DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 79     <-- 79 -->        PDF

STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA


MEĐUNARODNI SIMPOZIJ


IUFRO, S 3.02-00


SSSR, rujan 1979.


Međunarodno udruženje šumarskih znanstvenih organizacija (IUFRO), Subject
Group S 3.02—00: Operational methods in the establishment and treatment of
stands, organizirala je u SSSR-u znanstveni simpozij od 2. — 9. rujna 1979. na
temu:


TEHNIKA I TEHNOLOGIJA OSNIVANJA SASTOJINA
(Stand Establishment Techniques and Technology)


Rad simpozija odvijao se kako slijedi:


Prvi dio održan je u Moskvi u trajanju od tri dana. Održane su dvije plenarne
sjednice na kojima je podnesen određen broj referata, vođena je rasprav.a i
prikazani stručni filmovi. Trećeg dana učesnici su posjetili Svešumarski institut
SSSR-a u Moskvi (VNIILM) i pokusni poligon gdje su im prikazani strojevi koji
se koriste kod osnivanja sastojina u Evropskom dijelu SSSR-a.


Drugi dio je održan u Rigi, SSR Latvija. Održane su također dvije plenarne
sjednice na kojim,a su podneseni preostali referati sa stručnom raspravom, a
prikazano je i nekoliko kraćih filmova. Organizirana je i jedna stručna ekskurzija
u toku koje smo posjetili jedan ogledni rasadnik i pokusni poligon gdje su n,am
prikazana u radu dva prototipa stroja kojim se u potpunosti mehanizira umjetna
obnova s,astojina i strojevi koji se koriste u redovnoj šumskoj praksi — proizvodnji.


U radu simpozija učestvovalo je 60 znanstvenih i stručnih radnika iz 18
zemalja svijeta.
Svečano otvaranje simpozija obavljeno je u Moskvi. Tom prilikom pozdravne
govore su održali:
Prof. G. I. V o r o b i e v, predsjednik državnog komiteta SSSR-a za šumarstvo,
u ime vlade SSSR-a;


Prof. M. Bol, predsjednik IUFRO Sekcije 3, u ime predsjednika IUFRO-a.
Dr. M. A. M o i s e ev, direktor Svešum,arskog instituta SSSR-a, u ime domaćina
(VNIILM);


Dr. S. E. Appelroth , predsjednik predmetne grupe S 3.02—00, i jedan od
suorganizatora simpozija.


Svi oni su poželili plodan i uspješan rad učesnicima simpozija i izrazili
veliko zadovoljstvo što se prvi puta održava IUFRO Simpozij na teritoriji SSSR-a
uz učešće stručnjaka iz većeg broja zemalja svijeta.


Ti
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 80     <-- 80 -->        PDF

U Rigi učesnike simpozija su pozdravili:


L. V i t o 1, ministar za šumarstvo i drvnu industriju SSR Latvije i čl^an Državnog
komiteta SSSR-a za šumarstvo.
I. Levin , direktor Šumarskog instituta SSR Latvije (SILAVA).
Nakon uvodnog dijela prešlo se na izlaganje referata i diskusiju. Tijekom
rada simpozija podneseno je ukupno 21 referat. Obzirom na tematiku kojom se
bave uslovno ih se može svrstati u tri skupine:


A — Plan razvoja SSSR-,a i njegova dostignuća u pogledu obnove i njege
sastojina.
B — Znanstvene metode koje se primjenjuju kod proučavanja osnivanja i
njege sastojina u različitim zemljama.
C — Metode za kategorizaciju terena kod osnivanja sastojina.


U nastavku ćemo navesti .autore i naslove njihovih radova onim redom kako
su bili izlagani, a spomenut ćemo i neki interesantan podatak iz šumarstva
SSSR-a.


1. G. I. Vor ob i ev: Obnova šuma u SSSR-u: Prema njegovim podacima,
SSSR posjeduje ogromne šumske površine, međutim, do sada je korišteno samo
oko polovine godišnjeg prirasta. Zato se pred šumarstvo SSSR-a postavlja neodložan
zadat,ak da osigura pravovremenu i potpunu obnovu sastojina nakon sječe. To
je zajednički zadatak uzgoja i eksploatacije šuma.
U SSSR-u ima 792 milijuna ha šum,a s drvnom zalihom od 84,2 bilijuna kubnih
metara. Godišnji prirast iznosi 900 milijuna kubika, a siječe se oko 400 milijuna
kubika.


