DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 83     <-- 83 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


11. sjednice UO Saveza, proširene članovima Nadzornog odbora,
koja je održana 25. siječnja 1980. u Zagrebu u društvenim prostorijama
»Šumarsokg doma«.
Prisutni:


Ing. N. Antonović (Bjelovar), ing. Đrag.
utin Böhm, ing. F. Knebl, mr. Đ. Kovačić,
ing. A. Mudrovčić, ing. O. Piškorić,
dr. Z. Potočić, ing. S. Vanjković ,ing. V.
Zivković i ing. R. Antoljak.


Ispričani:
Ing. J. Delajković N. Komlenović, B. Matić,
dr S. Matić, dr B. Prpić.


Dnevni red


1.
Otvorenje 11. sjednice Upravnog odbora
2.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
SL.
3.
Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na
Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu
— ing. Franjo Knebl.
4.
Sazivanje, sadržaj rada i organizacija
Savjetovanja: Stanje i razvoj šumarstva
i drvne industrije Hrvatske.
5. Razno
ad 1
— Sjednicu je otvorio ing. S. Vanj ković
, u ime odsutnog predsjednika
prof. dr. B. Prpića, pozdravio prisutne i
iznio važnija društvena i stručna zbivanja
u proteklom vremenskom razdoblju
od zadnje sjednice (28 III 1979. g.
— Održano je 6 sastanaka odbora za
organizaciju najavljenog Savjetovanja:
Stanje i razvoj šumarstva i drvne industrije
Hrvatske — Mogu li šume Hrvatske
podmiriti potrebe na drvu? Na ovim
sastancima uglavljen je sadi-žaj rada Savjetovanja,
organizacija, suradnja i glavni
nosioci stručnih referata.
— obavljene su pripreme i održan je
PLENUM Saveza u Zagrebu 15. V 1979. g.,
kojem su prisustovali brojni delegati terenskih
društava. Podrobnije o ovom Plenumu
donio je Šum. list br. 4—6/79.


— Rad komisije za problematiku Šumarskog
doma bio je, tako rekuć, neprekidan,
ali ne i tako uspješan, jer se stvari
veoma sporo odvijaju! Sudovi još nisu
donijeli konačna rješenja!
— 22. i 23. VI 1979. g. održana je PROSLAVA
100-godišnjice šumarstva na OGULINSKOM
PODRUČJU.
— II KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE
održan je u Zadru i u Nacionalnim
parkovima »Paklenica« i »Plitvička jezera
« od 1. — 7. X 1979. g., na kojem su
sudjelovali i brojni znanstveni i stručni
radnici u šumarstvu sa svojom referatima:
dr N. Komlenović, dr. S. Matić,
dr Š. Meštrović, dr N. Lovrić, dr Zv. Pelcer,
dr M. Seletković, dr I. Trinajstić i
i mr A. Vranković.. Referati održani na
ovom Kongresu objavljeni su u Zborniku
radova I i II dio, Zagreb, 1979.


— 17. X 79. g. u društvenim prostorijama
Šumarskog doma — održan je godišnji
sastanak Sekcije za genet
i k u i oplemenjivanje š u msko
g drveć a u organizaciji Zajednice
fakulteta i instituta šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije i Šumarskog instituta
Jastrebarsko.
— 19. X 1979. g. održano je u Ogulinu
veoma uspjelo Savjetovanje: Gospodarenije
prebornim šumama, prof. dr. Dušan
Kiepac i brojni referenti. Rad ovog Savjetovanja
bit će detaljno objavljen uŠum. listu br. 11—12/79.

