DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 43     <-- 43 -->        PDF

GOSPODARSKI POSTUPCI U DRŽAVNIM PREBORNIM ŠUMAMA
OGULINSKOG PODRUČJA U SVJETLU PROPISA OSNOVA
GOSPODARENJA


SIMO MILKOVIC, dipl. inž. šum.


Rep. šum. inspektor, Rijeka


Uslijed financijske krize uzrokovane dugotrajnim ratovima, Austougarsko
carstvo odlučuje se na eksploataciju šuma Vojne krajine. Zbog toga se
prišlo prvom premjeru, opisu i kartiranju krajiških, pa i ogulinskih šuma
1764/5. godine. Pojava surove eksploatacije, kao i drugih negativnih činilaca
usmjerenih na uništavanje šuma izaziva strepnju za nestašicom drveta, osobito
za potrebe brodogradnje. Iz toga razloga javlja se istovremeno i prvo
zakonsko ograničenje u iskorištavanju šuma i racionalnom korištenju drva
na kršu kroz Franzonijev Šumski red iz 1764. godine. Šumarskim zakonom
iz 1852. godine, koji se uvodi u Vojnu krajinu 1860. godine, osniva se šumsko
ravnateljstvo u Zagrebu za hrvatsku i slavonsku krajinu. Tada se osnivaju
i prvi šumski uredi na kršu u Ogulinu, Otočcu i Gospiću. Zakon iz
1871. godine određuje podjelu krajiških šuma na državne i imovinske, otkupom
prava služnosti.


U svrhu podjele krajiških šuma na državne i imovinske sve su šume
ogulinske pukovnije premjerene i procjenjene, te je 1878. godine izvršena
konačna razdioba i razgraničenje tih šuma na državne i imovinske. Na taj
način po vrijednosti pripada 1/2 šuma državnom eraru, a druga polovina
bliže naseljima pravoužitnicima. Ovakvom podjelom veća površina, ali
manje vrijednih šuma, masiva Velike i Male Kapele, smještenih bliže naseljima,
dospjela je u posjed Imovne općine Ogulin, čije osnivanje datira od
1878. godine. Tako ustanovljena podjela šuma ogulinskog područja cea 80%
imovinskih i 20-Vo državnih zadržava se do donošenja Zakona Sabora NRH-e
1947. godine po kojem su sve šume proglašene općenarodnom imovinom,
a 1950. godine stavljene pod zajedničku upravu. Prema tome organizirano
gospodarenje ovim šumama počinje 1878. godine. Nakon odvajanja i razgraničenja
državnih od imovinskih šuma pristupa se sastavu gospodarskih
osnova za državne šume Ogulina i susjednog Gorskog Kotara (Mrkopalj,
Ravna Gora, Fužine). Tako je za ogulinske državne šume sastavljena prva
gospodarska osnova 1882. godine na principu preborne sječe i prirodnog
pomlađenja uz 30-godišnju ophodnjicu i 150-godišnju ophodnju. Prostorna
podjela šuma grubo je provedena, uglavnom umjetnim linijama, na sjekorede
okružja i odjele. Drvna masa procjenjena je pomoću primjernih ploha
i u njoj sudjeluje bukva sa 63V« i jela 37%>. Radi osiguranja stalnog i ujednačenog
izvora prihoda iz šuma, prihod (etat) je određen metodom rašestarenja
na jednake periodične površine uz sječnu zrelost jele od 50 cm i


561
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 44     <-- 44 -->        PDF

bukve od 40 cm prosječnog promjera. Značajnija izgradnja šumskih putova
omogućila je korištenje osnovom predviđenog prihoda u prvom 10-godištu
dok u narednom periodu gradnja cesta zaostaje za potrebama otvaranja,
pa se planirani prihod u drugom 10-godištu nije mogao koristiti na
predviđenim površinama. Dolazi do odstupanja od osnove, jer se sječe ponavljaju
uz postojeće putove. Onemogućeno je daljnje korištenje predviđenog
prihoda zbog loših i nedovoljnog broja izvoznih putova što navodi nadležne
državne organe u Budipešti 1906. godine na donošenje odluke o izmjeni
načina gospodarenja u državnim šumama kraškog područja. Naime,
ovom odlukom napušta se preborna sječa u visokokraškim šumama i uvodi
gospodarenje oplodnim sječama uz 120-godišnju ophodnju i 20- godišnje
pomladno razdoblje primjenom naplodnog (progalnog) i dovršnog si jeka
jednakih intenziteta (50V» zalihe) u razmaku 10-god.


