DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 23     <-- 23 -->        PDF

KOMPARATIVNO ISPITIVANJE RAZNIH TIPOVA TRAKTORA
KOD PRIVLAČENJA TEHNIČKE OBLOVINE U NIZINSKIM
SUMAMA


Prof. dr Stevan Bojanin,. dipl. ing.
Docent Stanislav Sever, dipl. ing.
Šumarski fakultet, Zagreb


SAŽETAK. V radnji autori tretiraju problem primjene pojedinihtipova traktora kod izvlačenja u nizinskim šumama i to u zrelim
sastojinama i proredama. Razmatrano je izvlačenje tehničke oblovine
uz primjenu metode duge oblovine te sortimentne metode.
Rezultati istraživanja daju uvid u utroške vremena i učinke traktora,
pa mogu poslužiti kao osnova za određivanje ekonomičnosti
primjene određenog tipa traktora kod izvlačenja, u određenim
uvjetima rada.


I UVOD I PROBLEMATIKA


Kod razmatranja problema izvlačenja oblog drva u nizinskim šumama,
ako pri tome mislimo na zrele sastojine, potrebno je primijeniti vozila veće
mase i snage. U novije vrijeme napušta se sortimentna metoda tj, izrada
sortimenata u šumi, a rad se izvodi na slijedeći način:


Nakon obaranja, stablima se u sastojim okrešu grane, deblima se odvoji
donji dio koji sadrži tehničke Sortimente, pa se taj dio privlači na
pomoćno stovarište i tamo se obavlja konačna izrada krojenjem i trupljenjem
sortimenata (trupce i eventualno radničko drvo). Tako se kod izvlačenja
primjenjuje poludeblovna metoda ili izvlačenje duge oblovine. Prostorno
drvo se izrađuje na sječini. U manjem broju slučajeva primjenjuje
se izvlačenje cijelih debala (deblovna metoda).


U sastojinama za proređivanje za sada se u velikoj većini primjenjuje
sortimentna metoda, tj. izrada sortimenata obavlja se u sastojini, a za izvlačenje
se primjenjuju lakši, mahom adaptirani poljoprivredni traktori te konji.
Poseban problem ovdje predstavlja izvlačenje prostornog drva, naročito
sastojinama gdje se traktori ne mogu ´kretati zbog gustoće stojećih stabala.


II PODRUČJE RADA I METODIKA ISTRAŽIVANJA


Primjenu mehanizacije kod izvlačenja razmatrat ćemo prvo u hrastovoj
sječini (sastojini) u ravnici, gdje je izvršen dovršni sijek, a pomlađivanje
je prirodno. Vlake nisu posebno projektirane i građene, nego su kao vlake
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 24     <-- 24 -->        PDF

korišteni šumski putevi. Nadalje, traktor je višekratnim prolaznom određenom
trasom stvorio neku vrstu vlake.


Pored toga, traktor se kretao i po sastojini. Debla su do traktora mahom
vučena vitlom. Tlo je bilo suho, a mjestimično vlažno. Za izvlačenje je ovdje
primijenjen zglobni traktor.


Nadalje su istraživanja ´obavljena u jasenovoj nizinskoj sastojini, u kojoj
je proveden naplodni sijek. Teren je bio blatnjav, a za vuču je upotrijebljen
traktor gusjeničar.


Stabla su u oba slučaja nakon obaranja na sječini okresana, donji dio
je odvojen, pa su ti donji dijelovi debala koji su sadržavali tehničku oblovinu,
izvlačeni navedenim traktorima. Od gornjeg dijela debla te grana,
na sječini je izrađeno prostorno drvo.


U sastojinama za proređivanje, kako je napomenuto, primijenjena je
sortimentna metoda. Izrađeni sortimenti tehničke oblovine izvlačeni su adaptiranim
poljoprivrednim traktorima. Tko je bilo suho, a teren je ravan.


Kod istraživanja, za mjerenje utroška vremena primijenjena je metoda
kronometraže po vremenu trajanja. Primijenjen je kronometar s podjelom
minute na 100 dijelova (IO—2 min = 1 c min), a za jedinicu očitanja uzeta je
1 cmin (stotinka minute).


