DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 90     <-- 90 -->        PDF

sađene su i kontrolne biljke. Visinski
prirast cjepika bio je veći od visinskog
prirasta kontrolnih biljaka (52,83 ± 1,33
cm prema 44,05 ± 1,65 cm), ali je visina
stabala cjepika bila manja od kontrolnih
(249,24 ± 6,03 prema 273,58 ±
4,78), što je posljedica kraćenja stabalca
podloge nakon cjepljenja. Kako je cjep-
Ijenje izvršeno na 4-godišnje biljke, a
toliko stare su upotrebljene i kontrolne,
to je 1973. godine starost plantaže
(i kontrolnih) iznosila 15 godina. U toj
starosti sjemenom je urodilo 81% cjepljenih
jedinki, a samo 25% kontrolnih.
Težina 100 sjemenki s krilašcima sa
cjepljenih stabala iznosila je 0,93 ± 0,04,
a s kontrolnih 0,82 ± 0,03 (g? — jedinica
mjere nije naznačena). Klijavosti
sjemena s cjepova iznosila je 76,00 ±
3,06%, a s kontrolnih 31,78 ± 233%.
Autor je dao i podatke o dimenzijama
iglica, koje su na cjepkama kraće, ali
deblje i s gotovo dvostruko više smolnih
kanala nego one na kontrolnim stablima.


U sastojinama ass. Fagetu m montan
u m na planinama Bistra, Korab,
Dešat, Plačkovica i Baba osnovane su
104 pokusne površine u cilju utvrđivanja
razlika u prirastu, pomlađivanju,
kvaliteti drvne mase između normalnih
sastojina i sastojina manje ili više degradiranih.
O rezultatima dosadanjih ispitivanja
u svom radu izvješćuje S. M i rč
e v s k i. Isti autor saopćuje rezultate
dosad poduzetih mjera za zaustavljanje
degradacije u nekim tipovima šuma kitnjaka
i konverzije u uzgoj visokih šuma
na osnovu pokusnih ploha u planinskom
masivu Jakupica.


M. Goguševski i D. Ivanov
proučavanju strukturu i produktivnost
bukovih sastojina na planini Karaorman.
Te sastojine, od kojih su neke binomske
a neke preborne strukture, imaju
velik broj stabala, pa je i mortalitet
znatno velik (dok je broj stabala na
pokusnim plohama 1964. g. iznosio od
805 do 1157, 1973. kretao se od 756 do
988); drvna masa 1964. g. iznosila je od
540,03 do 619,64 ms/ha, a 1976. od 629,51
do 761,16 m3/ha, odnosno prosječni godišnji
prirast u tom razdoblju iznosi
između 7,46 i 11,01 ms/ha.
Anatomsku građu molikovine Ž. Georgevsk
i istraživao je sa stabala iz
sastojina na Pelisteru. Molika se nalazi
i na Šar-planini (Bozovec) i na planini
Nidže (Čemersko), ali na tim lokalite


tima »ima samo botaničko-dendrološko
značenje« a na Pelisteru i gospodarsko.
Za rezultate rada upućujemo na izvor


— sam rad, jer se iznijeti brojčani podaci
ne mogu bitno sažeti. To vrijedi
i za podatke o ispitivanih 9 svojstava
ploča iverica makedonskih tvornica (Kavadarci,
Kičevu, Prilepu i Strumici), koje
je objavio J. D i m e s k i.
Rad M. Kuševske i-V. Ivanova
vrijedan je prilog biološkoj metodi suzbijanja
šumskih štetnika, a što rezultira
iz njihovih višegodišnjih istraživanja
treba vidjeti u originalu objavljenog
rada. Također se ne mogu u nekoliko
redaka saopćiti rezultati sedmogodišnjih
istraživanja A. Serafimovskog
i D. Donevskog i o biocenotičkom
kompleksu gubara i drugih
značajnijih defolijatora u šumskim zajednicama
Coccifero-carpinetu
m trojan e (sinonim Carpinetum
orientalis quercetosum trojane, kako navode
autori).


