DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PROUČAVANJE OBLIKA I IZGRAĐENOSTI KROŠNJE ARIŠA


(Larix sp.) RAZNIH PROVENIJENCIJA


PINTARIĆ KONARD, KOPRIVICA MILOŠ


Šumarski fakultet u Sarajevu


SAŽETAK. U radu se analizira oblik i izgrađenost krošnjeariša (Larix sp.) raznih provenijencija. Istraživanja su izvršena u
okviru II Internacionalnog ogleda s arišem različitih provenijencija.
Analizirana je duljina grana, odnos između promjera u osnovi
i na sredini grane, koeficijent vitkosti grane, broj grana između
pršljenova, insercija grana te oblik i izgrađenost krošnje.
Ustanovljeno je da kod pojedinih karakteristika između provenijencija
postoje značajne razlike. Kako ove karakteristike utiču
značajno na kvalitet drveta, prilikom izbora provenijencija za određena
staništa i o ovim karakteristikama treba voditi računa.


UVOD


Općenito, pri podizanju zasada kako autohtonih tako i alohtonih vrsta
drveća, pored očekivane proizvedene količine drvne mase, vrijednost šume
ovisi i od kvaliteta. Kod nekih vrsta drveća je u populacijama kvalitet stabala
prilično homogen (smrča, jela), dok je kod drugih vrsta drveća varijabilnost
stabala u pogledu kvaliteta veoma velika (o. bor, ariš, bukva, hrast)
(BONNEMANN, 1971/72). I unutar jedne vrste drveća između pojedinih populacija-
ekotipova u pogledu kvaliteta stabala postoje značajne razlike (SCHOBER,
1967; PINTARIĆ, 1973). Zato se pri izboru vrsta drveća i provenijencija
za određene ekološke uslove o tim razlikama mora voditi računa.


U okviru II Međunarodnog ogleda s arišem različitih provenijencija,
pored praćenja prirašćivanja, učesnici su obavezni da prate i kvalitet stabala
pojedinih provenijencija, kako bi se na taj način na koncu dala i konačna
ocjena u pogledu prirašćivanja i kvaliteta pojedinih provenijencija.


U ovom prikazu želi se ocijeniti vrijednost pojedinih provenijencija
ariša na osnovu izgrađenosti krošnje i na osnovu ocjene elemenata koji
učestvuju u izgradnji krošnje (dužina grana, otklon grana, debljina grana
itd).


METOD RADA


Na oglednoj plohi Batalovo Brdo sa arišem različitih provenijencija u
starosti od 17 godina proveden je premjer sastojine i obračunati su neki
+aksacioni elementi (KOPRIVICA, 1977). U istoj starosti provedena je i prva
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 32     <-- 32 -->        PDF

proreda te je na oborenim stablima ocijenjen i njihov kvalitet. O kriterijima
koji su u te svrhe korišteni bit će više govora prilikom obrade pojedinih
elemenata.


Pri analizi rezultata primijenjene su matematsko-statističke metode. Za
utvrđivanje razlika između pojedinih provenijencija primijenjen je F- i t-test,
a za signifikantnost razlika korišteni su slijedeći simboli:


x = razlika između dva prosjeka je signifikantna pri p = 0,05


xx = razlika između dva prosjeka je signifikantna pri p = 0,01


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Ogledna ploha je postavljena po tipu slučajnog blok sistema u pojasu
montane bukove šume na krečnjaku na nadmorskoj visini 635 m, sjevernoj
ekspoziciji i nagibu 10 do 15°. Matični supstrat je krečnjak na kome se
razvilo duboko smeđe zemljište.


Ploha je osnovana u proljeće 1961. godine sadnjom »pod mač« dvogodišnjih
sijanaca ariša. Prije osnivanja zasada bukova panjača u fazi letvika
je posječena čistom sječom a panjevi nisu tretirani nikakvim kemijskim
sredstvima.


Koncem 1975. godine, kada je starost ariša bila 17 godina, pored ostalih,
provedena su i naša istraživanja.


Bliži podaci o provenijencijama i planu ogleda mogu se naći u ranijim
radovima (PINTARIĆ-ZEKIĆ, 1966).


DULJINA GRANA


Duljina grana je mjerena na prva tri pršljena od vrha. Prosječna duljina
grana po pršljenovima prikazana je u tab. 1.


