DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 103     <-- 103 -->        PDF

TRI EKSKURZIJE DITŠDI ZAGREB


Društvo inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije u Zagrebu nastavilo
je sa započetom praksom organiziranja
stručnih ekskurzija, ovom prilikom
saopćujemo prikaz triju ekskurzija, kako
bi i na taj način s jedne strane zahvalili
se domaćinima a s druge strane kako bi
uz sudionike ekskurzije i čitatelji Šumarskog
lista dobili uvid u rad šumarskih
i drvoprerađivačkih radnih organizacija
i u problematiku njihovog poslovanja.


EKSKURZIJA NA MEDVEDNICU
(ZAGREBAČKU GORU)


Ekskurzija na područje Medvednice, za
koju je u taku postupak, da se proglasi
»parkom prirode« u smislu odredbi Zakona
o zaštiti prirode održana je 22. lipnja
1979. godine. Stručni vodič bio ie upravitelj
Šumarije »Zagreb« inž. Tomislav
Spalj , a sudjelovali su i inž. Dragutin
Böh m iz Republičkog zavoda za zaštitu
prirode i inž. Krešo V u č e t i ć Republičke
šumarske inspekcije.


Prije polaska na put u zgradi Šumarije
inž. Böhm upoznao je učesnike ekskurzije,
njih deset, o akcijama Republičkog
zavoda za zaštitu prirode za odgovarajući
tretman ovog šumskog kompleksa i izradi
elaborata u kojem će se utvrditi smjernice
za racionalno i usklađeno korištenje
svih prirodnih potencijala Medvednice i
koji će poslužiti kao ekološka studija
pri izradbi prostornog plana područja
odnosno daljnjih provedbenih planova.


Inž. Špalj upoznao je prisutne o šumskom
.kompleksu Medvednice. Tako je
prikazao sistem podjele na gospodarske
jedinice, zatim o postavljenim principima
gospodarenja u pojedinoj jedinici, iznio
stanje šuma te naglasio objekte u pojedinoj
jedinici, koji su izdvojeni kao rezervati
šumske vegetacije. To su tipične i
karakteristične sastojinsike grupe, u kojima
je očuvan iskonski i autohtoni karakter
šume. Izdvojeno je kao rezervati
šumske vegetacije 996 ha šume. Sa većinom
šuma gospodari se prema propisima
gospodarske osnove i redovnim
principima gospodarenja, za one druge
propisan je specifičan tretman, kako bi
se što duže očuvao njihov autentični
karakter. Uzgojni zahvati biti će vrlo
blagi i samo toliko da se osigura kontinuitet
u razvoju šume.


Nakon izlaganja krenuli smo na put
malim autobusom po Sljemenskoj cesti,
te se zadržavali usput kod karakterističnih
sastojinskih grupa. Spustili smo se
šumskom cestom po sjevernoj padini do
mjesta zvano Oštrica, odjel 17 b, koja
predstavlja vrlo lijepu odraslu sastojinsku
grupu jele, idealno formiranu, čiji
fond iznosi sada cea 705 m3 po ha. Zatim
smo se vratili i produžili autom no grebenskoj
cesti do lokacije Hunjika. Odavde
se išlo pješice laganim spustom do bivše
kaptolske lugarnice Goršćica, iznad Markuševca,
gdje je održan mali piknik, a
zatim produžili za Zagreb.


U raspravi i diskusiji za vrijeme puta
i na lugarnici konstatirano je, da su u
Medvednici sastojine vrlo heterogene, od
vrlo kvalitetnih sastojinskih grupa do
vrlo loših, neizgospodarenih ili loše gospodarenih.
Bilo bi korisno i potrebno da
se izvrši i djelomična korekcija izdvojenih
rezervata šumske vegetacije, jer su
uključene neke površine šuma, u kojima
treba hitno intervenirati, da se konvertiraju
u kvalitetne sastojine i općenito
poveća proizvodnja šume, a ne da stagniraju
ili dalje degradiraju. Inače sa
svim sastojinama može se normalno gospodariti
uz dulju ophodnju, više grupimične
sječive površine, kako bi se što
manje uočilo prekidanje sklopa i pomlađivanje.
Svaka sastojinska grupa zahtijeva
poseban tretman, da bi se postiglo
da odrasla šuma u Medvednici uvijek
bude prisutna, a da se osigura kontinuitet
proizvodnie i opstanak šume. Ona
treba ostati čisti prirodni objekat, bez
uklapanja većih građevinskih objekata,
koji bi narušavali njenu cjelovitost i
prirodni ambijenat, naime da se gradi
ono najnužnije, da se ljubiteljima prirode
i izletnicima pruži osnovni komfor
i mogućnost zadržavanja u prirodi.


