DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 71     <-- 71 -->        PDF

POTENCIJALNE MOGUĆNOSTI ŠUMA ŠUMSKOG
GOSPODARSTVA OGULIN


Dr DRAŽEN CESTAR, dipl. inž. šum.
Šumarski Institut, Jastrebarsko


Sastojina, bez obzira u kakvom je stanju, prirašćuje, tj. proizvodi
drvnu masu. Po Assmanovoj teoriji sastojina maksimalno prirašćuje kod
optimalnog obrasta, tj. kod optimalne drvne zalihe. Ukoliko se zaliha, odnosno
obrast smanjuju, prirast opada isprva polagano a zatim sve naglije..
Za utvrđivanje potencijalnih mogućnosti određenog staništa potrebno je
prvo utvrditi optimalnu drvnu zalihu.


U okviru tipoloških istraživanja na području Š. g. Ogulin u vremenu
od 1968 — 1972. godine utvrđeni su ekološko-gospodarski tipovi šuma. Za
svaki ekološko-gospodarski tip utvrđena je geološka podloga, šumska zajednica,
vrsta tla, sastojinski oblik, način gospodarenja, promjer sječive
zrelosti pojedine vrste drveća, omjer smjese, normalno stanje, optimalna
proizvodnja i vrijednost sastojina s prioritetima ulaganja. Moramo naglasiti
da je jedan od ciljeva tipoloških istraživanja u Hrvatskoj utvrditi normalno
stanje i optimalnu proizvodnju prirodnih vrsta drveća za određenu
ekološku cjelinu. Na cijelom području Gospodarstva utvrđeno je 14 ekološko-
gospodarskih tipova i 2 ekološko-gospodarska podtipa.


Istraživanjem i utvrđivanjem tipova šuma donekle su se promijenila
i shvaćanja o normalnoj šumi, tj. normala nije jedinstvena za cijelo područje
jelovih i bukovih šuma, već zavisi o ekološkim uvjetima, te je načinjena
za svaki ekološko-gospodarski tip. Kod izrade normala uvažili su se
i uvjeti pomlađivanja za pojedine vrste drveća u određenim ekološkim cjelinama.


Radi dobivanja podataka o potencijalnim mogućnostima šuma te usporedbe
sa sadašnjim stanjem na području Gospodarstva, razvrstali smo
površine po ekološko-gospodarskim tipovima. Moramo napomenuti da razvrstavanje
površina nije apsolutno točno, jer je načinjeno prema kartiranju
intenziteta 1 : 100.000. Nakon provedenog kartiranja intenziteta 1 : 25.000
i izdvajanja odjela i odsjeka prema ekološko-gospodarskim tipovima, dobit
će se točni podaci o površinama pojednih tipova, a prema tome i o potencijalnim
mogućnostima. Sadašnje stanje razvrstano je na sjemenjače,
degradirane šume, kulture i zaštitne šume. Za sadašnje i normalno stanje
po ekološko-gospodarskim tipovima prikazani su podaci o drvnoj zalihi,
tečajnom godišnjem volumnom prirastu i etatu, a odnose se samo na obraslu
površinu Gospodarstva.


589
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Od ukupne obrasle površine Gospodarstva otpada na:


— prirodne sjemenjače . . . . 53.548 ha
— degradirane sastojine . . . 17.392 ha
— kulture 2.293 ha
— zaštitne šume 1.434 ha


Sveukupno 74.667 ha


Razmotrit ćemo prvo prirodne sjemenjače s kojima se redovno gospodari
i koje daju osnovni prihod Gospodarstva. U tab. 1 prikazani su podaci
za sadašnje i normalno stanje drvne zalihe za prirodne sjemenjače. Iz
navedenih podataka vidi se da je sadašnja ukupna drvna zaliha po hektaru
290 m3, a normalna bi trebala biti 404 m3, tj. sadašnja je manja od normalne
za 29%. Kod četinjača nalazimo još nepovoljniji odnos: sadašnja drvna zaliha
je 129 nxVha, a normalna bi trebala biti 253 m3/ha, pa je sadašnja svega
53% od normalne. Sadašnji omjer smjese prema drvnoj zalihi je 0,4 četinjača
i 0,6 listača, a trebalo bi biti obratno.


