DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 35     <-- 35 -->        PDF

MJESTO I ZNAČAJ PREBORNIH ŠUMA A POSEBNO ONIH
OGULINSKOG ŠUMSKO-PRIVREDNOG PODRUČJA, U ŠUMARSTVU
SR HRVATSKE


PETAR NEŽIĆ. dipl. inž. šum.


Šumsko gospodarstvo Ogulin


UVOD


Sveukupna šumska površina SR Hrvatske obrasla šumom i neobrasla
iznosi 2,400.000 ha ili 42,4°/o površine Republike.
Šumovitost — odnos obrasle šumske i ukupne površine nešto je manji


— 2,060.000ha ili 36,4%>.
Po Statističkom godišnjaku SR Hrvatske za 1978. godinu od ukupne obrasle
šumske površine na društvene šume otpada 1,559.000 ha ili 75,9°/o, od
toga na kontinentalni dio 1,116.000 ha — 54,0°/o.


Predmet našeg daljeg izlaganja biti će samo ove ekonomske šume kontinentalnog
dijela SR Hrvatske, jer su jedino one međusobno uporedive,
a zanemarit ćemo oko 500.000 ha privatnih i 450.000 ha površina kraškog
područja neznatna ekonomskog značenja.


Budući da su opći podaci koje smo crpili iz statističkog godišnjaka
razvrstani po općinama, to smo preborno područje formirali zbirom podataka
Općina Crikvenice, Čabra, Delnica, Ogulina, Vrbovskog i Senja zajednice
općina Rijeka te Otočca i Titove Korenice zajednice općina Gospić,
područje krša zbirom podataka ostalih općina zajednica općina Rijeka i
Gospić te zajednice općina Split — razlika daje područje jednodobnih šuma.


Premda ovi podaci nisu dovoljno točni, vjerujemo da zadovoljavaju
svrhu našeg prikaza( podaci o ukupnoj površini i zaposlenosti), budući da
su osnovni podaci koji pokazuju odnose područja prebornih i jednodobnih
šuma uzeti iz šumsko-gospodarskih osnova šumskih gospodarstava — 1978.
godine.


1) PODRUČJE PREBORNIH ŠUMA U ŠUMARSTVU SR HRVATSKE


1.1 Količinski odnosi
Preborne šume čine 30°/o aktivnih i pasivnih potencijala kontinentalnog
područja SR Hrvatske, koje je obuhvaćeno šumsko-privrednim područjima.
To pokazuju donji podaci:


Od ukupno 1,116.000 ha šuma kontinentalnog područja na preborno
područje otpada 339.000 ha prema 777.000 ha jednodobnog područja — 30,4% :


553
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 36     <-- 36 -->        PDF

69,6%. Slično se odnose obrasle i neobrasle površine, dok je odnos očuvanih
(s kulturama) povoljniji za jednodobno područje — 247.000 ha : 626.000 ha
ili 28,3Vo : 71,7°/o. No, preborno područje obiluje panjačama i neobraslim
površinama — 64.000 : 131.000 ha, te posebno zaštitnim i šumama posebne
namjene — 25.000 : 20.000 ha u jednodobnim šumama.


Preborno područje bogatije je drvnih zalihama, raspolaže s 35´°/» fonda
Republike (67,100.000 m3 : 123,900.000 m3) uz napomenu da neuporedivo vrijedniji
hrast učestvuje u zalihi jednodobnih šuma sa 41"/«, a četinjače u
drvnom fondu prebornih šuma sa 48%.


Odnos godišnjeg prirasta i sječivih količina — etata — manje je povoljan
za preborno područje — 29% : 71´%, pri čemu jednodobne šume prirašćuju
s 3,1% ili 5,6 m3/ha a preborne manje — s 2,4% radi načina gospodarenja
i, također, 5,6 m3 po ha.