A. Gudeski i R. Drenkovski,
uz ostalo, ispitivali su sposobnost rasijavanja
peluda i njegovu klijavost za
11 vrsta javora (6 domaćih i 5 stranih).
»Osnovni cilj« priloga A. Andonov s
k o g, kako piše u zaključku, je, »da
upozori na potrebu kompleksnog proučavanja
i studioznog rada na problematici
introdukcije« stranih vrsta u Makedoniju,
u kojoj su »velike površine goleti,
neproduktivnih šikara, šibljaka i niskih
šuma prisilile ne samo šumarske
stručnjake nego i političke faktore o
nužnosti njihove obnove, pa i po cijenu
visokih ulaganja«.


O. Piškorić
RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko,
br. 34 i 35, 1978.


U 1978. godini objavljena dva sveska
»Radova Šumarskog instituta u Jastrebarskom
«, kojih je izdavač Poslovna zajednica
šumarstva, prerade drva i prometa
drvnim proizvodima i papirom u
Zagrebu, sadrže:


br. 34: Ekološko-gospodarski tipovi
šuma okoliša Zavižana, a


br. 35. Značaj faune Macrolepidoptera
u šumama SR Hrvatske s biocenološkog
i biogeografskog stanovišta.


1. Elaborat o ekološko-gospodarskim
tipovima šuma okoliša Zavižana izradili


ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 91     <-- 91 -->        PDF

su Dražen Cestar, Vladimir Hren,
Zorislav Kovačević, Jakob Martin
o v ić i Zvonimir P e 1 c e r. D. Cestar
obradio je opći dio i proizvodne mogućnosti,
VI. Hren sastojinske oblike, Z.
Kovačević »financijske posljedice iskorišćivanja
šuma«, J. Martinović »prikaz
tala istraživanog područja« a svi autori
»ekološko-gospodarske tipove«. Fitocenološki
situacija dana je po B e r t o v i ć u,
koja je i objavljena u Glasniku za šumske
pokuse Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
18. knjiga.1


Rad smo nazvali elaboratom, jer on
ne sadrži samo stanje šuma obrađenog
područja (u ovom slučaju, prema priloženoj
karti, oko 1700 ha) nego i smjernice
za gospodarenje, otvaranje šuma
(gradnju prometnica) i račun rentabiliteta.


Dosada su u ediciji »Radova Instituta
za šumarska istraživanja«, prije u Zagrebu,
sada u Jastrebarskom, objavljeni
ovi elaborati:


Tipološke značajke šuma u gospodarskoj
jedinici »Brod na Kupi«, br. 21,
1974.


Ekološko-gospodarski tipovi šuma na
području Nacionalnog parka Plitvička jezera,
br. 28., 1976.


Tipološke značajke šuma na profilu
Babica — Visočica — Divo selo (u Lici),
br. 32., 1977.


Prema popisu literatura u ovom broju
Radova, u rukopisu nalaze se obrađene
i »Ekološko-gospodarske značajke
i tipovi šuma na području Gorskog kolara
i Hrvatskog Primorja«.


Elaborat za šume Nacionalnog parka
Plitvička jezera u skraćenom obliku objavljen
je i u ediciji »Zbornik radova


o 25-godišnjici proglašenja Plitvičkih jezera
nacionalnim parkom«2
Elaborati su izrađeni po ovoj šemi:


1. Stanišne i fitocenološke karakteristike
istraživanog područja (tla i fitocenoze,
a u nekim i litološke te klimatske
karakteristike);
2. općenito o gospodarskim značajkama;
3. sastojinski oblici (distribucija stabala
po debljinskim i visinskim stepeni1)
Objavljeno pod naslovom »Ekološko-vegetacijske
značajke okoliša Zavižana u Sjevernom Velebitu
«. Taj rad prikazan je i u Šumarskom lislu,
1976, br. 5—6.