Tab. 1 Duljina grana


pršljen
od vrha 50 51
P
59-2
r o
52
v e1
n i2
j e n
12-2
c i9a
j a
29 jap.
ariš
prosjek
duljina grana u cm
prvi
drugi
treći
58,8
106,2
117,4
46,5
84,6
100,5
46,5
75,0
95,9
46,3
74,8
94,6
43,1
74,2
97,041,4
68,5
103,7
34,3
59,6
85,4
41,8
75,9
109,7
37,6
79,1
127,0
46,3
91,9
139,5
44,3
78,0
107,1


Na prvom pršljenu od vrha najdulje grane imaju provenijencije iz Karpata
(prov. 50, 51, 52, 59-2), a za njima dolazi japanski ariš. Najkraće grane
izmjerene su kod prov. 12-2 koja potiče iz zapadnog dijela areala evropskog
ariša; i ostale provenijencije alpskog ariša (prov. 1, 2, 9a, 12-2) odlikuju se
kraćim granama. Kraće grane ima i Dunkeld hibrid prov. 29.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Međutim F-test je pokazao da su i između blokova (ponavljanja) i između
tretmana (provenijencija) razlike slučajne. Rezultati t-testa su slijedeći:


Proveniproven
i j e n c i j a
jencija 12-2 29 2 9a 1


50 XX XX X X X


Kako se vidi, razlike u duljini grana su signifikantne samo između provenijencije
50 (koja ima duge grane) s jedne strane i pet provenijencija
alpskog ariša (koje imaju kraće grane) s druge strane.


Na drugom pršljenu, najduže grane ima prov. 50 dok je na drugom
mjestu japanski ariš. I ostale provenijencije ariša iz Karpata imaju uglavnom
dulje grane nego provenijencije ariša iz Alpa.


F- test je pokazao da i između blokova i između tretmana postoje signifikantne
razlike uz rizik od 5"/», a t-test je dao slijedeće rezultate:


proveniprovenijencija


jencija 12-2 2 1 52 59-2 9a 29
50 XX XX XX XX XX XX X
j . ans
51
XX
X
X


Kako se vidi, od 45 upoređenja dva prosjeka, razlike su signifikantne
u 10 slučajeva, a u najviše slučajeva između prov. 50 s jedne i sedam provenijencija
s druge strane. Prema tome, na drugom pršljenu od vrha, sudetski
i japanski ariš imaju najdulje grane.


Na trećem pršljenu od vrha, japanski ariš i Dunkeld hibrid prov. 29
imaju najdulje grane, a za njima dolaze dvije provenijencije ariša iz područja
Karpata (prov. 50 i 51) i jedna provenijencija iz Alpa. Najkraće grane
imaju provenijencije e. ariša iz zapadnog dijela prirodnog areala.


F-test je pokazao da postoje signifikantne razlike između blokova uz rizik
od 1% i između tretmana uz rizik od 5%, a t-test je dao slijedeće
rezultate:


provenijencija
12-2 52
pro v
59-2
e n i j2
e n c i j a
51 1 9a
j . ariš
29
50
XX
XX
X
XX
X
XX
X
XX
X
XX X X


Na trećem pršljenu od vrha, najviše signifikantnih razlika je ustanovljeno
između japanskog ariša i Dunkeld hibrida prov. 29 s jedne strane te
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 34     <-- 34 -->        PDF

nekih provenijencija ariša iz Alpa i Karpata s druge strane. Pored japanskog
ariša i prov. 29, sa dugim granama odlikuje se i provenijencija 50, koja potiče
iz Sudeta (ČSSR).


KENDAL-ov koeficijent saglasnosti rangova provenijencija prema duljini
grana za tri analizirana pršljena se statistički značajno razlikuje od
nule i iznosi: W = 0,64, što praktički znači da u 41% slučajeva nije bilo
značajnijih pomjeranja u rangu.


Na koncu se može konstatirati da od svih provenijencija ariša koje su
zastupljene u ogledu, japanski ariš i prov. 50 imaju u sva tri pršljena najdulje
grane. Da japanski ariš ima dulje grane od evropskog ariša konstatirao
je i SCHOBER (1953) te prilikom osnivanja zasada japanskog ariša
o ovoj osobini treba voditi računa.


ODNOS IZMEĐU PROMJERA NA OSNOVI I SREDINI GRANE


Debljina grana se mjerila na prvom, drugom i trećem pršljenu od vrha,
a prosječni odnosi između promjera grane u osnovi i na sredini grane prikazani
su u tab. 2.


Tab. 2. Odnos između promjera na osnovi i sredini grane


odnos između promjera na osnovi i sredini grane


prvi 1,60 1,54 1,41 1,56 1,47 1,62 1,51 1,59 1,54 1,50 1,53
drugi 1,96 1,76 1,73 1,76 1,68 1,80 1,80 2,00 1,63 1,63 1,77
treći 1,95 1,90 1,91 1,93 1,82 1,97 2,04 1,87 1,79 1,79 1,90


Ovaj odnos pokazuje punodrvnost grane, i ukoliko je odnos bliži jedinici,
grana je punodrvnija.


Na prvom pršljenu od vrha najpunodrvnije grane ima prov. 59-2, dok je
najmanja punodrvnost kod provenijencije 1. F-test pokazuje da između
blokova postoje značajne razlike uz rizik 5%, dok su kod tretmana te razlike
slučajne, a t-test je dao slijedeće rezultate:


Kako se vidi, samo u tri slučaja razlike su signifikantne i to samo u
odnosu na prov. 59-2.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Na drugom pršljenu od vrha najpunodrvnije grane ima prov. 29 i jap.
ariš, a najmanju punodrvnost prov. 9a. F-test je pokazao da između blokova
ne postoje signifikantne razlike, dok su između tretmana razlike signifikantne
uz rizik od 1%. t-test je dao slijedeće rezultate:


Od ukupno 45 upoređenja dva prosjeka razlike su signifikantne u 14 slučajeva.
Značajno je da su razlike signifikantne u odnosu na jednu provenijenciju
iz Alpa (prov. 9a) i jednu provenij-enciju iz Sudeta (prov. 50).