Od godišnje sječe u količini od 1,250.000 m3 u prebornim i 3,100.000 m3
u jednodobnim šumama izradi se 3,650.000 m3 neto sortimenata — 27 : 73%
u korist jednodobnih šuma, — međutim preborno područje daje 33% oblovine
(od 1,950.000 m3) a svega 20% cijepanog drva (od 1,700.000 m3). Dobar
dio bukove sirovine ostaje u šumi neizrađen radi nestimulativne prodajne
cijene, a u posljednje vrijeme i pomanjkanja radnika — sječara.


1.2 Drugi pokazatelji
Poznate su orografske, terenske, klimatske i druge razlike između gorovitog
kraškog prebornog područja i brdovito-ravničarskog područja jednodobnih
šuma s višestruko vrijednijim vrstama drveća te daleko povoljnijim
i jeftinim uslovima korištenja šuma.


Otvorenost šuma podaci za kraj 1977. godine to također potvrđuju. Tada
je preborno područje raspolagalo s 2.900 km šumskih cesta (42,2%) uz otvorenost
šuma od 9,2 km/1000 ha prema 5,2 km/1000 ha jednodobnog područja.
Istovremeno planovima izgradnje za razdoblje 1978—1987. preborno područje
predvidjelo je izgraditi 970 km cesta (38,2%) prema 2.312 km jednodobnog
područja. Nesrazmjer prema godišnjem etatu i planiranim jedinicama
je očit.


Od 14.800 zaposlenih u šumarstvu krajem 1976. godine, 4.716 (32%) radilo
je u prebornom području. Međutim po ostvarenom dohotku za razdoblje
1972—76. taj odnos iznosi 30% : 70%, a u akumulacija 25% : 75%. Dohodak
po m3 prosječnog etata manji je u prebornom području za 41 N dinar,
a akumulacija za 47 N dinara.


Ekonomski efekti gospodarenja, radi višestruko veće tržne cijene hrasta
i jasena, — mnogo su veći u području jednodobnih šuma uz uložen jednak
ili čak manji rad.


2.
ŠUMARSTVO I DRVNA INDUSTRIJA — GLAVNE PRIVREDNE
DJELATNOSTI PREBORNOG PODRUČJA
Važnost šuma za preborno područje pokazuje njegova šumovitost od
57,4% : 31,7% za jednodobno područje i posebno struktura zaposlenih. Dok
je udio jednodobnog područja u zaposlenima SR Hrvatske 65,7%, dio pre


554
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 37     <-- 37 -->        PDF

bornog područja iznosi svega 3,3% prema udjelu stanovništva od 4,4% i
ukupnoj površini od 15,2°/o.


Od zaposlenih u šumarstvu Republike na jednodobne šume otpada
podjednaki postotak tj. 65,6*Vo, a na preborno 28,7°/o, — 9 puta više od udjela
u ukupnoj zaposlenosti.


Značaj šuma i šumarstva za preborno područje potvrđuje još više zaposlenosti
u drvno-prerađivačkom kompleksu u odnosu na zaposlene u industriji
i rudarstvu. Od zaposlenih u industriji i rudarstvu Republike na
radnike šumsko-drvnoprerađivačkog kompleksa otpada 9,8!D/oi, u jednodobnom
području 12,3 a u prebornom čak 51%. Ove brojke govore dovoljno.


Zanimljivo je da je odnos zaposlenih prebornog područja u šumsko-
drvno-prerađivačkom kompleksu vrlo nepovoljan za preborno područje. Odnos
je naime svega 23,2 : 76,8 te ukazuje na prenisku razvijenost drvne industrije
prebornog područja u odnosu na površinu, drvnu zalihu, prirast i
etat. No, bez obzira na ovaj odnos navedeni podaci govore o vanrednoj važnosti
šumarstva i drvno-prerađivačkom kompleksa za preborno područje.


