DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 80     <-- 80 -->        PDF

U Rigi učesnike simpozija su pozdravili:


L. V i t o 1, ministar za šumarstvo i drvnu industriju SSR Latvije i čl^an Državnog
komiteta SSSR-a za šumarstvo.
I. Levin , direktor Šumarskog instituta SSR Latvije (SILAVA).
Nakon uvodnog dijela prešlo se na izlaganje referata i diskusiju. Tijekom
rada simpozija podneseno je ukupno 21 referat. Obzirom na tematiku kojom se
bave uslovno ih se može svrstati u tri skupine:


A — Plan razvoja SSSR-,a i njegova dostignuća u pogledu obnove i njege
sastojina.
B — Znanstvene metode koje se primjenjuju kod proučavanja osnivanja i
njege sastojina u različitim zemljama.
C — Metode za kategorizaciju terena kod osnivanja sastojina.


U nastavku ćemo navesti .autore i naslove njihovih radova onim redom kako
su bili izlagani, a spomenut ćemo i neki interesantan podatak iz šumarstva
SSSR-a.


1. G. I. Vor ob i ev: Obnova šuma u SSSR-u: Prema njegovim podacima,
SSSR posjeduje ogromne šumske površine, međutim, do sada je korišteno samo
oko polovine godišnjeg prirasta. Zato se pred šumarstvo SSSR-a postavlja neodložan
zadat,ak da osigura pravovremenu i potpunu obnovu sastojina nakon sječe. To
je zajednički zadatak uzgoja i eksploatacije šuma.
U SSSR-u ima 792 milijuna ha šum,a s drvnom zalihom od 84,2 bilijuna kubnih
metara. Godišnji prirast iznosi 900 milijuna kubika, a siječe se oko 400 milijuna
kubika.


Petogodišnjim planom 1976. — 1980. god. predviđeno je osnivanje sastojin,a na
površini od 10,5 milijuna ha, od čega 5,2 milijuna na pošumljavanje sječina. Pored
toga je planirano i osniv.anje 1,4 milijuna ha zaštitnih nasada.


Da bi se ublažio nedostatak potrebne radne snage i snizili troškovi osnivanja
pred znanstvene institucije i konstruktore stavljen je zadatak potpune mehanizacije
pojedinih faza rada šumskouzgojnih radova (od sjetve u rasadniku do sadnje
i njege na terenu).


2. Khanbekov , SSSR: Tehnika i tehnologija osnivanja zaštitnih nas,ada
u različitim stanišnim uvjetima.
Prema njegovom izlaganju, na području SSSR-a osnovano je oko 4,5 milijuna
ha različitih zaštitnih nasada. Samo u Evropskom dijelu SSSR-a ima još oko 6,5
milijuna ha pijeska, koje treba pošumiti.


3. G. A. Laryukin , SSSR: Odnos prirodne i umjetne obnove sastojina u
Evropskom dijelu SSSR-a je u omjeru 1:1. Godišnje se obnavlja oko 2,0 milijuna
ha, od toga polovina otpada na sadnju i to pretežno s četinjačama.
4. G. Lenguel , L. Horvat , Mađarska: Kriteriji za prjmjenu podrivaqa za
pošumljavanje površina sa zaostalim panjevima u Mađarskoj.
5. W. Fl Öhr, J. H. Bergman, DDR: Proučavanje agrokemijskih metoda u
njezi sastojina na najvažnijim staništima u DDR.
6. D. Tu ček, ČSSR: Prikaz mehanizacije koja se koristi za vješt,ačko osnivanje
sastojina u ČSSR.
78