SIT-Hrvatske održao je 21—23. XI
79. g. II Kongres o tehnološkom razvoju
Hrvatske i to: 1. Planiranje tehnološkog
razvoja i 2. Morska tehnologija.
— Tradicionalna svečana sjednica Saveza,
povodom završetka poslovne 1979.
godine, održana je 27. XII 79. g. u prisustvu
55 članova, pretežno »četvrtkaša«
i Uprave Saveza!
— Umrli šumari u vremenskom razdoblju
od zadnje sjednice do danas:
1.
Ing. Ante Radovčić — Split
2.
šum. tehn. u m. Mijo Vuković —
Zagreb
3.
Ing. Ante Premužić — Zagreb
4.
Dr. Stjepan Frančišković — Rijeka
Hvala im i slava!
ad 2/a


— Školski centar za šumarstvo i drvno
prerađivačku djelatnost u Karlovcu,
prigodom proslave 30. godišnjice rada
ŠUMARSKE ŠKOLE, dodjelio je Savezu
ZAHVALNICU za uspješnu suradnju!
— Savez je uputio prijedlog Republičkom
savjetu za naučni rad SRH da se
prof. dr. Dušanu K1 e p c u, sveuč. prof.
ŠF — Zagreb, dodijeli godišnja nagrada
»Ruđer Bošković« za njegovu značajnu
znanstvenu djelatnost.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— Komisija za kadrove SIT-šum. i drv.
ind. Jugoslavije, u čijem radu sudjeluje
i naš predstavnik ing. Bogdan D e r e t a,
veoma je aktivna. U radu je NOMENKLATURA
ZANIMANJA U ŠUMARSTVU
i DRVNOJ INDUSTRIJI, kao i pripreme
za Savjetovanje o kadrovima i usmjerenom
obrazovanju i šumarstvu drvne industrije.
— Savez, kao potpisnik društvenog dogovora
o »MEDVEDNICI«, dobio je zapisnik
skupštine ove organizacije. Na dnevnom
redu skupštine bilo je razmatranje:
Generalni prometni plan grada Zagreba,
»Medvednica« u planskoj dokumentaciji.
Glavne primjedbe na ovoj raspravi
bile su: a) Nije osiguran zadovoljavajući
prilaz »Medvedenici« b) »Medvednica
« nema odgovarajući tretman, koju
treba tretirati kao pješački rezervat, c)
uvrstiti područje »Medvedenice« u sistem
društvenih odnosa, d) osigurati je od daljnje
devastacije i postaviti inspektora, e)
riješiti problematiku eksploatacije kamena,
f) osiqurati korištenje PTT i RTV
uređaja i tornja, g) raspisati samodoprinos,
h) donijeti zakonsku uredbu o Medvedmenici
kao parku prirode, i) usuglasiti
Šumskogospodarsku osnovu »Medvednice
«.
— Blažo KILIBARDA iz Turističkog saveza
Hrvatske pokrenuo je još u III mj.
1978. g. akciju oko zacrtavanja i realizacije
izgradnje PJEŠAČKOG PUTA OD
DRAVE DO JADRANA tzv. EVROPSKI
PJEŠAČKI PUT. Svojim dopisom pozvao
je i naš Savez da se uključi u ovo putem
SIT ŠDI — Jugoslavije.
— Odbor za izradu skice EVROPSKOG
PJEŠAČKOG PUTA u sastavu prof, dr V.
Blašković — Blaže Kilibarda — ing. D.
Böhm i ing. O. Piškorić sastat će se iza
1. II. o. g. i razmotriti prijedlog B.
Kilibarde.
— DIT ŠDI odnosno Šumarsko
društvo Zagreb u V. mj. 1979. g.
održalo je godišnju skupštinu i izabralo
novi UO na čelu s ing. VI. Š p o 1 j a r ićem,
tajnikom ing. F. Petrovićem i
blagajnikom ing. E. V i 1 č e k o m. Tokom
1979. g. organiziralo niz stručnih predavanja
i terenskih obilazaka kao na pr.:
predavanje ing. K. Bolima i ing. M.
Rukavin e o parku prirode »Medvednici
«, zatim terenski obilazak, »Medvednice
« u organizaciji Šumarije Zagreb, nadalje
ing. B. H r i b 1 j a n a predavanje: S
puta po Juž. Americi, posjet i obilazak
Šum. instituta Jastrebarsko, njegovih laboratorija,
objekta rasadnika i si., posjet
upravi Export-drva u Zgb. i predavanje
prof. dr. Klepca : O šumarstvu
i šumama Francuske:
— Na području Splita pokrenuo je ing.
Ž. Vr dol jak, dugogodišnji društveni
radnik i suradnik Saveza, oživljavanje
društvenog rada na području Dalmacije.
Savez vesele ovakve vijesti. Naskoro
se očekuje saziv Skupštine i konstituiranje
Uprave DIT šumarstva i drvne industrije
za Dalmaciju! Savez očekuje ovakove
vijesti i od ostalih terenskih društava
odnosno DIT-ova, kao i zapisni ke
održanih sjednica, akcijaskupština!
ad 2/b ~"!