3. OGULINSKO ŠUMSKO PRIVREDNO PODRUČJE
na na prostoru od mora između Senja i Povila do Plitvičkih jezera. Osnovane


3.1 Šumsko gospodarstvo Oguliti
Opć i podaci :
niDiobnom odlukom od 15. kolovoza 1878.
Ogulin dodijeljeno je 105.174 rala (60.528 ha)
godine Imovnoj općišuma
i šumskih površi


su Šumarije: Krivi Put, Modruš, Brinje, Plaški i Drežnik. Istovremeno oformljene
su državne Šumarije Jasenak i Ogulin s površinom od 21.600 ha. Tako
današnje područje Šumskog gospodarstva Ogulin sastoji se od 47%> bivših
imovinskih šuma, 26% državnih, 23vlasnika.


Ogulin je bio sjedište IO sve do oslobođenja, a kasnije sjedište šumarstva
u raznim organizacionim oblicima osim u vremenu od 1945—47., kad
šumama upravlja okružni NOO Karlovac.


ŠG Ogulin osnovano je i djeluje od 1. VII 1960. godine. 1.095 zaposlenih
radi u 9 OOUR-a i RZZS. Nosioci proizvodnje su Šumarije: Brinje,
Drežnica, Jasenak, Josipdol, Gomirje, Ogulin i Plaški, građevinski pogon
s traktorskom grupom te Tehnička radiona.


Od 149.000 ha ukupne površine područja na šume i šumska zemljišta
otpada 96.000 ha — 62%, od čega je pod upravom ŠG-a 88.500 ha — 59%.
Znatne su visinske i klimatske razlike između najviših zapadnih predjela —
Bjelolasica (1533 m) i obala Mrežnice (180 m). Teren obiluje poznatim fenomenima
krasa, no tlo i oborine pogodne su za rast šuma.


Obzirom na veliku visinsku razvedenost i vrlo različite uvjete rasta
šumskog drveća površina šuma razdjeljena je u 4 lokalno određena visinska
pojasa:


— Prigorje (200—500 m) — područje šume hrasta kitnjaka i ob. graba,
obuhvaća 20% površina a samo 7,5´% drvne zalihe. U njemu se nalazi glavnina
panjača, neobraslog i kultura;


ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— Brdski pojas (500—800 m) zauzima 57% površina i 56% drvne zalihe.
Sjeverno-istočno od željezničke pruge Zagreb-Split obrasta ga brdska bukova
šuma, a u Kapelskom području mješovita šuma jela-smreka-bukva — 50%
ovih šuma;
— Sredogorje (800—1200 m) izrazito je područje šuma jele-smreke-bukve.
Na 22J/c> površine nalazi se zaliha od 36%>. Ovdje su dijelom neotvorene
šume i s toga nagomilane zalihe često prašumskog izgleda. Ipak i u ovom
području čiste bukove sastojine dolaze na 20%» ovih površina;
— Gorski pojas iznad 1200 m — pojas je predplaninske bukve, klekaste
u najvišim usponima te bora krivulja na Bjelolasici i Kleku.
Površine, drvna zaliha, prirast — etat i otvorenost


Šumsko gospodarstvo Ogulin površinom i zalihama je jedno od najvećih
Šumskih gospodarstava Republike — gospodari sa 8% površina i 8,8%
drvnih zaliha, raspolaže sa 6,7% prirasta i 8,2%sječa Republike, proizvodi
9,1% oblovine i 4% prostornog drva, zapošljava 7,1 radnika i ima 8,1%
cesta.


Od 88.500 ha ukupne površine na zaštitne i šume posebne namjene otpada


5.500 ha — 6,2%, ostatak su od 83.000 ha ekonomske šume i to:
u neobraslim površinama — 13.000 ha — 14,8% i


obraslim površinama — 70.000 ha — 79´/».


