DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 51     <-- 51 -->        PDF

GOSPODARENJE PREBORNIM ŠUMAMA NA OGULINSKOM
PODRUČJU JUČER I DANAS


BOGDAN MOMČILOVIĆ, dipl. inž. šum.


Ogulin


Gospodarenje u prebornim šumama od Oslobođenja do danas možemo
sagledati u tri vremenska perioda:
I period od 1945. — 1951. godine,
II period od 1952. — 1956. godine i
III period od 1957. — 1976. godine (do danas).


Za period od 1945. — 1951. godine tj. za doba prvog Petogodišnjeg plana
nemamo zabilježenih podataka o iskorišćavanju, obnovi i održavanju
šuma. Može se reci, da je to period masovno angažiranog rada po planskim
zadacima baziranih na potrebi mnogo drvnih sortimenata, pa su prema
tome vršene i obimne sječe.


U drugom petogodišnjem periodu, od 1952. do 1956. godine, gospodarenje
sa šumama provodilo se po dugoročnim osnovama gospodarenja. Za taj
period postoje podaci o velikim sječama, jer je posječeno oko 1 500 000 m:!,
od čega 650 000 četinjača i 750 000 m3 listača. ili godišnje prosječno 280 000


:i


m
.
U prvoj ophodnjici nakon inventarizacije šuma od 1957. do 1966. godine
zabilježeni podaci pokazuju smanjenje sječa u odnosu na prethodno provedene
sječe. U toj ophodnjici prosječno je oko 2 200 000 m:>, od čega 870 000
m3 četinjača i 1330 000 m3 listača ili prosječno godišnje 220 000 m3 tj,
korišćenje je smanjeno za 21% i to predstavlja uštedu drvne mase u odnosu
na prirast.
Za slijedećih 10 godina tj. u ophodnjici od 1967. do 1976. godine iskorištena
drvna masa iznosi 2,885.000 m3 ili prosječno godišnje 290.000 m3


— sječa u odnosu na prvu ophodnjicu povećane su za 3270, ali sječa je bila u
visini prirasta.
Do povećanja sječa dolazi sve većim otvaranjem šuma, no to nije išlo
ravnomjerno na cijeloj površini gospodarskih šuma, jer su neke gospodarske
jedinice bile neotvorene pa su sječe u nekim šumama bile i pojačane.
Komparacijom drvne zalihe dobivene prvom inventarizacijom šuma 1956.
godine s današnjom drvnom zalihom dobiva se podatak, da je drvna zaliha
porasla za 2,000.000 m3 unatoč provedenih obimnih sječa u proteklih 30
godina. Taj podatak ukazuje da su šume u početnom stanju imale nagomilanu
drvnu zalihu.


Inventarizacijom 1956. godine ustanovljen je drvni fond od 15 100 000
m3. Kako je prosječni prirast iznosio 2,2-Vo, to ukupna drvna masa prirasta


569
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 52     <-- 52 -->        PDF

iznosi 6 600 000 m3 Budući da je u 20-godišnjem razdoblju prosječno 5 100 000


m3, konačna drvna zaliha iznosi 16 500 000 ms odnosno po 1 ha prosječno


275 m"\ Ovdje nisu uračunate drvne mase degradiranih šuma, panjača i kul


tura. Drvna zaliha jednodobnih šuma po ha je niža od prosječne, dok kod


prebornih šuma iznosi 296 m3 do 300 m3/ha.


Prema tome može se zaključiti da je izvršeno korištenje šuma manje
od prirasta drvne mase, čime je postignuta ušteda drvne mase. Sadašnje
korištenje šuma iz odnosa propisanog etata i prirasta usmjereno je na veće
korištenje listača za 21ID/oi, kod četinjača manje za 16%, što će popraviti
strukture sastojine i omjer smjese po vrstama drveća.


Do 1972. godine provodi se stablimično preborno gospodarenje šumama,
a otada počelo se postepeno uvoditi grupimično skupinasto gospodarenje
u prebornim šumama.


U jednodobnim bukovim šumama jačim sječama stabala krupnog drva


došlo je do pomlađenja i nastavljene su oplodne sječe. No u tim sastojina


ma ima mnogo prelaznih oblika od jednodobnih grupa i skupina da jedno


dobnih sastojina na velikim površinama.


Za određivanje etata primjenjena je francuska formula (plavog odjeljka)
— Melbardova metoda, koja je zbog svoje elastičnosti prikladna za
uređivanje prelaznih sastojinskih oblika.


ŠUMSKO UZGOJNI RADOVI


S realiziranjem etata odnosno provođenjem sječa u prebornim šumama
provodili su se ujedno i potrebnih uzgojni radovi čišćenja i proreda.


Odvojeno od sječa u jednodobnim šumama vršeni su radovi njege i
čišćenja pomlatka i mladika. U vremenu od 1960—1969. godine provedeni
su obimni radovi na podizanju šumskih kultura, radovi na održavanju i njezi
šuma.