Na trećem pršljenu od vrha, najpunodrvnije grane ima prov. 29 i jap.
ariš, a najmanju punodrvnost grana ima prov. 12-2, koja potiče iz zapadnog
dijela areala e. ariša (italijanskih Alpi).


F-test je pokazao da između blokova postoje značajne razlike uz rizik
5%, dok su između tretmana te razlike slučajne, t-test je pokazao slijedeće
rezultate:


Kako se vidi, od ukupno 45 upoređenja dva prosjeka, razlike su signifikantne
samo u šest slučajeva, što znači da u većini slučajeva ispitivani
odnos nije uslovljen od provenijencije, nego i drugi faktori mogu imati značajnu
ulogu.


Ako se usporede vrijednosti ovog parametra po pršljenima, vidi se da
su grane najpunodrvnije na prvom pršljenu od vrha i da sa starošću grana
opada i punodrvnost, što je uslovljeno različitim intenzitetom prirašćivanja
u debljini i na osnovi grane.


KENDAL-ov koeficijent saglasnosti rangova provenijencija prema odnosu
promjera na osnovi i sredini grane za tri analizirana pršljena se
statistički značajno razlikuje od nule i iznosi: W = 0,80, što praktično znači
da u 64% slučajeva nije bilo znatnijih pomjeranja u redoslijedu provenijencija.


KOEFICIJENT VITKOSTI GRANE


Pod koeficijentom vitkosti grane podrazumijeva se odnos između dužine
grane i debljine grane u osnovi.
U tab. 3 prikazane su prosječne vrijednosti ovog koeficijenta po provenijencijama:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Tab. 3. Koeficijent vitkosti grane


Na prvom pršljenu najmanji koeficijent vitkosti grane je konstatiran
kod provenijencije 12-2, a najveći kod provenijencije 59-2. Najveći koeficijent
vitkosti grane konstatiran je kod provenijencija koje potiču iz Karpata,
dok ariš iz Alpa pokazuje manje vrijednosti. Najmanju vrijednost pokazuje
prov. 29 a japanski ariš se nalazi između ariša iz Alpa i iz Karpata.


F-test je pokazao da su između blokova razlike slučajne, dok su razlike
između tretmana signifikantne uz rizik od S´/o, a t-test je dao slijedeće


rp7iiltptit^*


Vidi se, da se najveće razlike javljaju između provenijencije 12-2, koja
potiče iz italijanskih Alpi s jedne i sedam provenijencija koje potiču iz različitih
dijelova areala evropskog ariša s druge strane.


Na drugom pršljenu od vrha najmanji koeficijent vitkosti ima prov.
12-2, najveći prov. 50. I u ovom slučaju provenijencije evropskog ariša iz
Karpata su punodrvnije u odnosu na provenijencije ariša iz Alpa.


F-test je pokazao, da nema značajnih razlika između blokova, ali da su
između tretmana razlike značajne uz rizik od 1%. t-test je dao slijedeće
rezultate:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Od 45 upoređenja dva prosjeka, razlike su signifikantne u 17 slučajeva.
U najviše slučajeva su razlike signifikantne kod prov. 12-2 i prov. 52. Nije
se moglo utvrditi da postoje značajne razlike između populacija ariša iz
Alpa i Karpata te japanskog ariša.


Na trećem pršljenu od vrha najmanji koeficijent vitkosti je ponovo
konstatiran kod prov. 12-2, a najveći kod japanskog ariša. Najveće vrijednosti
ovog koeficijenta su konstatirane kod japanskog ariša, zatim kod
provenijencija ariša koje potiču iz Karpata, a najmanje prosječne vrijednosti
imaju provenijencije ariša iz Alpa.


F-test je pokazao, da su između blokova razlike slučajne, dok između
tretmana postoje signifikantne razlike uz rizik od 1%, dok je t-test dao
slijedeće rezultate:


Provenipro
v e n i j e n c i j a
jencija 12-2 52 1 51 59-2 2 29 9a


12-2 X X XX XX XX XX


j . ans XX XX XX XX
50 XX X
Od 45 upoređenja dva prosjeka, u 12 slučajeva postoje signifikantne
razlike, a najviše signifikantnih razlika je bilo u odnosu na provenijenciju
12-2, što znači da najzapadnija provenijencija evropskog ariša ima značajno
manji koeficijent vitkosti grane u odnosu na gotovo sve provenijencije.