Obrasle površine su:
— očuvane sjemenjače 51.000 ha — 57,6%


— degrad. sjemenjače 4.000 ha — 4,5%
— panjače ´ 13.000 ha — 14,7%
— kulture četinjača 2.000 ha — 2,2%
Trećina ekonomske površine nisko je proizvodna ili neobrasla, a radi
se o plodnim i veoma povoljno, uz ceste i naselja, smještenim površinama,
Od ukupno 17,000.000 m3 drvne zalihe na ekonomske šume otpada
15,950.000 m3 — 228 m3/ha — četinjača 43%.


Mješovite šume jele-smreke-bukve obrastaju 39.000 ha sa zalihom od
12,300.000 m3 — 318 m3/ha — 50% četinjača, bukove sastojine 9.600 ha s
2,100.000 — 217 m3/ha.


Godišnji prirast svih šuma iznosi 360.000 m3 — 5,08 m3/ha — 2,19%, kod
četinjača svega 2,0%.
Godišnji etat manji je od prirasta — 350.000 m3 : četinjača 114.000 m3
= 80% prirasta i listača 236.000 m3 = 105% prirasta.


Sa 630 km cesta, što prolaze šumskim područjima, otvorenost je dostigla
9,0 km na 1000 ha obrasle površine a 10 km/ha u sjemenjačama. Polovica
svih cesta, 305 km, sagrađeno je za vrijeme ŠG Ogulin.


Još neki podaci


Sve OOUR posluju pozitivno. Šumarije i RZSS rade u novosagrađenim
poslovnim prostorijama, a za strane radnike otvorena je (Gomirje) ili se
podiže (Jasenak) veoma komforna radnička nastamba. Ujedinjavanjem trak


556
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 39     <-- 39 -->        PDF

tora mehanizacija vuče brže se razvija, a rasadnik Oštarije površine 20 ha
i dobro opremljen može proizvoditi 2,000.000 kom školovanih sadnica godišnje
(danas, nažalost, iskorišten sa 35% kapaciteta).


Samoupravljanje, školovanje radnika, kao i briga o poboljšanju životnih
uvjeta zaposlenih na primjernoj su razini. Ipak najvećim dostignućem
smatramo izgradnju šumskih cesta, dostignut nivo otvorenosti šuma i doprinos
Šumskog gospodarstva u modernizacijijavnih prometnica područja.


S pravom smatramo Šumsko gospodarstvo Ogulin, sređenom ,a u poslijednje
vrijeme i sve uspješnijom radnom organizacijom.


3.2 Šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija ogulinskog pogručja
Na 1490 km2 ogulinskog područja živi 44.000 stanovnika, jedva 30-tak
po km2. Od 8.200 stanovnika — 18,6% u šumarstvu i drvo-prerađivačkoj industriji
s Tvornicom Plaški radi 2.940 radnika — 36°/». Razvitkom drvo-prerađivačke
industrije — jedino na drvnoj sirovini planira se značajniji razvoj
područja i zaposlenosti — taj odnos će se znatno poboljšati. Otuda prvorazredni
značaj šumarstva za ovo područje. Nerazvijenost našeg drvo-prerađivačkog
kompleksa potvrđuje podatak da od 2.940 zaposlenih šumarstvo
zapošljava 36% prema 23% u jednodobnom području.


Spomenimo da Šumsko gospodarstvo Ogulin isporučuje 170—180.000 m3
oblovine (dio jelove celuloze isporučujemo u oblom) te 70—80.000 prm cjepanog
drva. Te količine nisu međutim dovoljne da pokriju kapacitete Pilana
DIP-a Ogulin, a potrebe Tvornice sulfatne celuloze u Plaškom podmirujemo
jedva sa 15%.


