvio se u kvalitetnu sastojinu hrasta.
Veliki kompleks Svibovica, niz kvalitetnih
sastojina sa dominirajućim hrastom predstavlja
vrhunac razvoja šume ovih areala,
dobni odnos dosta povoljan. Užitak je
bio kretanje prosjekama i stazama ove
šume. Bilo je nešto neuspjelih kultura
i poljoprivrednih površina, koje se privađaju
visokoj šumi.


Gospodarska jedinica »Đurđevačke nizinske
šume« sastoji se od više kompleksa,
sa većim učešćem sastojina johe i
topola. Tako je predio »Lepa greda«
sastojina topole, dosta kvalitetna stabla,
ne vide se oštećenja, 16 god. sa cea 360
mVha i zrela za sječu. Slijedeći kompleks,
koji je pregledan, »Trepčanski gaj« su
mješovite prirodne sastojine, kvalitetne,
u depresijama grupe sastojina johe, već
zrele za sječu. U centru je šljunčara
»Hladna voda« iz koje se snabdijevaju
materijalom za ceste.


Kompleks »Đurđevački peski« cea 400
ha sastojao se nekada od pokretnih pješčanih
dina, smiren je i pošumljen cr.
borom i bagremom. Danas su to već
dozrele sastojine, koje se eksploatiraju
i zamjenjuju novim. Sastojine su slabije
razvijene, jer je sloj aktivnog tla plitak,


a ispod je sterilni pijesak. Odjel 109 u
tom predjelu nije pošumljen, nego se
za sada na njemu eksploatira pijesak,
koji je vrlo tražen. Posebna je površina
od 50 ha izlučena za iskorištavanje šljunka,
čiji se slojevi pružaju duboko, pa će
se u tom dijelu osnovati umjetno jezero.
Eksploataciju tih sporednih prihoda vrši
poduzeće »Podravina« pa je i ovdje šumarstvo
dalo svoj obol za bolji razvoj
komune.


Kompleks »Preložnički berek« su plantaže
topole i poljoprivredne površine, a
služe i za lovni uzgoj. Pregledana je i
ploha Instituta za topole iz Novog Sada.


Otvorenost i povezanost šuma je vrlo
dobra, do sada je izgrađeno 175 km cesta,
faktor otvorenosti više od 10 km na 1000
ha, što je vrlo dobro. Ceste ne grade
klasičnim načinom, sa pripremom posteljice.
U nizinskim šumama sa obje strane
iskolčene trase, mehaničkim kopačima
iskopaju obodne jarke, u osnovici 1 m,
a dubina do 1.50 m, iskopani materijal
slažu po trasi preko panjeva i humusnog
sloia. Kopači već učvršćuju naneseni materijal.
Sa buldožerima se izravna planum,
iskopa posteljica, a sa kamionima
se u jednakim slojevima nanaša šljunak,
koji se ravna, a mehanizacija odmah
sve valja i učvršćuje za vrijeme kretanja
po trasi. Time je i cesta gotova. To se
kasnije, prema potrebi popunjava. Tom
je metodom ubrzan rad i znatno jeftinija
izgranja cesta. Cesta se stabilizira,
drvne tvari se mineraliziraju. Od tih
cesta već je 20 km asfaltirano. Taj se
rad i nastavlja.


Na krajnjem jugozapadnom dijelu Peski,
u 1. odjelu šumsko-gospodarske jedinice
»Đurđevački pjesci« je fazanerija,
uzgajalište fazana ali i divljih pataka,
jarebica i jarebica kamenjarki (grivni).
Radna jedinica »Lovna uprava« intenzivno
radi na uzgoju pernate divljači. Oprema
za leženje je moderna, a za dalji uzgoj
do starosti od osam tjedana postoje posebni
obiekti. U toj se starosti puštaju u
lovište ili se prodaju. Naročito je impresivan
uzgoj divljih pataka. U god. 1979.
ustrijeljeno je 5000 kom. fazana i 5000
kom. pataka, te je visok postotak odstrela
u odnosu na broj uzgojenih. Uzgoj visoke
divljači također je razvijen, vrši
se, prema lovno uzgojnoj osnovi, 40 kom.
jelenske i 60 kom. srneće divljači. Uz
uzgajalište sagrađena je i lovna kuća,
dobro opremljen ugostiteljski objekt sa
18 ležajeva.


233