DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 4     <-- 4 -->        PDF

AKTUALNO


I.
Knežević : Investicije u osnovna sredstva u šumarstvu u razdoblju od 1956. do 1978. godine
u Jugoslaviji. (68)
B. M a r i n k o v i ć: Semenske plantaže šumskog drveća u Jugoslaviji. (71)
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA


S. Orlić , A. Dokuš : Međunarodni simpozij 1UFRO, S 3.02-00 — SSSR, rujan 1979. (77)
ŠUMARSTVO STRANIH ZEMALJA


J. Gračan: Šumarstvo u Kini. (80)
RAD FAKULTETA I INSTITUTA


Ž. R a d o v a n o v i ć: Izvještaj o radu Sekcije za uzgajanje šuma Zajednice šumarskih fakulteta
i instituta za šumarstvo Jugoslavije (85)


N.
L u k i ć: Sastanak Sekcije za uređenje šuma Zajednice fakulteta i instituta šumarstva i prerade
drveta (88)
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


M. Vidaković : Dr A. TUCOVIC: Genetika sa oplemenjivanjem biljaka (89)
O. Piškorić : TOPOLA, bilten Jugoslavenske nacionalne komisije za topolu, br. 117—124. (91)
O.
Piškorić : V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske
strukture (94)
STRANA STRUČNA LITERATURA


A. K r s t i n i ć: A nyärak es a füzek termeszte se (Uspijevanje topola i vrba u Mađarskoj) (94)
O. Piškorić : Revue forestiere francaise, Nr 6, 1979. (95)
ERRATA CORRIGE!


U br. 11—12/1979. Sum. lista u članku D. B ö h m: Stav zaštite prirode u pogledu načina gospodarenja
prebornim šumama, na str. 602, stav 2, rečenica »od posebnog je značenja, da je akcija makrosistema
. . . « treb a glasiti »od posebnog je značenja, da je REAKCIJA makrosistema . . . <
<<