DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 77     <-- 77 -->        PDF

U vrijeme zimovanja vrsta Turdus iliacus
i T. philomelos 1972., 1973. i 1974.
god. proučavana je njihova parazitiranost
od nekih formi nematoda iz nadfamilije
Filarioidea. Paraziti su identificirani pomoću
krvnih razmaza velikog broja primjeraka.
Ustanovljene su slijedeće vrste:


Splendidofilaria böhmi. S. mavis, Cardiofilaria
inornata, Chandherella hispanica i
Eufilaria delicata. Dani su postoci o učestalosti
tih nematoda za svaku ptičju vrstu
i o infekciji u svakoj sezoni skupljanja
uzoraka.


RADOVI INSTITUTA ZA
ŠUMARSKA I LOVNA
ISTRAŽIVANJA


Jilovište — Strnady, god. 1978. i 1979.


Broj: 52—1978


Loch man, V.: Promjene sadržaja otopljenih
tvari u oborinskoj i izvornoj
vodi u odnosu na razne uzgojne zahvate
u smrekovoj sastojini


Istraživanje se ostvarilo na 4 djelomične
istraživačke površine eksperimentalnog
porječja Pekelsky potok u perimetru
vodne ustave Želivka, koja obskrbljuje
Prag pitkom vodom. Navedeni su
podatci o kemijskom sastavu oborinske
i gravitacione vode. Maksimalni sadržaj
humusnih stvari je bio na pr. utvrđen
nakon čiste sječe u prvoj godini nakon
sječe. Smanjenje sadržaja raznih tvari
nije isto. Voda iz lizimetra ispod horizonta
tla a u dubini od 35 cm ne sadrži
obojene humusne tvari. Natrij je pokazivao
smanjivanje na svim površinama.
Analizirani su protjecajni kemijski procesi.
Studija vrednuje rezultate dobivene u
razdoblju 1973 — 1975.


Machaniček, J. i P r u d i č, Z.: Rast
i nroizvodnja biomase desetgodišnjih križanaca
ariša.


Za vredovanje 10 godišnjih križanaca
ariša na pokusnoj plohi u H. Lhoti bilo
je načinjeno prema porijeklu roditeljskih
partnera 5 skupina: križanci nastali samooprašivanjem,
križanci iz istog uzgojnog
područja i raznih krajeva, križanci
iz različitih uzgojnih područja i križanci
između vrsta. Vrednovanjem rasta i proizvodnje
biomase bilo je utvrđeno, da


O r t e a, J. A., U r g o r r i, V.: Rod Doto
(Oken, 1815) na sjeveru i sjeveroistoku
Španjolske.


Obrađuje se deset evropskih vrsta roda
Doto (puževi iz reda Opistobranchiata).
Od toga su tri nove vrste (D, lenchi, D.
obliqua i D. verdicioi) i pet vrsta koje
se po prvi puta spominju za iberijske
vode.


Na kra;u sveska nalazi se program istraživanja
o uređivanju i kontroli zapaljivog
materijala u šumi radi spriječavanja
požara.


I. Mikloš
međuvrsni križanci pokazuju viši heterozni
efekat kako u visini i promjeru tako
i u ukupnoj biomasi, nego križanci unutar
vrsta. Öd križanaca unutar vrsta bili
su najbolji križanci iz različitih uzgojnih
područja.


Kohou.t, R.: Radioaktivnost sredine
na nekojim češkim lokalitetima.


Praćeni lokaliteti pokazuju do sada određenu
ß-aktivnost i kontaminaciju radionuklida
iz tla i zraka i prirođenim
niihovim opadanjem tako, da se nivo ovih
radionuklida u šumskoj sredini za sada
održava na konstantnoj (ili kolebljivoj)
visini i u odnosu je prema položaju
lokaliteta i frekvenciji kišnih oborina.
Najviše vrijednosti 0-aktivnosti i sadržaja
90 Sr su bile utvrđene u vegetaciji u najhumidnijem
dijelu Šumave i na Šerlichu,
najniže u niže položenim dijelovima srednje
i južne Češke. Kao biološki indikatori
kontaminacije sredine bile su ponovno
utvrđene mahovine, isto tako se perspektivnom
čini indikacija pomoću godova.


Perina, V.: Utjecaj veličine sječine na
rast kultura raznih vrsta drveća u stanišnim
uslovima hrasta i bukve.