Petogodišnjim planom 1976. — 1980. god. predviđeno je osnivanje sastojin,a na
površini od 10,5 milijuna ha, od čega 5,2 milijuna na pošumljavanje sječina. Pored
toga je planirano i osniv.anje 1,4 milijuna ha zaštitnih nasada.


Da bi se ublažio nedostatak potrebne radne snage i snizili troškovi osnivanja
pred znanstvene institucije i konstruktore stavljen je zadatak potpune mehanizacije
pojedinih faza rada šumskouzgojnih radova (od sjetve u rasadniku do sadnje
i njege na terenu).


2. Khanbekov , SSSR: Tehnika i tehnologija osnivanja zaštitnih nas,ada
u različitim stanišnim uvjetima.
Prema njegovom izlaganju, na području SSSR-a osnovano je oko 4,5 milijuna
ha različitih zaštitnih nasada. Samo u Evropskom dijelu SSSR-a ima još oko 6,5
milijuna ha pijeska, koje treba pošumiti.


3. G. A. Laryukin , SSSR: Odnos prirodne i umjetne obnove sastojina u
Evropskom dijelu SSSR-a je u omjeru 1:1. Godišnje se obnavlja oko 2,0 milijuna
ha, od toga polovina otpada na sadnju i to pretežno s četinjačama.
4. G. Lenguel , L. Horvat , Mađarska: Kriteriji za prjmjenu podrivaqa za
pošumljavanje površina sa zaostalim panjevima u Mađarskoj.
5. W. Fl Öhr, J. H. Bergman, DDR: Proučavanje agrokemijskih metoda u
njezi sastojina na najvažnijim staništima u DDR.
6. D. Tu ček, ČSSR: Prikaz mehanizacije koja se koristi za vješt,ačko osnivanje
sastojina u ČSSR.
78
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 81     <-- 81 -->        PDF

7. I. Gruev , Bugarska: Metode prirodne obnove sastojina u Bugarskoj.
8. V. Vasilev , Bugarska: Metode rekonstrukcije raalovrijednih i niskoproduktivnih
sastojina u Bugarskoj.
9. P. O. Bäckström , Švedska: Sistem analiza, simulacija i metoda terenskih
proučavanja pri konstruiranju mašina za sadnju.
10. L. Riley , Kanada: Neki aspekti istraživačkih metoda koje se primjenjuju
kod osnivanja sastojina u provinciji Ontario, Kanada.
11. Roman-Amat , Francuska: Znanstvene metode koje se primjenjuju kod
osnivanja i gospodarenja s family seed-orchards u Francuskoj.
12. S. Berg , Švedska: Proučavanje korelacije između učinka i kvalitete rada
pri mehaničkoj pripremi površine za sadnju.
13. M. B u š, SSSR: Proučavanje metoda za umjetno osnivanje sastojina u
SSR Latviji.
14. C. Chavasse, C. Terlesk, D. Everts, N. Zeland: Nov način klasifikacije
staništa za pošumljavanje u Novom Zelandu.
15. A. Hassan , USA: Istraživačke metode koje se primjenjuju kod klasifikacije
staništa za mehaniziranu sadnju.
16. H. D. Löffler , BRD: Utvrđivanje i klasifikacija svojstava tla u cilju kategorizacije
staništa.
17. G. Nilsson , Švedska: Jedinstven sistem kategorizacije terena za sadnju
biljaka u Skandinavskim zemljama.
18. B. T s a y, Kanada: Način kategorizacije terena za potrebe šumarstva u
Kanadi.
19. V. Perina , CSSR: Tehnološka klasifikacija terena u cilju osnivanja kultura
u CSSR.
20. A. R. Sutton , V. Britanija: Kategorizacija terena u Velikoj Britaniji.
21. Sobczak, Rybczynski, Poljska: Glavni pravci u razvoju tehnologije
osnivanje sastojina u planinskim uvjetima Poljske.
Osim navedenih referata učesnici simpozija i domaćini su stavili na raspolaganje
veći broj separata, obavijesti, prospekata i drugog materijala koji je od
interesa za proučavanje problematike kojom se bavio ovaj Simpozij.


Na kraju ističemo da je Simpozij od strane sovjetskih kolega bio vrlo dobro
organiziran i da su oni učinili sve što je bilo u njihovoj moći da se učesnici
osjećaju ugodno i prijatno u SSSR-u.


Mr Stevo Orlić
Mr Antun Dokuš


Šumarski institut, Jastrebarsko