DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 81     <-- 81 -->        PDF

STAV ZAŠTITE PRIRODE U POGLEDU NAČINA
GOSPODARENJA PREBORNIM ŠUMAMA


DRAGUTIN BÖHM, dipl. inž. šum.
Republički zavod za zaštitu prirode Zagreb


Zaštita prirode kao stručna i društvena djelatnost nije ranije učestvovala
u raspravama o bitnim pitanjima šumarske politike niti se izjašnjavala
o osnovnim planskim postavkama šumarske privrede. Prema ranijem
Zakonu zaštita prirode se ograničavala na problematiku zaštite jednog dijela
prirodnog naslijeđa zemlje, te zaštitu i očuvanje ugroženih biljnih i
životinjskih vrsta, njihovih zajednica i biotopa. Novi Zakon o zaštiti
prirode iz 1976. godine stavlja ovoj službi u zadatak i nadležnost daleko
šire okvire djelovanja. Prema čl. 3. citiranog Zakona, zaštita prirode provodi
se osobito:


— osiguravanjem racionalnog korištenja prirode i njenih dobara bez
bitnog oštećivanja i nagrđivanja njenih dijelova i uz što manje narušavanje
ravnoteže njenih elemenata;


— sprečavanjem štetnih zahvata i poremećaja u prirodi kao posljedice
industrijalizacije i urbanizacije zemlje i drugih djelatnosti te osiguravanjem
što povoljnijih uvjeta održavanja i slobodnog razvitka prirode;
— stavljanjem pod posebnu zaštitu određenih dijelova žive i nežive prirode
i osiguravanjem najpovoljnijih uvjeta njihovog održavanja i razvitka
prema njihovom značenju i svojstvima.
Prema prednjem, zaštita prirode uključuje se u aktuelne rasprave o
načinu gospodarenja šumama, prije svega sa stanovišta utjecaja pojedinih
načina i metoda gospodarenja na ljudski okoliš, na očuvanje šume kao osnovne
komponente krajolika, a time u širem smislu i pejzažno-ambijentalnih
značajki jednog kraja. Kad je riječ o prebornim šumama onda u prvom
redu mislimo na Gorski Kotar.


U arealu našeg Visokog Krša, goranski krajolik se izdvaja i ističe po
nekim bitnim obilježjima. Iako su u makropejzažu Gorskog kotara prisutni
vjekovni utjecaji čovjeka, goranski je krajolik u znatnoj mjeri zadržao
obilježja iskonske prirode. Kulturni utjecaj je ovdje naglašeno stvaralački
usklađen s prirodom i ugrađen u ekološki stabilnu i harmoničnu prirodnu
osnovu. Pored svih okolnosti i uslova koji su utjecali na razvoj ovog kraja,
valja istaći da je takav odnos prema prirodi i njenim bogatstvima u
velikoj mjeri rezultat povratnog djelovanja prirode, njene uloge u formiranju
mentaliteta, životnog stava i općenito odnosa čovjeka prema prirodi
kao vlastitoj životnoj osnovi. Iskonski međuutjecaji čovjeka i prirode
manifestiraju se kroz krajolik Gorskog Kotara na jedinstven i osebujan


599
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 82     <-- 82 -->        PDF

način. Riječ je o specifičnom krajoliku; to nije primarni i divlji
šumski krajolik, a još manje kultivirani sekundarni »Landschaft« tako
dominantan u širokim evropskim prostorima. Goranski je krajolik specifičan
vizuelni i doživljajni aspekt stvaralaštva prirode i čovjeka u prostoru
i vremenu, jedinstveni sociološki model, pa i uzor po kome bi trebalo usmjeriti
društvena i stručna nastojanja na razvoju i unapređenju naših planinskih
krajeva.


Šumske površine u arealu naših planinskih šuma zadržale su u poslijeratnom
periodu uglavnom svoju reproduktivnu sposobnost i proizvod
nost, iako se u odnosu na ranije razdoblje znatno intenzivnije iskorištavaju.
Ocjenjuje se da je prosječna drvna zaliha u arealu naših očuvanih prebornih
šuma smanjena na polovinu u odnosu na prijeratno razdoblje.


Da li je nepovoljno stanje u pogledu regeneracije jednog dijela naših
prebornih šuma posljedica konzervatizma u načinu gospodarenja? Čini se
da bi stanje u pogledu pomlađivanja ovih površina bilo puno povoljnije
da se je umjesto stablimičnog obavljalo grupimično prebiranje. Time bi se
pravilnije utjecalo na intenzitet svjetla, jedan od osnovnih faktora u procesu
pomlađivanja, a što nedvojbeno dokazuju brojne zastarčene jezgre jelovog
mladika i mladog naraštaja u ovim šumama.