Radi mjerenja, radne operacije su podijeljene na radne zahvate i prekide,
koji su predstavljali jedinice mjerenja vremena. Da bi se dobila struktura
vremena, mjereni su svi radni zahvati kao i prekidi u toku rada. Procjena
stupnja učinka nije primijenjena, obzirom da se u provedenim istraživanjima,
kod znatnog dijela rada, manje moglo utjecati na učinak nego što
je to slučaj kod nekih drugih radova u šumarstvu. Nadalje, neki autori srnaraju
da je kod radova u šumarstvu ispravnije uzeti prosječni, a ne normalni
učinak. Kod obrade podataka korištena je matematička statistika.


Kod obračuna srednjih vrijednosti postavljen je uvjet da postotna greš´ka
aritmetičke sredine ne bude veća od ±5´%, za 95% vjerojatnosti.


III REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA O DOBIVENIM
REZULTATIMA


A) Privlačenje u zrelim sastojinama
a) Privlačenje zglobnim traktorom


Izvlačenje je obavljeno zglobnim traktorom Timberjack 360 snage motora
110 KS. Kod prve varijante (prva godina istraživanja), montirane su na
traktor široke gume tzv. balonke. Traktor je bio opremljen jednobubanjskim
vitlom.


U drugom slučaju (druga godina istraživanja), na traktoru su se nalazile
normalne gume.


Uvjeti tla bili su u oba slučaja gotovo isti. Brzine traktora prikazane su
u tabeli 1. Kako se vidi, prazan traktor s normalnim gumama kretao se
69% brže nego sa širokim gumama, dok se opterećen kretao 36% brže. U
prosjeku se traktor s normalnim gumama kretao 47% brže, nego kada su
bile montirane široke gume. Prema tome, vidi se da na suhom i nešto vlaž
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 25     <-- 25 -->        PDF

PODACI 0 TOVARU


BRZINE I PODACI 0 TOVARU


Prosječna brzina kretanja praznog
traktora, km/h


Prosječna brzina kretanja opterećenog
traktora, km/h


Prosječna brzina (punog i praznog
traktora), km/h


Vrsta drva


BRZINE KRETANJA TRAKTORA I


Zglobni traktor
Timberj ack 360
Široke Normalne


KOM«
3,91


2,66


3,17
HRAST
Prosječna kubatura tovara, m 4,19
Prosječan broj komada u tovaru 1,5
Prosječna kubatura komada, ar 3 2,72
Prosječni promjer komada, cm 55,4
Prosječna dužina komada, a 11,5


gume
6,62


3,61


4,67
HRAST
4,02
1,9
2,08
51,4
10,0


Gusjeničar
TDT-55


4,6S


3,14


3,75
JASEN
4,98
4,7
1,60
37,1
9,8


Tabela


IMT-558 ZETO


4,12 3,2


3,09 2,3


3,53 2,7
HRAST HRAS
0,55 0,7
1,7 1,
0,32 0,4
35,5 38,
3,2 3,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 26     <-- 26 -->        PDF

nom terenu nije bilo svrsishodno montirati široke gume. Svakako bi bilo
interesantno gore navedenu usporedbu provesti na blatnjavom terenu, gdje
bi široke gume vjerojatno pokazale prednost.


Analiza utroška vremena pojedinih radnih operacija (slika 1) pokazala
je da utrošak vremena zauzimanja položaja traktora u sastojim po turnusu
raste s povećanjem broja komada u tovaru, ali se također pokazalo da utrošak
vremena po komadu, s povećanjem komada u tovaru opada.


Slika 1 — Povećanje utroška vremena određenih radnih operacija, uz povećanje
broja debala u tovaru


Utrošak vremena izvlačenja užeta po turnusu pravilnije se povećava
s povećanjem broja komada u tovaru nego što je to slučaj kod zauzimanja
položaja. Utrošak vremena izvlačenja užeta po komadu i ovdje s povećanjem
broja komada u tovaru opada. Isto bi se moglo reći i za utrošak vremena
vezanja debala, te za privlačenje i podizanje vezanih komada. Slično se
odnose i utrošci vremena odvezivanja oblovine, ako se povećava broj komada
u tovaru.


