DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 47     <-- 47 -->        PDF

ŠUMSKA GOSPODARSTVA


STANJE ŠUMSKOG FONDA, PRIRASTA I ETATA KAO BAZA
ZA PLANIRANJE RAZVOJA ŠUMARSTVA LIKE


1. UVOD
U ovom referatu prikazat ćemo stanje šumskih površina, šumskog fonda, prirasta
i etata, do kojih smo došli pri izradi podataka koji su poslužili za formiranjem
prijedloga za utvrđivanje šumsko-gospodarskih područja u SR Hrvatskoj
te užih područja krša. Podaci se odnose na područje bivšeg Šumskog gospodarstva
Gospić gdje će se prema prijedlogu formirati ili su već formirane ove organizacije
za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem: Šumsko gospodarstvo
»Lika«, Gospić (Kontinentalni dio); Šumarstvo na kršu, Gospić; Šumsko-gospodarska
organizacija »Krš«, šumarija Gračac; Šumarstvo na kršu, Donji Lapac,
i Šumarstvo na kršu, Titova Korenica. U tabličnom prilogu prikazali smo podatke
po organizacijama udruženog rada i ukupno kao sintezu koja može poslužiti
kao baza za planiranje razvoja ove grane na regionalnom nivou. Podaci su izrađeni
u 1977. god. i svedeni na stanje 1. 1. 1978., a izradila ih je služba za uređivanje
šuma Šumskog gospodarstva Gospić. Poznato nam je da su površine šume,
šumski fond, prirast i etat područja Šumskog gospodarstva Gospić odnosno Like
obrađivali i ranije drugi autori, ali su ti podaci bazirani dijelom na mjerenjima,
a dijelom na procjenama. Kako smo na ovom području u 1973. s uređivanjem
šuma obuhvatili ukupnu površinu, ovi se podaci baziraju na mjerenjima što i
jest razlog da ih u ovom referatu prikažemo. Ovo područje, u smislu prostorne
podjele šuma, podijeljeno je u 68 gospodarskih jedinica. Na dijelu Male Kapele
je 12 gospodarskih jedinica, dio sjevernog Velebita podijeljen je na 18. dio južnog
Velebita na 14, a Ličko sredogorje na 9 gospodarskih jedinica. Gospodarske jedinice
podijeljene su na odjele kojih ima u svim gospodarskim jedinicama ukupno


2.786.
U ovom prikazu nisu obuhvaćeni podaci za Nacionalni park Plitvice i Šumariju
Brinje.


2. POVRŠINA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
U tablici 1 prikazani su podaci o površinama šuma i šumskog zemljišta sa
stanjem 1.1. 1978. Iz podataka proizlazi da je ukupna površina 277.388 ha, od čega
otpada na obraslo šumsko zemljište 230.268 ili 83%>. Neobraslih i neplodnih
površina ima 47.120 ha ili 17V». Od ukupne obrasle površine 230.268 ha otpada
na sjemenjače i kulture 111.293 ha 48,34°/o, na panjače 116.274 ha 50,49°/o, na šikare
i šibljake 2.701 ha 0,14°/o.


141
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Od ukupne površine otpada 22.637 ha na zaštitne šume. Tu su obuhvaćene
one šume i šumska zemljišta koje su proglašene zaštitnima na osnovi rješenja općinskih
skupština, kao d one površine za koje je predviđeno osnovama gospodarenja
da im je funkcija zaštita tla od erozije.


Sume s posebnom namjenom na površini od 86 ha odnose se na sjemenske
baze, koje su izlueene na području Šumskog gospodarstva Gospić za sabiranje
sjemena jele, smreke i bora.


Tablica 1. Iskaz površina prema stanju 1 .1 1978.


Naziv organizacije koia


.
,.


gospodari sumama


Šumsko gospodarstvo "Lika" ,
Gospić
1) Od toga:


Zaštitne šume


Sume s posebnom namjenom


Šumarstvo na kršu, Gospić2) Od toga
Zaštitne šume


Šumsko gospodarstvo
organizacija "Krš"
3) Šumarija Gračac


Od toga: zaštitne šume


Šumarstvo na kršu,
4)DonjiLapacOd toga: zaštitne šume


Šumarstvo na kršu,


T.KorenicaOd toga:


zaštitne šume


Ukupno:


Od toga: Zaštitne šumeŠume s posebnom namjenom


-,, , Neobraslo .. , , ...