— U radu je izrada Završnog računa
Saveza i pregled materijalnog i financijalnog
poslovanja u 1979. g. po Nadzornom
odboru Saveza.


— Odmah nakon toga pristupit će se
izradi Plana rada Saveza u 1980., kao i
izradi Plana prihoda i rashoda za tekuću
godinu 1980.
— Savez je — na traženje Saveznog
komiteta za poljoprivredu — doznačio
SIT-u šumarstva i ind. prerade drveta
Jugoslavije 121.943.— din kao učešće SRH
u vezi štampanja PRIRUČNIKA IZVJEŠTAJNE
I PROGNOZNO-DIJAGNOSTICKE
SLUŽBE U ŠUMARSTVU. Ova veoma
potrebna publikacija, koja će izići iz
štampe pod konac o. g., zapravo čini sastavni
— pomoćni dio Zakona o zaštiti
bilja od biljnih bolesti i štetočina (Službeni
list SFRJ br. 49/76). Naš Savez
preuzeo je obavezu da spomenutim PRIRUČNIKOM
opskrbi sva Šumska gospodarstva,
šumarije, šumarske inspekcije
pojedinih općina i dr. na područje naše
republike.


— Na prijedlog i uz obrazloženje uprave
zgrade »Šumarski dom« utvrdio je upravni
odbor novu visinu zakupnine poslovnog
prostora u domu s važnošću od
1. I. 1980. g. i to: a) poslovni prostor 60.—
din. /m2 i b) podrumski prostor 30.— din/
ni?.


ad 2/c


— Brojevi Šum. lista 1—3 i 4—6/79. izišli
su iz tiska i ova dva sveska obuhvaćam
260 strani. ŠL br. 7—8 i 9—10/79. na
prelomu isu i izaći će početkom III mj.
og. Broj 11—12/79. posvećen je Savjetovanju
o prebornim šumama, koje je održano
u Ogulinu 19. X 79 i u njemu će
biti objavljeni izneseni stručni referati i
zaključci Savjetovanja.
— Ing. Eduard Tomas , šum. inspektor
u Varaždinu izabran je za član a
Savjet a Šum. lista na mjesto umrolg
ing. I. Pavše.
ad 3


— Nacrt prijedloga Zakona o poljoprivrednom
zemljištu usvojilo je Vijeće op


ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 85     <-- 85 -->        PDF

ćina Sabora 21. VI 1979. g. i odmah zatim
nacrt je upućen na javnu raspravu,
koja traje do 31. III o. g. Zakon bi trebao
izići pod jesen 1980. g.


— Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na
ovaj Zakon dostavili su: Opće udruženje
šumarstva, prerade drva i papira Zagreb,
zatim Poslovna zajednica šumarstva za
Dalmaciju, Šumarija Zadar i Šumsko gospodarstvo
Knin. Ostala brojna šumska
gospodarstva i šumarije, iako ih se ovo
itekako tiče, nisu dostavili nikakav prijedlog.
U raspravi na današnjoj sjednici nabačene
su osnovne primjedbe kao na pr.:
Prijedlog zakona o poljoprivredi nije u
dovoljnoj mjeri usaglašen sa Zakonom o
šumama. Nadalje katastar zemljišta ne
održava pravo stanje na terenu. U prijedlogu
zakona navedeno je »da se sva napuštena
zemljišta smatraju poljoprivrednim
«, a osnovno je definirati, te razdvojiti
poljoprivredna zemljišta od šumskih
i to ozakoniti.