EKSKURZIJA NA PODRUČJE OOUR-a
»GOSPODARENJE ŠUMAMA« Š. G. KOPRIVNICA
I PILANI U ĐURĐEVCU


Grupa od četrnaest šumarskih veterana
provela je jedan dan na terenu u posjeti
drvno-industrijskom kompleksu u Đurđevcu
i nizinskim šumama OOUR-a
»Gospodarenje šumama« u Đurđevcu. Ekskurzija
je održana 16. svibnja 1980. god.;
uslugom Šumarije Zagreb koristili smo
njihov ikombibus, čime je bila osigurana
pokretnost ekipe na terenu.


281
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Po dolasku primljeni i pozdravljeni od
direktora OOUR-a »Gospodarenje šumama
« Đurđevac ing. Luke Šabarića,
predložen je i akceptiran program pregleda
drvno-industrijskog kompleksa, te
više šumskih objekata nizinskog područja
toga OOUR-a.


1. U Drvno-industrijskom kompleksu u
Đurđevcu, dočekao nas je direktor ing.
Marjan Babić , i ukratko prikazao razvojni
put ove industrije. Ona je u sastavu
SOUR-a »Bilo-Kalnik« iz Koprivnice,
ima dva samostalna OOUR-a: mehanička
prerada drva i tvornica masivnog namještaja.
Mehanička prerada drva počela je raditi
1973. god. Suinvestitor u izgradnji, sa
polovicom kapitala, bio je tadanji pogon
Šumskog gospodarstva Koprivnica u Đurđevcu,
što je bio jedinstveni primjer
udruživanja sredstava bazirano na zajedničkom
interesu i interesu Komune, da
izađe iz kluba nerazvijenih. Moderno je
instalirano: dvije brzohodne tračne pile
i jedan brzohodni gater za tanju oblovinu.
Doprema i otprema je potpuno mehanizirana.
Pilana prerađuje cea 40.000 m3 oblovine,
od čega šume područja osiguravaju
35.000 m3 a ostatak nakupljuju.
Glavne vrste prerade su hrast, jasen i
bukva, a sve više upućuju na preradu
johe i topole, koje vrste ovo područje
nudi u većim količinama. Veći dio koristi
tvornica masivnog namještaja, a ostalo
se prodaje .


Tvornica masivnog namještaja počela
se graditi 1975. god. za namještaj od
tzv. punog drva, Koristi se najviše hrastovim
za vanjske elemente, a ostale vrste
za unutarnje. Namještaj je kvalitetan, velika
je potražnja da ne mogu ni udovoljiti
zahtjevu tržišta. Oba OOUR-a zapoš-
Ijuju oko 600 radnika. Proizvode vlastitu
energiju u postrojenjima, ali se ponekad
koriste i javnom mrežom. Ideja za gradnju
tvornice nikla je iz saznanja, da samo
primarna prerada nije konačni cilj u
lancu proizvodnje, nego da treba ići daljem
oplemenjivanju proizvoda i finalizaciji.


2. Nakon pregleda toga kompleksa krenulo
se na teren. Sve ono što je viđeno
na terenu i što je obrazlagao ing. Luka
Šabarić rezimirano je ukratko u nastavku
ovoga izvještaja.
OOUR »Gospodarenje šumama« ima
površinu od 18.000 ha od čega 10.000 ha
otpada na nizinsko podravsko šumsko
područje, a ostalo na šume na sjevernim


padinama Bilogore. Ima tri radne jedinice
— Šumarije u Đurđevcu, Repašu i
Kloštru, zatim Mehanizaciju te Lovnu
upravu u Đurđevcu. Zaposljuje 290 radnika.
Etat je oko 90.000 m3 godišnje, a
prosječna drvna masa iznosi 250 m3 po
ha. Totalna masa je u progresu, a i etat,
radi zrelih masa topola i johe Hrast u
masi participira sa 40*/o, joha sa 18v/o,
bukva sa 16 %>, ostalo su topola, vrba,
jasen, grab, bor i druge.