U tab. 2 prikazani su podaci o prirastu iz kojih se vidi da je sadašnji
tečajni godišnji volumni prirast po hektaru 6,2 m3, a normalni 10,1 m\ tj.
sadašnji prirast je za 3,9 m» manji od normalnog. Cijela razlika prirasta odnosi
se, uglavnom, na četinjače, jer kod listača nalazimo podjednaki sadašnji
i normalni prirast. Uzrok razlike prirasta dijelom je manja sadašnja
drvna zaliha od normalne, a dijelom i nepovoljna struktura sastojina u sadašnjim
uvjetima.


O veličini prirasta ovisi i veličina etata. U tab. 3 prikazani su podaci
o sadašnjem i normalnom desetgodišnjem etatu za prirodne sjemenjače.
Normalni etat obračunat je tako da je uzeto 80% od normalnog prirasta.
U sadašnjim uvjetima siječe se 100´a/o ukupnog prirasta (kod četinjača 81%,
a kod listača 114%), što s obzirom na veličinu prirasta nije ispravno, ali
se može opravdati nepovoljnom strukturom sastojina. U daljnjim zahvatima,
tj. kod izrade osnova gospodarenja, treba težiti uz poboljšane debljinske
strukture i omjera smjese smanjenju drvne zalihe i proizvodnje. Ukupni
normalni etat trebao bi biti veći od sadašnjeg za oko 100.000 m3 godišnje.
Od toga bi etat četinjača trebao biti veći godišnje za 160.000 m3, a etat listača
manji za 60.000 m3.


Iz podataka o razlici sadašnje i normalne drvne zalihe, prirasta i etata
vidi se da u prirodnim sjemenjačama nemamo potencijalnu proizvodnju.
Stanišni uvjeti nam omogućuju, kako je vidljivo iz podataka, veću proizvodnju
od sadašnje. Treba naglasiti da na optimalnu proizvodnju imaju utjecaja
visina drvne zalihe, omjer smjese i debljinska struktura. Tekar kada svi
navedeni elementi budu u normalnom stanju možemo govoriti o optimalnoj
proizvodnji. Na području Šumskog gospodarstva Ogulin u prirodnim
sjemenjačama nisu zadovoljeni svi navedeni uvjeti. Postavlja se pitanje
kako iz sadašnjeg naslijeđenog stanja postići optimalnu proizvodnju tj. kojim
redoslijedom. U smjernicama gospodarenja trebalo bi se držati ovog


590
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Drvna zaliha prirodnih sjemenjača


Tab. 1


Ekološ


PovrOmjer


ko-gos-
Cetil ljače Listače Ukupno


šina
smjese


podarski
tip


ha rivi m3/ha rus ma /h ms m3/ha čet. list


(podtip)


S a d a š n j a


I-B-10
I-C-20
I-C-50
I-C-12
I-D-31
l-C-61
l-C-60
I-C-10a
I-C-10b
I-D-10
I-H-10
I-D-12
I-E-10
445
898
3.064
3.780
133
6.375
164
14.537
12.761
9.635
190
1.027
539
11.283
159.538
738.950
600.849
22.652
1,194 791
36.788
2,134.165
1,990.074
22.83725
178
241
159
170
187
224
147
156
390.732
100.800
103.745
549.622

786.518
518
2,494.333
2,115.210
2,065.130
47.500
199.970
87.108
204
112
34
145

123
3
172
165
214
250
195
162
102.015
260.338
842.695
1,150.471
22.652
1,981.309
37.306
4,628.498
4,105.284
2,087.967
47.500
199.970
87.108
229
290
275
304
170
310
227
319
321
217
250
195
162
0,1
0,6
0,9
0,5
1,0
0,6
1,0
0,5
0,5
0,9
0,4
0,1
0,5

0,4

0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
Svega 53.548 6,911.927 129 8,641.186 161 15.553.113 290 0,4 0,6
N o r m a 1 n a