Nije se moglo ustanoviti da li postoje značajne razlike između populacija
ariša iz Alpa i iz Karpata, ali je značajno konstatirati da najzapadnija
provenijencija ima i najmanji koeficijent vitkosti grane, dok japanski ariš,
koji se nalazi na krajnjem istoku areala ariša ima najveći koeficijent vitkosti
grane, što je uslovljeno prije svega većom dužinom grana.


KENDAL-ov koeficient saglasnosti rangova provenijencija prema koeficijentu
vitkosti grane za tri analizirana pršljena se statistički značajno razlikuje
od nule i iznosi: W = 0,82, što praktično znači da u 67% slučajeva nije
bilo znatnijih promjena redoslijeda provenijencija.


BROJ GRANA IZMEĐU PRŠLJENOVA


Zapažanja, koja su obavljena na početku istraživanja, pokazala su da
se u javljanju grana između pršljenova kod pojedinih provenijencija ariša
postoje razlike, tj. da ima provenijencija s većim i s manjim brojem grana
između pršljenova. Pošto ove grane mogu biti od značaja za kvalitet drvne
mase, ispitala se i brojnost grana na istraživanim stablima te je izvršeno
upoređivanje između provenijencija. Za ovu svrhu izbrojane su grane između
prvog i drugog pršljena od vrha te drugog i trećeg pršljena od vrha, a
istovremeno su izmjerene i dužine svih grana između pršljenova.


Rezultati ovih istraživanja prikazani su u tab. 4.:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Tab. 4. Broj grana između pršljena


Između prvog i drugog pršljena od vrha prosječan broj grana za oglednu
plohu je 16, a po provenijencijama varira između 10 i 19. Najmanje grana
je registrirano kod prov. 12-2, koja potiče iz zapadnog dijela areala evropskog
ariša te kod japanskog ariša i prov. 29 (Dunkeld hibrid). Najveći broj
grana je registriran kod provenijencija koje potiču iz Karpata, odnosno
iz istočnog dijela areala evropskog ariša. I kod alpskog ariša provenijencije
koje potiču iz istočnog dijela Alpa, imaju veći broj grana. Moglo bi se
zaključiti da u području Alpa provenijencije iz zapadnog dijela areala imaju
manji broj grana nego one iz istočnog dijela Alpi, a da najmanji broj
grana ima japanski ariš i prov. 29 (Dunkeld hibrid).


F-test je pokazao da ne postoje signifikantne razlike između blokova,
ali da su između tretmana razlike značajne uz rizik od 5%. t-test je dao
slijedeće rezultate:


Iz gornjeg pregleda se vidi, da su razlike signifikantne između evropskog
ariša koji potiče iz Karpata s jedne strane te prov. 12-2 koja potiče iz zapadnog
dijela areala evropskog ariša, Dunkeld hibrida (prov. 29) s druge strane.
Kod alpskog ariša konstatirane su signifikantne razlike između prov.
1 i 9a s jedne strane te prov. 12-2 i 29 s druge strane.


Između drugog i trećeg pršljena od vrha prosječno je bila 21 grana.
Najmanje grana je imala prov. 29 a najviše prov. 51. Značajno je konstatirati,
da na ovom dijelu stabla nije došlo do značajnog povećanja broja
grana u odnosu na prethodni dio. Znatno više grana imaju provenijencije
29 i 12-2 te japanski ariš.


F-test je pokazao da postoje signifikantne razlike između blokova, dok
su između tretmana razlike slučajne, t-test je dao slijedeće rezultate:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 39     <-- 39 -->        PDF

t-test je pokazao nešto manje signifikantne razlike između pojedinih
provenijencija, ali i signifikantnost nije ista kao i u slučaju broja grana
između prvog i drugog pršljena.


U rangu provenijencija prema broju grana između prvog i drugog
te trećeg i četvrtog pršljena postoji visok stepen saglasnosti. Spirmanov
koeficijent korelacije ranga se statistički značajno razlikuje od nule i
iznosi 0,90.


Iz rezultata istraživanja se može zaključiti da između provenijencija
ariša postoje razlike u broju grana između pršljenova. Kod evropskog ariša
najmanji broj grana imaju provenijencije iz zapadnog dijela areala, a najveći
provenijencije iz Karpata. Najmanji broj grana konstatiran je kod prov.
29 (Dunkeld hibrid) i kod japanskog ariša.


OTKLON (INSERCIJA) GRANA


Otklon (insercija) grana je značajna karakteristika u ocjeni kvaliteta
stabla, jer od njega ovisi i prirodni proces čišćenja grana i zdravstveno
stanje debla. Ukoliko su grane horizontalni je, položitije, proces prirodnog
čišćenja od grana je brži, tako da se dobije i kvalitetnija drvna masa. S
druge strane, jedinke sa strmim granama, manjim otklonom grana, su vitalnije
te potiskuju jedinke s više položitijim granama, iz čega bi se moglo
zaključiti, da je u prirodnim populacijama učešće stabala s položitijim
granama sve manje. Pošto se prema KLEINSCHMIT-u (1955, 1959) kod ariša
u toku vremena otklon grana mijenja neznatno, rane dijagnoze mogu dobro
poslužiti da se i u budućnosti ocijeni kvalitet stabla. PINTARIĆ (1974),
SCHOBER (1967), KLEINSCHMIT (1955) i drugi utvrdili su da i između
pojedinih provenijencija ariša postoje znatne razlike u pogledu učešća stabala
s položitijim i strmim granama, i da je ta osobina nasljedna, ali je
uslovljena i okolinom.


