DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 88     <-- 88 -->        PDF

clon pictum Heckel et Kner 1858),


(Ciprinidae, Pisces) iz Skadarskog jeze


ra;


Kažić, M. D. & Pulević, D. R.: Prilog


poznavanju invadiranosti ukljeve (Al


barnus albidus alborella Fi


lipp, 1884), (Pisces, Ciprinidae) tremato


dima roda Phyllodistomum u Ska


darskom jezeru;


Vizi, O. & Šoti, J.: Zimski aspekt di


stribucije ornitofaune Skadarskog jeze


ra:


Karaman, S. G.: Prilog poznavanju
Amphipoda 97. Tri interesantne vrste:
Crangogix floridanus Bous.
1963, C. parvimanus (Hol. 1903) i
Orchestia tiberiadis Lor. 1883;


Knežević, B., Vuković, T. & Ražnjatović,
B.: Američki somić (Ictalurus
nebulosus Le Suer, 1819) i sivi tolstobik
(Aristichthys nobilis
Rich.) dvije nove vrste za jugoslovenski
dio Skadarskog jezera;


Petković, Sm & Pe tko vic, St.: Avgustovski
elementi limnoflore i limnofaune
jedne stalne visokoplaninske bare u
Crnoj Gori u 1977;


Sijarić, R. & Mihljević, B.: Uticaj
aerozagađenja na pojavu nekih vrsta
Rho palocera (Lep.) na planini Trebeviću
kod Sarajeva;


Đakonović, F.: Dendroflora priobalnog
dela unutrašnjeg Bokokotorskog zaliva;


Pulević, V.: Crocus Thomasii
Ten. i Crocus palasii Goldb. u
flori Jugoslavije;


Jovičević, G.: Razvoj zakonodavstva


o zaštiti prirode Crne Gore.
2. B. Knežević et al konstatiraju,
da je u toku posljednjih pet godina (odnosno
od 1978. god.) u Skadarskom jezeru
prvi put otkriveno sedam ribljih
vrsta. Pet vrsta registrirano je prije ovog
saopćenja a u ovom registrirane su
u naslovu navedene dvije vrste, Autori
pretpostavljaju, da su se ove vrste doselile
iz albanskog dijela Skadarskog jezera
i to po jedan primjerak od svake.
Autori zaključuju svoje saopćenje konstatacijom,
da »nema nikakve sumnje
da je broj unijetih vrsta u periodu od
1975. do 1978. god. suviše velik i da će
biti potreban duži period da se melioracionim
zahvatima stanje ihtiofaune
Skadarskog jezera usmjeri u željenom
pravcu. Dalje unošenje novih vrsta, čak
i znatno sporijim tempom, još bi više
komplikovalo i onako složenu situaciju
i dovelo do nepredvidljivih i, bojati se,
negativnih posljedica.«


R. Sijarić i B. Mihljević dvadeset
i tri godine sakupljaju i promatraju
Rhopalocera na planini Trebević.
Na toj planini nalazi se 113 vrsta Rhopalocera
(od 177 vrsta ovih insekata registriranih
na cijelom području Bosne i
Hercegovine), a 35 vrsta obitavaju na
području ceste Sarajevo — Trebević.
Autori su utvrdili, da je nakon asfaltiran
ja ove ceste nekih vrsta potpuno nestalo
(Aparatura iris L., A. ilia Schiff,
i Limenitis populi L.) a neke (Erebia ligea
L., E. euryale Esp. i E. aethiops
Esp.) »koje su se ranije javljale na tim
staništima u individuama brojnim populacija,
danas se mogu naći samo u pojedinačnim
primjercima«.
Na staništima dublje u šumi, udaljenijim
od ceste, promjena nema tj. ove
vrste »nalaze se kao i ranije«. Uzrok povlačenja
autori vide prvenstveno u aerozagađivanju
ispušnim plinovima automobila,
iako i često prisustvo većeg broja
ljudi onemogućuju život ovih vrsta
na tim mjestima. »Aerozagađenje ima
izuzetno negativno djelovanje koje se osjeća
kako u kvantitativnom, tako i u
kvalitativnom pogledu pojedinih vrsta« a
»negativno djelovanje određenih antropogenih
faktora na prirodne sastojine
(odrazuje se) i tamo gdje se na prvi
pogled čini da nije narušena prirodna
sredina«.


F. Đ a k o n i ć, asistent Instituta za
pejsažnu arhitekturu Šumarskog fakulteta
u Beogradu, kao temu magistarskog
rada uzeo je utvrđivanje »dendroflore
priobalnog dela unutrašnjeg Bokokotorskog
zaliva«. Najveći dio istraživanog
područja pokriva as. Rusco-Carpin
e t u m Blečić et Lakušić 66, a na manjim
površinama nalaze se zajednice P aliuretum
adriaticum H-ić 63,
Lauro castanetum sative M.
Jank. 66 i Andr opogon-Neur ietum
i lie is H-ić (56) As. Orno-Que r cetum
ilicis H-ić (56) 58 nalazi se samo
u predjelu Veriga — ulaznog tjesnaca
u Bokokotorski zaljev. Na istraženom
području autor je utvrdio postojanje
191 vrste drveća, džbunja i povijuša,
od kojih su 84 autotohtone, a 100 stranog
porijekla. Strane vrste prevladavaju
u nasadima (parkovima, vrtovima, drvoredima),
a od domaćih je samo 15 vrsta
korišćeno za ozeljenjavanje naselja.