DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 87     <-- 87 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


JOSIP KOVAĆEVIĆ: BOTANIČKI RIJEČNIK
HRVATSKIH ILI SRPSKIH I
LATINSKIH NAZIVA KOROVSKIH VRSTA.
Fragmenta herbologica Jugoslavica,
Editio puceliaris, Zagreb, 1979, str. 128.


Upravo je iz štampe izašlo još jedno
značajno djelo »Botanički riječnik hrvatskih
ili srpskih i latinskih naziva korovskih
vrsta« dr Josipa Kovačev
i ć a, redovnog profesora Fakulteta poljoprivrednih
znanosti u Zagrebu.


Mada je u našoj zemlji objavljeno do
sada više radova u kojima su djelomično
obrađeni narodni nazivi korova, autor
je još oko 1958. godine započeo rad
na potpunijem riječniku navedenih naziva
korovskih vrsta iz antroposfere SFRJ.


Štampanje Rječnika omogućili su novčanom
pomoći prof, dr Antun Kurir u
Beču i Republički Savjet za znanstveni
rad u Zagrebu.


U Rječniku su prema 39 literaturnih
podataka obrađeni hrvatski ili srpski i
latinski nazivi 117 porodica i 2361 korovske
vrste.


Sistematiku korovskih vrsta autor je
u svome Rječniku prikazao prema »CATALOGUS
FLORAE AUSTRIAE« (E. Janchen
1956—1963), odnosno prema obrascu
Janchen »FARN UND BLÜTENPFLANZEN
« na osnovu kojega razlikuje slijedeće
razrede: Lycopodiinae, Equisetinae,
Isoetinae, Filicinae, Coniferae (Gymnospermae)
i Angiospermae (Dicotyledones i
Monocotyledones). U svim razredima zastupljeno
je 117 porodica s brojnim rodovima
u kojima je navedena 2361 korovska
vrsta.


Ovim vrijednim Riječnikom stručnjaci
herbolozi dobili su potpuniju sistematiku
korova u antroposferi, kao i prečišćene
njihove hrvatske ili srpske nazive
zahvaljujući uloženom višegodišnjem
ogromnom naporu autora, da ih
izdvoji iz brojnih do sada korištenih sinonima
narodnih naziva.


Dr Ana Skenđer
Poljoprivredni fakultet
Osijek


JOSIP KOVAČEVIĆ: Jugoslovenska bibliografija
literature o korovima za vremensko
razdoblje 1958—1973. godine. Matica
srpska, Novi Sad, 1979, str. 67.


Upravo je iz štampe izašla još jedna
veoma vrijedna publikacija — »Jugoslovenska
bibliografija literature o korovima
za vremensko razdoblje 1958—1973.
godine« dr Josipa K o v a č ev i ć a, redovnog
profesora Fakulteta poljoprivrednih
znanosti u Zagrebu.


Autor u uvodu točno citira svoje dvije
prethodno objavljene bibliografije o
korovima i navodi da je ova suvremena
Jugoslovenska bibliografija literature o
korovima nastala uz suradnju svih jugoslovenskih
stručnjaka i znanstvenika
herbologa. U bibliografskoj građi ove
publikacije nalaze se 1153 stručna i
znanstvena štampana rada, prilozi i knjige,
koji su objavljeni u periodu od petnaest
godina proučavanja korova u našoj
zemlji. U kazalima ove publikacije
nalazi se imenik autora radova s brojem
rada i stvari indeks latinskih imena
i grupa biljaka uz koje je autor publikacije
naveo i broj rada u kojemu
se vrsta ili grupa biljaka spominje po
čemu se i razlikuje od već prije objavljenih
bibliografija.


Ova bibliografija je od posebnog značaja
za stručnjake istraživače herbologe,
jer iz nje mogu brzo saznati što je o
korovima do sada istraživano, tko je ovo
obavljao i gdje je publicirano. Neophodno
je da ovu publikaciju posjeduje
svaki herbolog, jer će u njoj naći sve
domaće literaturne podatke iz herbologije
u periodu od 1958—1973. srodine.


Dr Ana Skender


GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu
prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu,
No 11 — Titograd, 1978.


1. Jedanaesti broj ovog Glasnika sadrži
10 radova, prikaze literature i informacije.
Radovi su ovi:
Kažić, M. D.: Endohelminti i sezonska
dinamika parazita šarada (Pachy


493
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 88     <-- 88 -->        PDF

clon pictum Heckel et Kner 1858),


(Ciprinidae, Pisces) iz Skadarskog jeze


ra;


Kažić, M. D. & Pulević, D. R.: Prilog


poznavanju invadiranosti ukljeve (Al


barnus albidus alborella Fi


lipp, 1884), (Pisces, Ciprinidae) tremato


dima roda Phyllodistomum u Ska


darskom jezeru;


Vizi, O. & Šoti, J.: Zimski aspekt di


stribucije ornitofaune Skadarskog jeze


ra:


