DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 19     <-- 19 -->        PDF

PRIMJENA KONSTRUKCIONOG DRVA U IZGRADNJI


OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA


Prof. Dr NINOSLAV LOVRIĆ


dipl. inž. šumarstva i građevinarstva,
ZAGREB, Jurjevska 2


SAŽETAK. V ovom članku analiziraju se šumski transportnisistemi i prikazuju mogućnosti građenja objekata drvenim konstrukcionim
materijalom. Na osnovu te analize i prikaza prošlogi sadanjeg načina primjene konstrukcionog drva u izgradnji objekata
šumskih transportnih sistema ukazuje se na neke mogućnosti
racionalnije izgradnje u budućnosti.


1. UVOD
Pri gospodarenju šumama, odnosno šumskim kompleksima, mogu se
uglavnom razlikovati tri međusobno povezana područja šumarske djelatnosti:
biološko, tehničko-eksploatacijsko i ekonomsko-organizacijsko. U tehničko-
eksploatacjisko područje spada izgradnja šumskih transportnih sistema koji
će se u ovom izlaganju analizirati, da bi se mogla riješiti problematika izgradnje
njihovih objekata primjenom konstrukcionog drva. To razmatranje
odnosi se na vremenski period nakon završetka drugog svjetskog rata do
danas, pa će se unutar tog razdoblja odrediti činioci, odnosno njihov utjecaj
na uporabu drvnog konstrukcionog materijala u izgradnji objekata
šumskih transportnih sistema.


2. ANALIZA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA
Da bi se moglo pristupiti rješavanju problematike primjene konstrukcionog
drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema, potrebno
je u prvom redu dati definiciju i njihovu podjelu s tehničko-gospodarskog
stajališta eksploatacije šuma.


Transportni sistem je kompleks imobilnih prometnih sredstava, mobilnih
prometnih sredstava i tehnike eksploatacije u svrhu ostvarenja namijenjene
mu funkcije. Ta tri elementa određuju funkcije pojedinih transportnih
sistema u skladu s potrebama i načinom gospodarenja šumskim
kompleksima. Prvi elemenat su imobilna prometna sredstva, a pod tim
sredstvima podrazumijeva se infrastruktura i njezini objekti kao npr. mostovi
i propusti. Drugi elemenat su mobilna prometna sredstva, koja za prijenos
drva primjenjuju osovinska vozila, vučne naprave i ostale uređaje
ŠUMARSKI LIST 1/1980 str. 20     <-- 20 -->        PDF

transporta. Trećim elementom obuhvaćena je tehnika eksploatacije, tj.
plansko-racionalni način iskorišćavanja imobilnih i mobilnih prometnih sredstava.


Proces transporta drva od mjesta obaranja (od panja) i eventualne izrade,
pa do glavnog stovarišta odnosno potrošača, vrši se u radnim fazama.
Ako se kao prag razdiobe procesa transporta uzme u obzir pomoćno stovarište
gdje se susreću dvije faze transporta, tj. izvlačenje i prijevoz tada se
mogu razlikovati dva transportna sistema:


— transportni sistem izvlačenja i
— transportni sistem prijevoza.
Funkcija pojedinog transportnog sistema određuje njegove elemente,
te se iz usporedbe elemenata sistema izvlačenja i prijevoza može zaključiti
da se ti sistemi međusobno razlikuju, ne samo u pogledu izgradnje imobilnih
transportnih sredstava odnosno infrastrukture, nego također i po
uporabi mobilnih prometnih sredstava. Infrastruktura sistema izvlačenja
je besputni teren, traktorski putovi i staze, odnosno šumske vlake i specijalne
šumske prometnice kao npr. šumske žičare, dočim kod transportnog
sistema prijevoza prometna infrastruktura su kamionski putovi s pretežno
izgrađenom kolničkom konstrukcijom.
Na osnovi provedene analize i kategorizacije transportnih sistema prikazat
će se područje uporabe konstrukcionog drva u izgradnji objekata infrastrukture
transportnog sistema izvlačenja i transportnog sistema prijevoza.
Glavni objekti tih dvaju transportnih sistema su mostovi i propusti, a
oni su ujedno i sastavni dio željezničke šumske mreže i šumske putne mreže,
odnosno prometne strukture imobilnih prijenosnih sredstava drvne mase
iz šume.
Upotreba konstrukcijskog drva kod izgradnje objekata specijalnih šumskih
prometnica, kao što su npr. žičare, neće se uzeti u razmatranje, zbog
primjene drvnog materijala manjeg opsega.


