DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 55     <-- 55 -->        PDF

DOSADAŠNJA ISKUSTVA U PRIMJENI TIPOLOŠKIH
ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA


NIKOLA JUGOVIĆ, dipl inž. šum.
Šumsko gospodarstvo Delnice


Područje šuma s kojima gospodari Šumsko gospodarstvo Delnice zauzima
površinu od 87 086 ha od čega 74 679 ha uređenih i 12. 407 ha neuređenih
šuma smještenih u primorskom dijelu tog područja. Uređene šume
podijeljene su na 34 gospodarske jedinice kojima gospodari 10 OOUR-a
šumarija smještenih na području triju društveno-političkih organizacija:
Općina Delnice, Čabar i Rijeka. Daljnja podjela odnosi se na gospodarske
i zaštitne šume, te šume s posebnom namjenom. Osim uređenih šuma,
samo na području općine Delnice, prema nekim procjenama, postoji oko


10.000 ha šuma (dio Nacionalnog parka Risnjak, fakultetske šume i šume
nad kojima postoji pravo vlasništva) u kojima se godišnje sječe i do 30.000
m3 drvne mase. One su potencijalna mogućnost povećanja prirasta drvne
mase kao i njezinog korištenja. Detaljni pokazatelji dobit će se kad se
završi revizija prostornog plana općine Delnice. Prema najnovijim podacima
na području uređenih šuma ukupna drvna zaliha iznosi 22.251.231 m3
od čega 60% četinjača i 40% listača. Na toj drvnoj zalihi godišnji prirast
iznosi 418.550 m3 bruto drvne mase od čega se sječe 394.650 m3 ili 94,2% godišnjeg
prirasta.
Struktura drvne zalihe razlikuje se unutar društveno političkih organizacija
— općina zbog različitih načina gospodarenja u prošlosti. Šume čabarskog
područja u predratnom razdoblju bile su vlasništvo plemića Nikole
Ghyzya. Njihova debljinska struktura pod utjecajem intenzivnijeg gospodarenja
približna je prebornoj, čime je osigurana prirodna regerenacija
sastojina. Naprotiv, šume delničkog područja kojima je u prošlosti gospodario
veleposjednik Thurn Taxis bile su manje iskorištene te se drvna
masa gomilala, tako da je u pojedinim predjelima iznosila i preko 1000 m3
po hektaru. Poslijeratne sječe za obnovu zemlje smanjile su tako visoku
drvnu zalihu, ali je njezina struktura i dalje ostala vrlo loša tako da skoro
i ne možemo govoriti o preboru u klasičnom smislu. Prilikom prikupljanja
i obrade podataka za šumskogospodarsku osnovu dobiveni su podaci da je
zastupljenost u drvnom fondu uređenih šuma na našem području u radnja
tri debljinska razreda V, VI i VII jele s 48,03% i bukve sa 17,82%> Do
prije 10—12 godina stabla za sječu odabirala su se isključivo stablimičnim
preborom bez obzira na prostorni raspored zrelih i prezrelih stabala u pojedinim
sastojinama.


Kada su 1968. godine završena tipološka istraživanja na području ŠG
Delnice i time definirani ekološko gospodarski tipovi šuma po Šumarskom


573
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 56     <-- 56 -->        PDF

institutu Jastrebarsko, započelo je novo razdoblje u gospodarenju tim šumama.
Slobodno možemo reći da je nauka i ovog puta dala svoj veliki prilog
unapređenju proizvodnje šumarske operative. Do tada ekstenzivno prebiranje
postepeno ali sigurno ustupa mjesto intenzivnom načinu uzgoja
šuma u prvom redu usavršenog femešlaga (naročito švicarskog i čehoslovačkog),
zatim grupimični i skupinasti prebor u mješovitim sastojinama
jele, smreke i bukve, dok se u čistim bukovim sastojinama na manjim
površinama, zavisno od konkretnih staničnih i sastojinskih
prilika, gospodari oplodnim sječama. Cilj ovakvog načina rada je maksimalno
korištenje proizvodnog potencijala staništa i prirasne sposobnosti sastojina
koji se u našim uslovima i na malim površinama bitno razlikuju. Nasuprot
tome stablimični prebor u klasičnom smislu bit će i biološki
i ekonomski opravdan na zaštitnim područjima gdje se proizvodnja drva
ne stavlja u prvi plan.


