DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 2     <-- 2 -->        PDF

UDK 634.0 YU ISSN 0373-1332


ŠUMARSKI LIST


Znanstvenostručno i društveno glasilo Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske


Godište 104. siječanj — veljača Godina 1980


IZDAVAČ : Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske
uz financijsku pomoć Republičke zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske.


SAVJET ŠUMARSKOG LISTA


1. s područja SR Hrvatske i Zagreba:
Prof. dr M. Android, ing. D. Bartovčak — Bjelovar, ing. A. Frković


— Delnice, ing. J. Harapin — Sisak, ing. V. H i b 1 e r — Senj, ing. I. K i s ič e k
— Buzet, prof, dr D. K1 e pa c — Zagreb, dr N. Komlenović — Zagreb, ing.
K. Kožul — Osijek, ing. T. Lucarić — Vinkovci, ing. D. Pletikapić —
Nova Gradiška, ing. S. Milković — Rijeka, mr ing. I. Mrzi jak — Karlovac,
ing. A. P a v 1 o v i ć — SI. Brod, ing. M. Simunović — Dubrovnik, ing. S.
Tomaševski — Zagreb, ing. B. Tk a 1 č i ć — Zadar, ing. U. Trbojević —
Podr. Slatina, ing. S. Vanjković — Zagreb i ing. Ž. V r d o 1 j a k — Split.
2. s područja drugih Socijalističkih republika i Autonomnih pokrajina:
Prof. dr S. Jovanović ] — Beograd, prof, dr Ž. Kosi r — Ljubljana, prof.
dr K. Pint arid — Sarajevo, doc. dr R. Rizovski — Skopje i dr D. Vučk
o v i ć — Titograd.


REDAKCIJSKI ODBOR


Prof. dr M. Android, prof, dr D. K1 e p a c, dr N. Komlenović, prof,
dr Br. Prpid, ing. S. Tomaševski i ing. S. Vanjković.


Glavni i odgovorni urednik


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik


Ing. Oskar Piškorić


Adresa uredništva i uprave Šumarskog lista: Zagreb, Trg
Mažuranića 11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249.
Šumarski list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplat a za ustanove i
radne organizacije 800.— dinara, za pojedince 150— dinara, za studente´ đake i
umirovljenike 50.— dinara, za inozemstvo 1000.— dinara.
Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja:
1/1 stranice 3 000.— dinara,
1/2 stranice 2 000.— dinara,
1/4 stranice 1 000.— dinara.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proiz,voda na
temelju mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — Editure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.