3.
OPĆI PRIKAZ GRAĐENJA OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA
DRVNIM MATERIJALOM
Nosive konstrukcije objekata šumskih transportnih sistema mogu se
s obzirom na upotrebu drvnog materijala graditi klasičnim ili lijepljenim
(lameliranim i šperovanim) drvom. Kod oba načina upotrebe drva tj. klasičnog
i lijepljenog u izvedbi nosive konstrukcije objekata, za spajanje
elemenata upotrebljavaju se različita vezna sredstva kao npr. skobe, svornjaci,
moždanici, čavli itd.


Pod klasičnim drvnim materijalom podrazumijeva se drvo upotrebljeno
u izvedbi konstrukcija u oblom stanju, tesano ili dobiveno piljenjem. Mogućnosti
primjene lijepljenog drva su veće nego li klasičnog, a također
su poznate i ostale prednosti njegove primjene u drvenim konstrukcijama
pa ih nije potrebno posebno navoditi. Međutim se danas u izgradnji nosača
objekata (mostova i propusta) šumskih transportnih sistema kod nas upotrebljava
klasično drvo za sisteme izvlačenja, dočim za glavne šumske putove
sistema prijevoza uopće ne dolazi u obzir građenje drvom a rjeđe i za
sporedne putove nižih kategorija transportnog sistema prijevoza. U nekim


18
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 21     <-- 21 -->        PDF

zemljama racionalnog gospodarenja šumama pored klasičnog drva primjenjuje
se sve više lijepljeno drvo ne samo za transportne sisteme izvlačenja
nego i prijevoza, odnosno za građenje objekata svih kategorija putova putne
mreže.


U izgradnji nosivih konstrukcija upotrebljava se kombinacija drva i ostalih
materijala, kao npr. drva i čelika ili plastičnih materijala (armirano drvo
i prednapregnuto drvo), ali za objekte šumskih transportnih sistema danas
se te kombinacije rijetko primjenjuju osim u građenju objekata u visokogradnji.


4. IZGRADNJA OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA KONSTRUKCIONIM
DRVOM OD ZAVRŠETKA DRUGOG SVJETSKOG RATA
DO DANAS


Tijekom vremenskog perioda od završetka drugog svjetskog rata pa
otprilike do 1963. godine, pojedina šumska gospodarstva postepeno zamjenjuju
željezničku šumsku mrežu putnom šumskom mrežom, tako da danas
željeznička šumska mreža skoro uopće nije u primjeni, jer ne odgovara
potrebama suvremenog gospodarenja šumama. U svakom slučaju izgradnja
objekata šumske željezničke mreže bitno se razlikuje od gradnje šumske
putne mreže i u ovom razmatranju ne uzima se u obzir, jer ta problematika
sa stajališta primjene konstrukcionog drva danas više nije aktuelna.


Objekti šumskog transportnog sistema izvlačenja ne izvode se u konstrukcionom
pogledu odnosno u pogledu primjene drva na isti način kao
objekti šumskog prijevoznog sistema. Razlog je privremeni karakter primjene
imobilnih prometnih sredstava transportnog sistema izvlačenja u usporedbi
s navedenim prometnim sredstvima šumskog transportnog sistema
prijevoza, koji je stalnog karaktera. Prema tome zbog postojeće razlike
posebno će se tretirati objekti tih dvaju navedenih transportnih sistema,
tj. izvlačenja i prijevoza.


4.1. Objekti šumskog transportnog sistema izvlačenja
Kod transportnog sistema izvlačenja prijenos drvne mase iz šume do
pomoćnog stovarišta vrši se besputnim terenom, traktorskim putovima i stazama,
odnosno sporednim šumskim putovima treće i četvrte kategorije,
tzv. šumskim vlakama. Na takovoj prometnoj mreži izgrađuju se objekti
tj. putni mostovi i propusti (mali mostovi) primitivnom izvedbom gornjeg
i donjeg stroja. Obično se izvode s jednostivnim gredama nosačima raspona
5,5 do 9,0 m već prema prometnom opterećenju. Za izvedbu gornjeg stroja
mosta upotrebljava se sirovo drvo dopremljeno iz okoline, a glavni nosači
su montirani s okruglim poprečnim presjekom (najčešće okorani), prirodno
obli i grubo otesani trupci odnosno klasično drvo. Glavni nosači se ne
dimenzioniraju prema propisanom pokretnom opterećenju već prema stvarnom
prometnom opterećenju mosta. Donji stroj mosta izvodi se također
uz upotrebu drvnog materijala iz okoline i ostalog odgovarajućeg materijala,
ukoliko postoji na mjestu gradnje objekta. Kod ovih privremenih objekata
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 22     <-- 22 -->        PDF