4. ZAJEDNIČKE OSOBINE I PROBLEMI PREBORNOG PODRUČJA
4.1 Nizak prirast — nedovoljna regeneracija — Značajna je težina šumarstva
prebornog područja u šumarstvu SR Hrvatske. Tu težinu povećava
važnost i udio šumarstva i o njemu ovisne industrije u njegovu privređivanju.
Radi daleko većih financijskih efekata područja jednodobnih šuma,
koji proizlaze prvenstveno iz visoko vrijednih vrsta drveća, tom se području,
— osjećamo to — poklanja veća pažnja u odnosu na preborno, premda
bi — s obzirom na teže i složenije uvjete privređivanja — situacija morala
biti upravo obratna.
Najveći problem područja je neriješen način gospodarenja šumama.
Nismo zadovoljni njihovim stanjem, prije svega tekućom proizvodnjom, visinom
prirasta i pomlađenjem, što je posljedica nagomilanog krupnog i prestarjelog
drveta u njima.


U bukovim šumama većina gospodarstava — Ogulin, Delnice, Vrbovsko


— učinila je radikalan potez prijelazom na sastojinsko gospodarenje s oplodnim
sječama, čime su riješila problem prirasta, pomlađenja i kvalitete.
ŠG Ogulin donijelo je u tom smislu 1977. godine odluku o gospodarenju
bukovim sastojinama kao sa čistim jednodobnim sastojinama oplodne sječe.
Budući da je najveći dio ovih šuma tako gospodaren već više od 20 godina,
čini se nemogućim povratak na neki drugi gospodarski oblik.
557
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Napominjemo da je prijelaz na oplodne sječe u ovim šumama prošao
bez primjedbi od strane javnosti i područnog pučanstva.


4.2 Gospodarenje mješovitim šumama ŠG Ogulin — Gospodarenje mješovitim
šumama jele-smreke-bukve složenije je s više razloga, posebno što
one pokrivaju daleko veća prostranstva u pravilu viših i nepovoljnijih kamenitih
predjela. 20-godišnjim prebornim gospodarenjem na području ŠG
Ogulin nije uklonjen iz šuma prestarjeli krupan drvni materijal posebno
četinjača, a radi prevelike zastrtosti tla i pomlađenje je nedovoljno.
Inventurom od 1956/57. uz utvrđenu zalihu od 15,150.000 m3, godišnjim
prirastom od 276.000 m3 i etatom od 205.000 ms — 74[0/o prirasta, — krupno
drvo četinjača (iznad 50 cm prsnog promjera) iznosilo je 50°/o a zrelo (preko
70 cm prs. promjera) 13´Vo zalihe. 20 godina kasnije — 1977. godine kod
fonda od 17,000.000 m3 udio krupnog drva četinjača povećao se na 53%,
na 3,735.000 m3, a zrelog se smanjio za svega l0/«. Kod listača imamo 20%>
tankog i još uvijek 35´/c krupnog drva.


Po III Klepčevoj normali uz omjer smjese od 0,5 : 0,5 pretiče 7%> krupnog
drva četanjača — 260.000 m3, što je dovoljno za 21-godišnji današnji
etat četinjača.


Podatak porazan i zabrinjavajući. Težeći mehanički povišenju udjela
četinjača u fondu, izgospodarili smo prestarjele sastojine smanjene vitalnosti
i prirasta.


Pokojni prof. Ž. Miletić navodi u svom izvještaju sa studijskog putovanja
u Švicarskoj — 1958. godine (Šumarstvo broj 1/59) da je u kantonu
Bern u šumi u kojoj je zaliha krupnog drva iznosila 52Vo umjesto »uravnotežene
« 35%, prirast za 30 godina pao sa 11 na 7,4 m3/ha odnosno za 1/3.


Pravi odgovor na ovakvo stanje zahtjeva hrabrost da se činjenice vide
i priznaju takovim kakve jesu.


4.3 Ponuđena rješenja
4.3.1 Stav prof. Dra Mlinšeka
Koliko mi je poznato, ozbiljnu kritiku stablimičnog prebiranja kod
nas prvi je dao Dr MLINŠEK.