Fiksno vrijeme (tabela 2) kod traktora sa širokim gumama iznosi 9,75 min
po turnusu, a sa normalnim gumama iznosi 8,62 min.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Utrošci vremena po turnusu za radne operacije fiksnih vremena, te postoci općih


vremena kod pojedinih traktora


Tabela 2


T i p trak t o r a
Zglobni traktor
Timberjack 360 so min O <*-
Široke
gume
Normalnegume
´« P,
Ü
H
N
utrošak vremena — min
RAD NA SJEČINI
Zauzimanje položaja 0,74 1,97 0,81 0,27 0,57
Izvlačenje užeta 0,67 0,59 1,22 0,29 0,30
Vezanje debala 0,98 1,33 6,74 0,55 1,63
Privlačenje i podizanje debala 0,45 0,66 2,39 0,27 0,32
Ispravljanje trupaca 0,28 0,35 — — —
UKUPNO FIKSNO VRIJEME
NA SJECINI 3,12 4,90 11,16 1,38 2,82


RAD NA POMOĆNOM STOVARIŠTU
Vožnja opterećenog traktora 2,61 0,84 0,80 — —
Odvezivanje debala 0,40 0,35 2,18 0,34 0,34
Izvlačenje užadi ispod debla 0,16 0,18 0,32 0,16 0,18
Uređenje složaja 1,09 1,68 2,19 1,22 2,55
Okretanje neopterećenog traktora 0,41 0,24 0,56 0,24 —
Vožnja neopterećenog traktora 1,96 0,43 0,38 — —


UKUPNO FIKSNO VRIJEME
NA POMOĆNOM STOVARIŠTU 6,63 3,72 6,43 1,96 3,07


SUMA FIKSNIH VREMENA 9,75 8,62 17,59 3,34 5,89


OPĆA VREMENA %
(o/0 PREMA EFEKTIVNOM VREMENU)


Odmor 2,3 7,3 —. 21,0 8,3
Opravdani prekidi 2,0 1,3 — 7,8 1,0
Neopravdani prekidi 5,6 7,0 — — 0,8
Povremeni rad 3,5 3,9 — 9,6 15,7


UKUPNO OPĆA VREMENA 13,4 19,5 23,0 38,4 25,8


Podaci o tovaru za jednu i drugu varijantu (vrstu guma) prikazani su
u tabeli 1. Budući da su sastojine veoma slične ove veličine su približno
iste.


Utrošci vremena zauzimanja položaja traktora i vezanja debala, kod
traktora s normalnim gumama, znatno su veći nego kod traktora sa širokim
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 28     <-- 28 -->        PDF

gumama, što se može pripisati donekle većem broju komada u tovaru, a
u većoj mjeri manjem učinku radnika.


Utrošak fiksnog vremena (rad na sječini i na pomoćnom stovarištu)
manji je u drugoj godini istraživanja, tj. kod traktora s normalnim gumama
za 11,6% nego u prvoj godini.


Opća vremena u prvoj godini istraživanja u odnosu na efektivno vrijeme
iznose 13,4%, a u drugoj godini 19,5%. U prvom slučaju postotak odmora
iznosi svega 2,3´%. Rad su u oba slučaja obavljali traktorista i pomoćni
radnik, pa se traktorist mogao odmarati dok je pomoćni radnik obavljao određene
radove. Taj odmor ovdje nije registriran, tako da je stvarni odmor
veći.


Utrošak efektivnog vremena po turnusu za obadvije varijante rada traktora
Timberjack 360 prikazan je u tabeli 3. Isto tako, prikazan je i efektivni
utrošak vremena po m3 drvne mase. Vidi se da je utrošak vremena po
m-´ drvne mase kod traktora sa širokim gumama veći za ca 30% nego kada
su montirane normalne gume.


b) Privlačenje traktorom gusjeničarom TDT-55 i upotreba utroška vremena
zglobnog traktora i traktora gusjeničara


Ovim traktorom izvlačen je donji dio jasenovih debala koji sadrži tehničke
Sortimente, zapravo trupce. Teren je ravničarski i blatnjav, pa se privlačenje
zglobnim traktorom pokazalo neekonomično. Stoga je odlučeno da
se pristupi ispitivanju primjene traktora gusjeničara TDT-55, snage motora
62 KS. Traktor je opremljen jednobubanjskim vitlom. Podaci o tovaru nalaze
se u tabeli 1. Kubatura tovara je 21% veća nego kod zglobnog traktora.
Dužina komada je u oba slučaja približno ista; međutim debla su tanja,
pa je broj komada u tovaru ovdje do tri puta veći nego kod zglobnog traktora.