I-B-10 445 — — 77.564 174 77.564 174 — 1,0
I-C-20 898 159.538 178 100.800 112 260.338 290 0,6 0,4
I-C-50 3.064 948.002 309 212.335 69 1,160.337 379 0,8 0,2
I-C-12 3.780 1,092.042 289 276.696 73 1,368.738 362 0,8 0,2
I-D-31 133 36.442 274 — — 36.442 274 1,0 —
l-C-61 6.375 2,152.838 338 478.125 75 2,630.963 413 0,8 0,2
I-C-60 164 61.631 376 — — 61.631 376 1,0 —
I-C-10a 14.537 5,071.959 349 1,476.959 102 6,548.918 450 0,8 0,2
I-C-10-b 12.761 3,811.711 299 1,721.459 135 5,533.170 434 0,7 0,3
I-D-10 9.635 — — 3,312.513 344 3,312.513 344 — 1,0
I-H-10 190 — — 43.491 229 43.491 229 — 1,0
I-D-12 1.027 — — 386.768 377 386.768 377 — 1,0
I-E-10 539 194.040 360 — — 194.040 360 1,0 —


Svega 53.548 13,528.203 203 8,086.710 151 21,614.913 404 0,6 0,4


Opaska: U svim tipovima od četinjača nalazimo jelu s nešto smreke, u tipu I-D-31 i ob. bor, a u


tipu I-E-10 samo ob. i crni bor.
U svim tipovima od listača ima bukve s nešto otl, osim u tipu I-E-10 u kojem sadašnju
drvnu zalihu čine kitnjak, cer i ob. grab.


Oznake ekološko-gospodarskog tipa imaju slijedeće značenje (Cestar, 1974): rimski brojevi —područje; velika slova abecede — zonu; arapski brojevi — tip; mala slova abecede — podtip.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Tečajni godišnji volumni prirast prirodnih sj}emenjača Tab. 2


Ekološko-Povrčetinjače
Listače Ukupno
-gospodarski


šina


tip(podtip) ha m5 m5/ha m5 m5/ha m5 mVha


Sadašnji


I-B-10 445 200 0,5 1.856 4,2 2-056 4,7
I-C-20 893 2.421 2,6 2.771 3,0 5.192 5,6
I-C-50 5.064 19-599 6,4 2.565 0,8 22.164 7,2
I-C-12 5*780 10.556 2,7 10.978 2,9 21.554 5,6
I-D-51 155 588 2,9 588 2,9
I-C-61 6.575 22.149 3,5 17.086 2,7 59.255 6,2
I-C-60 164 791 4,8 9 800 4,8
I-C-10a 14-557 45-702 3,0 47.146 3,2 90.848 6,2
I-C-lOb 12.761 59.227 3,1 50.111 3,9 89.538 7,0
I-D-10
I-H-10
I-D-12
I-E-10
9.655
190
1.027
559
600 0,1 49-279
950
5-008
2.552
5,1
5,0
4,9
4,7
49.879
950
5.008
2.552
5,2
5,0
4,9
4,7
Svega 55.548 159.455 2,6 190.511 3,6 529-744 6,2


Normalni


I-B-10
I-C-20
445
898 2.421 2,6
1.291
2.771
2,9
3,0
1.291
5.192
2,9
5,6
I-C-50
I-C-12
I-D-51
I-C-61
I-C-60
I-C-lOa
I-C-lOb
I-D-10
I-H-10
I-D-12
I-E-10
5-064
5-780
155
6.575
164
1^.557
12.761
9.655
190
1.027
559
55.598
27-594
1.264
54.188
2.181
155-740
89*527
970
10,9
7,3
9,5
8,5
15,5
9,2
7,0
1,8
5-677
4.914
12-112
51.981
57.007
95-587
741
9.757
1,2
1,3
1,9
2,2
2,9
9,9
3,9
9,5
57-075
52-508
1.264
66.500
2.181
165*721
126.554
95*587
741
9.757
970
12,1
8,6
9,5
10,4
15,3
11,4
9,9
9,9
3,9
9,5
1,8
Svega 55*548 545-085 6,4 199.658 5,7 544.721 10,1