gornji stroj se često izvodi prenosiv, a većinom se nastoji da se nakon završetka
eksploatacije šumskog kompleksa drvena građa tih objekata korisno
upotrijebi u daljnjoj preradbi drva.


4.2 Objekti šumskog transportnog sistema prijevoza
Šumska transportna putna mreža sistema prijevoza priključuje se na
cestovnu mrežu javnog prometa, služi potrebama gospodarenja šumama sa
zadatkom da omogući vožnju motornim vozilima (kamionima) tokom cijele
godine. Osnovni zadatak te mreže šumskih putova je osvajanje šumskog
područja odnosno njegovo otvaranje u gospodarskom smislu a po svojim
karakteristikama znatno se razlikuje od cestovne mreže javnog prometa.
Na osnovi obima prometnih tokova, kao i važnosti pri povezivanju s proizvodnim
središtem može se putna mreža transportnog sistema prijenosa
kategorizirati na glavne tj. magistralne i sporedne putove prve i druge kategorije.
S tim u vezi izgradnja objekata, tj. cestovnih mostova i propusta
različite je izvedbe već prema navedenim kategorijama putova.


Odmah po završetku drugog svjetskog rata pa do cea 1970. godine svi
objekti šumskog transportnog sistema prijevoza grade se pretežno upotrebom
drvnog konstrukcionog materijala. Na glavnim šumskim putovima
kao stalnim prometnicama gradili su se mostovi s jednostavnim i složenim
glavnim nosačima, zatim sa sedlima, košnicama i razuporama, a rijetko sa
zategama i daščanim nosačima. Za razliku od mostova na glavnim šumskim
putovima izgradnja tih objekata na sporednim putovima izvodila se je samo
s jednostavnim grednim nosačima. Pri ovoj izgradnji mostova transportnog
sistema prijevoza na glavnim i sporednim putovima upotrebljavalo se je
klasično drvo bilo prosušeno ili sirovo, četinjavo ili bjelogorično drvo koje
je bilo kadkada premazano antiseptičkim sredstvima.


Kao primjer takve izgradnje navodi se most preko vodotoka Vrbanje
na glavnom šumskom putu »Vigošća potok« (si. 1.) statičkog konstruktivnog
sistema dvostruke razupore, s tri otvora (pojedinog računskog raspona
12,25 m) koji je izgrađen 1960. godine od klasičnog drva (jelovine) s upotrebom
konzervansa. Projektiran je bio za odvijanje prometa šumskih vozila
a godine 1970. zamijenjen je s armirano-betonskom konstrukcijom. Izgrađen
je na području P. D. I. »VRBAS«, Banjaluka.


Nakon tog vremenskog razdoblja tj. otprilike 1970 .godine postepeno
se smanjuje upotreba drva u gradnji mostova i propusta na glavnim šumskim
putovima tako da se danas uopće ne primjenjuje, a također vrlo rijetko
i na sporednim putovima najniže kategorije. Umjesto drvnog konstrukcionog
materijala za izradu objekata transportnog sistema prijevoza upotrebljava
se beton, armirani beton, prednapregnuti beton i čelik, odnosno
od čelika se izrađuju glavni nosači a od klasičnog drva pomost. Kao glavni
razlog takove izgradnje navodi se smanjena nosivost drvenih mostova u
odnosu na povećane osovinske pritiske prometnih vozila, zatim male trajnosti
drva u konstrukciji, nestašice drvnog materijala, visoki troškovi održavanja
i ostalo.


U najnovije vrijeme došlo je do promjena konkurentne primjene drva
u građenju objekata transportnog sistema prijevoza u odnosu na druse
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 23     <-- 23 -->        PDF

SI. 1 Primjer građenja mosta klasičnim drvom.


