DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 91     <-- 91 -->        PDF

dam tabelarnih pregleda daje niz podataka
kako po Republikama i Autonomnim
pokrajinama tako i po godinama. Za podrobnije
upoznavanje sadržaja preporučamo
nabavu ovog sveska »Topole«.** To


**Adresa uredništva i administracije »Topole«:


Beograd, Terazije 23/VII.


vrijedi i za prikaz P. Vratarića.
»Bilansiranje uspješnosti gospodarenja
plantažnim oblikom uzgoja euroamerčkih
topola u uvjetima Š. G. Osijek«, jer bi
iznošenje sadržaja bilo potrebno prepisati
velik dio originala.


O. Piškorić
V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije
za izražavanje i praćenje razvoja
sastojinske strukture, Zagreb, 1979.
Studija »Podesnost Levakovićeve funkcije
za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske
strukture« doktorska je disertacija
autora — Vladimira Hrena , dipl.
inž. šum. VI. Hren obranio je dizertaciju
i postigao doktorat šumarskih znanosti
još 1973. godine, ali je tek sada objavljena
u publikacijama Šumarskog instituta
Jastrebarsko kao »RADOVI« br.


36. Izdavač je, kao i ostala 3 sveska (37-
39) izašla u 1979. godini tadašnja Poslovna
zajednica šumarstva, prerade drva i
prometa drvnim proizvodima i papirom
o. sol. o. Zagreb.
Autor je ispitao podesnost Levakovićeve
funkcije, izražene u logaritamskom obliku,


log Y = log K + Cj log d + c2 log (1 - d)


za »obračunavanje karakterističnih vrijednosti
frekvencije broja stabala po debljinskim
i visinskim stepenima« za bukvu
i hrast kitnjak. Svoja istraživanja V
Hren proveo je na osnovu podataka s
50 ploha za kitnjak i 62 plohe za bukvu,
postavljenih u šumama hrvatskog međurječja
(između Drave i Save). Usporedivši
Levakovićevu funkciju s nekim drugima


(J. Halaja, L. Fekete-a, A. V. Turjina, A.
Sciffela) V, Hren zaključuje:
»Funkcija A. Levakovića korak je naprijed
u upoznavanju strukture sastojine
i u praćenju njezinog razvoja ovisno o
vrsti drveća, dobi ili prsnom promjeru
srednjeg stabla sastojine. Ona je jednostavna,
frekvenciju definira sa samo 2
pokazatelja, omogućuje da se vilo objektivno
ustanovi zatečeno stanje sastojine
te da se prati njezin razvoj ovisno o
dobi ili povećanju debljine. Funkcija omogućava
da se ustanove razlike u razvoju
strukture raznih vrsta drveća u istim,
kao i razvoj strukture iste vrste u
različitim ekološkim uvjetima i raznim
starostima. Uzgajivaču omogućuje da upozna
strukturu sastojina u pojedinim
razvojnim stadijima sastojine i podesi
uzgojne zahvati tako, da strukturni oblik
sastojine približi što više prirodnom obliku.
Obračun osnovnih vrijednosti Levakovićeve
funkcije prije i poslije zahvata
uspoređen s normalnim (ili optimalnim)
podacima za određeni stadij pomogli bi
uzgajivaču da se objektivno orijentira u
vrijednosti svoga zahvata. Funkcija A.
Levakovića može poslužiti svagdje gdje
treba brzo i objektivno usporediti sastojinsku
strukturu i pratiti njen razvoj.«
(str. 68).


O. Piškorić


ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 92     <-- 92 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


A NYÄRAK ES A FÜZEK TERMESZTfi
SE


Uspijevanje topola i vrba u Mađarskoj.


Mezögazdasägi Kiadö. Budampest, 1978.
374 p.


Knjigu je na mađarskom jeziku napi
sal,a grupa autora pod rukovodstvom Dr.
Kerestesi Bela, koji je ujedno bio i editor
ovog izdanja. Osim predgovora, kojee
je napisao Dr. Csontos Gvulo, knjiga
obuhvaća 10 poglavlja i to:


Poglavlje 1. Perspektive i rezultati uzgoja
topola u Mađarskoj. Autor ovog poglavlja
je Sali Emil, p. 11—23.


Poglavlje 2. Vrste topola i vrba, koje
uspijevaju u Mađarskoj, p. 29—100. Ovo
poglavlje obuhvaća slijedeće priloge.


— Dendrologija (Simon Mikloš),
— Oplemenjivanje (Ferenc Kopecky),
— Staništa topola i vrba (Zoltän Jaro)

Staništa koja odgovaraju bijelim i
sivim topolama (Istvan Szodfridt),

Staništa podesna za uzgoj euroamerićkih
topola (Zoltan Jaro).

Staništa podesna za uzgoj bijele vrbe
(Zoltan Jaro).
Poglavlje 3. Tehnika uzsoja (Töth Bela),
p. 105—164.


U ovom poglavlju dani su slijedeći prilozi:Rasadničarska proizvodnja (Läszlö
Papp),

Zaštita sadnog materijala u rasadniku
(Jözsef Gergez-Szont,agh Pal),

Strojevi za mehaniziranu sadnju topola
(Benjamin Szikägyi),

Priprema zemljišta za pošumljava
nje i ponovnu sadnju (B. Töth),

Priprema tla za sadnju n,a pjeskovitim
zemljištima (Imre Kapusi),

Priprema tla za sadnju na zamočvarenim
zemljištima (Lajoš Halup,a),

Priprema tla za sadnju na poplavnim
zemljištima (Simon Mikloš),
— Specijalni način pripreme tla (B.
Toth),

Obnova sastojin,a bijelih i sivih topola
(Istvän Szodfridt),
— Sadnja topola i vrba (L. Halupa),
— Duboka sadnja (Simon Mikloš),

Odnos rasta i razmak,a sadnje (L.
Halupa),

Zaštita tla kemikalijama od zakorjenjivanja
(Ödön Vlasz,aty),

Fertilizacija u plantažama topola
(Gvarmatine Proszt Sara),
— Njega u rasadnicima topola i vrba
(L. Halupa),

Strojevi za pošumljavanje i ponovnu
sadnju (L. Lajkć J. Vilcsek).
Poglavlje 4. Zaštita nasada topola i vrba
od insekata i glivičnih oboljenja (Pagony
Hubert sa suradnicima), p. 172—199.


Poglavlje 5. Drvna zaliha, prirast i modeli
rasta topola (Lajoš Halupa — Rezsö
Kiss), p. 201—202.


Poglavlje 6. Iskorišćivanje (Szasz Tibor),
p. 232—264.


U ovom poglavlju nalaze se slijedeći
prilozi:Iskorišćivanje trupaca i njihovi asortimani
(A. Derföldi),
— Organizacioni problemi vezani za
sječu i izradu trupaca (T. Szäsz),

Mehanizacija kod sječe trupac,a (L.
Szepesi — F. Walter).
Poglavlje 7. Karakteristike topolovog
drveta, njegova prerada i upotreba, p.
269—291.


PriloziKarakteristike vrbovog drveta (Halupa
Zs. Grösz),

Upotreba i prerada topolovog drveta
(Gy. Erdelyi-s. Szarku J. Gergely-P.
Lengvel).
Poglavlje 8. Ekonomski aspekti uzgoja
topola i vrba (Laszlö Markus), p.
293—322.