DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 32     <-- 32 -->        PDF

proreda te je na oborenim stablima ocijenjen i njihov kvalitet. O kriterijima
koji su u te svrhe korišteni bit će više govora prilikom obrade pojedinih
elemenata.


Pri analizi rezultata primijenjene su matematsko-statističke metode. Za
utvrđivanje razlika između pojedinih provenijencija primijenjen je F- i t-test,
a za signifikantnost razlika korišteni su slijedeći simboli:


x = razlika između dva prosjeka je signifikantna pri p = 0,05


xx = razlika između dva prosjeka je signifikantna pri p = 0,01


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Ogledna ploha je postavljena po tipu slučajnog blok sistema u pojasu
montane bukove šume na krečnjaku na nadmorskoj visini 635 m, sjevernoj
ekspoziciji i nagibu 10 do 15°. Matični supstrat je krečnjak na kome se
razvilo duboko smeđe zemljište.


Ploha je osnovana u proljeće 1961. godine sadnjom »pod mač« dvogodišnjih
sijanaca ariša. Prije osnivanja zasada bukova panjača u fazi letvika
je posječena čistom sječom a panjevi nisu tretirani nikakvim kemijskim
sredstvima.


Koncem 1975. godine, kada je starost ariša bila 17 godina, pored ostalih,
provedena su i naša istraživanja.


Bliži podaci o provenijencijama i planu ogleda mogu se naći u ranijim
radovima (PINTARIĆ-ZEKIĆ, 1966).


DULJINA GRANA


Duljina grana je mjerena na prva tri pršljena od vrha. Prosječna duljina
grana po pršljenovima prikazana je u tab. 1.


Tab. 1 Duljina grana


pršljen
od vrha 50 51
P
59-2
r o
52
v e1
n i2
j e n
12-2
c i9a
j a
29 jap.
ariš
prosjek
duljina grana u cm
prvi
drugi
treći
58,8
106,2
117,4
46,5
84,6
100,5
46,5
75,0
95,9
46,3
74,8
94,6
43,1
74,2
97,041,4
68,5
103,7
34,3
59,6
85,4
41,8
75,9
109,7
37,6
79,1
127,0
46,3
91,9
139,5
44,3
78,0
107,1


Na prvom pršljenu od vrha najdulje grane imaju provenijencije iz Karpata
(prov. 50, 51, 52, 59-2), a za njima dolazi japanski ariš. Najkraće grane
izmjerene su kod prov. 12-2 koja potiče iz zapadnog dijela areala evropskog
ariša; i ostale provenijencije alpskog ariša (prov. 1, 2, 9a, 12-2) odlikuju se
kraćim granama. Kraće grane ima i Dunkeld hibrid prov. 29.