Na oglednoj plohi Batalovo Brdo utvrđen je otklon grana na sedmogodišnjim
biljkama (PINTARIĆ, 1974), a drugo mjerenje otklona grana obavljeno
je deset godina kasnije, tj. kada je starost ariša bila 17 godina.


U 7. godini mjeren je otklon grana na trećem pršljenu od vrha, dok
je u 17. godini otklon grana mjeren na prva tri pršljena od vrha. Rezultati
mjerenja otklona grana na 17 godina starim biljkama prikazani su u tab. 5.:


Tab. 5. Otklon (insercija) grana
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Na prvom pršljenu od vrha najmanji otklon grana je imala prov. 50,
a najveće japanski ariš. F-test je pokazao slučajne razlike i između blokova
i između tretmana, dok su rezultati t-testa slijedeći:


Od ukupno 45 upoređenja dva prosjeka samo u četiri slučaja su razlike
signifikantne, ali je značajno konstatirati da su razlike signifikantne
između japanskog ariša s jedne te dvije provenijencije ariša iz Karpata i
sudetskog ariša s druge strane.


Na drugom pršljenu od vrha najmanji otklon grana je imala prov. 52,
a najveći prov. 2. Analiza varijanse je pokazala da je ogled u cjelini homogen,
jer F-test nije pokazao da postoje signifikantne razlike između tretmana.
Rezultati t-testa su slijedeći:


Na trećem pršljenu od vrha najmanji otklon grana ima provenijencija
51, a najveći japanski ariš. F-test je pokazao da ne postoje značajne razlike
između blokova i između tretmana, a t-test je dao slijedeće rezultate:


KENDAL-ov koeficijent saglasnosti rangova provenijencija prema otklonu
grana za tri posmatrana pršljena se statistički značajno razlikuje
od nule i iznosi W = 0,78, što praktično znači da u 61% slučajeva nije bilo
bitnijih pomjeranja u rangu provenijencija.


Na osnovu rezultata mjerenja može se konstatirati, da u sva tri slučaja
ne postoje velike razlike u otklonu grana, ali se ipak moglo utvrditi da u
pogledu otklona grana japanski ariš odskače od ostalih provenijencija i da
je kod njega otklon grana i najveći. Slična konstatacija je utvrđena i prilikom
ranijih istraživanja (PINTARIĆ, 1974).


Kod svih provenijencija je najmanji otklon grana na prvom pršljenu od
vrha, a na trećem je kod svih provenijencija najveći. Porast otklona grana
od prvog prema trećem pršljenu nije kod svih provenijencija ravnomjeran.


38
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Dok je kod jednih ovo povećanje znatnije i iznosi gotovo 25 stupnjeva (prov.
9a), kod drugih je manje i iznosi svega 14—15 stupnjeva (prov. 50, 29 i
jap. ariš).


Analizirajući otklon grana po populacijama svrstanim-u tri grupe (japanski
ariš, karpatski ariš, alpski ariš), možemo konstatirati da najveći
otklon grana ima japanski ariš, na drugom mjestu je alpski ariš, dok je
najmanji otklon grana konstatiran kod evropskog ariša sa Karpata.


I*" «


OBLIK I IZGRAĐENOST KROŠNJE


U poglavlju o obliku i izgradnji krošnje SCHOBER (1967) navodi, da
je položaj grana jedan od veoma važnih parametara pri ocjeni kvaliteta
stabla. Ovom pitanju posebnu pažnju je posvetio KLEINSCHMIT (1959), pri
čemu je nastojao da poveže ranu dijagnozu s nasljeđivanjem. Parametri
ispitivanja su dužina i otklon grana, jer obje komponente igraju značajnu
ulogu pri formiranju oblika krošnje. Na osnovu upoređenja kalemova s
matičnih stabala, zakorijenjenih reznica, potomstva iz slobodnog i kontroliranog
oprašivanja, KLEINSCHMIT (1959) je dokazao, da u toku cijelog
života otklon grana ostaje isti i u uskim granicama, ukoliko ne dođe do
nekih jakih vanjskih utjecaja. Ova se osobina nasljeđuje po Mendeljeovoj
dihibridnoj šemi, pri čemu je jedan alelopar dužina grana, a drugi otklon
grana. Na osnovu ove šeme, dobio je devet genotipova.


Prema istom autoru, po prirašćivanju i otpornosti najbolji su tipovi
heterozigoti sa srednje dugačkim i s više-manje položitim granama. SCHOBER
(1967) navodi da bi za dužinu i otklon grana najbolji bio srednji dio
krošnje, jer u gornjoj trećini krošnje još ne postoji veća diferencijacija,
dok je u donjoj trećini već otpočelo prirodno odumiranje grana.