Od planiranih 2.350 ha pošumljeno je 2.240 ha sa 6,554.000 sadnica.


Njega pomlatka i mladika izvršena je na 3.700 ha a bilo je planirano


3.015 ha, čišćenje guštika — koljika na 3.700 ha prema planiranih 3.130 ha.
U tom vremenu, dakle, svi planirani radovi su izvršeni.
Od 1970. do 1978. godine obim radova se smanjio. Izvršeno je pošumljavanje
na 615 ha s 2,131.000 sadnica od planiranih 720 ha, dok su radovi
održavanja i njege izvršeni na 1.150 ha od planiranih 2.300 ha.


Problem provođenja šumsko-uzgojnih radova je vezan za osiguravanje
sredstava za reprodukciju šuma i osiguravanje radne snage.


Novom tehnikom i tehnologijom rada u eksploataciji šuma treba da
se oslobode neke faze rada i omogući veće izvršavanje uzgojnih radova,
povećava akumulativnost poslovanja i osiguraju sredstva za proširenu reprodukciju
šuma.


Racionalizacijom rada mogu se provesti veći šumsko uzgojni radovi.
Njegu i čišćenje šuma treba provoditi na reduciranim površinama.


Kod proreda drvni materijal treba iskoristiti za proizvodnju ogrijevnog
i celuloznog drva čime se povećava produktivnost rada i racionalno korištenje
sredstava.


570
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 53     <-- 53 -->        PDF

BUDUĆE GOSPODARENJE PREBORNIM ŠUMAMA


Ubuduće gospodarenje prebornim šumama treba postupno provoditi
kao grupimično — skupinasto preborno gospodarenje u vidu oplodnih sječa
na manjim površinama. Veličina grupa treba ovisiti o konfiguraciji terena,
kamenitosti površine tla, zrelosti stabala i pomlađenosti površine. Za progalne
sjekove veličina grupa treba biti od 0,5—3 ha, a dovršene sjekove provoditi
na pomlađenim površinama u veličini površine na kojo se nalazi
pomladak i mladik.


U prebornim šumama Ogulinskog područja prevladava krupno drvo zrelih
i prezrelih stabala (53%). Zbog toga pokazalo se da su grupe veličine do
dvije visine dominantnih stabala nedovoljno velike na površini do 0,5 ha,
jer se ne postiže dovoljna koncentracija drvne mase za sječu. Suvremenije
metode gospodarenja predlažu veličinu grupa od 2—3 ha uz čistu sječu i
sadnju sadnica na boljim staništima.


Svakako kod ovoga načina gospodarenja treba više fleksibilnosti za
prilagođavanje konkretnim prilikama terena i stanju šuma.


Strogo pridržavanje datih okvira, kao provođenje potrajnosti prihoda
na nivou etata odjela, bez mogućnosti izravnanja etata na nivou gospodarskih
jedinica dovodi nas u blokirano stanje, koje ne daje povoljne rezultate
za unapređenje proizvodnih sposobnosti šuma i korišćenja potencijalnih
mogućnosti cijelog područja.


Degradirane šume, panjače i neobraslo šumsko zemljište zauzimaju površinu
od 25.000 ha ili 307» od ukupne površine područja, a nalaze se u
optimalnim ekološkim uslovima (dobra tla, niža visinska zona — od 200 do
500 m nadmorske visine i s dovoljno oborina).


Radovima proširene reprodukcije: pošumljavanjem neobraslog zemljišta,
konverzijama i rekonstrukcijama degradiranih stadija šume iskoristile
bi se te potencijalne mogućnosti za proizvodnju veće i kvalitetne drvne
mase.


Dosadašnji uspjesi u podizanju šumskih kultura konkretno ukazuju na
te mogućnosti. Šumske kulture zauzimaju površinu od 2.500 ha. Na pojedinim
kompleksima dvadesetogodišnjih kultura izmjeren je prirast od 17
m3/ha određen međuprihod od 40 m:)/ha i konačan prihod u ophodnji od 60


g.
s 800 m3/ha.
Primjenom novih suvremenijih metoda gospodarenja šumama i mehanizacije
u šumarstvu stvorili bi se uvjeti za daljnje ubrzano podizanje kultura,
rekonstrukciju degradiranih šuma, panjača i pošumljavanje neobraslog
zemljišta, te znatno povećao drvni fond a time i etat, što je veoma značajno
za jačanje sirovinske baze, unapređenje i razvoj drvne industrije i društva
u cjelini.


LITERATURA


1. Osnove gospodarenja Šumskog gospodarstva Ogulin.
2. Evidencije o provođenju osnova gospodarenja Šumskog gospodarstva Ogulin.
3. Poslovni izvještaji uz završne račune Šumskog gospodarstva Ogulin.
571
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 54     <-- 54 -->        PDF

IUI


Oplodna sječa u 18. odjelu — Babina gora g. j . Radošić s
podsađenom smrekom 1977. god.
Foto N. Vucelić