Opaska kao u tab. 1
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Desetgodišnji etat prirodnih sjemenjača Tab. 3


.Povr


Ekološko-Četinjače Listače Ukupno


šina


-gospodarski


3 3 3 1 3


tip(podtip) ha mm3/ha mm /ha m m /ha


Sadašnji


I-B-10 445 1.391 3 18.911 42 20.302 46
I-C-20 89 8 20.200 22 18.600 21 38.800 43
I-C-50 3.064 148.140 48 22.386 7 170.526 55
I-C-12 3.780 84.578 22 116.79 4 31 201.372 53
I-D-31 133 2.358 18 2.358 18
I-C-61 6.375 131.882 21 130.075 20 261.957 41
I-C-60 164 5.305 32 30 0 5.335 32
I-C-lOa 14.537 376.640 26 668.256 46 1,044.896 72
I-C-lOb 12.761 340.585 27 583.208 46 923.793 73
I-D-10 9.635 3.380 0 562.392 58 565.772 59
I-H-10 190 15.400 81 15.400 81
I-D-12 1.027 52.171 51 52.171 51
I-E-10 539 23.731 44 23.731 44
Svega 53.548 1,114.459 21 2,211.954 41 3,326.413 62
Normalni
I-B-10 445 10.320 23 10.320 23
I-C-20 898 19.370 21 22.170 25 41.540 46
I-C-50 3.064 267.180 87 29.410 10 296.590 97
I-C-12 3.780 220.750 58 39.310 10 260.060 68
I-D-31 133 10.110 76 10.110 76
I-C-61 6.375 433.500 68 96.900 15 530.400 83
I-C-60 16 4 17.450 106 17.450 106
I-C-lOa 14.537 1,069.920 73 255.850 18 1,325.770 91
I-C-lOb 12.761 714.620 56 296.050 23 1,010.670 79
I-D 10 9.635 763.090 763.090 79
I-H-10 190 5.930 3.1 5.9 30 31
I-D-12 1.027 78.050 76 78.050 76
I-E-10 539 7.760 14 7.760 14
Svega 53.548 2,760.660 51 1,597.080 30 4,357.740 81


Opaska kao u tab. 1
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 76     <-- 76 -->        PDF

redoslijeda: a) poboljšanje omjera smjese, b) poboljšanje debljinske strukture,
c) povećanje drvne zalihe do normale. Iz ovoga je vidljivo da ne možemo
optimalnu proizvodnju postići samo uštedom drvne zalihe, već da moraju
biti zastupljeni svi elementi o kojima ovisi optimalna proizvodnja. Da
bi približno ustanovili da li sadašnja količina sječive mase ima tendenciju
približavanja normalnoj proizvodnji izračunali smo u tab. 4 drvnu zalihu
nakon 10 godina po ekološko-gospodarskim tipovima za cijelu površinu
prirodnih sjemenjača. Prema tim podacima sadašnja ukupna drvna zaliha
se smanjuje od 290 m7ha na 281 m3/ha (drvna zaliha četinjača se neznatno
povećava za svega 3 m:!/ha, dok se drvna zaliha listača smanjuje). S obzirom
na strukturu sastojina koja je bila u doba određivanja etata smatramo da
je to opravdano.


U degradiranim sastojinama na površini od 17.392 ha nalazimo vrlo nisku
zalihu i to:četinjače (jela, smreka, ob. bor) 36.377 m:i ili 2 ms/ha

listače (bukva, kitnjak, crni i
obični grab) 901.488 m3 ili 52 m:Vha

ukupno 937.865 m3 ili 54 m3/ha
Desetgodišnji etat u degradiranim ...sastojinama iznosi 114.576 m;! ili po
ha 6,6 nr.
Na području Gospodarstva ima 2.293 ha kultura sa 3.631 m:1 drvne zalihe,
te 618 m1 etata godišnje.
Zaštitnih šuma ima 1434 ha s drvnom zalihom od 261.882 m3.