SI. 2 Skica poprečnog presjeka drvenog mosta s lijepljenim glavnim nosačima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 24     <-- 24 -->        PDF

materijale. Drvo kao građevni materijal ima vrlo često prednosti, a ta promjena
nastala je zbog sve veće i šire mogućnosti upotrebe lijepljenog drva
odnosno novih metoda građenja industrijski proizvedenim drvnim materijalom
te upotrebom savršenijih konzervansa koji također osiguravaju sigurniju
i povoljniju upotrebu klasičnog drva. Na si. 2. prikazana je skica poprečnog
presjeka mosta izvedenog od lijepljenog drvnog materijala koji se
može upotrijebiti na glavnim šumskim transportnim sistemima prijevoza,
a izvodi se na području šumskih gospodarstva u nekim zemljama suvremenog
gospodarenja šumama.


5.
PERSPEKTIVA GRADNJE OBJEKATA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SISTEMA
KONSTRUKCIONIM DRVOM
Uzimajući u obzir sadanje stanje primjene konstrukcionog drva u izgradnji
navedenih objekata treba postaviti pitanje da li je tehničko-ekonomski
opravdano, da se konstrukcije od klasičnih drvnih materijala više ne
upotrebljavaju u izgradnji šumskih transportnih sistema prijevoza i koji
bi bili uvjeti ponovne upotrebe tih materijala. Da bi mogli odgovoriti na
postavljeno pitanje potrebno je dati podatke o iskustvu odnosno primjeni
konstrukcionog drva u izgradnji tih objekata u nekim drugim zemljama
racinalnog gospodarenja šumama. Prema podacima u literaturi danas u
evropskim zemljama Čehoslovačkoj, Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj i Švedskoj,
većinom se u šumskim područjima grade betonski, armirano-betonski,
prednapregnuti betonski i čelični mostovi (lit. 9). Međutim u SSSR-u i SAD
(lit. 6,15 i 4) izvode se mostovi šumskih transportnih sistema primjenom
konstrukcionog drva a također i mostovi na cestovnoj mreži javnog prometa.
U SAD-u prilikom ekonomske analize pokazalo se, da su uz trajnost
od 40 do 50 godina u serijskoj izgradnji, mostovi manjeg raspona od impregniranog
drva 1,5 puta jeftiniji od čeličnih, a armirano-betonski 3,1
puta skuplji od drvenih (lit. 12).


Osnovni preduvjeti uspješno izvedene konstrukcije građevinskog objekta
primjenom različitih građevnih materijala su trajnost, postojanost oblika
i povoljne odnosno jeftine cijene izgradnje. Drvene konstrukcije mogu u izgradnji
objekta potpuno i uspješno udovoljiti navedenim preduvjetima u
konkurentnoj borbi s ostalim materijalima. Razumljivo je, da pri toj suvremenoj
izgradnji objekata drvom, treba primijeniti industrijski i montažni
način građenja, kao važan utjecajni činioc za uspjeh u tehničko-ekonomskom
pogledu. Kako je već naprijed navedeno posebnu pažnju treba
obratiti upotrebi lijepljenog drva pored klasičnog, konzerviranog novim sigurnim
konzervansima, no u svakom slučaju pri izboru drvnog materijala za
gradnju objekata preporučljivo je i nužno upotrijebiti onaj materijal za koji
se s tehničko-ekonomskog stanovišta dokaže opravdanost njegove primjene.
Konačno važno je napomenuti mogućnost upotrebe prednapregnutog
drva, koje se danas samo primjenjuje u izgradnji objekata visokogradnji,
ali daljnjim razvojem može se u budućnosti očekivati njegova primjena
i u građenju mostova i propusta na šumskim prometnicama, što će još više
proširiti upotrebu drvnog materijala.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 25     <-- 25 -->        PDF

6. ZAKLJUČAK
Zadatak je ovog izlaganja upoznavanje stručne javnosti sa specifičnim
karakteristikama šumske putne mreže a u vezi s opravdanošću upotrebe
konstrukcionog drva u izgradnji objekata šumskih transportnih sistema.
Ukazuje se na tendencije daljnjeg razvoja te upotrebe drva kod nas, oslanjajući
se na suvremena iskustva u nekim zemljama racionalnog gospodarenja
šumama.*)