U izvještaju sa seminara iz uzgoja šuma na Pohorju održavan 23—29.
X 1969. godine ing. Milković, tada savjetnik za uzgoj šuma šumskog gospodarstva
Ogulin, ovako iznosi misli dra Mlinšeka:


»Per-petum mobile« (sječa, pomlađenje, urastanje) u vidu stablimične
preborne šume je obmana. Prebornu šumu treba stvarati. Često su ovi napori
bez uspjeha, jer ne znamo ili nećemo da prislušnemo zakone prirode
«. Predlaže (dr. Mlinšek):


— postupno grupimično-s kupina sto gospodarenje u bukovim
šumama,
— po trajnost prihoda ne može se vezati na odjel, no nekad ni
na gospodarsku jedinicu (zrele sastojine bez pomlađivanja, opadanje produkcije
i dr.) već na šira područja,
— mehanizirana sredstva u iskorištavanju šuma treba prilagoditi
biološkoj proizvodnji do granice ekonomičnosti.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 41     <-- 41 -->        PDF

4.4.2.
Mišljenje i prijedlog švedskog eksperta
Birgera Eriksona
Pred tridesetak dana preveo je ing. Zlatko Bunjevčić izvještaj o Šumskom
gospodarstvu Ogulin, dio naslova: »Šumsko planiranje«, koji je napisao
švedski ekspert OECD-a BIRGER ERIKSON iz Švedskih državnih šuma
temeljem jednotjednog boravka (s Leif Strömquistom) početkom mjeseca
svibnja 1978. godine na području Ogulina, Vrbovskog i Novog Vinodola.


Zapanjuje sličnost pojedinih misli dra Mlinšeka i Birgera Eriksona o
prebornoj šumi, no zaključci Šveda su radikalniji.
Navodimo ih skraćene:
Sve slabija populacija, nedovoljno urastanje u sastojinu i starenje stabala
uz pad prirasta, ukazuje na rđavu razvojnu spiralu.


Stabla u šumi u svojem prirodnom ambijentu, ako od čovjeka nije utjecan,
teže da žive u većim ili manjim jednodobnim grupama — sastojinama,
stoga je sistem prebornog gospodarenja u najviše slučajeva beznadan boj
protiv prirodnih snaga.


Budući da je u prebornom gospodarenju svaki odjel šumsko-gospodarskom
jedinicom za sebe, i ne može se čak ni zamisliti da bi u jednom odjelu
sječu povećali a u drugom smanjili, a nikako se, prigodom određivanja
etata, ne uzima u obzir proizvodna sposobnost površina panjača pa čak ni
postojećih kultura, cjelokupni sistem je statičan, u blokiranom stanju.


Ne vodi se računa o činjenici, ne uviđa se da je visoka koncentracija
sječa kod moderne mehanizirane vuče — od ogromna značaja.


Švedski ekspert razvija misao, da je razlika između gospodarenja čistim
sječama (na malim površinama) i grupimičnog prebiranja neznatna i više pitanje
pojma. Ako je grupa dovoljno velika, odgovara pojmu sastojine. Značajna
je razlika u tome da je fizička starost grupe nastale čistom sječom
mjerljiva veličina.


Predlaže postupno uvođenje čistih sječa sa oplodnim ili umjetnim pomlađen
j em veličina površina 2—3 ha, jer se samo tako mogu postići značajnije
racionalizacije u gospodarenju (upotreba mehanizacije).


Švedskog eksperta čudi taj fenomen, to zagrižljivo držanje prebora, jer
je među ostalim vidio vrlo uspjele grupe smreke u Šumariji N. Vinodol i
danas vrlo lijepu šumu Litorić u Vrbovskom, koja je za prvog svjetskog rata,
kako mu je rečeno, bila pljačkana jakim sječama.


Posebno mu je neshvatljivo zašto ništa ne poduzimamo na uklanjanju
prestarjelog drva, tu prepreku bržem pomlađivanju i većem prirastu te na
bržem aktiviranju skoro 30.000 ha slabo proizvodnih površina.