Da bi mogli sagledati sveukupne potencijalne mogućnosti Gospodarstva
Ogulin, u tab. 5 prikazani su podaci po ekološko-gospodarskim tipovima o
sadašnjoj i normalnoj drvnoj zalihi za cijelu površinu izuzev zaštitnih šuma.
Iz podataka se vidi da je sadašnja drvna zaliha 225 m3/ha, a normalna
390m:l/ha, tj. sadašnja drvna zaliha iznosi 57% normalne. U tab. 6 prika


zani su podaci o prirastu, a u tab. 7 o sadašnjem i potencijalnom etatu.
Prema tim podacima tečajni godišnji volumni prirast iznosi:
sadašnji normalni
— četinjača 141.459 m3 370. 817 ms
— listača 221.798 m3 317.086 m:l
Ukupno 363.257 m3 687.903 m3


Iz navedenih podataka vidi se da je količina sadašnje proizvodnje samo
53"/<> od normalne, što znači da je iskorišteno svega 50% potencijala staništa.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Predviđena sječiva masa (etat) za 10 godina iznosi u:


— četinjače 1,119.061 ms 2,974.550 m´)
— listače 2,322.546 m» 2,536.670 m3
Ukupno 3,441.607 m3 5,511.220 m»


Sadašnji etat je manji od normalnog za 2,069.613 ma, što je veliki gubitak
za Gospodarstvo.


Da bi ostvarili potencijalnu proizvodnju potrebno je:


— na terenu izdvojiti ekološko-gospodarske tipove šuma, kako bi se
mogli primijeniti ciljevi i smjernice gospodarenja za pojedine ekološke cjelini;
— kod izrade osnova gospodarenja pravilno utvrditi uređajne razrede,
kako bi sastojine grupirali prema potrebi uzgojnih zahvata i mogućnosti
etata.
— s obzirom da su sastojine gospodarene, tj. sječa je u njima provedena
2—3 puta, kod određivanja etata na razini Gospodarstva ne povećavati
etat u prirodnim sjemenjačama radi povećanja drvne zalihe i proizvodnje.
Drvna zaliha prirodnih sjemenjača nakon 10 godina Tab. 4
Postotak
Ekološko-
Površina
Četinjače Listače Ukupno vol.prir .
-gospodarski
tip(podtip )
ha m3
čet . list .
%
I-B-10
I-C-20
I-C-50
I-C-12
I-D-31
I-C-61
I-C-60
I-C-10a
I-C-10b
I-D-10
I-H-10
445
89 8
3.064
3.780
133
6.375
16 4
14.537
12.761
9.635
190
11.831
161.771
763.917
611.265
24.028
1,271.239
38.693
2,142.423
2,010.727
25.158
87.550
107.435
104.148
527.617
814.645
613
2,200.423
1,941.046
1,903.969
39.130
99.381
269.206
868.065
1,138.882
24.028
2,085.884
39.306
4,342.846
3,951.773
1,929.127
39.130
1,8
1,5
2,6
1,7
1,7
1,8
2,1
2,0
2,0
2,6
2,0
2,7
2,5
2,0
0
2,2
1,7
1,9
2,4
2,4
2,0
I-D-12 1.027 189.19 7 189.19 7 2,5
I-E-10 5 39 84.482 84.482 2,9
Svega 53.548 7,061.052 8,000.225 15,061.307 --
Po hektaru 132 149 281 --
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Drvna zaliha sjemenjača, đegradiranih
sastojina i kultura Tab. 5


Povr


Ekološko-Četinjače+ Listače* Ukupno


šina


-gospođarski


tip(podtip)