I pored toga, smatrali smo da između provenijencija mora postojati diferencijacija
i u gornjoj trećini krošnje, te su mjerene duljine grana i otklon
grana na posljednja tri pršljena od vrha.


Na osnovu dobivenih srednjih vrijednosti, te minimalnih i maksimalnih
veličina, kao i podjele duljine i otklona grana u po tri klase, dobijene su
slijedeće teoretske kombinacije:


1. duge i strme grane,
2. duge i srednje strme grane,
3. duge i položite grane,
4. srednje duge i strme grane,
5. srednje duge i srednje strme grane,
6. srednje duge i položite grane,
7. kratke i strme grane,
8. kratke i srednje strme grane,
9. kratke i položite grane.
Ako se iskoristi ta šema u našim razmatranjima, rangiranje naših
provenijencija (prema trećem pršljenu od vrha) bi bile slijedeće:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Provenijencija


1. duge i strme grane 29
2. duge i srednje strme grane —
3. duge i položite grane Japanski ariš
4. srednje duge i strme grane 1
5. srednje duge i srednje strme grane 50
6. srednje duge i položite grane 9a
7. kratke i strme grane 51
8. kratke i srednje strme grane 12—2,52
9. kratke i položite grane 59—2,2
Prema tome, u pogledu oblika krošnje bile bi najbolje provenijencije


29 i japanski ariš, provenijencija 50 iz Sudeta se nalazi u sredini, a prov.
1 iz Alpa je nešto bolja od sudetskog ariša. Ispod prosjeka je šest provenijencija
i to tri iz područja Alpa i tri iz područja Karpata (9a, 12-2, 2 te
51, 52 i 59-2). Što se tiče eventualnog utjecaja nadmorske visine na oblik
i kvalitet krošnje u našim istraživanjima nisu utvrđene zakonitosti te se
upravo i iz tih razloga o ovoj osobini mora voditi računa, kada je u pitanju
izbor najprikladnije provenijencije.


Na sličan način, mogle su se razvrstati i provenijencije na osnovu
stanja u prvom i drugom pršljenu, ali ne bi došli do većih razlika s obzirom
na visoka stepen saglasnosti ranga provenijencija po dužini i otklonu (inserciji)
grana u sva tri pršljena.


DISKUSIJA


Poznato je, da ariš spada među vrste drveća čije su populacije po kvalitetu
stabala dosta heterogena (BONNEMAN, 1971/72). Ovaj kvalitet se ne
ogleda samo u pravnosti debla, što je neosporno neobično značajno, nego i
u drugim karakteristikama, kao što su otklon (insercija) grana, oblik i
izgrađenost krošnje, dužina, debljina i vitkost grana itd (SCHOBER, 1966,
1977; PINTARIĆ, 1973; KLEINSCHMIT, 1959). Većina od ovih karakteristika
je nasljedna, ali su neke nasljedne osobine dosta labilne, tako da okolina
može na njih znatno uticati, odnosno da se pojedine karakteristike prilagođavaju
novim uslovima (KLEINSCHMIT, 1959, ROHMEDER-SCHOENBACH,
1959).


U ogledu sa arišem različitih provenijencija koji je predmet naših istraživanja
pokazalo se, da pored razlika u kvalitetu debla (KOPRIVICA,
1977; TIĆEVIĆ, 1979; HARBINJA, 1979; PINTARIĆ, 1973, 1979) između provenijencija
postoje i druge značajne razlike što se tiče oblika i izgrađenosti
krošnje kao jedne od značajnih karakteristika kvaliteta stabla.


Naša istraživanja su provedena na biljkama starim 17 godina, te ako se
dobijeni rezultati usporede s rezultatima na sedmogodišnjim biljkama (PINTARIĆ,
1973, 1974; SCHOBER, 1967, 1969, 1977) možemo konstatirati, da nije
došlo do većih promjena u rangu. Ovi rezultati potvrđuju konstataciju da
se kod ariša mnoge karakteristike u toku života ne mijenjaju, te nam rane
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 43     <-- 43 -->        PDF

dijagnoze mogu dobro poslužiti pri ocjeni kvaliteta pojedinih provenijencija
(KLEINSCHMIT, 1955). Isto tako, rezultati istraživanja su pokazali da
istraživane karakteristike nisu u pozitivnoj korelaciji s intenzitetom prirašćivanja,
što je ustanovljeno i pri upoređenju pravnosti debla i intenziteta
prirašćivanja (PINTARIĆ, 1973, 1974; SCHOBER, 1969).


Konstatirano je, da i kod istraživanih parametara krošanja stabala upravo
one provenijencije koje su po intenzitetu prirašćivanja slabije imaju
najbolji oblik i izgrađenost krošnje. Slično je i između jedinki iste populacije.


