DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Od naročitog je značaja zaključak, koji je donosila Sekcija uzgajivača na
svim svojim sjednicama a naročito na posljednje dvije sjednice u SR Crnoj Gori
i SR Srbiji i to:


— Sastanci Sekcije za uzgajanje šuma treba biti i dalje radnog karaktera,
a nikako forumskog oblika ili oblika simpozijuma s mnogo referata,
— rad Sekcije treba tako programirati da se ostvare čvršći kontakti sa stručnjacima
iz prakse i 4a se s njima zajednički raspravlja, dok se ne dođe do rješenja
nekog problema od interesa za operativu,
— stručnu javnost treba češće informisati o radu Sekcije i njenim zaključcima
preko stručnih šumarskih časopisa svih Republik^ i drugih glasila,
— svi članovi Sekcije treba da se aktivnije uključuju u rasprave o samoupravnom
organizovanju u oblasti šumarstva u cilju iznalaženja najboljih rješenja
pri obezbeđivanju sredstava, unapređivanju šuma u cilju proširenja areala šuma
i unapređivanju biološke reprodukcije u šumarstvu,
— potrebno je također povećati aktivnost svih članova Sekcije uzgajivača
na sagledavanju metoda uzgajanja šuma, u sklopu gazdovanja šumama, u cilju
provođenja u produktivnije oblike šuma s aspekta izbora najpovoljnijih metoda
njege i prirodnog obnavljanja šuma,
— od posebnog je značaja za organizacije koje gazduju šumama da detaljno
razmotre probleme biološko — ekonomskih efekata upotrebe sadnica s b,aliranim
korjenom pri pošumljavanju, u odnosu na klasične sadnice s golim korijenovim
sistemom, a također i pitanje izbora optimalnih metoda i tehnologije rekonstrukcije
degradir.anih visokih i izdanačkih šuma, na svakom staništu.


Na posljednjoj sjednici Sekcije uzgajivača šuma, koja je održana od 25—27.
XI 1979. g. u SR Srbiji, zaključeno je da slijedeći sastanak bude u SR Bosni i
Hercegovini i za koordinatora r,ada Sekcije izabran je Dr Živorad Radovano v
i ć iz Instituta za šumarstvo u Sarajevu.


Dr Živorad Radovanović,
dipl. inž. šum. — naučni
savjetnik,
Sarajevo
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 88     <-- 88 -->        PDF

u ovom poglavlju razradio genetičku specifičnost
i kemijski sastav nukleinskih
kiselina, strukturu i svojstva DNK, replikaciju,
mutaciju gena, funkciju gen,a, analizu
strukture gena, determinaciju fenotipa
i ulogu gena u kromosomskom
genetičkom sistemu.


XI Genetske osnove ontogeneze. Ovdje
je prikazana genetička kontrola moriofiziološke
diferencijacije, genetička kon
trola proces^ metabolizma, priroda veze
između gena i biokemijskih reakcija, on
togenetska adaptacija te ekspresivnosti
i penetrabilnost gena.


XII Genetika populacija i genetičke osnove
evolucije. Prvo je prikazana genetička
ravnoteža populacije a zatim faktori
koji ruše tu ravnotežu. Iza toga opisan
je nast.anak vrsta mikro—evolucija te
specijacija i opći broj vrsta formiranih
tokom organske evolucije od nastanka
života na zemlji.


XIII Literatura


B. Oplemenjivanje biljaka
XIV poglavlje predstavlja uvodni dio u
oplemenjivanje biljaka u kojem se govori


o promjenama u prirodi pod utjecajem
čovjeka, etapama u r.azvoju oplemenjivanja
biljaka, značaju oplemenjivanja biljaka
za šumarstvo i pejsažnu arhitekturu,
zadacima i metodama oplemenjivanja šumskih
i ukrasnih biljaka.
XV Polazni materijal. U ovom poglavlju
prikazana je genetička varijabilnost
populacija šumskog i ukrasnog drveća i
grmljia, paralelne (homologne serije nasljedne
promjenljivosti, introdukcija polaznog
materijala, princip osnivača populacije,
odnos introduciranog polaznog
materijala prema ekološkim faktorima
okoline, važnost poznavanja mikrosistematike
polaznog materijala za proces oplemenjivanja
biljaka.