Donošenje odluke o prelazu na oplodne sječe obrazlaže se manama prebornih
i prednostima oplodnih sječa, koje se ogledaju u slijedećem:


a) Visoki troškovi iskorištavanja šuma uzrokovani znatno većom površinom
godišnjih sječina, loša je strana prebornih sječa u odnosu na oplodne
sječe gdje je koncentracija masa mnogo veća i prema tome osjetno niži
troškovi iskorištavanja.


b) Kod preborne sječe, ograničena je sječa po jedinici površine, pa nakon
sječe ostaje dosta zrelog drveta do naredne sječe tj. nakon 30-godina,
koje velikim dijelom propada.


c) Praksa je pokazala, da se progaljene šume bolje pomlađuju i s jelom
u odnosu na šume sječene umjerenim intenzitetom.


d) Pokazalo se, da u jače progaljenim šumama nije dolazilo i do jačih
vjetroizvala prema umjereno sječenim šumama. Kako je korištenje bukve
u to doba bilo dosta ograničeno i nije bilo interesa za njenom sječom prilikom
provedbe progalnog (naplodnog) sijeka nalagala se sječa bukve u tolikoj
količini, koliko je zahtjevalo prirodno pomlađenje jelom. Ako se nije
mogla nikako unovčiti, tada je bukvu trebalo podbijeliti i sušenjem iz šume
ukloniti. Provedba dovršne sječe propisana je nakon 15—20 godina, ali
svakako nakon osiguranog potpunog prirodnog pomlađenja. U svrhu trajnijeg
osiguranja ujednačenog novčanog prihoda, računanje površina za naplodnu
i dovršnu sječu bazirano je na vrijednosti drveta, što znači prema
učešću korištene jelovine. Na taj način bivše gospodarske osnove iz 1882.
godine za državne šume zamjenjene su takozvanim »privremenim gospodarskim
osnovama«. Tako je 1908. go. za ogulinske državne šume sastavljena
druga tzv. privremena gospodarska osnova na principu oplodnih sječa, pisana
na mađarskom i hrvatskom jeziku. Određena je ophodnja 120-godina, a
pomladno razdoblje 20 godina uz provedbu naplodnog (progalnog) i dovršnog
sijeka jednakih intenziteta u intervalu 10-godina. Unutarnja podjela zadržana
je iz stare osnove, a drvna masa utvrđena je polaganjem primjernih
pruga, samo u odjelima predviđenim za sječu osnovom iz 1882. godine.
Sječivi prihod utvrđen je metodom rašestarenja na jednake periodične
površine.


I pored ovako visoko određenih intenziteta sječa (50J/o zalihe), planirane
sječe nisu bile provedene zbog slabe otvorenosti i nedovoljne izgradnje
šumskih putova. Sječena su kvalitetna stabla a ostavljana prezrela i nekvalitetna
tanka stabla; pomlađenje nije uslijedilo u planiranom vremenu


562
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 45     <-- 45 -->        PDF

(10 god.), već se produžilo, pa se iz toga razloga nisu mogle provesti dovršne
sječe. Zbog toga uvođenje oplodnih sječa u visokokraške šume doživljava
vrlo oštru kritiku, pa su 1919. godine zabranjene.