Podaci o brzinama kretanja opterećenog i neopterećenog traktora gusjeničara
nalaze se u tabeli 1. Općenito se smatra da se traktor gusjeničar kreće
sporije od traktora s kotačima. Međutim, ovdje je brzina zglobnog traktora
sa širokim gumama, neopterećenog, 18,9%, a opterećenog 18% manja nego
traktora gusjeničara.


Zglobni traktor s normalnim gumama, neopterećen, kretao se 42,4%
brže od traktora gusjeničara, a opterećen 15%, što u prosjeku iznosi 24,5%
u korist zglobnog traktora.


Potrebno je još jednom napomenuti da se zglobni traktor u oba navedena
slučaja kretao po suhom i nešto vlažnom tlu, dok se traktor gusjeničar
kretao po blatnjavom tlu.


U tabeli 2 prikazani su utrošci fiksnih vremena traktora gusjeničara.
Veći utrošak vremena izvlačenja užeta, vezanja debala, te privlačenja i podizanja
debala kod traktora gusjeničara, može se smatrati proporcionalno
uvećanim broju debala u tovaru kod ovog traktora, u odnosu na broj komada
kod zglobnog traktora.


Slične primjedbe mogu se reći i o fiksnim utrošcima vremena radnih
operacija na pomoćnom stovarištu, koji ovise o broju debala u tovaru.
Kako se vidi iz tabele 2, utrošak fiksnog vremena kod zglobnog traktora
je u oba slučaja približno isti, dok je kod traktora gusjeničara ovaj utrošak
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 29     <-- 29 -->        PDF

123
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 30     <-- 30 -->        PDF

gotovo dvostruk, što se uglavnom može pripisati većem broju komada u
tovaru.


Utrošak vremena radnih operacija koje ne ovise o broju komada u
tovaru (vožnja i okretanje traktora na stovarištu), u izvjesnoj mjeri ublažuju
razliku između ukupnog fiksnog vremena pojedinih traktora.


U tabeli 3 prikazani su utrošci vremena po turnusu za oba traktora,
odnosno sve tri varijante izvlačenja, za udaljenosti 0,5 km i 1,0 km. U istoj
tabeli nalaze se i utrošci vremena po m3 drvne mase.


Kada kod istog traktora usporedimo utroške efektivnog vremena po
turnusu na navedenim udaljenostima privlačenja, vidimo da su ti odnosi
različiti. Što je manja brzina traktora, vrijeme kretanja traktora jače dolazi
do izražaja.


Navedeni rezultati nisu potpuno komparabilni, obzirom na tanju oblovinu
kod izvlačenja traktorom gusjeničarom. Razlike u utrošku vremena,
odnosno učinku, bile bi manje u korist traktora gusjeničara, u slučaju privlačenja
debala iste debljine, kao kod zglobnog traktora.


Kod traktora gusjeničara, postotak općih vremena (dodatnog vremena)
dvostruko je veći nego kod zglobnog traktora. Da bi se ovo pitanje bolje
objasnilo, potrebno bi bilo snimiti veći broj punih radnih dana rada traktora
(snimka radnog dana). Može se reći da je ovoj razlici jedan od uzroka
i manje iskustvo traktorista kod rukovanja traktorom gusjeničarom.


Slijedi zaključak da je primjena jačih zglobnih traktora, obzirom na
učinak, opravdana kod izvlačenja debala i duge oblovine krupnijih stabala
u uvjetima rada pod kojima su provedena istraživanja, tj. u nizinskim šumama,
na suhom i nešto vlažnom terenu. Učinak ovih traktora na blatnjavom
terenu, kako je napomenuto, nije bio zadovoljavajući.