Areal planinskih šuma obuhvaća naše najočuvanije prirodne šumske
ekosisteme koji su u naglašenoj zaštitnoj funkciji, a čija će široka općedruštvena
namjena doći do punog izražaja u skoroj budućnosti.


U skladu s ekološkim karkateristikama, naše su preborne šume u pogledu
robno proizvodne funkcije i namjene prvenstveno predodređene za
proizvodnju krupnije i vrednije pilanske oblovine.


Novije tendencije u pogledu načina sječe na jednom dijelu naših planinskih
šuma, tzv. skupinaste ili čiste sječe na krugove u površinama od 0,2


— 3 i više hektara izazvale su nedoumicu i zabrinutost službe zaštite prirode,
pa i šire javnosti. Ovi drastični zahvati u strukturu naših prebornih
šuma koje inače predstavljaju stabilnu i trajnu komponentu krajolika nisu
za sada poprimili posebno široke razmjere, ali se može očekivati da će
se ovom praksom nastaviti na sve većim površinama. Ovu novu metodu gospodarenja
zaštita prirode ocjenjuje prije svega kao nastojanje šumarske
privrede, da kroz koncentriranu sječivu masu intenzivira proizvodnju, odnosno
da boljim i potpunijim korištenjem radne snage i mehanizacije ostvari
povoljnije materijalne efekte. Nema sumnje da je ovaj uvezeni način
sječe naših prebornih šuma posljedica objektivnih prilika i sve naglašenijih
poteškoća u oblasti iskorištavanja planinskih šuma u uvjetima kroničnog
nedostatka radne snage, a prije svega nedostatka skuplje animalne
vuče. Ako smo pritisnuti objektivnim okolnostima prisiljeni napustiti u skoroj
budućnosti ekstenzivnije stablimično i grupimično prebiranje, postavlja
se pitanje da li smo iscrpili sve mogućnosti da nađemo odgovarajuću
zamjenu za animalnu vuču i da tako u novim uvjetima održimo i očuvamo
naše dragocjene prirodne planinske šume. Čini se da je primjena velikih
zglobnih traktora, koji su konstruirani za druge prilike i druge šume, potpuno
neprikladna u iskorištavanju naših planinskih šuma.
Služba zaštite prirode nije u mogućnoti definirati svoj konačni stav
u pogledu ove metode gopodarenja prije neophodnih kompleksnijih istra
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 83     <-- 83 -->        PDF

živanja, koja bi morala svakako obaviti šumarska znanost. Za službu zaštite
prirode ostaju otvorena neka bitna pitanja i dileme od kojih navodimo
neke više kao poticaj za širu rapravu i diskusiju.


— U arealu prebornih šuma skupinaste ili gole sječe usredotočene su
prema postojećim uputama na ravnije i blaže nagnute terene i bolia tla.
Takvi se tereni u zoni našeg Visokog Krša nalaze u našim položajima, u
dolinama između strmijih planinskih masiva, dakle na eksponiranim lokacijama
pretežno uz naselja i frekventne saobraćajnice, uz postojeće ili potencijalne
šumske rekreativne površine, izletišta i zelene površine oko naselja.
Po svom položaju ove su šume bez sumnje najznačajnije u krajoliku
i istovremeno najugroženije golim sječnim zahvatima.
— Gole površine nakon obavljenih sječa jelovih i bukovih stabala i
pratećih vrsta umjetno se pošumljavaju uglavnom sadnicama smreke. Dobro
je poznato za koje je šumske zajednice vezana smreka i gdje je ona
dominantna. U području jelo-bukovih šuma smreka je tek prateća vrsta koja
pridolazi iz okolnih azonalnih zajednica i vezana je na lokalitete odgovarajućih
mikroklimatskih i edafskih karakteristika. U ovom arealu prebornih
šuma smreka ne može zamijeniti jelu, pa stoga unašanje ove vrste na neodgovarajuća
staništa predstavlja svojevrsnu konverziju s problematičnim
izgledima u uspjeh. Široka primjena čistih sječa s naknadnim unašanjem
smreke predstavljala bi konačno tranformaciju prirodnih šuma u sekundarne
šumske sisteme, u šumske kulture, koje su tipične za neke zemlje
Evrope i u kojima se proizvodi tanja oblovina kao i sirovina za industriju
papira.
— Danas je šumarstvo u razvijenim zemljama Evrope zaokupljeno problematikom
obnove prirodnih šuma na većim površinama sekundarnih sastojina
i kultura. Moramo li mi slijediti njihov put?
— Izgleda da za sada nisu utvrđeni ciljevi gospodarenja ovim mozaikom
jednodobnih skupina i sastojina, nepoznata je dužina ophodnje, a nije
preciziran niti način i opseg šumsko-uzgojnih i zaštitnih radova. Pravilno
vođeno stablimično i grupimično prebiranje u praksi predstavlja istovremeno
osnovnu i jedinu uzgojnu mjeru u šumama. Za skupinasto gospodarenje
neophodne su velike i skupe uzgojne i zaštitne mjere kao što je: popunjavanje,
njega mladika, zaštita od biljnih bolesti, štetočina i divljači te
prorede sastojina.
— Ocjenjujući moguće efekte pa i za sada nesagledive posljedice ovog
načina gospodarenja u našim najvrednijim prirodnim šumama, služba ovog
načina gospodarenja u našim najvrednijim prirodnim šumama, služba zaštite
prirode ponovno naglašava potrebu hitne znanstvene obrade ovog problema
uz konzultaciju i suradnju s ostalim pozvanim i zainteresiranim slubama
i organima.
Poznato je da se Integralna sposobnost neutraliziranja vanjskih nepoželjnih
utjecaja u jednom prirodnom sistemu sastoji kako od autonomnih prirodnih
regulatornih mehanizama, koji osiguravaju uravnotežene tokove tvari
i energije, tako i od racionalnih planerskih i tehnoloških mjera. Polazeći
od pretpostavke da je makrosistem Gorskog kotara i jednog dijela šireg
areala naših planinskih šuma za sada u globalnoj ekološkoj ravnoteži, proizlazi
da je i ukupna sposobnost neutraliziranja ili ublažavanja vanjskih utjecaja
za sada sačuvana. Međutim, otvoreno je pitanje u kojoj je mjeri


