DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U pogledu smjese, težiti mješovitosti pojedinačno i u grupama u omjeru
0,7 : 0,3 u korist četinjača. Način sječe je preborni. Sa šumsko-uzgojnog
stanovišta ističe se mogućnost provedbe oplodnih sjeća sa dugačkim pomladnim
razdobljem na većem dijelu površine jedinice. Na sjevernim i istočnim
stranama preporuča se otvaranje većih, a na južnim i zapadnim manjih
progala. Poželjna je sječa u grupama, jer se pomladak bolje razvija, a
stabla se bolje čiste od grana. Samo na južnim i krševitim ekspozicijama
preporuča se stablimična sječa. Sječa se smatra jednom uzgojnom radnjom,
pa stoga razloga svaka sječa treba da je u prvom redu šumsko uzgojnog i
zaštitnog, a zatim eksploatacionog karaktera.


Sječna zrelost identična je utvrđenim dimenzijama (60 i 50 cm) prethodno
opisane gospodarske jedinice.


Iz sažeto opisanih gospodarskih osnova, kao i neprikazane (proučene)
osnove za gospodarsku jedinicu Mala Javorica u sastavu Šumarije Novi Vinodol,
sastavljene za period (20. god.) od 1926—1946. godine, mogu se izvući
slijedeće POUKE I ZAKLJUČCI:


Organizirano gospodarenje u krajiškim i ogulinskim šumama visokog
krša počinje 1878. godine razvojačenjem Vojne krajine i odvajanjem državnih
od imovinskih šuma na temelju Zakona iz 1871. godine.


Prve gospodarske osnove za državne šume ogulinskog područja sastavljene
su 1882. godine na principu prebornog gospodarenja uz 130-godišnju
ophodnjicu i 150-godišnju ophodnju. U drvnom fondu sudjeluje bukva sa
63°/o i jela 37%. Prihod (etat) je određen metodom rašestarenja, a sječna
zrelost utvrđena je 50 cm za jelu i 40 cm za bukvu prosječnog promjera.


Zbog nemogućnosti korištenja planiranog prihoda (etata) uslijed nedovoljne
otvorenosti šuma, kao i drugih istaknutih prednosti oplodnih
sječa 1906. godine donesena je odluka o primjeni oplodnih sječa u državnim
šumama kraškog područja i 1908. godine za državne šume sastavljene
su» privremene gospodarske osnove« kojim je utvrđena ophodnja 120 godina-
a pomladno razdoblje 20 godina uz provedbu dva sijeka, naplodnog (progalni)
i dovršnog u 10-godišnjem razmaku. Prihod (etat) je određen po površini.


Zbog izostanka prirodne obnove šuma u zadanom vremenskom roku
nisu se mogle provesti dovršne sječe, pa je 1919. godine zabranjena oplodna
sječa u visoko kraškom području i ponovo uvedena preborna sječa.


Prva gospodarska osnova za iznova uvedeno preborno gospodarenje sastavljena
je 1926. godine za gospodarsku jedinicu »Trojbukve-Crna Draga«,
a 1937. godine za gosp. jedinicu Ogulin A/B. Unutrašnje razdjeljenje šuma
ponovo je provedeno, prilagođeno reljefu i konfiguraciji terena. Drvni
fond ustanovljen je polaganjem primjernih pruga. Za osnove iz 1926.
godine utvrđena je dužina ophodnjice 20 godina, a iz 1937. godine, 10 god.
Prosječni intenziteti sječa za opisane, kao i gosp. jed. Mala Javorica kreću
se od 18—24%, jelu od 17—22%> i bukvu od 20—24%. Određeni intenziteti
sječa smatraju se umjerenim zbog velikog učešća zrele drvne mase. Naglašava
se, da niski intenziteti sječa ne omogućavaju brže uklanjanje nagomilane
zrele mase iz šuma niti osiguravaju dovoljno pomlađenje. Dimenzije
sječne zrelosti su 60 cm za jelu i 50 cm za bukvu, a u višim predjelima 50
i 40 cm. Pojedina zdrava i kvalitetna bilo jelova ili bukova stabla mogu se


566