Primjena traktora gusjeničara na blatnjavom nizinskom terenu, kod
privlačenja srednje debelih debala, dala je potpuno zadovoljavajuće rezultate.
Mora se napomenuti da se u ovim uvjetima traktori s kotačima gotovo
ne mogu primijeniti. Ako tome dodamo da je nabavna cijena traktora gusjeničara
znatno niža nego zglobnih traktora, onda primjena traktora gusjeničara
u pogledu ekonomičnosti pokazuje svoju prednost.


c) Trupljenje na pomoćnom stovarištu


Kod navedene primjene deblovne metode za izvlačenje u debljim sastojinama,
trupljenje u trupce dužine 2,3 do 6 m obavljeno je na pomoćnom
stovarištu motornom pilom za jednog radnika Stihl-070. Proveli smo istraživanja
o učinku trupljenja hrastovih debela. Pri tome smo radnu operaciju
trupljenja podijelili na radne zahvate: prerezivanje i hod od reza do reza.
Pokazalo se da kod prerezivanja postoji stohastička veza između promjera
oblovine i utroška vremena prerezivanja, pa je za računsko izjednačenje
primijenjena regresiona jednadžba parabole drugog stupnja. Dobiveni su slijedeći
parametri: a = 76,138; b = —0,2380; c = 0,000459. Indeks koleracije
iznosi 0,75, iz čega se vidi da između navedenih veličina postoji uska veza.
Iz dobivenih vrijednosti izračunati su, za pojedine promjere, učinci u cm2/s.
Iz slike 2 vidi se da učinak prerezivanja, kod provedenih istraživanja, raste
do promjera 65 cm, a zatim opada.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 31     <-- 31 -->        PDF

10
0 y 30 40 50 60 70 «0 PROMJER - cm


Slika 2 — Utrošak vremena i učinak kod trupljenja hrastovih debala


Veza između udaljenosti i vremena prijelaza od reza do reza izjednačena
je matematski primjenom regresione jednadžbe pravca. Parametri su: a =
19,7783; b = 0,01526; koeficijent koleracije iznosi 0,5. Vrijeme i brzina
prijelaza prikazani su u tabeli 5. Vidi se da s povećanjem dužine trupca
brzina hoda raste.


Kombinacijama vremena prijelaza za razne dužine sortimenata i vremena
prerezivanja, može se za oble Sortimente raznih dužina i promjera odrediti
efektivni utrošak vremena trupljenja.


DUŽINE PRIJELAZA, VRIJEME I BRZINE HODA OD EEZA DO REZA,
KOD TRUPLJENJA HRASTOVIH DEBALA


Tabela
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 32     <-- 32 -->        PDF

B.
Privlačenje sortimenata tehničke
oblovine adaptiranim poljoprivrednim
traktorima
Za privlačenje su ovdje primijenjeni traktori IMT-558 snage motora
58 KS i Zetor — 5748 snage motora 57 KS. Traktori su opremljeni dvobubanjskim
vitlom. Istraživanja su obavljena u hrastovim sastojinama za proredu,
takvog obrasta da su se traktori mogli kretati po sastojini. Teren je
ravan, a tlo je bilo suho.


Pokazalo se da s povećanjem udaljenosti kod prazne vožnje brzina obaju
traktora povećava, tj. da postoji stohastička veza između udaljenosti i brzine
vožnje, pa su podaci izravnati pomoću regresione jednadžbe parabole
drugog stupnja (tabela 4). Kod udaljenosti od 100 m, brzina se, u odnosu
na udaljenost od 20 m, kod Zetora povećavala za 9,6%, a kod IMT-a na udaljenosti
od 160 m u odnosu na 20 m za 26,4%. Brzine su kod IMT-a veće
nego kod Zetora. Kod IMT-a, brzina opterećenog traktora također se s povećanjem
udaljenosti privlačenja povećavala (podaci su izravnati na način
kao kod prazne vožnje — tabela 4). Kod Zetora se ne bi moglo zaključiti
da je postojala ovisnost brzine kretanja opterećenog traktora o udaljenosti
privlačenja, pa je izračunata prosječna brzina 2,31 ± 0,04 km/h. Podaci o