Obraslo _ . , .. . Neplodno Ukupno


Proizvodno Neproizv.


84.039 5.439 13 138 89.629
3.899
3.899
C6
86


66.441 18.150 4.980 89.571
6.996 4.731 2.500 14.227
35.262
9.522 1.256 46.040
630 552 534 1.716
21.663 2.160
12 23.835
1 .936
1 .936
22.863
5.450 28.313
859 859
230.268 40.721 13 «6.386 277.388
14.320 5.283 4.034 22.637
86
86
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Tablica 2. Iskaz površina po uzgojni m oblicim a prema stanju 1 .1 1978.
Naziv organizacije koja.. .gospodari sumama
r . . ,
Siemeniace
Panjače i
... maki|e
Šikare i
..... . sibl|aci
Kulture i
, . . plantaže
...
Ukupno
1 . Šumsko gospodarstvo
"Lika", Gospić 63.971 19.162 264 642 84.039
2. Šumarstvo na kršu, Gospić 27.169 37.207 2.065 66.441


3. Sumsko-gospodarska organizaci
ja " Krš " , Gračac 9 .817 25 .143 -302 35 .262
Šumarstvo na
Don´i Lapac
kršu ,
7 .717 13 .859 66 21 21 .663
5. Šumarstvo na kršu,
Titova Korenica 1 .654 20 .903 306 22 .863
Ukupn o 110 .328 116 .274 2.701 965 230 .268


Udiou%-tku 47,93 50,49 1,17 0,41 100,00


3. DRVNA ZALIHA PO VRSTAMA DRVEĆA
U tablici 3 prikazana je drvna zaliha po vrstama drveća sa stanjem 1. 1. 1978.
godine. Iz prikaza proizlazi da u ukupnoj drvnoj zalihi sudjeluju ove vrste
drveća:


U tisućama ms °/o


1. bukva 17.731,7 68,15
2. hrast 298,4 1,14
3. ostale tvrde listače 1.510,8 5,80
4. jela i smreka 6.008,6 23,08
5. bor 477,8 1,83
6. ostale četinjače 0,3 —
Ukupno 26.027,4 100,00


Divna zaliha po ha iznosi 113 m3. Radi komparacije stanja drvnog fonda po ha
navodimo podatke o drvnoj zalihi u šumskim gospodarstvima na području raznodobnih
šuma:


Ogulin 223 ma
Gospić 175 m3
Senj 233 ms
Delnice 300 m3
Vrbovsko 294 m"


Ukupno 231 m3
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Pored komparacije drvne zalihe sa šumskim gospodarstvima na području
raznodobnih šuma, usporediti ćemo drvnu zalihu sa normalnom. Pod normalnom
šumom razumijeva se ona koja ima drvnu masu, nužnu i dovoljnu (ni preveliku
ni premalenu) da proizvede svake godine najpovoljniji prihod s obzirom na postojeće
stanište, vrstu drveća, oblik gospodarenja i društvene potrebe. Tu drvnu
masu zovemo normalnom drvnom zalihom. Prema istraživanjima Šumarskog instituta
— Zagreb, normalna drvna zaliha po hektaru trebalo bi da iznosi oko
250 m3. Ako obraslu površinu od 230 268 ha pomnožimo s normalnom zalihom,
ukupna bi normalna drvna zaliha trebala iznositi 57,567.000 m3. Naša zaliha iznosi
26.027.400, a to je 45% normalne drvne zalihe ili normalna zaliha veća je od stvarne
2,21 puta.


Sadašnje stanje u ličkom šumarstvu rezultat je neracionalnih i bespravnih
sječa, šumske paše, kresanja lisnika i skupljanja listinca, šumskih požara i drugih
negativnih odnosa prema šumama koji su trajali stoljećima i doveli do degradacije
visokih šuma u panjače, šikare i goleti.


