DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 83     <-- 83 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


11. sjednice UO Saveza, proširene članovima Nadzornog odbora,
koja je održana 25. siječnja 1980. u Zagrebu u društvenim prostorijama
»Šumarsokg doma«.
Prisutni:


Ing. N. Antonović (Bjelovar), ing. Đrag.
utin Böhm, ing. F. Knebl, mr. Đ. Kovačić,
ing. A. Mudrovčić, ing. O. Piškorić,
dr. Z. Potočić, ing. S. Vanjković ,ing. V.
Zivković i ing. R. Antoljak.


Ispričani:
Ing. J. Delajković N. Komlenović, B. Matić,
dr S. Matić, dr B. Prpić.


Dnevni red


1.
Otvorenje 11. sjednice Upravnog odbora
2.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
SL.
3.
Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na
Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu
— ing. Franjo Knebl.
4.
Sazivanje, sadržaj rada i organizacija
Savjetovanja: Stanje i razvoj šumarstva
i drvne industrije Hrvatske.
5. Razno
ad 1
— Sjednicu je otvorio ing. S. Vanj ković
, u ime odsutnog predsjednika
prof. dr. B. Prpića, pozdravio prisutne i
iznio važnija društvena i stručna zbivanja
u proteklom vremenskom razdoblju
od zadnje sjednice (28 III 1979. g.
— Održano je 6 sastanaka odbora za
organizaciju najavljenog Savjetovanja:
Stanje i razvoj šumarstva i drvne industrije
Hrvatske — Mogu li šume Hrvatske
podmiriti potrebe na drvu? Na ovim
sastancima uglavljen je sadi-žaj rada Savjetovanja,
organizacija, suradnja i glavni
nosioci stručnih referata.
— obavljene su pripreme i održan je
PLENUM Saveza u Zagrebu 15. V 1979. g.,
kojem su prisustovali brojni delegati terenskih
društava. Podrobnije o ovom Plenumu
donio je Šum. list br. 4—6/79.


— Rad komisije za problematiku Šumarskog
doma bio je, tako rekuć, neprekidan,
ali ne i tako uspješan, jer se stvari
veoma sporo odvijaju! Sudovi još nisu
donijeli konačna rješenja!
— 22. i 23. VI 1979. g. održana je PROSLAVA
100-godišnjice šumarstva na OGULINSKOM
PODRUČJU.
— II KONGRES EKOLOGA JUGOSLAVIJE
održan je u Zadru i u Nacionalnim
parkovima »Paklenica« i »Plitvička jezera
« od 1. — 7. X 1979. g., na kojem su
sudjelovali i brojni znanstveni i stručni
radnici u šumarstvu sa svojom referatima:
dr N. Komlenović, dr. S. Matić,
dr Š. Meštrović, dr N. Lovrić, dr Zv. Pelcer,
dr M. Seletković, dr I. Trinajstić i
i mr A. Vranković.. Referati održani na
ovom Kongresu objavljeni su u Zborniku
radova I i II dio, Zagreb, 1979.


— 17. X 79. g. u društvenim prostorijama
Šumarskog doma — održan je godišnji
sastanak Sekcije za genet
i k u i oplemenjivanje š u msko
g drveć a u organizaciji Zajednice
fakulteta i instituta šumarstva i drvne
industrije Jugoslavije i Šumarskog instituta
Jastrebarsko.
— 19. X 1979. g. održano je u Ogulinu
veoma uspjelo Savjetovanje: Gospodarenije
prebornim šumama, prof. dr. Dušan
Kiepac i brojni referenti. Rad ovog Savjetovanja
bit će detaljno objavljen uŠum. listu br. 11—12/79.

SIT-Hrvatske održao je 21—23. XI
79. g. II Kongres o tehnološkom razvoju
Hrvatske i to: 1. Planiranje tehnološkog
razvoja i 2. Morska tehnologija.
— Tradicionalna svečana sjednica Saveza,
povodom završetka poslovne 1979.
godine, održana je 27. XII 79. g. u prisustvu
55 članova, pretežno »četvrtkaša«
i Uprave Saveza!
— Umrli šumari u vremenskom razdoblju
od zadnje sjednice do danas:
1.
Ing. Ante Radovčić — Split
2.
šum. tehn. u m. Mijo Vuković —
Zagreb
3.
Ing. Ante Premužić — Zagreb
4.
Dr. Stjepan Frančišković — Rijeka
Hvala im i slava!
ad 2/a


— Školski centar za šumarstvo i drvno
prerađivačku djelatnost u Karlovcu,
prigodom proslave 30. godišnjice rada
ŠUMARSKE ŠKOLE, dodjelio je Savezu
ZAHVALNICU za uspješnu suradnju!
— Savez je uputio prijedlog Republičkom
savjetu za naučni rad SRH da se
prof. dr. Dušanu K1 e p c u, sveuč. prof.
ŠF — Zagreb, dodijeli godišnja nagrada
»Ruđer Bošković« za njegovu značajnu
znanstvenu djelatnost.