3 3 3


ha mm3/ha m3/ha ra3/ha


m m
Sadašnja


I-B-10 445 11.283 25 90.732 204 102.015 229
I-C-20 898 159.538 178 100.800 112 260.338 290
I-C-50 3.094 738.950 239 103.745 33 842.695 272
I-C-12 3.780 600.849 159 549.622 145 1,150.471 304
I-D-31 133 22.652 170 22.652 170
I-C-61 6.662 1,203.407 181 794.892 119 1,998.299 300
I-C-60 526 46.175 88 11.934 22 58.109 110
I-C-lOa 15.522 2,153.058 139 2,548.449 16 4 4,701.507 303
I-C-lob 12.761 1,990.074 156 2,115.210 165 4,105.284 321
I-J-10 807 30.489 38 30.489 38
I-D-30 508 16.799 33 16.799 33
I-D-10 16.272 22.921 1 2,450.992 151 2,473.913 152
I-H-10 405 79.750 19 7 79.750 197
I-D-12 6.10 4 409.152 67 409.152 67I-
E-10 5.316 1.879 241.257 45 243.136 45


Svega 73.233 6,950.786 95 9,543.823 130 16,494.609 225


Normalna


I-B-10 445 77.564 174 77.564 174
I-C-20 89 8 159.844 178 100.576 112 260.420 290
I-C-50 3.094 957.283 309 214.414 69 1,171.697 379
I-C-12 3.780 1,092.042 2 89 276.696 73 1,368.738 362
I-D-31 133 36.375 2 74 36.375 274
U-C-61 6.662 2,249.757 338 499.650 75 2,749.407 413
I-C-60 526 197.671 376 197.671 376
I-C-lOa 15.522 5,415.625 349 1,577.035 102 6,992.660 450
I-C-10b 12.761 3,811.711 299 1,721.459 135 5,533.170 434
I-J-10 80 7 164.628 204 164.628 200


I-D-30 508 103.632 20 4 103.632 200
I-D-10 16.272 5,594.314 344 5,594.314 344
I-H-10 405 92.705 229 92.705 229
I-D-12 6.104 2,298.766 377 2,298.766 377
I-E-10 5.316 1,913.760 360 1,913.760 360


Svega 73.233 16,102.328 220 12,453.179 170 28,555.507 390


1


Opaska: U svim tipovima od četinjača nalazimo jelu s nešto smreke,
u tipu I-D-31 i ob.bor, a u tipu I-E-10, I-J-10 i I-D-30,
samo ob. i crni bor.


*U svim tipovima od listača ima bukve s nešto otl,osim u tipu
I-E-10 u kojem sadašnju drvnu zalihu čine kitnjak, cer i
ob.grab, a u tipovima I-J-10 i I-D-30 crni grab.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Tečajni godišnji volumni prirast sjemenjača,
đegrađiranih sastojina i kultura


Ekološkošina
četinjače Listače Ukupno
-gospodarski
tip(podtip) ha 3
m
3 A ,
m /ha
3
m m3 /ha 3m ! 3 ,, m /ha
Sadašnji
I-B-10 445 200 0,5 1.856 4,2 2.056 4,7
I-C-20 89 8 2.421 2,6 2.771 3,0 5.192 5,6
I-C-50 3.094 19.599 6,3 2.565 0,8 22.164 7,1
I-C-12 3.780 10 356 2,7 10.9 78 2,9 21.334 5,6
I-D-31 133 388 2,9 388 2,9
I-C-61 6.662 22.361 3,4 17.290 2,6 39.651 6,0
I-C-60 526 974 1,8 262 0,5 1.236 2,3
I-C-lOa 15.522 44.333 2,9 48.892 3,1 93.225 6,0
I-C-10b
I-J-10
12.761
807
39.227 3,1 50.111
1.120
3,9
1,4
89,338
1.120
7,0
1,4
I-D-30 508 650 1,3 650 1,3
I-D-10 16.272 600 57.929 3,6 58.529 3,6
I-H-10 405 1.981 4,9 1.981 4,9
I-D-12 6.10 4 16.872 2,8 16.872 2,8
I-E-10 5.316 8.521 1,6 8.521 1,6
Svega 73.233 140.459 1,9 221.798 3,0 I 362.257 4,9
Normalni
I-B-10
I-C-20
I-C-50
I-C-12
I-D-31
I-C-61
I-C-60
I-C-lOa
I-C-10b
I-J-10
I-D-30
I-D-10
I-H-10
I-D-12
I-E-10
445
89 8
3.094
3.780
133
6.662
526
15.522
12.761
80 7
508
16.272
405
6.104
5.316
2.335
33.725
27.594
1.264
56.627
6.996
142.802
89.327
968
610
9.569
2,6
10,9
7,3
9,5
8,5
13,3
9,2
7,0
1,2
1,2
1,8
1.291
2.694
3.713
4.914
12.658
34.148
37.007
161.093
1.508
57.988
2,9
3,0
1,2
1,3
1,9
2,2
2,9
9,9
3,9
9,5
1.291
5.029
37.438
32.508
1.264
69.285
6.996
176.950
126.334
968
610
161.093
1.580
57.988
9.569
2,9
5,6
12,1
8,6
9,5
10,4
13,3
11,4
9,9
1,2
1,2
9,9
3,9
9,5
1,8
Svega 73.233 370.817 5,1 317.0 86 4,3 687.903 9,4


