DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 93     <-- 93 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 12, Madrid 1977. donosi:


Bermudez de Castro, F.: Kritosjemenjače
neleparnjače fiksatori du
šika Iberijskog poluotoka.


Na temelju proučavanje kritosjemenjača
nelepirnjača koje fiksiraju dušik,
razmatra se njihova ekološka važnost
kao pionirskih biljaka te njihovo poljoprivredno
i šumarsko značenje. Ukazuje
se na stupnjeve fiksakije spomenutih
biljaka i opisuje sedam vrsta, koje rastu
na Iberijskom poluotoku: Alnus glutinosa,
A. cordata, Eleagnus angustifo
Ha, Hippophae rhamnoides, Myrica gale,


M. faya i Coriaria myrtifolia.
Pajaron Sotomayor, S. Prilog
biološkom proučavanju Sierra de Alto
Rey (Guadalajara).


U članku se daju podaci o 16 vrsta
jetrenki (Hepaticaj i 67 vrsta mahova,
skupljenih u planinama Alto Rey (pokrajina
Guadalajara u srednjoj Španjolskoj).


Cota Galan, H.; Garcia Novo,
F.; Pou Royo, A.: Proučavanje poplavnih
obala nacionalnog parka Donana
pomoću fotografija iz satelita ERTS


— 1.
Fotografije iz satelita ERTS — 1 upotrebi
jene su za proučavanje ciklusa plavljenja
i isušivanja u nacionalnom parku
Donana i na poplavnim obalama rijeke
Guadalquivir. Snimke načinjene tijekom
1973. godine usporedile su se s
vertikalnim fotogramima u crno-bijeloj
tehnici, također iz 1973. godine. Infracrvene
fotografije (pojas od 7.800 — 1.100
nm) omogućuju dobro razlikovanje vode
te su primijenjene u kartografiranju
poplave, koja dosiže maksimum od


30.000 ha poplavljene površine koncem
proljeća, da bi se koncem ljeta povukla
na površinu maniu od 100 ha. Fotografije
u vidljivom dijelu spektra (oso
bito u pojasu od 5.600 — 700 nm) služile
su za geomorfološku interepretaoiju poplavnih
obala. Diskutira se o rezultatima
u odnosu na pluviometrijski režim
područja te na razvoj i uređenje poplavnih
obala.
Velez Munoz, R.: Sprečavanje
požara raspoređivanjem zapaljivog šumskog
materijala.


Sve veće nagomilavanje sitnog zapaljivog
materijala u šumama povećava
opasnost od šumskih požara. Proučava
se njihovo sprečavanje pomoću protupožarnih
pojaseva i protupožarnih površina
te se izlaže plan istraživanja o ču
vanju šuma pomoću kontroliranih požara.


Andres Rodriguez J.: Garcia
Prieto, O.; Carbö Nadal, R.; Romero
Rodriguez, C. M.; Losa
Quintana, J. M.: Prilog proučavanju
makromiceta u pokrajini Leon i Oviedo.


Navodi se stotinjak vrsta gljiva macromiceta,
skupljenih u pokrajini Leon
i Asturias (Španjolska). Ujedno se ukazuje
na neka njihova ekološka svojstva.


Pechuan Albina na, L.: Otočje
Columbretes, mogući ornitološki rezervat.


Autor ističe ornitološke mogućnosti otočja
Columbretes, smještenog u Sredozemnom
moru na 29,5 milja od rta Oropesa,
ispred obala Castellona. Nakon
opisa otočja i njegove oskudne vegetacije
autor raspravlja o njegovom značenju
s ornitološkog stajališta, kako za
ptice selice, osobito vrapčarke (Passeriformes),
tako i za one koje se tamo
gnijezde, među kojima su važne kolonije
galeba Larus adonini i sokola Falco
eleonore. Pomoću odgovarajućih mje
ra i zaštite otočja Columbretes moglo
bi postati jedna od najboljih ornitoloških
stanica i biogenetička rezervat prve
kategorije.


Sabariego, E.: Varijacije u leptira
Zerynthia rumina L. (Lep. Papilionidae)
na Iberijskim poluotoku.


Glavna se svrha ovog rada sastoji
u tome, da se iznese kompletan popis
španjolskih rasa i forma leptira Zerynthia
rumina L. Na kraju se nalaze podatci
o tome tko je i gdje opisao spomenute
rase i forme.


De H a r o, A.; Colingwood, C.
A.: Mirmekološka istraživanja u Anda´
uziji.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Nađeno je 65 vrsta mrava, od kojm
ie. 3 po prvi puta spominju za Španjolsku.
To su: Myrmica gallieni, Messor
maroccana i Leptothorax leviceps. Neke
od njih imaju biogeografsku važnost, a
ističe se prisutnost endemičkih i insektivornih
vrsta kao što su Aphaenogaster
iberica, Cataglyphis hispanica, C. iberica,
Camponotus pilicornis, C. micans, Formica
subrufa i F. gerardi. Endemičke
vrste zaslužuju da budu bolje istražene
u pogledu njihovih ekoloških zahtjeva i
eventualne kontrole entomoloških zajednica
uspostavljenih u šumskim zonama.
Tako bi se mogle poduzeti odgovarajuće
zaštitne mjere, koje bi pogodovale
njihovu razvoju.


