DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 43     <-- 43 -->        PDF

GOSPODARSKI POSTUPCI U DRŽAVNIM PREBORNIM ŠUMAMA
OGULINSKOG PODRUČJA U SVJETLU PROPISA OSNOVA
GOSPODARENJA


SIMO MILKOVIC, dipl. inž. šum.


Rep. šum. inspektor, Rijeka


Uslijed financijske krize uzrokovane dugotrajnim ratovima, Austougarsko
carstvo odlučuje se na eksploataciju šuma Vojne krajine. Zbog toga se
prišlo prvom premjeru, opisu i kartiranju krajiških, pa i ogulinskih šuma
1764/5. godine. Pojava surove eksploatacije, kao i drugih negativnih činilaca
usmjerenih na uništavanje šuma izaziva strepnju za nestašicom drveta, osobito
za potrebe brodogradnje. Iz toga razloga javlja se istovremeno i prvo
zakonsko ograničenje u iskorištavanju šuma i racionalnom korištenju drva
na kršu kroz Franzonijev Šumski red iz 1764. godine. Šumarskim zakonom
iz 1852. godine, koji se uvodi u Vojnu krajinu 1860. godine, osniva se šumsko
ravnateljstvo u Zagrebu za hrvatsku i slavonsku krajinu. Tada se osnivaju
i prvi šumski uredi na kršu u Ogulinu, Otočcu i Gospiću. Zakon iz
1871. godine određuje podjelu krajiških šuma na državne i imovinske, otkupom
prava služnosti.


U svrhu podjele krajiških šuma na državne i imovinske sve su šume
ogulinske pukovnije premjerene i procjenjene, te je 1878. godine izvršena
konačna razdioba i razgraničenje tih šuma na državne i imovinske. Na taj
način po vrijednosti pripada 1/2 šuma državnom eraru, a druga polovina
bliže naseljima pravoužitnicima. Ovakvom podjelom veća površina, ali
manje vrijednih šuma, masiva Velike i Male Kapele, smještenih bliže naseljima,
dospjela je u posjed Imovne općine Ogulin, čije osnivanje datira od
1878. godine. Tako ustanovljena podjela šuma ogulinskog područja cea 80%
imovinskih i 20-Vo državnih zadržava se do donošenja Zakona Sabora NRH-e
1947. godine po kojem su sve šume proglašene općenarodnom imovinom,
a 1950. godine stavljene pod zajedničku upravu. Prema tome organizirano
gospodarenje ovim šumama počinje 1878. godine. Nakon odvajanja i razgraničenja
državnih od imovinskih šuma pristupa se sastavu gospodarskih
osnova za državne šume Ogulina i susjednog Gorskog Kotara (Mrkopalj,
Ravna Gora, Fužine). Tako je za ogulinske državne šume sastavljena prva
gospodarska osnova 1882. godine na principu preborne sječe i prirodnog
pomlađenja uz 30-godišnju ophodnjicu i 150-godišnju ophodnju. Prostorna
podjela šuma grubo je provedena, uglavnom umjetnim linijama, na sjekorede
okružja i odjele. Drvna masa procjenjena je pomoću primjernih ploha
i u njoj sudjeluje bukva sa 63V« i jela 37%>. Radi osiguranja stalnog i ujednačenog
izvora prihoda iz šuma, prihod (etat) je određen metodom rašestarenja
na jednake periodične površine uz sječnu zrelost jele od 50 cm i


561