Eksperiment vrednuje rezultate rasta
kultura kroz 17 godina od njihovog osnutka
na čistim sječinama u prugama širine
20 m, 40 m i 80 m u dužini 200 m i
rasta u sječama u obliku krugova (20 m).
Na čistim sječinama bile su posađene
sadnice smreke (Picea excelsa Link), jele
(Abies alba Mill), bora (Pinus silvestris
L.), duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.)
ariša (Larix decidua Mill.), hrasta kitnjaka
(Quercus petraea Lieb.) i bukve (Fagus
silvatica L.). Na sječinama oblika


171
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 78     <-- 78 -->        PDF

kruga prirodno se pomladila smreka,
jela, bor i ariš, umjetno sađeno je sjeme
hrasta i bukve. Iz vrednovanja pokusa
je proizašlo, da je sve gore navedene
vrste drva (osim jele) moguće umjetno
usp´ešno obnavljati na čistim sječinama
širine 20 — 80 m, a jelu na čistim
sječinama širine 20 — 40 m.


Lok vene, T.: Utjecaj sredine na rast
sadnica šumskog drveća u omotima


U okviru istraživanja mogućnosti primjene
metode Paperpots (uzgajanje sadnica
u papirnim tuljcima) praćen je utjecaj
sredine na rast jednogodišnjih sadnica
smreke, bora, duglazije i ariša. Sadnice
su uzgajane u ćelijama ispunjenim
tresetnim substratom smještenim u polietilenskom
stakleniku i na vanjskoj gredici.
Rast sadnica je pokazao izraziti periodicitet.
Razlike u toku krivulja rasta
bile su jače utjecane od sredine nego od
vrste drveća. Izrazito različit od ostalih
bio je tok visinskog rasta ariša. Upadljivo
je bilo povećano stvaranje postranih
izbo jaka (naročito kod bora). Uzgojem
u stakleniku povećala se proizvodnja organske
mase kod sadnica duglazije za
175%, smreke za 47% bora za 45% a kod
ariša samo za 1%.


Valkovä, O.: Rezultati studija utjecaja
nekojih herbicida na otporne korove


U uslovima šumskih rasadnika bio je
izučavan utjecaj herbicida Aminotriazol
(50% amitrol), Arboricid EC-50 (50% 2,
4, 5-T), Dikotex 40 = Aminex (35%
MCPA), Dowpon G (7,5% dalapon), Karmax
(80% diurona) Kerb 50 W (50% propyzamid),
SYS 67 B (80% 2,4 -DB) na
otporne korove. Najbolje se pokazao Aminotriazol
protiv Rorippa silvestris, Cirsium
arvense i Elytrigia repens. 100%
učinak je imala kombinacija amitrola s
dalaponom. Aminex je imao specifičan
učinak na Rorippa silvestris. Arboricid
EC-50 je uništavao Rorippa silvestris i
Cirsium arvense. Kerb 50 W P je uništavao
ne samo travne vrste, nego i Rorippa
silvestris i Sagina proeumbens. Najpogodnije
aplikacija je bila na prazne table u
godini prethodnoj sjetvi ili školovanju.


Tichy, V.: Miševi u šumskim sastojinama
i zaštita protiv njih


Štete učinjene od voluharice u šumskim
sastojinama imaju u posljednjim
godinama tendenciju porasta. Provedeno
je određivanje brojnosti i sastava po
vrstama mišjih glodavaca u oštećenim


sastojinama i praćena je oscilacija dominantnih
vrsta u toku godine. Pokazalo
se, da do ozbiljnog oštećivanja šumskih
kultura dolazi kod mnogo niže
brojnosti voluharica nego kod poljskih
kultura. Vrednovan je za čs šumsko gospodarstvo
novi ozbiljan štetnik voluharica
Mierotus agrestis, koji postaje
ozbiljna zapreka obnove, utjecajem ekshalacija
uništenih sastojina Krušnih gora.
Bilo je testirano 12 čs. i inozemnih
redenticida u napadnutim sastojinama,
od kojih pak ni jedan ne djeluje univerzalno
na sve vrste glodavaca.