XVII Oplemenjivanje hibridizacijom,
obuhvaća intraspecies hibridizaciju, ulogu
inbreedinga u ostvarivanju perspektivnih
unutarvrsnih križanja, heterozis, udaljenu
hibridizaciju, karakteristike potomstva
međuvrsnih hibrida, primjere
spontane, subspontane i kontrolirane udaljene
hibridizacije, razliku u međuvrsnoj
hibridizaciji između biljak;a i životinja,
tehniku rada kod križanja biljaka,
posebne postupke križanja šumskog i ukrasnog
drveća te stimuliranje uroda drveća
i grmlj.a.


XVIII Oplemenjivanje mutacijama. U
ovom poglavlju su opisane mutacije i njihov
značaj u oplemenjivanju biljaka, prvi
dokazi o utjecaju okoline na poj;avu
mutacije, oplemenjivanje pomoću induciranih
mutacija, mutageno djelovanje
ionizirajućeg zračenja, metode izazivanja
mutacija putem zračenja, ultraljubičasti
zraci kao mutageni faktor, temperaturni
šokovi i kemijski faktori mutiranja.


XIX Metode i tehnika selekcije (odabiranje).
Opisano je masovno odabiranje,
rejonizacij.a sjemenskih objekata, individualna
selekcija, odabiranje familija, selekcija
klonova, odabiranje ukrasnih biljaka,
statistička analiza kvantitativnih
svojstava.


XX Sjemenske plantaže. Prvo su prikazane
prednosti i stanje radova na podizanju
sjemenskih plantaž,a a zatim su
u redosljedu prikazani radovi na podizanju
i uređivanju sjemenskih plantaža.


XXI Ocjena vrijednosti novih oplemenjenih
oblika šumskog i ukrasnog drveća
i drugih biljiaka. Pod ovim naslovom je
obuhvaćeno planiranje, podizanje i njega
komparativnih pokusa.


U XXII poglavlju govori se o evidenciji
pri oplemenjivanju šumskog i ukrasnog
drveća i drugih biljaka.


XXIII Literatura.


Ov.aj udžbenik prof. Tucovića je ustvari
revidirani i nadopunjeni tekst prvoa
izdanja. Autor je to načinio imajući u
vidu brzi razvoj mnogih oblasti genetike
i oplemenjivanja biljaka. Na taj način
stručna j.avnost i studenti su dobili vrijedan
i suvremeni priručnik iz oblasti
genetike i oplemenjivanja šumskog i ukrasnog
drveća. S obzirom da je autor
svagdje u tekstu gdje je to bilo moguće
i potrebno koristio naša iskustva i literaturu
i nastoj.ao obrađenu materiju prilagoditi
našim prilikama to će ovaj priručnik
biti od neobične koristi za dalje
izučavanje genetike i oplemenjivanja šumskog
i ukrasnog drveća u n,ašem podnablju.
Ovdje je potrebno naglasiti da
ovakvih priručnika za sada ima malo u
svijetu te je time djelo prof. Tucovića
još važnije z,a nas. Knjigu toplo preporučamo
studentima, postdiplomantima i
stručnjacima.


Prof. Mirko Vidaković


´)()
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 89     <-- 89 -->        PDF

TOPOLA, bilten Jugoslavenske nacionalne
komisije za topolu, br. 117 — 124.


Izlaženje »Topole« predviđeno je četvrtogodišnje
tj. 4 broja godišnje. U 1978. i
1979. godini izaš,ao je u po dva sveska i
to 1978. br. 117—118 i 119—120, a u 1979.
godini dvobroji 121—122 i 123—124.