Zaključeno je da odbor: ing. D. Böhm,
ing. Franjo Knebl, ing. Đ. Kovačić, ing.


A. Mudrovčić, ing. O. Piškorić, ing. Davor
Prgin i ing. Srećko Vanjković — na posebnim
sastancima — sve ovo potanko
prouči i formulira stanovište Saveza i
sa potrebnom dokumentacijom uputi Republičkom
komitetu za polj. i šumarstvo
odnosno Zakonodavno-pravnoj komisiji
Sabora SRH.
— Uredništvo Šumarskog lista zaduženo
je da ovako sastavljene i formulirane
primjedbe na spomenuti prijedlog
Zakona o poljoprivredi objavi u društvenom
glasilu.
ad 4


— Dogovaranja oko održavanja Savjetovanja:
Stanje i razvoj šumarstva i drvne
industrije Hrvatske — »Mogu li šume
Hrvatsike podmiriti potrebe na drvu? započela
su još u II mj. 1979. g. i održani
su brojni sastanci, uglavljen sadržaj rada
i podjeljena zaduženja u vezi sastavljanja
referata i koreferata. Uslijed organizacijskih
poteškoća i prenatrpanosti
(Nastavak sa str. 176)


— radnici u prirodnim parkovima (direktor
parka, tehnički savjetnici, čuvari,
a svima je dužnosti i odgajanje publike
za poštivanje i očuvanje prirode),
— znanstveni istraživači (bioMimatolozi,
oceanolozi, geolozi, vulkanolozi-seizmolozi,
ekolozi),
— »liječnici za vode« (hidrogeolozi, hidrobiolozi,
voditelji uređaja za pročišćavanje),
povoljnih termina odlučeno je da se predviđeno
savjetovanje održi u prvoj polovici
1980. g.


Na današnjoj sjednici iznio je ing. F.
Knebl, da je M. Cvetković, predsjednik
SSRN Hrvatske, predložio izvjesne
nadopune sadržaja rada i pokazao
spremnost da SSRNH sudjeluje u radu
Savjetovanja, nakon što bude detaljnije
upoznat s dnevnim redom, skicom završenog
dokumenta, podjelom zadataka i realizacijom
zaključaka Savjetovanja.


Određeni su s a s t a vi j a č i p r i j e d1
o g a o stanju i problematici pojedinih
grana teme Savjetovanja i to:


a) za šumarstvo ing. A. Mudrovčić, rar Đ.


Kovačić i mr J. Gračan,
b) za ekologiju prof, dr B. Prpić,
c) za drvnu industriju ing. I. Delajković,
d) za kemijsku preradu drva dr R. Sa


badi i ing. 2. Sekalec, i


c) za ekonomiku drvno-prerađivačkog
kompleksa prof, dr Z. Potočić, ing. S.
Galović i dr R. Sabadi.


Nakon što se obave naprijed navedeni
zadaci i skiciraju radovi posebna delegacija
Saveza predat će predsjedniku SS
RNH zatražene skice i potrebne materijale.
ađ 5


— Sekcije za uređivanje šuma Zagreb
(ing. Ljevak) predala je Savezu oko 60
ŠGO iz raznih područja SRH.
— Stručna biblioteka Saveza obogaćena
je nov im poklonjenim publikacijama,
koje su nam uručili:
a) Dr Danilo Todorović (Bgd): Integralno
upravljanje šumskim područjem, Bgd.
1976.


b) Dr V. Hren (Šum. inst. — Jastrebarsko):
Podesnost Levakovićeve funkcije
za istraživanje i praćenje razvoja sastojinske
strukture, Zgb. 1979.


c) Ren. zavod za zašt. prirode — Zagreb:
Park prirode »Medvednica« — Zgb.
1979.


Predsjednik u. z.: ing, S. Vanj´ković v. r.


Zapisničar: ing. R. Antoljak v. r.