P o 1 e n o, Z.: Srednje sastojinske veličine
kod retrospektivnog istraživanja


Kod restrospektivne biometričke metode
nije moguće zanemarivati stvarnost,
da bi zbog pretežno visinskog izlučivanja
stabala današnje srednje stablo bilo
i u nižoj starosti vladajućim stablom.
Zato je bio (uz predpostavku normalne
razdiobe taksacionih veličina u sastojinama)
teoretski istražen odnos relativnih
gornjih veličina prema srednjoj vrijednosti
i obratno. Sastavljena je tabela
ovih odnosa za razne relativne brojeve
gornjih stabala. Navedeni odnosi
bili su upotrijebljeni kao osnova rektifikacije
retrospektivnom metodom određenih
»srednjih« veličina. Naveden je primjer
praktičnog provođenja rektifikacije
i grafički i numerički vrednovani
njezini rezultati.


Chroust, L.: Visinski razvoj i rast
mladih borovih sastojina, na koje nije
djelovano uzgojem


Istraživanje utjecaja uzgojnih sječa
na mlade borove sastojine u području
tynistskih borova polazi od analize prizemnog
razvoja mladiika, šibljaka i letvenjaka.
20 godina praćen visinski razvoj
i rast, promjene visinske strukture,
premještanje stabala u razredima stabala
i prirođena diferencijacija su omogućili
dobiti sastav modela rasta i standard
upoređivanja za dugoročni proredni
pokus. Rezultati su navedeni pretežno
u zornom grafičkom obliku.


Prudič, Z.: Uz metodiku određivanja
trajnosti prinosa


U radu je problematika podijeljena na
dva dijela: 1. studij odnosa između uslova
stanišne sredine i sastojinske strukture,
2. istraživanje promjena produkcije
u ovisnosti na generaciju posađene
vrste drva. Za ocjenjivanje same trajnosti
produkcije preporuča se upotre
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 79     <-- 79 -->        PDF

biti debljinu dominantnog stabla (prosjek
od 10% najjačih stabala) slijedećih
generacija. Pomoću analize izvrtalka
stabala izvode se debljine dominantnih
stabala studiranih generacija i njihova
razlika se ocjenjuje pomoću Studentovog
-testa. Upotreba predložene metodike
je dokumentirana na materijalu iz
smreko-bukovog vegetacionog stupnja.


Broj: 53 — 1978


ftehäk, L.: Činioci i načini povećavanja
proizvodnje drva


Izvještaj koordinatora zadatka br.
C-19-331-013 državnog plana razvoja znanosti
i tehnike sadrži rezultate rješavanja
za razdoblje 1971 — 1975. deset podzadataka
i 73 djelomična zadatka, koji
se bave pitanjima proizvodne ekologije,
oplemenjivanja i introdukcije, sjemenarstva,
rasadničarstva, osnivanja šumskih
kultura, uzgoja sastojina, gnojenja odraslih
sastojina smreke i bora, oplodnih
sječa i zaštite protiv činilaca, koji
negativno djeluju na proizvodnju šuma.
Opisuie napredovanje radova i postignute
parametre( uključiv rezultate realizacije,
koje Ministarstvo šumskog i vodnog
gospodarstva ČSR i SSR preuzimaju
u svrhu masovne primjene u pogonskoj
praksi) i upoređuje metodičke postupke
i postignute rezultate sa sadanjom
svjetskom razinom. Potanko vrednuju
doprinos istraživanja u razrješavanju
zadanih zadataka za šumarsku
praksu i za daljnji razvoj znanosti u
nadležnoj struci.


Š i n d e 1 ä F, J.: Oplemenjivanje i introdukcije
šumskog drveća u pretogodištu
1971 — 1975


Problematika genetike, oplemenjiva


nja i introdukcije šumskih vrsta drveća


u Institutu za šumarska i lovna istra


živanja Jilovište — Strnadv rješavala se


u držanovm planu istraživanja u okviru


glavnog zadatka C-15-331-01302 »Istraži


vanje povećavanja proizvodnje drva o


plemenjivanjem i introdukcijom šum


skih vrsta drveća«. Devet djelomičnih


zadataka koji su bili sadržani uglavnom


zadatku su se bavili problematikom


smreke, običnog bora ariša te dugla


zije, borovca i breze. Rezultati istraži


vanja sabrani su u 20 zaključnih i dje


lomično zaključnih izvještaja, znanstve


nih obavijesti i u 37 publiciranih rado


va.


