DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 89     <-- 89 -->        PDF

TOPOLA, bilten Jugoslavenske nacionalne
komisije za topolu, br. 117 — 124.


Izlaženje »Topole« predviđeno je četvrtogodišnje
tj. 4 broja godišnje. U 1978. i
1979. godini izaš,ao je u po dva sveska i
to 1978. br. 117—118 i 119—120, a u 1979.
godini dvobroji 121—122 i 123—124.


1. Pojedini dvobroji »TOPOLE« sadrže:
Br. 117—118:


Panic , dr inž. Đ.: Prilog oblika i proizvodnosti
robusne topole,


M a r i n ko vi ć, inž. B.: Zadaci i način
rada Komisije za davanje predloga z,g
priznavanje novostvorene selekcije seme
na i sadnog materijala šumskog bilja,


Guzina , Dr V.: Metod,a ispitivanja
novostvorenih i stranih selekcija semena
i sadnog materijala vrsta i hibrida iz
rodova Populus i Salix.


Soest , van J. et ,al.: Preporuke za
standartizaciju simbola u premeru šuma,


Kalaj džić, E, Herpka. I. i Suče
v i ć, M.: Trideseto-godišnjica Međunarodne
komisije za topolu,


P e t r o v i ć, inž. M.: XXIX sednica Jugoslavenske
nacionalne komisije za topolu.


Br. 119—120:


Herpka, Dr I. i Tomovič, Z.: Međusobni
odnosi osetljivosti klonova topola
u selekciji na napad gljive Dothichiza
populea Sacc. et Br.,


May, S.: Topole u Afganistanu,


Živanov , Dr N.: Zavisnost prosečnog
zapreminskog prirasta drveta klona I—
214 od fizičko hemijskih osobina fiziološkog
aktivnog profila tla,


Gojković, Dr inž. G: Proučavanje
hemijskog suzbijanja korova u intenzivnim
topolovim zasadjama,


Knežević, dipl. ing. i oecc. I.: Obim
šumsko-uzgojnih radova i plantažne proizvodnje
drveta od 1961—1977. godine,


Marinković, inž. B.: Prvo priznanje
novo stvorenih selekcija Salix albj L. u
našem šumarstvu,


Pe tro vić, M.: XXX i XXXI sednica
Jugoslavenske nacionalne komisije za topolu.


Br. 121—122:


Herpka , Dr L: Genetska varijabilnost
zapreminske težine juvenilnog drva
kod Populus deltoides Bartr. i njen značaj
za selekciju,


Karadzic , Mr D.: Prilog poznavanju
gljive Diplodia salicina Lev. prouzrokovača
sušenja grana Salix vrsta,


Vlatković, Mr S.: Stanje šuma i mogućnosti
podizanja zasada mekih lišćara
(topole i vrbe) u SAP Vojvodini,


Knežević, dipl. oecc. I.: Stanje i razvoj
šumarstva SFRJ u funkciji podmirenja
potreba u drvetu i ostalih koristi od
šuma.


Iz rada Komisije,
... Odluka o imenovanju izdavačkog
saveta te glavnog i odgovornog urednika
»Topole«,


Vasilić, V.: In memoriam Slavku JOVANOVIĆU.


Br. 123—124.


Vratarić , Mr Inž. P.: Bilansiranje
uspješnosti_ gospodarenja plantažnim oblikom
uzgoja eurameričkih topola u uvjetima
Š. G. Osijek,


Knežević ,dipl. inž. i ek. L: Gajenje
topola u sferi privređivanja topola,


Petrović, Mr inž. M.: Osnovni pokazatelji
stanja i mogućnosti razvoja topolarstva
u Jugoslaviji,


M,arković, Dr J.: Tehnologija podizanja
i gajenja topola i vrba,
Živanov, Dr N.: Zemljišta za gajenje
topola i vrb,a,


Herpka, Dr I. i Guzina, Dr V.: Uvođenje
novih klonova topola i vrba u
proizvodnji,


Buja novi ć, inž. M.: Savremeno topolarstvo
— pretpostavka i izazov industrijskoj
preradi drveta,


Marinković, inž. G.: Način povećanja
učešća sirovina na bazi mekih lišćara
ti papirima za štampu,


Stank o vić, inž. M.: Neke karakteristike
i specifičnosti proizvodnje celuloze
iz drveta mekih lišćara,


Saopštenja : Rezultati ispitivanja
topola iz sekcija Aigeiros i Tacamahaca
u ogledima Instituta Schmalenbeck u S,


R. Njemačkoj (Ing. B. M,arinković i R.
Filipović).
Ovaj dvobroj »posvećen je Savjeto vanju
o stanju i mogućnostima


91