Slika 3 — Brzine adaptiranog poljoprivrednog traktora IMT — 558, kod raznih
udaljenosti privlačenja


brzinama nalaze se u tabelama 1 i 6 i na slikama 3 i 4. Također se kod
oba traktora pokazalo da se s povećanjem udaljenosti od 15 m, povećava
brzina izvlačenja užeta i privlačenja opterećenog užeta pomoću vitla (tabela
7). Kod oba traktora, brzina izvlačenja užeta je veća nego brzina privlačenja
opterećenog užeta.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 33     <-- 33 -->        PDF

t<\
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Slika 4 — Brzine adaptiranog poljoprivrednog traktora Zetor 5748, kod raznih
udaljenosti privlačenja


Podaci o fiksnim vremenima po turnusu (rad na sječini i pomoćnom
stovarištu) nalaze se u tabeli 2. Utrošak vremena za zauzimanje položaja
traktora, vezanja debala, uređenje složaja, kod traktora Zetor je veći nego
kod IMT-a Povećanje se donekle može pripisati većem broju komada oblovine
u tovaru i većim debljinama komada, a dobrim dijelom razlici učinka
radnika.


Postotak općih vremena u odnosu na efektivno vrijeme te struktura
općih vremena prikazani su također u tabeli 2. Kod traktora IMT, postotak
odmora može se uzeti kao previsok; kod Zetora to važi za povremeni rad.
Postoci pojedinih komponenata općih vremena kod navedenih traktora znatno
se razlikuju. Da bi se dobio objektivan sud o visini postotka općih vremena
i odredio postotak dodatnog vremena, potrebno bi bilo i ovdje povećati
opseg studija vremena u toku cijelog radnog dana.


Kod navedena četiri tipa traktora, odnosno pet varijanti rada, postoci
općih vremena se znatno razlikuju, kako se to vidi u tabeli 2. Isključivši neopravdane
prekide, postoci općih vremena kod traktora gusjeničara (23%)
i Zetora (25"a) približno su isti.


Kod privlačenja poljoprivrednim traktorima, za udaljenosti privlačenja
od 50 i 100 m te izvlačenja užeta na udaljenosti u prosjeku od 50 m, prikazani
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 35     <-- 35 -->        PDF

su utrošci pojedinih radnih operacija fiksnih i varijabilnih vremena, te utrošci
efektivnog vremena po turnusu i m3 drvne mase (tabela 3).


Utrošci vremena po m3 drvne mase nešto brže rastu kod traktora Zetor.
Na udaljenosti od 100 m, u odnosu na udaljenost privlačenja od 50 m kod
IMT-a utrošak vremena po m» d. m. raste za 26%, a kod Zetora 28%.


Kako se vidi, kod Zetora je postotak povećanja utroška vremena, odnosno
smanjenje učinka, veći nego kod IMT-a, zbog manjih brzina i prema
tome zbog većeg utjecaja vremena vožnje na ukupni utrošak vremena.


BRZINE KRETANJA ADAPTIRANIH POLJOPRIVREDNIH TRAKTORA


Udaljenost


privlačenja


m
20


no


60
80
100
120
140
160


TIP TRAKTORA


IMT - 558
ZETOR 5748


Tabela


Tip traktora


IMT - 558
ZETOR 5748


Izjednačene brzine
Neizjednačene
brzine


Neopterećeni Opterećeni Neopterećeni Opterećeni
traktor traktor traktor traktor


km/h.


3,79 2,44 3.03 2,01


3.86 2,63 3.19 2,22
3,96 2,86 3.29 2.58
4,08 3.13 3.30 2,06
4,22 3.42 3,32 2,21
4,38 3,75 3.96
4.57 4,79
--BRZINE
IZVLAČENJA UZETA I PRIVLAČENJA
01´TEREĆENOG UŽETA, KOD ADAPTIRANIH
POLJOPRIVREDNIH TRAKTORA


T ab e 1 a 7


Izvlačenje užeta Privlačenje opterećenog
užeta vitlom
u d a 1 j e n 0 s t m
5 10 15 5 10 15


Brzina izvlačenja Brzina privlačenja
km/h km/n


1,00 1,30 2,52 0,93 1,24 2,17


1,01 1,07
0,83 0,92
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 36     <-- 36 -->        PDF

IV ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Kod izvlačenja debala od debljih stabala, na ravnom i suhom terenu,
primjena teškog zglobnog traktora s normalnim gumama, pokazala se svrsishodnom
i opravdanom.


