DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 92     <-- 92 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


A NYÄRAK ES A FÜZEK TERMESZTfi
SE


Uspijevanje topola i vrba u Mađarskoj.


Mezögazdasägi Kiadö. Budampest, 1978.
374 p.


Knjigu je na mađarskom jeziku napi
sal,a grupa autora pod rukovodstvom Dr.
Kerestesi Bela, koji je ujedno bio i editor
ovog izdanja. Osim predgovora, kojee
je napisao Dr. Csontos Gvulo, knjiga
obuhvaća 10 poglavlja i to:


Poglavlje 1. Perspektive i rezultati uzgoja
topola u Mađarskoj. Autor ovog poglavlja
je Sali Emil, p. 11—23.


Poglavlje 2. Vrste topola i vrba, koje
uspijevaju u Mađarskoj, p. 29—100. Ovo
poglavlje obuhvaća slijedeće priloge.


— Dendrologija (Simon Mikloš),
— Oplemenjivanje (Ferenc Kopecky),
— Staništa topola i vrba (Zoltän Jaro)

Staništa koja odgovaraju bijelim i
sivim topolama (Istvan Szodfridt),

Staništa podesna za uzgoj euroamerićkih
topola (Zoltan Jaro).

Staništa podesna za uzgoj bijele vrbe
(Zoltan Jaro).
Poglavlje 3. Tehnika uzsoja (Töth Bela),
p. 105—164.


U ovom poglavlju dani su slijedeći prilozi:Rasadničarska proizvodnja (Läszlö
Papp),

Zaštita sadnog materijala u rasadniku
(Jözsef Gergez-Szont,agh Pal),

Strojevi za mehaniziranu sadnju topola
(Benjamin Szikägyi),

Priprema zemljišta za pošumljava
nje i ponovnu sadnju (B. Töth),

Priprema tla za sadnju n,a pjeskovitim
zemljištima (Imre Kapusi),

Priprema tla za sadnju na zamočvarenim
zemljištima (Lajoš Halup,a),

Priprema tla za sadnju na poplavnim
zemljištima (Simon Mikloš),
— Specijalni način pripreme tla (B.
Toth),

Obnova sastojin,a bijelih i sivih topola
(Istvän Szodfridt),
— Sadnja topola i vrba (L. Halupa),
— Duboka sadnja (Simon Mikloš),

Odnos rasta i razmak,a sadnje (L.
Halupa),

Zaštita tla kemikalijama od zakorjenjivanja
(Ödön Vlasz,aty),

Fertilizacija u plantažama topola
(Gvarmatine Proszt Sara),
— Njega u rasadnicima topola i vrba
(L. Halupa),

Strojevi za pošumljavanje i ponovnu
sadnju (L. Lajkć J. Vilcsek).
Poglavlje 4. Zaštita nasada topola i vrba
od insekata i glivičnih oboljenja (Pagony
Hubert sa suradnicima), p. 172—199.


Poglavlje 5. Drvna zaliha, prirast i modeli
rasta topola (Lajoš Halupa — Rezsö
Kiss), p. 201—202.


Poglavlje 6. Iskorišćivanje (Szasz Tibor),
p. 232—264.


U ovom poglavlju nalaze se slijedeći
prilozi:Iskorišćivanje trupaca i njihovi asortimani
(A. Derföldi),
— Organizacioni problemi vezani za
sječu i izradu trupaca (T. Szäsz),

Mehanizacija kod sječe trupac,a (L.
Szepesi — F. Walter).
Poglavlje 7. Karakteristike topolovog
drveta, njegova prerada i upotreba, p.
269—291.


PriloziKarakteristike vrbovog drveta (Halupa
Zs. Grösz),

Upotreba i prerada topolovog drveta
(Gy. Erdelyi-s. Szarku J. Gergely-P.
Lengvel).
Poglavlje 8. Ekonomski aspekti uzgoja
topola i vrba (Laszlö Markus), p.
293—322.