LITERATURA


1.
Badžu n S.: Komparativna ocjena kvalitete smrekovine SSSR-a i dvije domaće
vrste bora. Drvna industrija 5/6, Zagreb, 1977.
2.
Flög l S.: Gradnja mostova. Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1950.
3.
Fo n r obe r t T.: Grundzüge des Holzbaues im Hochbau. Verlag von Wilhelm
Ernst Sohn, Berlin 1960.
4.
Forbe s D. Reginald : Forestry Handbook. The Ronald Press Company,
New York, 1956.
5.
H or vat I.: Drvo. Tehnička enciklopedija br. 3, Zagreb 1969.
6.
Hrule v V. M.: Derevjanie konstrukcii i detali. Moskva stroijizdat, 1975.
7.
Lesi ć L.: Rezultati naučno-istraživačkog rada iz područja lijepljenih konstrukcija.
Građevinar, br. 11/12, Zagreb, 1975.
8.
Lovri ć N.: Mogućnosti primjene centralnog izvlačenja kod planiranja šumskih
transportnih sustava. (Disertacija), Zagreb 1976.
9.
Miha č B.: Mostogradnja na šumskim putevima i prugama. Univerzitet u
Sarajevu, 1969.
10.
Miovči ć S.: Drvo i drvene konstrukcije u građevinarstvu. Građevinar br.
11, Zagreb 1964.
11.
Miovči ć S.: Drvene konstrukcije, elementi. »Veselin Masleša«, Sarajevo,
1961.
12.
Sabli ć S.: Drvene konstrukcije u svijetu i u nas. Građevinar, br. 2, Zagreb
1976.
13.
Schutte, Fh. L.: Zur Optimierung der Bemessung verleimter Parallelträger
aus Brettschichtholz. Bauingenieur, Heft 12, Springer-Verlag, 1976.
14.
Sto j ad i no v i ć Đ.: Tehnička mehanika. Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo
1977.
15.
Šestopero v S. V.: Dorožno — stroitelnie materiali. (1 i 2), Moskva, V.
škola, 1976. i 1977.
16.
Tonkovi ć K. i Lonča r Z.: Drvene (inženjerske) konstrukcije. Tehnička
enciklopedija, br. 3, Zagreb 1969.
*) Članak je sastavljen prema referatu održanom od autora na simpoziju
»Drvene i inženjerijske konstrukcije i njihova sigurnost« u Cavtatu 10. 11. do


12. 11. 1977. godine, koji je organizirao Građevinski institut — Fakultet građevinskih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Institut sigurnosti, Zagreb te proizvođači
drvenih inženjerijskih konstrukcja.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1980 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Summary


The Use of Construction Wood in the Building of Structures for the Forest


Transport System


This article analyzes forest transport systems and gives a review of possibi


lities in building of objects of the transport systems by means of wooden con


structing material.


Some possibilities of more rational building of the objects in future are
given using the analysis and the review of the past and present manner of application
of constructive wood in building of objects of forest transport systems.


OBAVIJEST!


Predlažem vam da za potrebe stručnih radnika vaše rade organizacije naručite
DRVNO-INDUSTRIJSKI PRIRUČNIK, koji je izdala Tehnička knjiga —
Zagreb.


Ovaj džepni priručnik, iako je izdan 1967 g., neophodno je potreban svakom
stručnjaku drvne industrije i šumarstva, formata 11,0 x 17,0 cm, povezan u
plastične korice, uredili su dr. I. Horvat i dr. J. Krpan, kao i niz drugih vrsnih
stručnjaka Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Priručnik je tiskan na biblijskom papiru, obasiže 1.216 stranica i veoma je
lijepo i pregledno opremljen. Sadržaj obuhvata građu: MATEMATIKE, SISTEME
MJERNIH JEDINICA I STANDARDNE BROJEVE, MEHANIKU, NAUKU O ČVRSTOĆI
I TOPLINI, ELEKTRONIKU, ENERGETSKA POSTROJENJA, STROJEVE
ZA OBRADU DRVA, TEHNOLOGIJU DRVA, TRANSPORT, EKSPLOATACIJU SUMA,
PILANSKU PRERADU DRVA, FURNIRE, PLOČE, SUŠENJE DRVA I PARENJE
itd.


Prodajna cijena mu je 120.— din./komad s otpremom i poštarinom!
Isporučuje:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
ZAGREB — Trg I. Mažuranića 11