Pod istim uvjetima, montiranje širokih guma »balonki« na ovaj traktor
prouzrokovalo je smanjenje brzine u prosjeku za 47"0, dok se kubatura
tovara praktički nije povećala. Prema tome, montiranje širokih guma na
suhom terenu nema opravdanja. Potrebno je detaljnije ispitati utjecaj širokih
guma na brzinu kretanja traktora i kapacitet vuče na blatnjavom terenu.


Primjena traktora gusjeničara, kod izvlačenja debala na ravničarskom
blatnjavom terenu, pokazala se u pogledu produktivnosti i ekonomičnosti
svrsishodna.


Budući da se primjena teških traktora s kotačima kod privlačenja na
blatnjavom terenu pokazala gotovo nemogućom, njihova primjena na ovakvom
terenu ne može doći u obzir.


Potrebno je nadalje ispitati primjenu traktora gusjeničara na ravnom
i suhom terenu. Može se pretpostaviti da će brzina kretanja, pa prema tome
i učinak, biti veći nego na blatnjavom terenu.


Privlačenje adaptiranim poljoprivrednim traktorima kod sortimentne
metode pokazalo je da se ovi traktori mogu uspješno koristiti kod privlačenja
u tanjim sastojinama. Smatramo, međutim, da bi se prijelazom na
privlačenje debala, odnosno duge oblovine, proizvodnost rada mogla ovdje
znatno povećati.


Prema rezultatima ranijih istraživanja, kod izvlačenja tanje oblovine uz
primjenu deblovine metode, traktor Timberjack 360 je u odnosu na traktor
IMT-558 na udaljenosti od 0,1 km imao 53% veći učinak, a na udaljenosti
od 1,0 km 99"0 veći učinak. Obzirom na ekonomičnost, troškovi prvog traktora
u odnosu na drugi, smjeli bi biti u istom odnosu kao i učinci. Budući
da su odnosi troškova veći nego odnosi učinaka, kod izvlačenja tanje oblovine
ne bi bilo ekonomično primijeniti teške zglobne traktore.


LITERATURA


1.
Anonymus; REFA: Anleitung für forstliche Arbeitstudien, Datenermittlung.
Arbeitsgestaltung. Verband für Arbeitstudien — REFA-e. V., Darmstadt, 1976.
2.
Ande r 1, L, FPP — Ringmappe »Holzernte in der Durchforstung«, Allg. Forstzeitung,
12, 1979.
3.
Backhaus , G.: Lassen sich die Probleme der Schwachholzbringung im
Laubholz nicht lesen. Forsttechn. Informationen, 6, 1979.
4.
Bernhard , A.: Arbeitstudien bei der Holzrückung mit dem Steyer-Kippmaslseilkran
KSK 16. Allg. Forstzeitung 3, 1979.
5.
Bojanin , S.: Izvlačenje tanje tehničke oblovine pomoću traktora. Drvna
ind., 11—12, 1975.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 37     <-- 37 -->        PDF

6.
B o j a n i n, S., Sever, S.: Istraživanje učinka traktora gusjeničara TDT
55, kod izvlačenja duge oblovine jasena, na nizinskom blatnjavom terenu.
Mehanizacija šumarstva, 1—2, 1979.
7.
Conway, S.: Logging Practices, Miller F. P. Washington, 1976.
8.
E i s e n h a u e r, G.: Arbeitswissenschaftldche Untersuchungen bei mechanisiertem
Durchforstungverfahren am Beispiel des Durchforstungs — Processors
GP 822. Forstarchiv, 7—8, 1979.
9.
Grammel , R.: Mechanisierung — derzeitige Situation, Trends bei Endund
Vornutzumgen — Anforderungen an der Waldbau. Allg. Forszeitung, 12,
1979.
10.
Häberl e S.: Zur Quantifizierung des Stüokmassegesetzes über Gundfunktionen
und Zuschläge am Beispiel einer mobilen Nadelstammholzentrindung.
11.
K r e t z e r, E. Betriebswirtschaftliche Beurteilung verschiedener Mechanisierungsgrade.
Allg. Forstzeitung, 12. 1979.
12.
Krohn , B.: Der Leistungsgewicht eines Forstspezialschleppers. Forstarchiv,
5, 1979.
13.
Krohn , B.: Landwitschaftliche Schlepper oder Spezialschlepper. Forstechn.
Informationen, 7, 1979.
14.
Leinert , S.: Einsatz verwaltungseigener Pferde beim Vorrücken von
Schwachholz. Forsttechn. Informationen, 1, 1979.
15.
Linder , A. Statistiche Methoden für Naturwissenschaftler, Mediziner und
Ingenieure, Basel-Stuttgart, 1960.
16.
Make l ä M.: Output in harwesting of industrial wood based on statistical
data or time studies. Folia Forestalia, 378. Helsinki, 1979.
SUMMARY