— uređivači prostora (»geometričari«
Nacionadnog geografskog instituta, »geometričari
« pravničke, topografske i urbanističke
struke). — »Općenito uzevši, francuska
šuma je podcjenjivana. Iako ona
pokriva znatan dio našega teritorija: preko
dvanaest milijuna hektara. Te šume,
prije nego će dozoriti za sječu i prodaju,
ka Nathalie VOYENNE.
O. Piškorić


ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 86     <-- 86 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA ...


200 STABALA PANČIĆEVE OMORIKE posađeno je u zimskom periodu 1979/


O. godine u drvoredima Avenije Bratstva i jedinstva (u podučju Jankomira) te,
.: 1979. godini dovršenom, dijelu Branirnirove ulice.Do «ada se u Zagrebu nalazio
samo maaji hroj stabala ove vrste u nekim zagrebačkim parkovima i to ne starijih
od 49 godina. Ovo naglašavamo stoga, jer je pančićeva omorika u parkovima
diljeci Evrope sna,´.::!, već od počcika ovog stoljeća tj. nakon što je svijet
sazn ;* z~. ovu jedinstvenu vrstu.
ŽIVA UMJESTO POSJEĆENA STABLA kao novogodišnja drvca 1979. godine
po prvi put su ponuđena na zagrebačkom tržištu. Stabla su uzgojena u loncima
ie se mogu koristiti i više godina ili mogu posaditi uz kuću — vikendicu. Također
se me" ; samo i iznajmiti tj. nakon određenog vremena vratiti proizvođaču
uz plaćanja ,...:; .dare odštete za korišćenje. U Zagrebu je prodano oko 5 000 komada,
dok je iste, prošle, godine u Srbiji taj broj i deset puta veći. Zanimljivo
je,, da je vrlo .malo kupaca vratilo stabla tj. samo ih iznajmila.


U »LUGARSKOM VJESNIKU« (1910. g., br. 12, str. 100), koji je izlazio kao
prilog »Šumarskog iista« čitamo, da je RUSTEM PAŠA izdao veoma strogu naredbu,
da se zaštiti više od 400 cedrova kao ostatak nekadanjih velikih
šumskih kompleksa na planini Libanon u Palestini. Tom naredbom bilo je
»zabranjeno karavanama najstrožije svako počivanje, loženje vatre i paša blaga
u blizini tih stabala, dapače i otkidanje grančica za uspomenu zabranjeno je strogem
kaznom. U svrhu da se izdane stroge odredbe i provedu, postavljene su posebne
vojne straže.«


ZELENI TJEDAN JAPANA. Površina Japana iznosi 372 000 četvornih kilometara,
a pod šumom se nalazi 230 000 četvornih kilometara, što znači da šumovitost
iznosi preko 60Vc (poljoprivredno se iskorišćava svega 16,5% državne površine).
Obzirem na visoku gustoću stanovnika (prema stanja 1975. g. 300 stanovnika
po četvornom kilome:ru) visok je udio i šumovitosti, ali to je posljedica planinakog
karaktera ove otečne zemlje, jer je svega 18"/o površine u ravnicama i
kotlinama. Od današnjih šuma samo je polovica prirodnih, dok je druga polovica
nastala pcši.jrdjavanjcm, koje ni do danas nije završeno, jer još ima površina


i. :je se mogu islkorišćavati samo ako su pod šumom. Pored ostalih akcija IU Japana
se svake godine održava i tzv. »Zeleni ´tjedan« s parolom »održimo Japan zelenim
«.
U akcijama »Zelenog tjedna« sudjeluju i car i carica koji osobno sade stabla
te dijele odlikovanja osobama posebno zaslužnim u toj akciji. U akcijama »Zelenog
tjedna« pecebno je uključena školska omladina, od najmlađe do najstarije,
ko´a godišnje pešumi površinu od preko 10 000 ha i to kao školske šume, u područjima
izvora rijeka ili kao nasadi drveća u školskim parkovima. U okviru ovog
tjedna učenici bkola upoznavaju se s koristima šume kako onih neposrednih (drvo
i ostali proizvodi) tako i posrednih tj. zaštitnim funkcijama šume.


O. Piškorić
180