2) Ovaj Zbornik prikazan je u šum. listu 1975.
god., br. 4 — 6.


ma, prostorni raspored stabala); krošnje
stabala i zastrtost tla te, prirodno, pomlađivanje);


4. proizvodne mogućnosti (debljinski i
visinski prirast, prirast drvne mase, sječiva
zrelost i normale, etat i mogućnosti
povećanja proizvodnje);
5. vrijednost šumske proizvodnje i financijske
posljedice iskorišćivanja šuma;
6. ekološko-gospodarski tipovi šuma.
Publiciranjem ovih elaborata, pored korišćenja
rezultata istraživanja radnih organizacija
kojih su šume (dio šuma), o
mogućena je ne samo informiranost i najšire
stručne javnosti nego su one i »banke
« podataka, te su tako sačuvani za
budućnost kao izvori za povijest šumarstva.
Takvih podataka (o stanju sastojina,
prirastima, etatima) ne samo iz dalje
nego i bliže prošlosti su rijetkost
(ratni vihori su ih uništili), a do sada
tiskom su obavljeni jedino podaci prve
uređajne osnove za šume . Križevačke
imovne općine od nepotpisanog autora
(vjerojatno E. Sklapničar, tadašnji procjenitelj
— taksator K.I.O.) u Šumarskom
listu 1890. godine.3


2. Autori drugog »Rada« — Značaj faune
Macrolepidoptera u šumama SR Hrvatske
s biocenološkog i biogeografskog
stanovišta su Prof. Dr Željko Kovače vić
i Ing. Maja Franjević-Oštrc.
U ovom su radu saopćeni rezultati ulova
leptira i drugih insekata od 1972. godine,
kada je taj rad započeo Zavod za
zaštitu šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
a 1975. godine nastavio Šumarski
institut u Jastrebarskom u kojeme je
osnovan poseban odsjek za d i j a g n ostičko-
prognoznu službu, do 1976.
godine s koj´om godinom zaključno datiraju
objavljeni podaci.
»Rad« sadrži:


Uvod,
Geografski raspored Macrolepidoptera
prema klimatogenim i vegetacijskim područjima,
općenito i posebno za primorski
pojas ili provinciju mediteranskih
primorskih šuma i makija,
kraško klimatogeno vegetacijsko područ


je te za područje nizinske panonske šume;
diskusiju, literaturu i sažetak na engles


kom jeziku.


3) Od te gospodarske osnove sačuvan je i veći
dio tekstovnog dijela, danas u posjedu Ing A.
Kvaternika.


497
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Sastavni dio su i tabelarni pregledi:
I rasprostranjenja Macrolepidoptera,
II rasprostranjenja Noctuida,
III rasprostranjenja Geometrida,
IV štetnih Macrolepidoptera po biljka


ma hranitelj icama u šumama,
V raspored Noctuida po biljkama hranitelj
icama u šumama,
VI raspored Geometrida po biljkama
hraniteljicama u šumama,
VII mediteranska vrsta Macrolepidoptera,


VIII ulova leptira od 1973. do 1976. godine,
IX kretanje leptira od 1973. do 1976.
godine na četiri lokaliteta, i
X ulova insekata 1973, 1974, 1975. i
1976. godine.


Sadržaj Rada su i 4 stranice grafičkih
prikaza.


Opažačke stanice (lovne lampe) postavljene
su u ovim mjestima (prema redo


sijedu u Radu): Opeka, Žutica, Spačva,
Repaš, Boljara, Bektež, Petrinja, Krapina,
Jastrebarsko, Ogulin, Mrkopalj, Lividraga,
Gospić, Rijeka, Krk, Rab i Muć,
dakle 17 opažačkih mjesta.


Na kraju autori upozoravaju, da »s
obzirom na pokretljivost leptira (ne mogu)
pružiti neke definitivne podatke o
pripadnosti mnogih vrsta određenim biocenozama
« jer je za to potreban »kontinuirani
istraživački rad i opažanja«.


Istraživanja, kao i ediciju, financiralo
je šumarstvo neposredno odnosno preko
Poslovnog udruženja šumsko-privrednih
organizacija u Zagrebu odnosno, sada,
Poslovnog udruženja (zajednice) šumarstva,
prerade drva i prometa drvnim proizvodima
i papirom, ali će »ta opažanja
i istraživanja ... vrlo dobro poslužiti i
utvrđivanju promjena u sastavu entomofaune
u vezi sa zagađivanjem okoline,
što će opet koristiti stručnjacima koji
rade na temi ´Čovjek i biosfera´«, kako
zaključuju autori ovaj »Rad«.


O. Piškorić