A Comparative Investigation of Various Tractor Types in Round Timber
Skidding Lowland Forests


The authors have investigated the efficacy of several tractor types in skidding
of round timber from forests to depot as follows:


— from oak stands in tie lowlands on dry terrain in an expoited mature
forest using a Timberjack 360 articulated tractor with normal and wide tires.
At removal distances from .5 to 1 km, the use of wide tirees resulted in the
expenditure of 30°/« more time than when the normal tires were used;
— from muddy terrain in ash stands the use of the caterpillar tractor
TDT-55 showed to be more profitable for log removal than the used of an articulated
tractor;
— for the removal of narow logs such as those resulting from forest thinnig,
the researchers tested the agricultural tractors IMT-55 and ZETOR-5748
which were both of equal strength and confirmed that their use is more economical
than the use of heavier articulated tractors.
Graph 3 shows the speed of the adapted agricultural tractor 1MT-558 over
various distances when empty (A) and when loaded (B) and Fig. 4 gives the same
information for the ZETOR 5748 tractor.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1980 str. 38     <-- 38 -->        PDF

»Prosječna drvna masa privlači se sve više traktorima. Krupni drvni
sortimenti i cijela debla ili stabla privlače se opremljenim poljoprivrednimtraktorima. Zglobni šumski traktori su prilagođeni za rad u šumi i kretanje
po teškim šumskim terenima. .. . Opremljeni su snažnim vitlom, kojim se
do traktora privlači drvna masa iz jaraka i nedostupnih mjesta. Na taj način
nastao je specijalni šumski traktor, kojim se dobar dio problema privla.
čenja krupnih drvnih sortimena rješava. Tako reći preko noći nabavljen jevelik broj poljoprivrednih i zglobnih šumskih traktora, koji su dobrim dijelom
zamijenili ranije životinjske sprege.


Na ovom području rade slijedeći poljoprivredni traktori: IMT 535, IMT
558, IMT 575, Zetor 50, Zetor 5545, John Beere 4320. Uz njih rade i slijedećizglobni traktori: Timberjack 209, Timberjack 360, John Deere 440 A i John
Deere 540 A.


. . . Na sječinama gdje rade zglobni traktori, organizira se sječa debalnom
metodom tako da se stabla obaraju usmjereno u obliku riblje kosti u
odnosu na smjer izvlačenja. U šumi se krešu grane, a debla se izvlače zglobnim
ili jačim poljoprivrednim traktorima, dok se na stovarištu vrši trupljenje
(prerezivanje na određenu dužinu, prema zahtjevu potrošača). Prostorno
se drvo izrađuje u šumi u metarske komade, a iznosi se samaricama ili opremom
uz poljoprivredne traktore (oprema se izrađuje u vlastitim radionicama,
a konstruirana je po prijedlogu stručnjaka Šumskog gospodarstva »Mojica
Birta«) na stovarišta. Prednost tako mehaniziranog rada prema ranijemleži u tome što je gospodarstvo u stanju da uz svoju mehanizaciju organizira
redovnu proizvodnju kako mu to najbolje odgovara, bez obzira na trenutnu
ponudu zaprega konja i cijene takvog rada, koje su rasle tolikom brzinom
da ih više nismo mogli pratiti uz postojeće prodajne cijene. ...«


(STO GODINA ŠUMARSTVA BILOGORSKO-PODRAVSKE REGIJE
Bjelovar, 1974. god., str. 347—348)