Preborno grupimičnom sječom započelo se 1967. godine u ekološko gospodarskom
tipu Blechno-Ahietetum (Horv.) na silikatu koji zauzima 9,1 ^/o
ukupne površine uređenih šuma, i to na području OOUR-a šumarije Skrad.
Kako u to vrijeme još nije postojalo oglednih objekata, to smo na terenu
izvodili uz instruktažu i kontrolu stručnjaka Instituta. Za prve pokusne objekte
izabrani su odjeli 69. i 70, gospodarske jedinice Zalesina, predjel Gornja
bukova kosa s prosječnom drvnom zalihom od 532 m3/ha i omjerom
vrsta 09 i 01 u korist četinjača, nadmorske visine od 680—810 metara raznih
ekspozicija. Na terenu je u navedenim odjelima izvršeno preborno grupimična
doznaka i sječa u krugovima prva takove vrste u nas. Drugi pokusni
objekat u kome je izvršena doznaka i sječa na pruge odabran je u
odjelu 69. gospodarske jedinice Bjelolasica, OOUR — Šumarije Mrkopalj u
istom ekološko gospodarskom tipu, nadmorske visine 1000—1100 m, razne
ekspozicije s drvnom zalihom od 490 m3/ha i omjerom vrsta 09 i 01 u korist
četinjača.


U navedenim objektima najprije je provedena doznaka sanitara te u
istom vremenu izvršeno rekognosciranje terena, obilježeni krugovi odnosno
pruge na kojima je potrebno izvršiti sječu. Nakon toga doznačena je
i izmjerena masa na tim površinama te izvršen izbor krugova. Pravo prvenstva
imali su krugovi na kojima su već postojale incijalne grupe prirodnog
podmlatka a zatim ostali krugovi. Kod takove doznake vodilo se računa da
se sječom na krugove ili pruge ne zahvati veća površina odjela od 10´%> i cea
40% predviđenog etata u odjelu. Ostali dio etata namiren je stabličnim prebiranjem
uglavnom prezrelih stabala i oslobađanjem nosioca prirasta »stabala
budućnosti« od neposrednih konkurenata.


Te su objekte kasnije posjećivali razni šumarski skupovi, a održano je
nekoliko stručnih savjetovanja na temu preborno grupimične doznake.


Idućih godina ovakav način doznake provađan je u Blechno-Fagetumukoji obuhvaća 4,2"/o uređenih šuma, i u najraširenijem ekološko gospodarskom
tipu Fagetum croaticum abietetosum (Horv.), koji se prostire na 74,2
% površine uređenih šuma time, da se preborno grupimična doznaka provodi
u podtipu A u kojem izbija kamen na površinu do 25°/<>. Revizijom osnova
gospodarenja rezultati tipoloških istraživanja i smjernice gospodarenja
za svaki ekološko gospodarski tip šume, koji su definirani i kartirani
u mjerilu 1:100000, unijeti su u osnove kao obaveza time da se krugovi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 57     <-- 57 -->        PDF

moraju popuniti, ako nema prirodnog podmlatka, najkasnije iduće godine
sa 4000 — 5000 biljaka po hektaru (uglavnom smreke). Stručnu pomoć na
terenu kod provođenja tih radova pružali su stručnjaci Radne zajednice
uz pomoć nosioca tih istraživanja.


U samom početku uvođenja ovakovog načina doznake slobodno možemo
reći koncepcijski definirane doznake bilo je i poteškoća. Prvenstveno
je trebalo podučiti stručno osoblje koje je taj zadatak moralo provesti na
terenu a posebno je bilo teško mijenjati javno mnjenje ljudi — Gorana koji
generacijama žive u toj šumi i s tom šumom, jer je to za njih bilo nešto
novo, nešto nepoznato. Bilo je i stručnih polemika na raznim nivoima zaprotiv, no danas možemo konstatirati da je takav način gospodarenja definiran
ekološko gospodarskim tipovima stekao svoj domicil u goranskim šumama.
Provođenjem takovih koncepcija uzgojnih zahvata nisu izostali ni
financijski rezultati posebno u domeni eksploatacije, jer su uslijed čistih
sječa na krugovima revidirani normativi u svim fazama eksploatacije, omogućeno
veće angažiranje teže i lakše mehanizacije, ostvareni veći financijski
rezultati, čime je omogućeno veće ulaganje u biološku reprodukciju šuma.