1. Pojedini dvobroji »TOPOLE« sadrže:
Br. 117—118:


Panic , dr inž. Đ.: Prilog oblika i proizvodnosti
robusne topole,


M a r i n ko vi ć, inž. B.: Zadaci i način
rada Komisije za davanje predloga z,g
priznavanje novostvorene selekcije seme
na i sadnog materijala šumskog bilja,


Guzina , Dr V.: Metod,a ispitivanja
novostvorenih i stranih selekcija semena
i sadnog materijala vrsta i hibrida iz
rodova Populus i Salix.


Soest , van J. et ,al.: Preporuke za
standartizaciju simbola u premeru šuma,


Kalaj džić, E, Herpka. I. i Suče
v i ć, M.: Trideseto-godišnjica Međunarodne
komisije za topolu,


P e t r o v i ć, inž. M.: XXIX sednica Jugoslavenske
nacionalne komisije za topolu.


Br. 119—120:


Herpka, Dr I. i Tomovič, Z.: Međusobni
odnosi osetljivosti klonova topola
u selekciji na napad gljive Dothichiza
populea Sacc. et Br.,


May, S.: Topole u Afganistanu,


Živanov , Dr N.: Zavisnost prosečnog
zapreminskog prirasta drveta klona I—
214 od fizičko hemijskih osobina fiziološkog
aktivnog profila tla,


Gojković, Dr inž. G: Proučavanje
hemijskog suzbijanja korova u intenzivnim
topolovim zasadjama,


Knežević, dipl. ing. i oecc. I.: Obim
šumsko-uzgojnih radova i plantažne proizvodnje
drveta od 1961—1977. godine,


Marinković, inž. B.: Prvo priznanje
novo stvorenih selekcija Salix albj L. u
našem šumarstvu,


Pe tro vić, M.: XXX i XXXI sednica
Jugoslavenske nacionalne komisije za topolu.


Br. 121—122:


Herpka , Dr L: Genetska varijabilnost
zapreminske težine juvenilnog drva
kod Populus deltoides Bartr. i njen značaj
za selekciju,


Karadzic , Mr D.: Prilog poznavanju
gljive Diplodia salicina Lev. prouzrokovača
sušenja grana Salix vrsta,


Vlatković, Mr S.: Stanje šuma i mogućnosti
podizanja zasada mekih lišćara
(topole i vrbe) u SAP Vojvodini,


Knežević, dipl. oecc. I.: Stanje i razvoj
šumarstva SFRJ u funkciji podmirenja
potreba u drvetu i ostalih koristi od
šuma.


Iz rada Komisije,
... Odluka o imenovanju izdavačkog
saveta te glavnog i odgovornog urednika
»Topole«,


Vasilić, V.: In memoriam Slavku JOVANOVIĆU.


Br. 123—124.


Vratarić , Mr Inž. P.: Bilansiranje
uspješnosti_ gospodarenja plantažnim oblikom
uzgoja eurameričkih topola u uvjetima
Š. G. Osijek,


Knežević ,dipl. inž. i ek. L: Gajenje
topola u sferi privređivanja topola,


Petrović, Mr inž. M.: Osnovni pokazatelji
stanja i mogućnosti razvoja topolarstva
u Jugoslaviji,


M,arković, Dr J.: Tehnologija podizanja
i gajenja topola i vrba,
Živanov, Dr N.: Zemljišta za gajenje
topola i vrb,a,


Herpka, Dr I. i Guzina, Dr V.: Uvođenje
novih klonova topola i vrba u
proizvodnji,


Buja novi ć, inž. M.: Savremeno topolarstvo
— pretpostavka i izazov industrijskoj
preradi drveta,


Marinković, inž. G.: Način povećanja
učešća sirovina na bazi mekih lišćara
ti papirima za štampu,


Stank o vić, inž. M.: Neke karakteristike
i specifičnosti proizvodnje celuloze
iz drveta mekih lišćara,


Saopštenja : Rezultati ispitivanja
topola iz sekcija Aigeiros i Tacamahaca
u ogledima Instituta Schmalenbeck u S,


R. Njemačkoj (Ing. B. M,arinković i R.
Filipović).
Ovaj dvobroj »posvećen je Savjeto vanju
o stanju i mogućnostima


91