Možemo razmatrati i udio četinjača kao vrijednih vrsta u ukupnoj zalihi.
Udio četinjača na razmatranom području iznosi 25°/o, a prema prosjeku za raznodobne
šume u SR Hrvatskoj 46%>, Delnice 62°/o, Vrbovsko 56%, Ogulin i Senj
42% — Gospić 37%.


4. UKUPNI GODIŠNJI TEČAJNI PRIRAST
U tablici 4 prikazan je godišnji tečajni prirast. Iz prikaza proizlazi da u ukupnom
prirastu sudjeluju ove vrste drveća:


U tisućama m3 /o


1. bukva
2. hrast
3. o.t.l.
4. jela / smreka
5. bor
Ukupno
Prirast po ha


Radi komparacije navodimo prirast po ha u šumskim gospodarstvima raz


nodobnih šuma


Ogulin 4,9


Delnice 8,7


Senj 3,8


Gospić 4,4


Vrbovsko 6,4


Ukupno 5,6 (prosjek raznodobnih šuma SRH)


Tečajni godišnji prirast označuje iznos za koji se jedno stablo ili sastojina
poveća u jednoj godini. Prirast je utvrđen metodom izvrtaka. U prethodom
odnosu prema drvnom fondu tečajni godišnji prirast po vrstama drveća iznosi:
bukva 2,53%, hrast 5,73%, ost. tzv. listače 4,35%>, jela i smreka 2,60°/«, bor
2,46´/o.


Prosječni postotak prirasta svih vrsta drveća u odnosu prema drvnoj zalihi
iznosi 2,60% godišnje.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 51     <-- 51 -->        PDF

u->
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 52     <-- 52 -->        PDF

*
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 53     <-- 53 -->        PDF

5. UKUPNI ETAT ZA RAZDOBLJE 1978—1987. PO VRSTAMA DRVEĆA
U tablici 5 dat je prikaz etata za razdoblje 1978—1987. po vrstama drveća:
U tisućama ms o/o
1. bukva 3.554,5 72,16
2. hrast 25,6 0,52
3. ostale tvrde listače 107,8 2,19
4. jela i smreka 1.137,5 23.09
5. bor 100,7 204


Ukupno 4.926,1 100,00


Etat u odnosu na fond iznosi 19°/o, a u odnosu na prirast 70%. Etat je obračunat
po formuli dra Dušana Klepca za raznodobne šume, a za panjače po formuli
za prorede od istog autora.


U proteklom razdoblju 1972/76. posječeno je posječno godišnje 379,043 m3
bruto drvne mase i izrađeno prosječno godišnje 246.334 Manja realizacija od etata proizlazi iz nedovoljne otvorenosti šuma.


6. U tablici 6 prikazan je UDIO SORTIMENATA u ukupnoj sječivoj masi,
koja je izračunata na osnovi analize izvršenih sječa u proteklom periodu.
7. PRIKAZ DOSADAŠNJE OTVORENOSTI ŠUMA
Ukupno stanje šumskih i javnih cesta koje služe i šumarstvu iznosi:


Šumske ceste Javne ceste Ukupno


697,1 166,5 863,5


To je 3,2 km na 1000 ha ukupne šumske površine. U susjednim šumskim gospodarstvima
otvorenost šuma iznosi: Ogulin 6,3, Delnice 15,4, Senj 11,0, Vrbovsko
15,3. Otvorenost u SR Hrvatskoj iznosi 6,4.


Prema istraživanjima Šumarskog instituta Zagreb, radi ostvarenja realizacije
etata te za uspješno provođenje biološke reprodukcije šuma uzeta je za područje
raznodobnih šuma kao minimalna otvorenost šuma 8 km/1000 ha. To znači da za
minimalnu otvorenost treba na ovom području 2.219 km šumskih cesta, odnosno
da treba još izgraditi 1.356 km šumskih cesta. Prema sadašnjim cijenama, jedan
km šumske ceste stoji 80 milijuna starih dinara, pa će biti potrebno za minimalnu
otvorenost uložiti 108 milijardi starih dinara. Ako bi se izgradnja cesta
odvijala po dinamici od 25 km godišnje, kako je otvoreno u periodu 1972/76. za
otvaranje šuma trebale bi 54 godine.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 54     <-- 54 -->        PDF

LO
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Naziv organizacije koja
gospodari šumama