Jindra, J.: Rezultati istraživanja tehnologije
proizvodnje drva u sastojinama
četinača


To je šumar glavnih rezultata rješavanja
zadatka državnog plana razvoja
znanosti i tehnike br. C-16-331-014. »Tehnologija
proizvodnje drva u sastojinama
četinjača« za razdoblje 1971—1975:
Nove tehnologije za sječu glavnog prihoda
i proreda temelje se prije svega
na usavršavanju organizacije rada djelomičnih
proizvodnih operacija, spajanju
proizvodnih operacija u tekući ciklus
i razvoju novih postrojenja i strojeva
za poslove eksploatacije u sastojim,
opremanje univerzalnih traktora točkaša
za privlačenje drva, upotreba specijalnih
šumskih traktora i izrađene
podloge za razvoj strojeva za kresanje
grana OS-LKT 80 i OS-16, tehnologija izgradnje
i održavanja jednostavnih načina
učvršćivanja šumskih cesta metodom
zbijanja.


Materna, J.: Šumsko gospodarstvo
i poljoprivreda u područjima zahvaćenim
imisijama


Izvještaj koordinatora o rješavanju
istoimenog zadatka državnog plana razvoja
znanosti i tehnike za godinu 1971
—1975. Sa šumarskog gledišta ima značenje
razrješavanje problema razgraničenja
područja utjecanih i područja u
groženih izgradnjom novih izvora imisija,
izrađivanje sistema preventivnih
mjera za sniženje gubitaka od imisija,
određivanje ciljeva obnove u zadimljenim
područjima, vredovanje proizvodnih
gubitaka i kompleksno ekonomsko
vrednovanje šteta uzrokovanih imisijama,
dalje radioekološko istraživanje
šumskih vrsta drva, rekonstrukcija sastoiina
Krušnim gorama i utjecaj onečišćavanja
zraka na šumske sastojine
u interesnom području Sokolovskog bazena.


Liska, M. : Istraživanje lovstva u
CSSR u razdoblju 1971—1975.


Izvještaj koordinatora o rješavanju
zadatka »biologija uzgoja i bolesti divljači
i zaštita protiv šteta učinjenih
divljači« državnog plana razvoja znanosti
i tehnike za razdoblje 1971 — 1975.
Šest glavnih zadataka (s ukupno 37 djelomičnih
zadataka) bavilo se biologijom
i uzgojem divljači mjerama usmjerenim
na poboljšanje uzgoja nekojih vrsta papkarske
divljači, istraživanje utjecaja vegetativnih
vanjskih faktora na divljač,


173
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 80     <-- 80 -->        PDF

mogućnostima i ekonomskim aspektima
zaštite protiv šteta učinjenih divljači i
razvojem i perspektivama razvijanja
lovstva u ĆSSR.


N o v ot n Y, M.: Šumarsko ekonomsko
istraživanje u petoj petoljetci


U članku su sabrani i kratko vrednovani
rezutlati, koji su bili postignuti
pri rješavanju kompleksnog zadatka
R-I »Ekonomska pitanja šumskog gospodarstva
« u razdoblju 1971—1975.


Cijela problematika zadatka bila je
podijeljena na 5 područja i 28 djelomičnih
i zaključnih izvještaja.


U članku su dalje opisani principi koordinacije
istraživačkih radova. Sami
rezultati rješavanja su vrednovani s gledišta
planiranih ciljeva zadatka, međunarodne
razine ekonomskog istraživanja
evropskih zemalja SEV-a i ekonomske
efektivnosti. U cjelini je zadatak vrednovan
pozitivno.


Perina, V.: Istraživanje načina gospodarenja
prema prirodnim uslovima
i namjenskom usmjeravanju šuma


Izvještaj koordinatora o rješavanju
istoimenog zadatka državnog plana razvoja
i znanosti i tehnike za razdoblje
1971—1975. Cilj rješavanja zadatka bio
je utvrditi načine gospodarenja za gospodarski
važne praktične ocjeline odabranih
klimatsko-vegetacionih stupnjeva,
dalje za namjenske šume vodnogospodarskog
i rekreacionog karaktera i za
šume u područjima industrijskih imisija.
Raščlanjivanje zadatka, kratka karakteristika
rezultata rješavanja dvaju
podzadataka i 7 djelomičnih zadataka.