Povr


Opaska kao u tab. 5


Na kraju možemo zaključiti da je sadašnji etat u prirodnim sjemenjačama u odnosu na prirast maksimalan. Promjenom debljinske strukture i omjera smjese i uz sadašnju drvnu zalihu povećati će se prirast, a time stvoriti mogućnost za povećanje etata.


-

ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Desetgodišnji .etat prirodnih sjemenjača,
đegrađiranih sastojina i kultura Tab. 7


Povr


Četinjače Listače Ukupno


Ekološko


šina


-gospodarski


tip(podtip) ha m3 m3/ha m3 m /ha 3 m3/ha m


Sadašnji


I-B-10 445 1.391 3 18.911 43 20.302 46
I-C-20 89 8 20.200 22 18.600 21 38.800 43
I-C-50 3.094 148.140 48 22.386 7 170.526 55 ..
I-C-12 3.780 84.578 22 116.79 4 31 201.372 53
I-D-31 133 2.358 18 2.358 18
I-C-61 6.662 132.683 20 135.581 20 268.264 40
I-C-60 526 6.300 12 3.233 6 9.533 18
I-C-lOa
I-C-lOb
15.522
12.761
379.312
340.585
24
27
683.802
583.208
44
46
1,063.114
923.793
68
73
I-J-10 807 3.042 4 3.042 4
I-D-30 508 2.048 4-2.048 4
I-D-10 16.272 3.380 1 592.201 36 595.581 37
I-H-10 405 25.312 62 25.312 62
I-D-12 6.10 4 81.847 13 81.847 13
I-E-10 5.316 134 35.581 7 35.715 7
Svega 73.233 1,119.061 15 2,322.546 32 3,441.607 47


Normalni


I-B-10
I-C-20
445
89 8 18.680 21
10,320
21.550
23
24
10.320
40.230
23
45
I-C-50 3.094 269.800 87 29.J700 10 299.500 97
I-C-12 3.780 220.750 58 39^310 10 260.060 68
I-D-31 133 10.110 76 10.110 76
I-C-61 6.662 453.020 68 101.260 15 554.280 83
I-C-60 526 55.970 106 55.970 106
I-C-lOa
I-C-lOb
I-J-10
15.522
12.761
80 7
1,142.420
714.620
7.750
73
56
10
273.190
296.060
18
23
1,415.610
1,010.6 80
7.750
91
79
10
I-D-30 508 4.880 10 4.880 10
I-D-10
I-H-10
16.272
405
1,288.740
12.640
79
31
1,288.740
12.640
79
31
I-D-12 6.10 4 463.900 76 463.900 76
I-E-10 5.316 76.550 14 76.550 14
Svega 73.233 2,974.550 41 2,536.670 34 5,511.220 75


Opaska kao u tab. 5


LITERATURA:


Cestar, D . : Razdjeljenje SR Hrvatske na tipološke jedinice, »Bilten« Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija, br. 5, Zagreb 1974.


Cestar, D . , Hren V., Kovačević Z., Martinović J., Pelcer Z.: Ekološko-gospodarski
tipovi šuma na području Šumskog gospodarstva Ogulin, Studija, Zagreb
1973.