Tla su smeđa, aluvijalni nanosi, u Bilogori
postglacijalne tvorevine, u površinskom
sloju osrednja komponenta humusa,
dobrog kapaciteta za zrak i vodu, dubine
pola do dva metra. Matična podloga su
naneseni pijesci i šljunak. Takav sastav
tla omogućio je i razvoj kvalitetnih šumskih
sastojina. Nekada pokretni površinski
pijesci u području sjev. zap. od Đurđevca,
poznati kao »Đurđevački pesci«,
bili su pokretni, stvarajući poznate zemljine
morfološke oblike dine, danas su
to šumske i poljoprivredne površine.
Površina oko 21 ha ostavljena je kao
geografsko botanički rezervat autotohnih
vrsta rastinja, koji je bio osnovni materijal
za smirivanje i kultiviranje pijesaka.


Provodi se isključivo visoki uzgoj jednodobnih
sastojina sa prirodnim pomlađivanjem,
ali se koriste u podizanju kultura
i nove metode, bazirane na iskustvu,
vlastitim istraživanjima, i suradnjom
sa istraživačkim i naučnim centrima. Pošumljuje
se sa sjemenom i sadnicama
hrasta, sadnicama jasena, johe, korenjacima
vrbe i topole, te sadnicama četinjača.
Područje ima dosta zemljišta, koje je
bilo tretirano kao poljoprivredno, pa se
sada privađa šumi. Kako se joha teško
prirodno pošumljuje, prema mišljenju
eksperata Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
zbog velikog prisustva dušika u tlu,
prišlo se nakon ispitivanja, koje je proveo
Odjel za genetiku, umjetnom uzgoju sadnica
johe u rasadniku pod zaštitom pokrova
od plastike i priredbu tla, koje se
kao jednogodišnje presađuju na površine.
Ova su područja inače optimalna za johu,
pa su debla kvalitetna tj. duga i ravna.
Joha ima sve veću primjenu i zamjenjuje
deficitarne četinjače. Masa sa 60 god. ophodnjom
iznosi do 400 m3 po ha.


Euroameričke vrste topola, sađene
na ovom području od prije 20 godina,
dale su dobre rezultate, kvalitetna stabla,
sa prirastom od oko 20 m3/ha i sa masom
oko 360 nrVha u toj dobi. I ubuduće
namjeravaju nastaviti sa pošumljavanjem
topolom, pa sti ugovorom povezani sa
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Institutom za topole u Novom Sadu, i
unašaju tzv. novosadski kion, koji najviše
odgovara njihovim terenima.


Proizvode se i sadnice bijele vrbe i
unašaju u depresione površine. Tako se
proširuje asortiman sirovina za drvnu
industriju i intenzivira i ubrzava proizvodnja
drvne materije.


Dobar sistem cesta i povezanost omogućio
je i pregled većeg broja objekata na
terenu.


Šumski predjel »Sječa« ranije poljoprivredno
zemljište, ponovo je pošumljeno
sadnicama i žirom hrasta lužnjaka i
drugih. Rad je mehaniziran, pa smanjuje
troškove i savladava se veća površina.


Predjel »Limbuš« je niz umjetno uzgojenih
sastojina johe, nešto topole i vrba,
te dio prirodnih sastojina, sa grabom
kao dominantnom vrstom, ali se proredom
reducira u korist hrasta. Na početku
je rasadnik, za uzgoj sadnica hrasta, johe
i drugih listača. koji će se proširiti na
12 ha površine.


Velika gospodarska jedinica »Svibovica
« otvorena je jednom transverzalnom
i više pobočnih cesta, vezana sa javnim
putevima, više je nego idealno otvorena.
Predjel Duhovnik, nekada jako izložen
oštećivanju stabala, danas je smiren i
razvio se u kvalitetnu sastojinu hrasta.
Veliki kompleks Svibovica, niz kvalitetnih
sastojina sa dominirajućim hrastom predstavlja
vrhunac razvoja šume ovih areala,
dobni odnos dosta povoljan. Užitak je
bio kretanje prosjekama i stazama ove
šume. Bilo je nešto neuspjelih kultura
i poljoprivrednih površina, koje se privađaju
visokoj šumi.


Gospodarska jedinica »Đurđevačke nizinske
šume« sastoji se od više kompleksa,
sa većim učešćem sastojina johe i
topola. Tako je predio »Lepa greda«
sastojina topole, dosta kvalitetna stabla,
ne vide se oštećenja, 16 god. sa cea 360
mVha i zrela za sječu. Slijedeći kompleks,
koji je pregledan, »Trepčanski gaj« su
mješovite prirodne sastojine, kvalitetne,
u depresijama grupe sastojina johe, već
zrele za sječu. U centru je šljunčara
»Hladna voda« iz koje se snabdijevaju
materijalom za ceste.