U prvih 10 godina prosječno se godišnje sjeklo oko 40 000 m´! drvne
mase na 230—270 krugova površine 0,2 — 0,4 ha što je 10% ukupnog etata
na nivou radne organizacije. Tokom tog vremenskog perioda uočeno je, da se
po rubovima krugova, posebno na sjevernim ekspozicijama vrlo dobro prirodno
pomlađuje jela. Taj podatak naveo nas je da smo posljednjih godina
oko krugova formirali svijetle prstenove širine do jedne visine stabla u
kome smo izvadili i do 40% broja stabala čime je omogućen veći priliv svjetla.
Nakon obimnog prošlogodišnjeg uroda jele u tim se prstenovima pojavio
ponik kojeg do tada u tom odjelu uopće nije bilo.


U toku dosadašnjeg rada bilo je dosta polemike oko unošenja smreke
na krugove kao osnovne vrste (iako unosimo i jelu). Kako imademo vlastite
sjemenske objekte smreke i jele to iz njih sakupljamo sjeme i proizvodimo
sadni materijal koji kasnije prenosimo u iste sastojine. Smatramo, da nam
je to garancija ne samo za uspjeh primanja biljaka nakon sadnje već i u
daljnjem razvoju tih biljaka i proizvodnji drvne mase. Time ujedno, iako
smo tek na početku takovih radova, povećavamo u prosjeku postotak prirasta
u tim sastojinama koji je zbog loše debljinske strukture nizak u odnosu
na potencijalnu mogućnost staništa. Ilustracije radi navest ću da je
ispitan prirast kulture jele na području šumarije Skrad. Dok prosječni postotak
prirasta u šumama Šumskog gospodarstva Delnice iznosi 1,9%, na
plohama spomenutih kultura jele dobiven je srednji sastojinski postotak
prirasta od 1,8% — 2,53,|)/o. Na prvom bonitetu pokusnih ploha tekući godišnji
volumni prirast u 1978. godini iznosio je 16 m3/ha. Nije potrebno posebno
naglašavati koliko je nama šumarima, bez obzira gdje tko radi, u interesu
da povećamo proizvodnju drvne mase, koja iz dana u dan postaje
sve više deficitarna.


U posljednje dvije godine ponovno ulazimo sječom u odjele u kojima
je prije 10 godina provađana preborno grupimična sječa. Koliko se u početku
na terenu teško probijala ta koncepcija gospodarenja, da bi kasnije
bila normalno prihvaćena to sada ponovnim ulaženjem u iste odjele nailazimo
na terenu dosta na poteškoće. No, imajući u vidu određena iskustva sa svijetlim
prstenovima to sada oko postojećih krugova u kojima je smreka
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 58     <-- 58 -->        PDF

dosegla visinu od 4 — 8 metara ovisno koje je godine sađena polažemo takve
prstenove uz formiranje novih krugova ukoliko to debljinska struktura i
prostorni raspored stabala na terenu dozvoljava. Imajući to u vidu prilikom
izrade šumsko privredne osnove planira se potrebna količina biljaka
koja bi se trebala posaditi na novo formiranim krugovima u narednom desetgodišnjem
razdoblju. Ovakvo nadopunjavanje rješenja prilikom provođenja
preborno grupimicnih sječa, respektirajući što je moguće više prirodnu
obnovu smatramo da nas vodi ispravnim rješenjima koja smo si kroz dugoročnu
osnovu zacrtali. Jer iskušenje da se štedi na pogrešnom mjestu —
u šumsko uzgojnoj proizvodnji — nije baš malo, pošto u nas nitko ne ubire
ono što je sam uzgojnim zahvatima ostvario. Dosadašnje iskustvo u provođenju
preborno grupimične doznake i sječe u određenim ekološko gospodarskim
tipovima šume uz formiranje svijetlih prstenova, a respektirajući
pri tome prirodnu obnovu ulijeva nam nadu da smo na putu ispravnih rješenja.