Najstarije sačuvane gospodarske osnove za ogulinske državne šume
sastavljene između dva rata na principu prebornog gospodarenja (preborne
sječe) su:


a) Gosp. osnova za gosp. jedinicu »Trojbukve-Crna Draga«


b) Gosp. osnova za gosp. jedinicu Ogulin A/B


Evo osnovnih podataka i bitnih karakteristika tih osnova:


1. Gosp. jedinica »Trojbukve-Crna Draga« (dio šuma bivše Šum. Jasenak).
»Šume ove gosp. jedinice dio su šuma suvislog i dobro arondiranog
državnog posjeda, koji je na bivšem krajiškom području zauzimao neprekinutu
površinu od 65.189 jutara«.
Povod za izradu osnove je izmjena načina gospodarenja, napuštanje oplodnih
sječa i ponovno uvođenje prebornog gospodarenja (prebornih sječa).
Prethodne gospodarske osnove, sastavljene 1882. i 1908. godine, valjalo je
zamijeniti solidnijim elaboratom zbog toga što je gospodarsko razdjeljenje
provedeno šablonski, bez prilagođavanja reljefu i konfiguraciji terena, obračuna
prihoda po površini i njegovog šablonskog korištenja u dva sijeka
i diktiranog nedovoljnog pomlađivanja sastojina u zadanom roku koje nije
odgovaralo postavljenim gospodarskim zahtjevima. Izrada osnove počinje
1925. i traje dvije godine. Osnova je sastavljena 1927. godine i s određenom
ophodnjicom od 20 godina, njena primjena teče od 1927. do 1947. godine,
kada je predviđena glavna revizija.


Površina gospodarske jedinice je 4.263 ha. Pruganjem ustanovljeni drvni
fond iznosio je 1,178.698 m3 ili 334 m3/ha. U njemu sudjeluje bukva sa
66°/o i jela 34%. U odnosu na drvni fond ustanovljen ranije na nepoznati način,
koji iznosi 1,237.210 m3 ili 296 m3/ha uz učešće bukve 60´%» i jele 40%,
ako se uzme u obzir smanjena površina gosp. jedinice izdvajanjem zaštitnih
šuma, tada se može zaključiti, da se stanje ovih šuma u razdoblju od
1882—1926. godine nije mnogo izmjenilo.


Prema podacima, uredno vođene kontrolne knjige korištenje drvne mase
u ovoj jedinici od 1882—1926. godine teklo je ovako:


i


I. polurazdoblje (1882—1891. god.)
bukva 101.915 m3, otpad 56.069 m3
jela 26.921 m3, otpad 13.462 m3


Ukupno : 128.836 m3, otpad 69.531 m3


U odnosu na propisani prihod (etat), manje je posječeno (ušteda) 23.697 m3.


II. polurazdoblje (1893—1903. god.)
bukva 74.227 m3


jela 50.869 m3


Ukupno : 125.096 m3 + otpad 8.608 m3 = 133.704 m3


563
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 46     <-- 46 -->        PDF

III. polurazdoblje (1904—1909 god.)
bukva 1.423 m»
jela 4.078 m3
Ukupno : 5.501 m3


Dakle, u razdoblju od 1882. do 1909. godine iskorištavano je bukve 242.237
m3 i jele 95.330 m3, svega 337.567 m3 ili godišnje 12.056 m3. U periodu od
1909—1926. godine posječeno je, kao glavnog prihoda bukve 58.577 m3 i jele


33 3


5.972 m, ukupno 64.549 m, te prethodnog prihoda 2.201 m, svega 66.749
m3. Ušteda prema osnovi u ovom razdoblju je 50.695 m3. Iskorištavanje šuma
u razdoblju 1882—1926. godine svodilo se na čistu eksploataciju. Sječe nisu
dopirale duboko u šumu, pa su čitavi predjeli ostali netaknuti. Sječena su
bolja, a ostavljana loša prezrela i tanka stabla, tako da je narušen kvalitet
šume. O uzgojnim zahvatima u sastojine nimalo se nije vodilo računa.
STANJE ŠUMA


Smjesa je pojedinačna ili u grupama. Pod krošnjama bukve često je
prisutna zastarčena jela. Na kamenitijim terenima prisutna je smreka i do
30%. Sastojinski oblici su dosta različiti, nesječene bukove šume jednodobnog
su izgleda, u bližim predjelima, gdje je vršena sječa, sastojine su prebornog,
a u neotvorenim predjelima prašumskog izgleda. Šume u kojima
su vršene oplodne sječe, progaljene su sa zaostalim sjemenjacima i podstojnom
etažom, dvoetažne.