Kompleks »Đurđevački peski« cea 400
ha sastojao se nekada od pokretnih pješčanih
dina, smiren je i pošumljen cr.
borom i bagremom. Danas su to već
dozrele sastojine, koje se eksploatiraju
i zamjenjuju novim. Sastojine su slabije
razvijene, jer je sloj aktivnog tla plitak,


a ispod je sterilni pijesak. Odjel 109 u
tom predjelu nije pošumljen, nego se
za sada na njemu eksploatira pijesak,
koji je vrlo tražen. Posebna je površina
od 50 ha izlučena za iskorištavanje šljunka,
čiji se slojevi pružaju duboko, pa će
se u tom dijelu osnovati umjetno jezero.
Eksploataciju tih sporednih prihoda vrši
poduzeće »Podravina« pa je i ovdje šumarstvo
dalo svoj obol za bolji razvoj
komune.


Kompleks »Preložnički berek« su plantaže
topole i poljoprivredne površine, a
služe i za lovni uzgoj. Pregledana je i
ploha Instituta za topole iz Novog Sada.


Otvorenost i povezanost šuma je vrlo
dobra, do sada je izgrađeno 175 km cesta,
faktor otvorenosti više od 10 km na 1000
ha, što je vrlo dobro. Ceste ne grade
klasičnim načinom, sa pripremom posteljice.
U nizinskim šumama sa obje strane
iskolčene trase, mehaničkim kopačima
iskopaju obodne jarke, u osnovici 1 m,
a dubina do 1.50 m, iskopani materijal
slažu po trasi preko panjeva i humusnog
sloia. Kopači već učvršćuju naneseni materijal.
Sa buldožerima se izravna planum,
iskopa posteljica, a sa kamionima
se u jednakim slojevima nanaša šljunak,
koji se ravna, a mehanizacija odmah
sve valja i učvršćuje za vrijeme kretanja
po trasi. Time je i cesta gotova. To se
kasnije, prema potrebi popunjava. Tom
je metodom ubrzan rad i znatno jeftinija
izgranja cesta. Cesta se stabilizira,
drvne tvari se mineraliziraju. Od tih
cesta već je 20 km asfaltirano. Taj se
rad i nastavlja.


Na krajnjem jugozapadnom dijelu Peski,
u 1. odjelu šumsko-gospodarske jedinice
»Đurđevački pjesci« je fazanerija,
uzgajalište fazana ali i divljih pataka,
jarebica i jarebica kamenjarki (grivni).
Radna jedinica »Lovna uprava« intenzivno
radi na uzgoju pernate divljači. Oprema
za leženje je moderna, a za dalji uzgoj
do starosti od osam tjedana postoje posebni
obiekti. U toj se starosti puštaju u
lovište ili se prodaju. Naročito je impresivan
uzgoj divljih pataka. U god. 1979.
ustrijeljeno je 5000 kom. fazana i 5000
kom. pataka, te je visok postotak odstrela
u odnosu na broj uzgojenih. Uzgoj visoke
divljači također je razvijen, vrši
se, prema lovno uzgojnoj osnovi, 40 kom.
jelenske i 60 kom. srneće divljači. Uz
uzgajalište sagrađena je i lovna kuća,
dobro opremljen ugostiteljski objekt sa
18 ležajeva.


233
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Radna jedinica Mehanizacija, dobro je
opremljena, i vrši sve radne usluge izvoza
i gradnje. Pokazalo se, da takova koncentracija
mehanizacije daje bolji efekat
i smanjuje troškove, nego da je razbijena
na pogone, gdie vrlo često ne bi bila
dovoljno iskorištena.