Broj: 54—1979


F i š e r, Z. i Han uš, V.: Rezultati
kranioloških mjerenja običnog srnjaka


Na ocjenjivačkim pregledima trofeja
okruga Klatovy i Domažlice i na zemaljskoj
izložbi trofeja u Češkim Budjelovicama
u 1976. godini premjereno
je 766 lubanja srnjaka prema 16 glavnih
dimenzija lubanje. U pojedinim starosnim
stupnjevima su bile izračunate
prosječne vrijednosti i intenzitet rasta
znakova Glavne dimenzije lubanja rastu
najbrže do 3 godine, poslije se rast
usporava i u osnovi završava u 7 godini
starosti srnjaka. Tabele i grafovi
daju pregled o toku rasta pojedinih
znakova.


Rožišta srnjaka, kojih su trofeje bile
na zemaljskoj izložbi u Češkim Budje


jovicama, ocjenjene medaljama dostigla
su već u trogodišnjih srnjaka promjer
22,5 mm, što je za 5,6 mm više nego
jednako starih srnjaka druge zbirke.
Prosječna širina rožišta ipak se kod srnjaka
povećava sve do 10 godina starosti,
što je moguće uzgajateljski iskoristiti
kod kapitalnih zrelih srnjaka.


C halu pa, V.: Utjecaj unutarnjih i
vanjskih faktora na kambijalnu aktivnost
šumskih vrsta drveća


Ustanovljivan je bio odnos između
početka kambijalne djelatnosti i stvaranja
listova, utjecaj odstranjivanja pupova
i listova na kambijalnu djelatnost
i kambijalna aktivnost kod vrsta drva,
koje rastu na raznim nadmorskim visinama
i utjecanje vremenskih utjecaja
na njih. Kod kružnoporoznih vrsta drveća
u proljeće je dosta znatan dio goda
bio ostvaren iz rezervnih tvari. Stvaranje
godova bilo je usko ovisno o asimilacionoj
djelatnosti listova. Kod vrsta
drveća, koje rastu u gorskom području
bila je utvrđena u prvoj polovici dobi
rasta tijesna korelacija između pada i
porasta dnevne topline i pada i porasta
debljinskog prirasta.


P r u d i č, Z. i Š t e r b a, S.: Fenološka
promatranja topola i njihova varijabilnost


Rad sadrži rezultate promatranja pupanja
i otpadanja listova na 960 stabala
13-godišnjih topala — P. serodina, P. brabantica
i P. robusta. Pokazalo se, da
promatrane fonološke pojave imaju karakter
biometričkih oznaka s normalnom
podjelom često s pozitivnom ili negativnom
asimetrijom. Iz analize se pokazalo,
da pupanje u donjim dijelovima
krošanja zakašnjava, ali opadanje listova
se ubrzava. Zakašnjenje pupanja je
bilo u granicama 1—10 dana, ubrzanje
opadanja listova 1 do 4 tjedna. Najvažniji
rezultati su navedeni u 11 tabela
i predočeni na 4 grafa.


V i n š, B. i Van cura, K.: Međunarodni
pokus s provencijencijama smreke


Prvo vrednovanje paralelne pokusne
plohe s 49 odabranih provenijencija
smreke u šumskoj upravi Stara Obora.
Pokusna ploha osnovana je 1968. godine.
Izbor iz ukupnog broja cea 1300
provenijencija, koje su bile pripremljene
za osnivanje međunarodnog inventarizacionog
pokusa JUFRO 1964/68, usredotočio
se na glavna područja rasta od
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 81     <-- 81 -->        PDF

nosno geografska područja hercinske i
karpatske smreke u arealu evropske
gorske smreke. Sortimenat je bio dodopunjen
manjim brojem provenijencija
iz sjevernog područja areala alpske
smreke i iz južnog ruba areala sjeverne
smreke. Optimum areala smreke s
gledišta visokoproduktivnih (resp. podvrsta,
ekotipova) leži u hercinsko-karpatskom
području i posebno njezinom
istočnom dijelu. Detaljne analize donose
zanimljive rezultate ne samo s gledišta
šumarskog istraživanja, nego i za
praksu šumskog gospodarstva.


Šindelar, J.: Prvi rezultati istraživanja
provenijencija crnog bora u području
djelovanja industrijskim exhalata.