SMJERNICE GOSPODARENJA


Predložen omjer smjese je 0,6 četinjača i 0,4 bukve, a s vremenom težiti
prema 0,7 : 0,3 u korist četinjača.


Sječna zrelost utvrđena je za jelu 60 cm, bukvu 50 cm, a u višim predjelima
iznad 1200 m, te na plitkim i strmim padinama 50 i 40 cm. S obzirom
na utvrđene dimenzije sječne zrelosti, konstatira se veliko učešče zrele
mase, jele 46´Vo, bukve 30% u ukupnoj masi.


Način sječe je preborni uz prirodnu regeneraciju. Naglašava se, da ima
i takvih površina gdje bi se bez bojazni mogle primjenjivati i oplodne sječe
s dužim pomladnim razdobljem, naročito u bukovim šumama. Na boljim
staništima i dubljim tlima sječu treba provoditi u grupama i hrpama.
Zdrava i kvalitetna jelova i bukova stabla mogu se zadržati i iznad utvrđenih
sječnih dimenzija (60 i 50 cm). Međutim, sva stabla jele iznad 70
cm i bukve iznad 60 cm treba posjeći. Iako sječnom nisu obuhvaćena stabla
ispod 30 cm promjera, ako to zahtjevaju šumsko-uzgojni razlozi, mogu se
iskoristiti takva stabla, naročito bukve, ako je u pitanju oslobađanje jele,
kompenzacijom za zrelu masu.


564
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Dužina ophodnjice i intenzitet sječa


Temeljem ustanovljene drvne mase određen je etat, koji uz 20-godišnju
ophodnjicu iznosi godišnje ukupno 24.623 m3, bukve 15.579 m3, jele 9.044
m3 ili 2,09%> od drvne mase. Prosječni intenzitet sječa od 2P/<> i to bukve
20°/o i jele 22%, navodi se kao umjeren i dodaje, da se takvim intenzitetom
neće postići brže uklanjanje zrele mase, niti stvoriti povoljni uvjeti za prirodno
pomlađenje. Veći zahvat u jelu obrazlaže se značajnijim učešćem zrele
mase (46"0 zalihe), a slabiji zahvat u bukvu i unatoč prijedloga za povećanim
učešćem jele, opravdava se smanjenjem ukupne drvne zalihe.


Usporedba sa prethodnim prihodima (etatima) je slijedeća:


1882. godine, godišnji prihod (etat) 15.242 m3
1910. godine, godišnji prihod (etat) 7.203 m3
1927. godine, godišnji prihod (etat) 24.623 m3


2. Gospodarska jedinica AIB (Šum. uprava Ogulin i Drežnica)
Za ovu gospodarsku jedinicu prva osnova sastavljena je 1882. g. također
na principu preborne sječe uz 30-god. ophodnjicu. Ta osnova zamijenjena
je 1908. godine privremenom gospodarskom osnovom (privrednim planom),
koja propisuje oplodnu sječu. Prihod je utvrđen šestarskim metodama
i godišnje je iznosio po površini 264 k.j. ili 20.338 m3. Planirani prihod
nije se mogao ostvariti na predviđenoj površini, jer se sastojine nisu na
vrijeme pomladile, pa je stoga planirani prihod ostvarivan izvan te površine
u odjelima sa dosta zrelog drveta.


Pouzdani podaci o iskorištenim masama datiraju od 1919—1937 godine.


Od 1919—1928. godine iskorištivano je prosječno godišnje 26.810 m3
Od 1929—1937. godine iskorištivano je prosječno godišnje 29.350 m3
Od 1919—1937. godine iskorištivano je prosječno godišnje 28.013 m3


Na principu prebornog gospodarenja (preborne sječe) sastavljena je 1937.
godine gospodarska osnova za period od 1937—1947. godine, kada je trebala
uslijediti revizija.