1 . Šumsko gospodarstvo
"Lika", Gospić
2 .
Šumarstvo na kršu, Gospić
3.
Šumsko gospodarska organizacija
"Krš", Šumarija
Gračac
4 .
Šumarstvo na kršu,
Donji Lapac
5 .
Šumarstvo na kršu,
Titova Korenica
U k u p n o


Tablica 6. Ukupni 10-godišnji etat po sor timentima


U tisućama rrT


Vrsta
drveta


listače


%


četinjače


%


ukupno


%


listače


%


četinjače


%


ukupno


%


listače


%


četinjače


%


ukupno


%


listače


%


listače


%


četinjače


%


ukupno


%


listače


%


četinjače


%


ukupno


%


Tehničko


552,3
30


676,1
64


1 .228,4
42


290,3
28


44,6


36


334,4
29


92,4


25


29,2


64


121 ,6
30


71 ,5
24


7,3


7


0,4
31


7,7
8


1 .013,8
28


750,3
61


1 .764,1
36


Prostorno


793,4
42


164,2
12


957,6
32


508,1
49


44,7


36


552,8
48


189,6
52


7,0
16


196,6
48


156,3
51


81 ,7


81


0,8
61


82,5


81


1 .729,1
46


216,7
17


1 .945,8
39


Otpad


528,4
28


225,8
21


754,2
26


244,4
23


34,8


28


279,6
23


84,4


23


9,3
20


93,7


22


77,1


25


12,0


12


0,1


8


12,1


11


946,3
26


269,9
22


1 .216,2
25


Ukupno


1 .874,1
100


1 .066,1
100


2.940,2
100


1 .042,8
100


124,0
100


1 .166,8
100


366,4
100


45,5
100


411 ,9
100


304,9
100


101 ,0
100


1,3
100


102,3
100


3.689,2
100


1 .236,9
100


4.926,1
100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Tablica 7. Šumsko uzgojni radovi - prosta reprodukcija za razdoblje 1978-1987 u ha


Naziv organizacije koia.. .
gospodari sumama
Priprema
. .-.´
staništa
PošumljaPopu-
Njega x.~, .
. ´ . r . , i Cisceme
vanje njavanje podml. ´
n .
Proreae
, „
Ukupno
r
1 . Šumsko gospodarstvo
"Lika", Gospić 358 260 3.281 1.960 5.859
2. Šumarstvo na kršu,
Gospić 274 6 776 2.023 3.079
3. Šumsko-gospbdarska
organizacija "Krš", 165 286 1.328 20 1.781
Gračac
4 . Šumarstvo na kršu,
D.Lapac 17 323 682 1.022
5. Šumarstvo na kršu,
Titova Korenica 30 291 321


Sveg a 814 564 5.999 4.685 12.062


Tablica 8. Ukupno potrebna biološka reprodukcija šuma


Naziv organizacije koja crio, . . Šikare i Neobraslo ...


, . » ´ 50% paniaca ..... . . , Ukupno


gospodari sumama sibljaci proizvodno


Šumsko gospodarstvo " Lika"
Gospić 9.581 264 5.439 15.284


Šumarstvo na kršu, Gospić 18.603 2.065 18.150 38.818
Šumsko-gospodarska organizacija
"Krš" , Gračac 12.571 - 9.552 22.123


Šumarstvo na kršu,


Donji Lapac 6.929 66 2.160 9.155
Šumarstvo na kršu,
Titova Korenica 10.451 306 5.450 16.207


Ukupno : 58.135 2.701 40.751 101.587
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 57     <-- 57 -->        PDF

8. U tablici 7 dan je prikaz najvažnijih komponenata obavezne jednostavne
REPRODUKCIJE ŠUMA u hektarima za I/l polurazdoblje za desetgodišnje 1978 —
1987. Analizom prikaza utvrđeno je da se potreba jednostavne biološke reprodukcije
pokazuje na 5,2°/o ukupne obrasle površine.
Razlučeno to iznosi:


»/o


— pošumljavanje 814 ha 6,75
— popunjavanje 564 ha 4,67
— čišćenje 5.999 ha 49,74
— prorede 4.685 ha 38,84
Ukupno 12.062 ha 100,00


Troškovi za prostu reprodukciju iznosi 57,481.400 dinara.