Pošto najbolje jedinke po kvalitetu debla i krošnje obično nisu biološki
najjače, zadatak uzgajivača je da pomaže upravo te jedinke, jer će
na taj način doprinijeti i povećanju vrijednosti populacije. Pošto su u pogledu
kvaliteta i između provenijencija konstatirane značajne razlike, morat
će se unositi one provenijencije koje imaju sve karakteristike najbolje,
što bi doprinijelo da se i vrijednost budućih sastojina poveća.


ZAKLJUČAK


Na osnovu istraživanja oblika i izgrađenosti krošanja ariša različitih
provenijencija na oglednoj plohi Batalovo Brdo u zasadu starom 17 godina
došlo se do slijedećih zaključaka:


1. Najdulje grane ima japanski ariš te prov. 50 koja potiče iz Sudeta
(ČSSR), a kraće grane imaju provenijencije koje potiču iz zapadnog dijela
Alpa (prov. 12-2).
2. Kod vitkosti grana, koja je ispitivana na osnovu odnosa između duljine
i promjera grane u osnovi, postoje između ispitivanih provenijencija
značajne razlike. Prema koeficijentu vitkosti grana na trećem pršljenu od
vrha, najpunodrvniji je japanski ariš, i provenijencije koje potiču iz Karpata,
dok manji koeficijent vitkosti imaju provenijencije koje potiču iz
Alpa.
3. Najmanje grana između pršljenova imaju provenijencije ariša koje
potiču iz zapadnog dijela Alpa, Dunkeld hibrid (prov. 29) i japanski ariš,
a najveći broj grana je konstatiran kod provenijencija koje potiču iz Karpata,
odnosno iz istočnog dijela areala evropskog ariša.
4. Najveći kut insercije (otklona) grana konstatiran je kod japanskog
ariša, na drugom mjestu je ariš koji potiče iz Alpa, a najmanji kut insercije
ima evropski ariš iz Karpata.
5. Po obliku i izgradnji krošnje, najbolji je Dunkeld hibrid (prov. 29)
i japanski ariš. Oko prosjeka za cijelu plohu nalaze se provenijencija iz područja
Karpata (prov. 50) i jedna provenijencija iz Alpa (prov. 1). Ispod prosjeka
je šest provenijencija, a najlošija je jedna provenijencija iz Karpata
(prov. 59-2) i jedna provenijencija iz Alpa (prov. 2).
6. Nastavak započetih istraživanja i uzimanje u obzir još nekih parametara
koji uopće nisu ili nisu dovoljno istraženi mogao bi dati nove elemente
u pogledu ocjene kvaliteta pojedinih provenijencija.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 44     <-- 44 -->        PDF

LITERATURA


Bonneman, A., Roehrig, E. (1971/72): Waldbau I/II Band, IV Auflage, Hamburg
— Berlin,


Kleinschmit , R. (1955): Einzelstammabsaaten von Plusvarianten der europäischen
Lärche (Larix decidua Mill.) auf frei abgeblühtetem Saatgut als
Hilfsmittel zur Beurteilung der Erbanlagen. Zeitschrift für Forstgenetik No 1,
Frankfurt a/M.,


Kleinschmit , R. (1959): Eine Mendelspaltung bei der europäischen Lärche.
Silva genetica 8., 124, Frankfurt a/M.,


Kopri vica, M. (1977): Zavisnost veličine taksacionih elemenata stabla, kvaliteta
i oblika debla evropskog ariša (Larix decidua Mili.) od provenijencije
u ogledu Batalovo Brdo kod Sarajeva (magistarski rad), rukopis, Sarajevo,


Pintarić , K. (1973): Stammqualität von Lärchen verschiedener Herkunft. Allgemeine
Forst- ung Jagdzeitung, 144. Jahrgang, Heft 3, Frankfurt a/M.,
Pintarić , K. (1974): Varijacije u inserciji grana kod ariša (Larix sp.) raznih


provenijencija. Šumarski list, sv. 5—6, Zagreb,


Pintarić , K. — Zekić , N. (1966): Prirast ariša raznih provenijencija na oglednim
plohama na području FŠOD »Igman«. Radovi Šumarskog fakulteta i
Instituta za šumarstvo u Sarajevu, God XI (1966), knjiga 11, sv. 2, Sarajevo,


Pintarić , K. (1969): Prirast u visinu i debljinu ariša raznih provenijencija
na oglednoj plohi Batalovo Brdo kod Sarajeva. Festschrift Hans Leibundgut.
Beiheft zu den Zeitschriften des schweizerischen Forstvereins No 46, Zürich


Rohmeder, E. — Schoenbach, H. (1959): Genetik und Züchtung der Waldbäume.
Hamburg und Berlin,


Schober , R. (1949): Die Lärche, Hanover,


Schober , R. (1953): Die japanische Lärche, Frankfurt a/M.,


Schober , R. — Froehlich , J. (1967): Der Gahrenberger Lärchenprovenienzversuch.
Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät und Universität Göttingen
und Mitteilungen der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt,
Band 37/38, Frankfurt a/M.,


Schober , R. (1969): Schaftgüteansprache in Lärchenprovenienzversuchsflächen
und Ergebnisse des Lärcheprovenienöversuches Haard in Haltern. Allgemeine
Forst- und Jagdzeitung, 140. Jahrgang, Heft 4, Frankfurt a/M.,


Schober , R. (1977): Vom II. Internationalen Lärchenprovenienzversuch. Schriftenreihe
der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und Mitteilungen
der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt, Band 29, Frankfurt a/M.