Površina gospodarske jedinice je 9.075 ha s prosječnog površinom odjela
46 ha. Polaganjem primjernih pruga usanovljena je drvna zaliha 1,979.012
m3, u kojoj sudjeluje bukva sa 53%> i jela 47% ili 286 m3/ha. Smjesa je stablimična
i grupimična. Učešće zrele mase je dosta obilno, jele čak 60%
a bukve 38´/r, ili prosječno 43% od zalihe. Prema uputstvima iz 1937. godine


33 3


utvrđen je godišnji etat 36.435 m, jele 19.117 m, bukve 17.318 m ili 4,1
m3/ha. Prirast je ocjenjen 4,8 m3/ha. U odnosu na prihod iz 1908. godine


(20.338 m3), ovaj etat je veći za 16.097 m3. Uz ophodnjicu 10 godina prosječni
intenzitet sječa je 18´%, bukva 17%, jela 20%.
Smjernice i cilj gospodarenja


Cilj gospodarenja je ostvariti što veći i kvalitetniji prirast, odnosno
što veću i vredniju produkciju.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U pogledu smjese, težiti mješovitosti pojedinačno i u grupama u omjeru
0,7 : 0,3 u korist četinjača. Način sječe je preborni. Sa šumsko-uzgojnog
stanovišta ističe se mogućnost provedbe oplodnih sjeća sa dugačkim pomladnim
razdobljem na većem dijelu površine jedinice. Na sjevernim i istočnim
stranama preporuča se otvaranje većih, a na južnim i zapadnim manjih
progala. Poželjna je sječa u grupama, jer se pomladak bolje razvija, a
stabla se bolje čiste od grana. Samo na južnim i krševitim ekspozicijama
preporuča se stablimična sječa. Sječa se smatra jednom uzgojnom radnjom,
pa stoga razloga svaka sječa treba da je u prvom redu šumsko uzgojnog i
zaštitnog, a zatim eksploatacionog karaktera.


Sječna zrelost identična je utvrđenim dimenzijama (60 i 50 cm) prethodno
opisane gospodarske jedinice.


Iz sažeto opisanih gospodarskih osnova, kao i neprikazane (proučene)
osnove za gospodarsku jedinicu Mala Javorica u sastavu Šumarije Novi Vinodol,
sastavljene za period (20. god.) od 1926—1946. godine, mogu se izvući
slijedeće POUKE I ZAKLJUČCI:


Organizirano gospodarenje u krajiškim i ogulinskim šumama visokog
krša počinje 1878. godine razvojačenjem Vojne krajine i odvajanjem državnih
od imovinskih šuma na temelju Zakona iz 1871. godine.


Prve gospodarske osnove za državne šume ogulinskog područja sastavljene
su 1882. godine na principu prebornog gospodarenja uz 130-godišnju
ophodnjicu i 150-godišnju ophodnju. U drvnom fondu sudjeluje bukva sa
63°/o i jela 37%. Prihod (etat) je određen metodom rašestarenja, a sječna
zrelost utvrđena je 50 cm za jelu i 40 cm za bukvu prosječnog promjera.


Zbog nemogućnosti korištenja planiranog prihoda (etata) uslijed nedovoljne
otvorenosti šuma, kao i drugih istaknutih prednosti oplodnih
sječa 1906. godine donesena je odluka o primjeni oplodnih sječa u državnim
šumama kraškog područja i 1908. godine za državne šume sastavljene
su» privremene gospodarske osnove« kojim je utvrđena ophodnja 120 godina-
a pomladno razdoblje 20 godina uz provedbu dva sijeka, naplodnog (progalni)
i dovršnog u 10-godišnjem razmaku. Prihod (etat) je određen po površini.


Zbog izostanka prirodne obnove šuma u zadanom vremenskom roku
nisu se mogle provesti dovršne sječe, pa je 1919. godine zabranjena oplodna
sječa u visoko kraškom području i ponovo uvedena preborna sječa.