Karaman, S. G.: Prilog poznavanju
Amphipoda 97. Tri interesantne vrste:
Crangogix floridanus Bous.
1963, C. parvimanus (Hol. 1903) i
Orchestia tiberiadis Lor. 1883;


Knežević, B., Vuković, T. & Ražnjatović,
B.: Američki somić (Ictalurus
nebulosus Le Suer, 1819) i sivi tolstobik
(Aristichthys nobilis
Rich.) dvije nove vrste za jugoslovenski
dio Skadarskog jezera;


Petković, Sm & Pe tko vic, St.: Avgustovski
elementi limnoflore i limnofaune
jedne stalne visokoplaninske bare u
Crnoj Gori u 1977;


Sijarić, R. & Mihljević, B.: Uticaj
aerozagađenja na pojavu nekih vrsta
Rho palocera (Lep.) na planini Trebeviću
kod Sarajeva;


Đakonović, F.: Dendroflora priobalnog
dela unutrašnjeg Bokokotorskog zaliva;


Pulević, V.: Crocus Thomasii
Ten. i Crocus palasii Goldb. u
flori Jugoslavije;


Jovičević, G.: Razvoj zakonodavstva


o zaštiti prirode Crne Gore.
2. B. Knežević et al konstatiraju,
da je u toku posljednjih pet godina (odnosno
od 1978. god.) u Skadarskom jezeru
prvi put otkriveno sedam ribljih
vrsta. Pet vrsta registrirano je prije ovog
saopćenja a u ovom registrirane su
u naslovu navedene dvije vrste, Autori
pretpostavljaju, da su se ove vrste doselile
iz albanskog dijela Skadarskog jezera
i to po jedan primjerak od svake.
Autori zaključuju svoje saopćenje konstatacijom,
da »nema nikakve sumnje
da je broj unijetih vrsta u periodu od
1975. do 1978. god. suviše velik i da će
biti potreban duži period da se melioracionim
zahvatima stanje ihtiofaune
Skadarskog jezera usmjeri u željenom
pravcu. Dalje unošenje novih vrsta, čak
i znatno sporijim tempom, još bi više
komplikovalo i onako složenu situaciju
i dovelo do nepredvidljivih i, bojati se,
negativnih posljedica.«


R. Sijarić i B. Mihljević dvadeset
i tri godine sakupljaju i promatraju
Rhopalocera na planini Trebević.
Na toj planini nalazi se 113 vrsta Rhopalocera
(od 177 vrsta ovih insekata registriranih
na cijelom području Bosne i
Hercegovine), a 35 vrsta obitavaju na
području ceste Sarajevo — Trebević.
Autori su utvrdili, da je nakon asfaltiran
ja ove ceste nekih vrsta potpuno nestalo
(Aparatura iris L., A. ilia Schiff,
i Limenitis populi L.) a neke (Erebia ligea
L., E. euryale Esp. i E. aethiops
Esp.) »koje su se ranije javljale na tim
staništima u individuama brojnim populacija,
danas se mogu naći samo u pojedinačnim
primjercima«.
Na staništima dublje u šumi, udaljenijim
od ceste, promjena nema tj. ove
vrste »nalaze se kao i ranije«. Uzrok povlačenja
autori vide prvenstveno u aerozagađivanju
ispušnim plinovima automobila,
iako i često prisustvo većeg broja
ljudi onemogućuju život ovih vrsta
na tim mjestima. »Aerozagađenje ima
izuzetno negativno djelovanje koje se osjeća
kako u kvantitativnom, tako i u
kvalitativnom pogledu pojedinih vrsta« a
»negativno djelovanje određenih antropogenih
faktora na prirodne sastojine
(odrazuje se) i tamo gdje se na prvi
pogled čini da nije narušena prirodna
sredina«.


F. Đ a k o n i ć, asistent Instituta za
pejsažnu arhitekturu Šumarskog fakulteta
u Beogradu, kao temu magistarskog
rada uzeo je utvrđivanje »dendroflore
priobalnog dela unutrašnjeg Bokokotorskog
zaliva«. Najveći dio istraživanog
područja pokriva as. Rusco-Carpin
e t u m Blečić et Lakušić 66, a na manjim
površinama nalaze se zajednice P aliuretum
adriaticum H-ić 63,
Lauro castanetum sative M.
Jank. 66 i Andr opogon-Neur ietum
i lie is H-ić (56) As. Orno-Que r cetum
ilicis H-ić (56) 58 nalazi se samo
u predjelu Veriga — ulaznog tjesnaca
u Bokokotorski zaljev. Na istraženom
području autor je utvrdio postojanje
191 vrste drveća, džbunja i povijuša,
od kojih su 84 autotohtone, a 100 stranog
porijekla. Strane vrste prevladavaju
u nasadima (parkovima, vrtovima, drvoredima),
a od domaćih je samo 15 vrsta
korišćeno za ozeljenjavanje naselja.