Sa svrhom dobivanja informacija o po


godnim provenijencijama crnog bora za područja
djelovanja eskhalata osnovana je
1971. godine dvostruka serija istraživačkih
ploha provenijencija, na kojima je istraživano
9 raznih djelomičnih populacija
iz Francuske, Jugoslavije, Bugarske,
Grčke i ČS´SR. Prvo vrednovanje izvršeno
je u godini 1974, kad su kulture
postigle starost 7 godina. Bio je registriran
mortalitet, zdravstveno stanje,
visinski prirast i oblik (pravnost) stabalaca.
Od istraživanih provenijencija na
obje istraživačke plohe n a jb o 1 j e se
pokazale jugoslavenske provenijencije.
Slabim uzrastom i visokim
mortalitetom označuje se provenijencija
7 — Kustendil (Bugarska) i 9
Les Barres (Francuska).


Lokvenc, T.: Utjecaj polietilenskog
pokrova na rast sadnica u omotima šumskih
vrsta drveća


Sadnice 7 vrsta šumskog drveća posađenih
u tresetno — celulozne lončiće bile
su jedan vegetacioni period uzgajane kakako
pod etilenskim pokrovom, tako na
slobodnoj gredici. Rezultati biometričkih
analiza po dovršenju pokusa su pokazali,
da je sredina pod pokrovom izrazito
i dokazano djelovala samo na ukupnu
proizvodnju nadzemne mase, posebno mase
asimilacionih organa. Utjecaj na povećanje
visinskog i debljinskog prirasta
sadnica je bio neznatan i nedokazan. Nije
se povećala stoga ni vrijednost sadnica
ocjenivana prema ČSN 482211, ali dakako
troškovi za ugzajanje pod pokrovom bili
su veći. Iz informativnih rezultata zato
izlazi da uzgajanje sadnica u tuljcima
šumskih vrsta drveća za pošumljavanje
pod polietilenskim pokrovom nije kod upotrebljene
tehnologije ekonomično.


Dušek, M.: Problematika uskladišicnja
sadnica u klimatiziranim skladištima


Rezultati pokusa sa skladištenjem biljaka
i školovanih sadnica obične smreke
i duglazije, i to kako u eksperimentalnom
objektu tako i u klimatiziranom
skladištu velikog kapaciteta, jednoznačno
su pokazali, da za očuvanje kvalitete sadnica,
a time i za osiguranje dobrog primanja,
ima odlučujuće značenje pridržavanje
optimalnih uslova tokom cijelog
razdoblja uskladištavanja. To su pogodno
vrijeme za vađenje i uskladištavanje sadnica;
optimalna temperatura zraka i zračna
vlažnost stvaranje i održavanje zračne
vlažnosti ocjenjivanje fiziološke kvalitete
uskladištenih biljaka i sadnica —
izdržavanje sadnica u skladištima i zaštita
protiv gljivičnih bolesti.


Svest ka, M.: Prilog problematici upotrebe
feromovih lovki za kontrolu smrekovog
prelca


U jugoistočnom dijelu češkomoravske
visoravni bila je u razdoblju od 30. VII
do 22. IX 1975. vrednovana pojava smrekovog
prelca na površini od oko 500 ha
i istodobno su bili rješavani neki metodički
problemi kontrole pomoću ljepivih
tabli sa sistetičkim feromonom Disparlure.


Bilo je utvrđeno, da su za razdoblje
latentnosti pogodnije table dimenzije 0,5
x 0,5 m, otvor usred daske (5x 5 cm)
nije povećao učinak tabli a veći dio uhvaćenih
leptira bio je na vjetrovitoj strani
strani ljepljivih ploča. Do ljepljivih tabli
smještenih izvan šume dolijetali su mužjaci
smrekovog prelca samo iznimno*


Šterba, S.: Malodrvnost, nagnut ost
i zakrivljenost debla kod nekih topolovih
kultivara.


Kod 11 topolovih kultivara u starosti
13 godina bila su premjerena stabla na
malodrvnost (šiljatost), nagnutost i zakrivljeni
rast (smjer otklona). Mjerilo se
metodom paralelne fotodendrometrije
(premjeravanje dvaju snimaka istog debla,
obavljenih letvom, iz raznih međusobno
okomitih smjerova). Šiljatost debla bila
je karakterizirana nepravim nizom likova
s 1, 3, 5, i 7 m nadzemne visine; nagnutost
debla bila je karakterizirana za te
iste visine dužinom suprotnog kraka kuta
nagnutosti i zakrivljeni rast uglom smjera.
Rezultati mjerenja su pokazali, da su
malodrvnost debla i nagnutost uslovljeni


* O rezultatima istraživanja primjene
feromona Dispalure kod nas vidi Šum.
list br. 10—12/1977. (ur)
175