Prva gospodarska osnova za iznova uvedeno preborno gospodarenje sastavljena
je 1926. godine za gospodarsku jedinicu »Trojbukve-Crna Draga«,
a 1937. godine za gosp. jedinicu Ogulin A/B. Unutrašnje razdjeljenje šuma
ponovo je provedeno, prilagođeno reljefu i konfiguraciji terena. Drvni
fond ustanovljen je polaganjem primjernih pruga. Za osnove iz 1926.
godine utvrđena je dužina ophodnjice 20 godina, a iz 1937. godine, 10 god.
Prosječni intenziteti sječa za opisane, kao i gosp. jed. Mala Javorica kreću
se od 18—24%, jelu od 17—22%> i bukvu od 20—24%. Određeni intenziteti
sječa smatraju se umjerenim zbog velikog učešća zrele drvne mase. Naglašava
se, da niski intenziteti sječa ne omogućavaju brže uklanjanje nagomilane
zrele mase iz šuma niti osiguravaju dovoljno pomlađenje. Dimenzije
sječne zrelosti su 60 cm za jelu i 50 cm za bukvu, a u višim predjelima 50
i 40 cm. Pojedina zdrava i kvalitetna bilo jelova ili bukova stabla mogu se


566
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 49     <-- 49 -->        PDF

zadržati iznad utvrđenih dimenzija sječne zrelosti. Međutim, sva stabla
jele iznad 70 cm i bukve iznad 60 cm treba posjeći. Na boljim staništima
i dubljim tlima treba provoditi sječe u grupama i hrpama, jer se na taj
način pomladak bolje razvija i stabla bolje čiste od grana. Stablimična sječa
preporuča se na južnim i krševitim ekspozicijama. Ističe se da ima dosta
površina, naročito u drugoopisanoj jedinici u bukovim šumama, gdje
bi se mogle provoditi oplodne sječe s dužim pomladnim razdobljem.


Kako se pravilno provedena sječa u prebornim šumama smatrala sa
šumsko uzgojnog gledišta i jedinom radnjom, stoga se šumsko uzgojni radovi
nisu posebno predviđali.


Šumsko gospodarski cilj je, što veća proizvodnja vrednijeg drveta.


Iz navedenih šumsko gospodarskih osnova prikazani cilj, način i smjernice
gospodarenja ukazuju na elastično gospodarenje šumama na kršu prilagođujući
se prilikama staništa i zahtjevima glavnih gospodarskih vrsta
drveta.


Mnoga saznanja i predložene mjere, kao izbor najpovoljnijeg oblika
gospodarenja, omjer smjese, dimenzija sječne zrelosti, način provedbe sječa,
još uvijek nagomilane prezrele i zrele drvne mase u bivšim državnim,
naročito veleposjedničkim i šumama bivših zemljišnih zajednica u kojima
zdravstveno stanje jele upravo zabrinjava, a u vezi s njim produkcija sigurno
stagnira i pada, te stvaranje uvjeta za pomlađenje, nisu u šumarskoj
praksi dovoljno korištene, jer se neke tek sada uvode ili se o njima raspravlja,
pa se i danas mogu smatrati suvremenim, dopunjujući ih novim
saznanjima i detaljnije razrađenim šumsko gospodarskim postupcima.


LITERATURA


1.
Vajda, prof, dr Z.: O do sada primjenjivanim metodama kod uređivanja
šumskih sastojina Državne šumarije Ogulin, Šumarski list, 1945. god.
2.
Gospodarstvena osnova (Privredni plan) »B gospodarstvene jedinice Mala Javornica
« Kraljevske šumske uprave u Novom (taksator Ing. Ž. Miletić,
1927. god.).
3. Gospodarstvena osnova (Privredni plan) gospodarstvene jedinice »Trojbukva
— Crna draga« Kraljevske šumske uprave u Jasenku (taksator Ing. Ž. Miletić,
inspektor Ministarstva šuma i rudnika).
4.
Privredni plan za gospodarske jedinice A/B, Šumska uprava Ogulin — Drežnica
(taksator Ing. I. Šverko 1937. god.).
5.
Gospodarstvena osnova za šume Manastira Gomirje (taksator Ing. T. Peleš,
1937. god.).
6.
Ko so vic, B.: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Maloj
Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogulina, Šumarski list, 1914.
br. 1—9. i 12.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Jama Sopača u g. j . Alilovica (Josipdolsko područje)


Foto N. Vucelić