Zajednički ručak, održan u lovnoj kući,
popraćen je zdravicama i diskusijom,
još je više omogućio, da se stekne slika


o visokom stepenu razvijenosti šumskog
gospodarenja u ovom području. Dobra
organizacija ove ekskurzije u Đurđevcu
i na terenu, iako po lošem vremenu,
pomogla je, da se steknu i nova saznanja.
Sretna je okolnost, da su neki članovi
Društva angažirani u komisijama o organizacji
i unapređenju šumarstva, a
publikacijom u stručnom glasilu društva
upoznati će se sa ovim i šira stručna
javnost.
EKSKURZIJA U BJELOVAR — DIK
»ČESMA« I RASADNIK »BJELOVARSKI


VRT«


Ova ekskurzija održana je 10. lipnja
1980. godine uz sudjelovanje 11 članova
DITŠDI Zagreb, od čega samo jedan
nije bio umirovljenik. Cilj ekskurzije bio
je DIK »ČESMA« i rasadnik »BJELOVARSKI
VRT.«


U DIK-u »ČESMA« primljeni smo od
bivšeg direktora M. Štekovića i direktora
OOUR-a »Iverice« T. Prke . Prikazan
je razvojni put ove industrije,
koja je od bivšeg pogona DIP-a Novoselec
prerasla u samostalnu industriju i
proširila proizvodnju izgradnjom kapaciteta
za proizvodnju lemljenih ploča
/šperploča/ i proizvodnju furnira. Konačno
je izgrađena i tvornica iverica tako
da je sada proizvodnja drvnog materijala
od piljene građe do polufinalnih
proizvoda, potrebnih za finalizaciju dovršena.
Da li će se ići dalje u finalizaciju,
za sada nije odlučeno, jer je s nostojećom
proizvodnjom zaokružena jedna cjelina
u proizvodnji polufinalnih asortimana.


U krugu tvornice vidi se još intenzivna
izgradnja, to je, prema izjavi, dovršenje
rekonstrukcija pogona pilane i ploča,
kako bi se i strojevi i rad što bolje i sa
što manje gubitaka iskoristili.


Pregled pogona ograničio se uglavnom
na pregled nove tvornice ploča iverica.


Sado je već u punom pogonu; jedan
vrlo impozantan objekat, potpuno automatiziran
u svim fazama pogona. Prva
faza proizvodnja i čišćenje ivera (sječke)
bila je u pogonu, dok je dio za prešanje
bio u pregradnji. Tvornica proizvodi ploče
iverice od 3 do 19 mm, pa svaki puta
treba prestrojavati i automatske uređaje.
U pogonu je bila faza brušenjafaza furniranja /oplemenjivanja/ ploča.
Svaka faza rada ima svoj komandni uređaj,
koji dirigira proizvodnju, sve je
mehanizirano i potreban je samo kadar
za kontrolu procesa i evidenciju.


Ostala proizvodnja, kako je već naglašeno,
u djelomičnoj je rekonstrukciji
i preseljenju u nove hale, pa ovo
niie pregledano. Osim toga i vrijeme ie
bilo tempirano za svaki pogon i pregled.


Na zajedničkom iračku lodržane su
zdravice i dalie se vodila diskusija o
pojedinim pitanjima, koja su se odnosila
na ovaj industrijski kompleks.


U rasadniku »BJELOVARSKI VRT«
dočekani smo od predstavnika uprave
Vrta. Ovaj rasadnik, nekada poznat, kao
»Šljukin gon« bio je pogon Šumskog
gospodarstva Bjelovar i služio je
za proizvodnju šumskih sadnica. Tokom
vremena počeo se baviti i proizvodnjom
ukrasnog grmlja i stablašica, te proizvodnjom
cvijeća. Prije tri godine izdvojio
se kao samostalni OOUR-a pod imenom
»BJELOVARSKI VRT.« Sada se bave vrlo
intenzivno uzgojem cvijeća za vaze, uzgojem
cvijeća u glinenim loncima namijenjenog
prodaji kao i raznim aranžmanima
s cvijećem. Također proizvode
ukrasno grmlje i drveće. Uređaji su
suvremeni, koriste nova iskustva, primjenjuju
mnoge male i velike staklenike
i plastenike, koji se zaarijavaju umjetno
pa- je i proizvodnja cvijeća kontinuirana.
Šumske sadnice praktički ne proizvode.
Bave se proizvodnjom umjetnog cvijeća
i elemenata za tu proizvodnju u kućnoj
radinosti. Rasadnik ima dobru perspektivu,
te će sa sadanje 50 ha površine obuhvatiti
veću površinu.


Predstavnici Uprave davali su objašnjenja
i odgovore na mnoga pitanja
sudionika ekskurzije.


Oko 16 sati ekskurzija je završena,
pa su se učesnici vratili u Zagreb.


PETROVIC FRANJO,
tajnik DITSDI Zagreb