DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1980 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ČLANOVI DRUŠTVA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE OSIJEK OPET NA OKUPU


Nekoliko godina, ili točnije od 1972.
godine, Društvo inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije na području
općine Osijek nije egzistiralo.


Na prijedlog Inicijativnog odbora DIT-a
kojemu je predsjedao Nikola Kom len
a c, dipl ing., radnik SŠGO »SLAVONSKA
ŠUMA« Vinkovci, OUR Šumsko gospodarstvo
Osijek, sazvana je i dana 26.
travnja 1980. godine održana, u prostorijama
Privredne komore Slavonije i
Baranje Osijek, osnivačka izborna Skupština
DIT-a šumarstva i drvne industrije
Osijek.


Skupština je, prema prijedlogu Inicijativnog
odbora, radila po dnevnom redu:


1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine
a) radnog predsjedništva
b) zapisničara
c) ovjerovitelja zapisnika
d) verifikacione komisije
3. Mjesto, uloga i zadaci Društva
4. Prijedlog Statuta
5. Prijedlog Poslovnika
6. Prijedlog Programa rada
7. Diskusija po prijedlozima općih normativnih
akata
8. Usvajanje općih normativnih akata
9. Izbor organa Skupštine
a) Izvršnog odbora
b) Odbora samoupravne kontrole
10. R a z n o.
Na poziv za sudjelovanje u radu Skupštine
odazvao se je znatan broj pozvanih
članova iz šumarskih radnih organizacija,
organizacija drvne industrije, prometnih
radnih organizacija i društveno-političkih
organizacija područja Osijeka i Baranje.


Kao gosti u radu Skupštine prisustvovali
su drug Vid F a š a j i ć, dipl. ing.
kao delegat DITa šumarstva i drvne industrije
SR Hrvatske i drug Petar
V o d a n o v i ć, dipl. ing. tajnik SlZ-a za
tehničku kulturu Slavonije i Baranje, koji
su pozdravili prisutne učesnike i inicijativu
za ponovno okupljanje i oživljavanje
djelovanja Društva, te poželjeli uspjeh u
radu Društva.


Uz članove Društva inžinjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Osijek,
pozvani su i članovi DIT-a iz radnih organizacija
grupacije Đakovo, Valpovo,
Belišće i Belog Manastira.


Radno predsjedništvo Skupštine je slijedom
točaka dnevnog reda izvršilo svoj
zadatak dajući na usvajanje opće normativne
akte Društva, te ono danas opet
djeluje na osnovi usvojenih općih normativnih
akata i Programa rada Društva.


Na Skupštini je jednoglasno izabran
predsjedavajući Izvršnog odbora DIT-a
šumarstva i drvne industrije Osijek drug
Petar Roksandić, dipl. ing. radnik
SŠGO »SLAVONSKA ŠUMA« Vinkovci,
OUR Šumsko gospodarstvo »OSIJEK«
Osijek.


Očekuje se da će društvo djelovati
prema svom Programu rada u nastojanju
što potpunije poslovne i stručne suradnje
i povezanosti uzgajivača sirovina, korisnika
prisutne sirovine, te prometa iz
ove oblasti.


Kao radnici grupacije koja je svojim
značajnim učešćem prisutna u privredi
ovog područja, svi članovi ovog Društva
moraju i kao stručnjaci i kreatori poslovne
politike grupacije voditi računa
da svojim doprinosom dostigne željene
i proklamirane ciljeve u ostvarenju potpune
poslovno-tehničke suradnje u okviru
zajedničkih planova razvoja kako
srednjoročnih, tako i dugoročnih perspektivnih
planova razvoja.


Istaknuta je želja i međusobnog stručnog
upoznavanja tehnoloških procesa između
svih grana grupacije radi stvaranja
mogućnosti izmjene iskustava i međusobnog
pomaganja u rješavanju zajedničkih
tekućih problema u momentu
potrebe, a da bude prisutna i potreba
permanentnog okupljanja i druženja.


Potaknuta je i inicijativa da se ovo
Društvo poveže sa ograncima DIT-a šumarstva
i drvne industrije na području
općina Vinkovci, Slavonski Brod, Podravska
Slatina, Slavonska Požega i Nova
Gradiška, te da se na suradnju pozove
i ogranak DIT-a Kombinata »BELIŠĆE«
Belišće.


Na završetku Skupštine, novoizabrani
predsjednik Izvršnog odbora Društva je
zahvalio prisutnima na izboru i povjerenju
koje su mu izborom iskazali, te
je pozvao sve članove na svestranu suradnju
i poželio plodan i sadržajan rad
Društva.


Vera Ivančić, dipl. ing.