U naporima da i u ostalim djelovima sastojine kvalitetnom doznakom
povećamo proizvodnju drvne mase, nastojimo tehnikom oblikovanja sastojina
pružiti starterima — stablima budućnosti optimalne uvjete za njihov
maksimalni prirast. Do nedavno smo izborom stabala vadili loša i prezrela
stabla po cijeloj površini, dok u novije vrijeme definirajući nosioce
prirasta oslobađamo iste direktnih konkurenata, jer je poznato da se ulaskom
sunčeve energije u šumski ekosistem stvaraju biosupstance koje su funkcionalno
oblikovane za prihvaćanje i iskorišćavanje te energije. Pravilnim izborom
stabala nastojimo da ta unijeta energija bude dovedena u što većoj mjeri
do nosioca prirasta — stabla budućnosti. Velika raznolikost populacije unutar
šumskog ekosistema pruža uzgoju šuma velike mogućnosti za uspješno
gospodarenje. To zahtijeva od šumara — stručnjaka određene napore
u pogledu odabiranja stabala za sječu, a to je posao koji se danas,
priznali mi ili ne, ne unapređuje dovoljno. Ovakvim razmicanjem krošanja
oko stabala budućnosti pospješujemo bržu i bolju prirodnu obnovu. Neki
autori smatraju da se u sastojini relativno rano može opredjeliti za nosioce
prirasta ako je stablo vitalno i zdravo. Takve radove provodimo sada
u postojećim sastojinama, a posebno nas to očekuje i obavezuje u bližoj
budućnosti na krugovima.


Na kraju ovog izlaganja dozvolite mi da se samo s par riječi osvrnem
na jedan problem koji posljednjih godina poprima sve veće razmjere a to
su o ulaganja financijskih sredstava u biološku reprodukciju šuma. Već
sam napomenuo da često dolazimo u iskušenje da štedimo na pogrešnom
mjestu, da li baš na pogrešnom nisam u to uvjeren. Naime, u šumarskoj ekonomici
razlikujemo pojam uspjeha uzgojnih zahvata od pojma uspjeha
sa stanovišta ekonomike poslovanja radne organizacije. To su dva različita
pojma koji ne spadaju u istu kategoriju Poznato je da se uspjeh sa stanovišta
ekonomike poslovanja radne organizacije mjeri novcem kao razlika
prihoda i troškova (gledano u grubo). Pod pojmom uspjeha uzgoja šuma
smatramo svako približavanje poželjnom stanju sastojina smatrajući da je
takav uspjeh od općeg društvenog interesa. Posebni prirodni uslovi proizvodnje
drvne mase mogu prouzrokovati da se kod istih troškova u uzgoju šuma
jednom postignu uspjesi a drugi put neuspjesi. Rizik uspjeha je velik, obzirom
da se radi o živom organizmu i ovisi o cijelom nizu faktora kao što su
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 59     <-- 59 -->        PDF

tlo, klima, vrsta drveća itd. Uzgojni uspjeh gledano dugoročno daje doprinos
uspjehu ekonomike poslovanja radne organizacije, ali gledano kratkoročno
ne prouzrokuje automatski pozitivan ekonomski efekat. Događa se da unatoč
pozitivnom uzgojnom uspjehu onovna organizacija udruženog rada pa čak i
radna organizacija može poslovati s gubitkom radi slabe konjukture, visokih
troškova poslovanja itd. Zato nastojimo angažirati naše stručnjake da
detaljnim uzgojnim planiranjem i realiziranjem zadataka prilagođenom šumskom
mehanizacijom, uz određena financijska sredstva, ostvare što veće uzgojne
uspjehe.


U vezi s pitanjima proizvodnosti raznih oblika sastojina s obzirom na
kakvoću stabala, J. ŠAFAR je obradio dvije teme: »Kakvoća bukovog mladika
u sastojina Dinarskih planina« (1964) i »Funkcionalno oblikovanje


bukovih sastojina na Dinaridima« (1967). U tim napisima predlaže se napuštanje
prebornog načina gospodarenja i uvođenje skupinastog. VAJDA
(1966) u članku »Uzgoj otpornih smrekovih sastojina u Gorskom kotaru«
preporuča uvođenje varijeteta viminalis.


(POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846—1976.
kroz stranice Šumarskog lista, Zagreb, 1976, str.
86)