Gutierrez Gömez, A.: Preliminarna
informacija o patologiji srne (Ca
preolus capreolus) u nacionalnom rezervatu
Saja (Santander).


Obavljena su preliminarna istraživanja
o zdravstvenoj situaciji u populaciji
srna u nacionalnom rezervatu Saja (Santander)
na temelju analiza utrobe 15
mužjaka te vrste. Raspravlja se o patološkim
nalazima na plućima i velikom
broju parazitiranih životinja s većim ili
manjim stupnjem zaraze. S obzirom na
dobivene rezultate potrebno je nastaviti
posao bar kroz godinu dana da bi se
mogla odrediti važnost te parazitoze i
drugi podaci u vezi s razmnožavanjem,
uzgojem, ishranom i t. d.


Generalna skupština O I L B


Od 3. do 8. listopada 1977. god. održavale
su se u Ateni sjednice Generalne
skupštine Međunarodne organizacije za
biološku borbu (OILB), kojoj pripada i
ICONA (Španjolski institut za zaštitu
prirode) od početka svog postojanja. U
radu su sudjelovali brojni specijalisti
iz svih zemalja i organizacija koje ju
sačinjavaju. Španjolska je delegacija izvijestila
o istraživačkom radu na dvije
teme. Jedna je u vezi sa dinamikom
šumskih sastojina četinjača napadnutih
od borovog četnjaka (Cnethocampa pityocarnpa
Shiff.), a druga se odnosi na
važnu ulogu mnogih kralješnjaka kao
što su ptice i šišmiši, te grupe crvenih
šumskih mrava, koji predstavljaju efikasne
pomagače u održavanju biološke
ravnoteže u šumi.


I. Mikloš
BOLETIN DE LA ESCATIONt CEN
TRAL DE ECOLOGIA, br. 13, Madrid
1978. donosi:


Girbal Llado, J.; Polo A 1 b e r-


t i, L.: Flora i vegetacija rta Norfeu.


Proučavana je flora i vegetacija rta


Norfeu, južno od rta Creus, na sjevero


istoku Ibarskog poluotoka, s koordina


tama UTM: EG 37. Determinirane su u


kupno 272 vrste, od kojih su neke flori


stički i fitocenološki posebno zanimlji


ve. To područje zbog svoje divlje topo


grafije i izloženosti sjevernom vjetru —


tramontani i istočnom levantu, predstav


lja karakteristične zajednice u kojima


važno mjesto zauzima Euphorbia den


droides i Astragalus massilensis.


Ostale važne vrste su Iris chamaeris,
Cneorum tricoccon i Brassica
oleracea subsp. robertiana. Opisan je vegetacijski
krajolik, sastavljen poput mozaika
raznih zajednica, na kojima se
mjestimice primijećuje snažan utjecaj
čovjeka. Kod opisa se razmatraju sadašnje
karakteristike tih zajednica kao
i potencijalna vegetacija područja.


Polo, A.; V e 1 a s c o, F.; Dorado,
E.: Prilog proučavanju muli formacija u
raznim šumskim ekosistemima Španjolske.


Rastvaranje organske tvari u nekim
španjolskim šumskim ekosistemima u
semiaridnim klimatskim uvjetima uzrokuje
stvaranje muli humusa ako se u
sloju drveća nalaze hrastovi. U ovisnosti
o kemijskim karakteristikama geološkog
supstrata i lokalnoj klimi tla dolazi
do diversifikacije procesa huminifikaoije
i stvaranja podtipova. Iako u
pravilu humusne kiseline prevladavaju
nad fulvinskim, humus je karakteriziran
nedostatkom »klimatske zrelosti«, u skladu
s rezultatima dobivenim pomoću elektroforeze,
koji pokazuju manji udio
nepokretne frakcije humusnih kiselina u
odnosu na pokretnu frakciju. Povišeni
udio humina ODĆenito je u skladu s e
kološkim uvjetima ekosistema, koji su
dobro prozračeni i bioklimatološki aktivni
i koji uzrokuju brzi razvoj od lignina
do neekstraktivnih humusnih sastojaka.
Kada se u sloju drveća nalaze četinjače
roda Juniperus, razvoj organskih otpadaka
usmjerava se — zbog uvjeta
koji su manje povoljni za biološku aktivnost
i rast molekula huminskih kiselina
— prema stvaranju kalcijskog
mull-modera na vapnencu i pješčanog
modera na granitu.