SUMMARY
A Study of the Crown Form and Construction of Larch Trees (Larix sp.) of
various Provenances


In the area under investigation located on Batalov Mountain near Rakovica
(Sarajevo), the crown construction and form of larch trees over seventeen
years of age were studied within the framework of the Second International
Experiment with Larches of Various Provenances. For this purpose, measure


42
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 45     <-- 45 -->        PDF

merits at a certain part of the crown were taken of the lengths of branches,
the thicknesses of the bases and middle parts of the branches, the relation between
the thicknesses of the bases and the middle parts of the branches, the branch
thinness coefficient, the number of branches between whorls, branch insertion
and crown orm and construction.


Based on these measurements, the following conclusions were reached:


1. The Japanese larch (L. leptolepsis Gord) and prov. 50 from Sudet, Czechoslovakia
have the longest branches at an altitude of 400-500 meters above sea
level. Larches from the western part of the larch areal in the Alps have shorter
branches.
2. According to the coefficient of branch thinness, the branches having the
most wood are of the Japanese larches and the larches originatinig from the
Carpathians, while larches originating from the Alps show a lower thinness
coefficient.
3. Larches originating from the western Alps, the Dunkeld hybrid (Prov. 29)
and theJapanese larches have the smallest number of branches between whorls.
It was determined that the larches originating from the Carpathians had the
largest number of branches between whorls. This finding is of significance regarding
the cultivation of high quality larch trees, and in selecting the provenance
it should be taken into account.
4. The largest angle of branch insertion was found in the Japanese larch
and the smallest was found in the European larch (L. decidua Mill.) originating
from the Carpathians, The larches originating from the Alps showed medium
angles of branch insertion.
5. The Dunkeld hybrid (Prov. 29) and the Japanese larch had the best
treetop construction and form. Prov. 50 originating from Sudet and Prov. 1 originating
from the Alps were approximately average for the total area. Of the
poorest quality were Prov. 59-2 originating from the Carpathians and Prov. 2
from the Alps.
6. Finally, it can be concluded that in the areas of the Alps and the Carpathians
exist provenances which are excellent in terms of crown construction
and form. It can also be seen that throughout the larch areal there exist provenances
with poorer crown form and construction. These differences are
mostly caused by hereditary characteristics although environmental factors play
a significant role. Therefore, in selecting the most suitable provenances for given
ecologic conditions, in addition to the growth rate at a given altitude, the trunk
quality and the treetop construction and form must be taken into account. Only
on the basis of an all encompassing analysis it is possible to evaluate the suitability
of individual larch provenances.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 46     <-- 46 -->        PDF

POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE — ZAGREB 1976. G.


Ova edicija djelo je skupine autora,
njih sedamnaest, priznatih znanstvenih
i stručnih radnika, koji su — na
430 stranica ove publikacije — obradili,
zabilježili i historiografski »ispričali
« prošlo i donedavno stručno
djelovanje i zaokupljenost starijih generacija
ne samo Hrvatske, nego i
čitave Jugoslavije. Ova knjiga zapravo
predstavlja sažeto iznijeto stručnu
i bogatu ostavštinu naših najstarijih
šumarskih pokoljenja. Na 33C stranica
teksta prikazana je stručna građa
i prošli rad šumara u ovih 130
godina, dok je na preostalih 100 stranica
opisan razvitak gumarskog lista,
najstarijeg našeg stručnog časopisa i
slavljenika, kao i društveni rad najstarijeg
šumarskog društva od 1846.


g. sve do danas. Na kraju edicije objavljeno
je Kazalo svih autora suradnika
Šumarskog lista od 1877—1976 g.
i dodat opis fotografija i slika objav
ljenih na omotnim stranicama časopisa,
kao i Summary na 3 stranice
engleskog teksta. Knjiga je ukusno
opremljena u tvrdom povezu s ojačanim
platnenim hrbatom. Mnogobrojne
fotografije, slike, crteži, grafikoni i
tabele obogaćuju tekstualnu vrijednost
ove jubilarne edicije.
Preporučujemo radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije (Šumarijama,
Šumskim gospodarstvima, Drvnoindustrijskim poduzećima, stručnim
šumarskim i drvnoindustrijskim školama i dr.) da nabave ovu kapitalnu ediciju
za svoje, kao i za reprezentativne potrebe, za poklone i nagrađivanja pojedinaca,
organizacija, skupina i si. .


Korisno je da na ovu publikaciju upozorite i neposrednu okolinu, jer »Oni
koji zaboravljaju prošlost osuđeni su da je ponovo prožive«. Knjiga se naručuje
kod Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske, 41000 Zagreb, Mažuranićev
trg 11.


44