U sastojinskom gospodarenju može se već danas računati (po principu
spojenih posuda) na potencijal 2.000 ha kultura, koje dižu nivo površina,
zalihe i prirasta Radne organizacije, pa prema tome i mogućeg etata. Predlaže
financiranje pošumljavanja neobraslih površina povećanom sječom (preko
redovnog etata) krupnog drva u prebornim šumama iz sredstava stvoreni
iz ove povišene sječe, — dobit koje se ne bi mogla prelijevati u osobne
dohotke niti društvene fondove (na povećani dohodak).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1979 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Na kraju predlaže, radi poznate konzervativnosti struke i važećih propisa,
da se od nadležnih organa ishodi odobrenje o izdvajanju oko 1.000 ha
pilot — površina, na kojim bi se predlože ni način čistih sječa sa odgovorajućim
načinom i sredstvima vuče iskušao u praksi.


5. ZAGLAVAK
1. Šume i šumske površine od prvorazredne su važnosti za preborno
područje i ogulinski kraj kao proizvođači drvne materije, a u posljednje
vrijeme sve više kao važan činilac u razvijanju turizma i rekreacije.
2. Proizvodne šumske površine neprekidno smanjuju nove ceste, dalekovodi,
rezervati, površine za rekreaciju i druge namjene, dok istovremeno
potrebe za drvom kao sirovinom rastu. Naša je dužnost udovoljiti povećanim
potrebama za drvom najprije u očuvanim a zatim i na neproizvodnim
šumskim površinama.
3. Stanje proizvodnih šuma ne zadovoljava. Poseban su problem nagomilano
krupno drvo niskog prirasta koje ometa pomlađenje. Potrebno je
radikalno pristupiti njegovom uklanjanju i u slučaju smanjenja ukupne
drvne zalihe.
4. Samo smjelijim i dinamičnijim gospodarenjem u mješovitim šumama
smreke-jele-bukve može se postići veća proizvodnja, koja mora biti
osnovni cilj gospodarenja, i smanjiti troškove proizvodnje. Kod toga trebaju
biti u potpunosti zaštićeni predjeli važni za turizam i odmor radnika.
5. Pokojni prof. dr. Miletić naveo je u spomenutom svom izvještaju misao
prof, dra Leibundguta: »Za uspjeh u gajenju šuma potrebna su čvrsta
biološka znanja i kritičan duh što je važnije od propisa i pravila prakse«.
Vjerujemo da će prisutni ovaj kritički duh pokazati usvajanjem odluka o
rješavanju naših problema i dilema.
LITERATURA


1.
Statistički godišnjak SR Hrvatske, 1978. god. — Izd. Republički zavod za statistiku
SRH.
2.
Podaci za utvrđivanje šumsko-privrednih područja SR Hrvatske — Poslovna
zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima Zagreb,
1978.
3.
Statistika šuma i šumske privrede za 1938. god. — Ministarstvo šuma i rudnika,
Beograd, 1940.
4.
Vrbanić , M.: III ustrojstvo Imovnih općina u bivšoj hrvatsko-slavonskoj
vojnoj Krajini, Šumarski list, 1892.
5.
Podaci za utvrđivanje šumsko gospodarskih područja za Šumsko gosspodarstvo
Ogulin.
6.
Evidencije o izvršenju šumsko-gospodarskih osnova Šumskog gospodarstva
Ogulin.
7. Plan poslovanja šumskog gospodarstva Ogulin za 1979. godinu.
8.
Miletić , prof, dr Z.: Sa studijskog putovanja po Švajcarskoj, Šumarstvo,
Beograd br. 1/59.
9.
Erikson , B.: Nacrt izvješća o Šumskom gospodarstvu Ogulin — Jugoslavija,
Odjeljak 1. Šumarsko planiranje (Studija po nalogu OECD-a, prijevod Ing.
Z. Bunjevčević, 1979.).