9. U tablici 8 dat je prikaz PROŠIRENE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE, koja
je dobivena tako da se uzela sva površina šikara, šibljaka i neobraslog proizvodnog
tla, a od panjače 50% površine. Ukupna površina za potrebnu proširenu
biološku reprodukciju iznosi 101.587 ha. Troškovi ukupne proširene reprodukcije
iznose 2,468,564,100 dinara.
ZAKLJUČCI


1. Iz datog prikaza površine, drvne zalihe prirasta i etata te normalne zalihe
može se utvrditi da se proizvodnja drveta na ovom području može više nego udvostručiti
(povećati 2,21 puta). To nije slučaj u ostalim regijama koje nas okružuju.
Zbog slabe otvorenosti šuma ne koristi se niti potencijalnim etatom. S druge strane
poznato je da u neposrednoj blizini ove regije uvozilo drvo iz SSSR-a i ČSSR.
Da bi se iskoristile sve mogućnosti produkcije drveta na ovoj regiji, kao najvažniji
cilj postavlja se dostići normalnu drvnu zalihu.
2. Energetska kriza sve više privlači pažnju na pribavljanje gorivog drveta
za kućnu upotrebu. Upotreba drveta kao goriva već sada apsorbira više od polovice
produkcije svjetskih šuma. Za razliku od fosilnih goriva proizvodnja drveta
je neprekidna. Skreće se pažnja i na dodatnu proizvodnju drveta izvan šuma u
nasadima zajedno s poljoprivredom. Time bi se dobile dodatne količine drveta
a ljudi bi imali drvo blizu mjesta gdje ga upotrebljavaju.
3. Danas se mnogo piše i govori o zaštiti čovjekove okolice. Šume za zaštitu
čovjekove okolice imaju vrijednost koja se ne može izraziti novcem. Šume su
goleme kemijske tvornice za preradu i neutraliziranje upravo onoga što je čovjeku
štetno. Jedna jedina 100-godišnja bukva u jednom satu proizvede gotovo dva kilograma
kisika, a istodobno preradi više od dva kilograma ugljičnog dioksida. Pored
toga, veliko je značenje šume za zaštitu zemljišta od erozije i poplava, kao rezervoara
vode, za povećanje poljoprivredne proizvodnje, za saobraćaj i ostale opće
korisne funkcije.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 58     <-- 58 -->        PDF

4. Sume imaju bitnu ulogu u privrednom razvoju, pa će u cilju rješavanja
ovih kompleksnih pitanja (otvaranje šume, prosta i proširena biološka reprodukcija)
biti potrebna suradnji svih zainteresiranih proizvođača i potrošača. Iskorištavanjem
sadašnjih i potencijalnih mogućnosti dobili bismo snažan faktor stabilnosti
šumarstva i industrije za preradu drveta te za privredu u cjelini.
LITERATURA


1.
Osnove gospodarenja za gospodarske jedinice Šumskog gospodarstva Gospić.
2.
Prijedlog utvrđivanja šumskogospodarekih područja kontinentalnih šuma SR
Hrvatske, Zagreb 1978.
3.
Kos o vic, J.: Stanje i značaj niskih šuma i šikara u privredi područja Like,
Obavijesti br. 9, Zagreb 1959.
4.
S ul e n t i ć, F.: Stanje, perspektiva i zadaci šumskog fonda u Lici, Bilten br.
11/1961.
5.
Hlavni zäsady concepce dalšiho razvoje Lesniho hospodärstvi CSSR, Priloha
časopisu Lesnicka prace 3/1972.
6.
Dr M. S. Fl ore s Rodas : On energy Crisis and Industrial Development in
Developing Countries, SKOGEN Nummer 14/1978.
7.
Izbor, br. 8/1973.
8.
Klepac.D. : Uređivanje šuma. Zagreb 1965.
NAPOMENA. Ovaj prikaz pripremljen Ivan ŠUBARIĆ, dipl. ing.
je za Znanstveni simpozij »Udio Like u Šumsko gospodarstvo »Lika«
nauci i privredi«, održanog 6. i 7. srp- Gospić
nja 1979. u Gospiću.