601
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 84     <-- 84 -->        PDF

očuvanje ravnoteže makrosistema, a time i održavanje pejzažno-ambijentalnih
karakteristika u suvremenim uvjetima opterećenja prirode ovisno o
unutarnjim snagama i rezervama makrosistema, a koliko danas ovisi o planerskim
i tehnološkim te uzgojnim mjerama.


Treba imati na umu da mnogi pojedinačni zahtjevi za korištenjem prostora
i prirodnog potencijala, brojne nove tehnologje pa i nove metode gospodarenja
šumama mogu dobiti prećutnu suglasnost i prolazno »zeleno svjetlo
«, u prvom redu zbog toga se nepoželjne i štetne posljedice zahvata ne
sagledavaju u kraćem vremenskom razdoblju. Od posebnog je značenja činjenica,
da je akcija makrosistema na ukupna opterećenja nije nikada jednostavni
zbir pojedinačnih zahvata, nego rezultanta lančanih međuutjecaja
koje je teško definirati i kvantificirati.


Sve složeniji i snažniji utjecaj na prirodne sisteme zahtijevaju suštinsku
promjenu u odnosima i ponašanju prema prirodi, koja u budućnosti
neće biti u stanju da zacjeljuje i liječi sve povrede i strukturne poremećaje,
posebno radi sve zamašnijih i brojnijih ireverzibilnih promjena u regresija
u ekosistema.


Čini se ipak, da je daljnje održavanje globalne ravnoteže i pejzažno
ambijentalnih značajki i kvaliteta sve više ovisno o primjeni osmišljenih
i dugoročnih planerskih, tehnoloških i uzgojnih mjera. Daljnji ekonomski
razvoj ne može teći protiv prirode već s prirodom, a to znači kroz dugoročno
planiranje i upravljanje čovjekovom okolinom.


Kadgod me put nanese u Lokve u lijepom našem Gorskom kotaru, uživam
u pogledu na G olub in j a k sa bizarnim stjenama, omašnim stablima, vijugavim
puteljcima, stazama, a u donjem dijelu upravo sa malim botaničkom vrtom
po prirodi sabranih biljčica — medu njima dosta redih i značajnih. Ovaj
kutić zaslužuje svaku pažnju, vrijedan je pomne zaštite. Ima i Kapela, a po gotovo
Velebit krasnih predjela, a oni koji poznaju naše krajeve a i naše prilike
bolje od mene, znali bi odabrati prikladne krajeve za zaštitu prirode, a možda
i način, kako da se to izvede.


Ja, koji uživam u prirodi, spomenuo sam ovo u našem »Šumarskom listu«
upravo zato, jer čitatelji ovog lista najbolje me shvaćaju, a najviše su zvani staviti
se zborom i tvorom dobrovoljno u službu krasnog cilja: zaštite prirode.


(Dr August Langhoffer: Zaštita prirode,
Šumarski list, 1911, br. 3)