DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 77     <-- 77 -->        PDF

IZ DNEVNIH I TJEDNIH NOVINA


SMIJEMO LI DOPUSTITI PROPAST PARKA I DVORCA OPEKA?


Pod gornjim naslovom »VARAŽDINSKE VIJESTI« od 1. II 1979.
god. donose osvrt inž. Ivana Žu kine, šum. inspektora u m. na
današnje stanje parka i dvorca Opeka nedaleko Varaždina koji
glasi:*


Nedaleko od Varaždina u Vinici nalazi se prekrasni park i dvorac Opeka,
nazvan po opekama, koje su se nekad tamo proizvodile. Taj park u engleskom
stilu sa obiljem drveća i grmlja sjevernog pojasa Evrope, Azije i Amerike, kao
i brojnim egzotama iz cijelog svijeta podignut je uglavnom krajem XIX stoljeća.
Park, dvorac kao i veleposjed oranica, livada, šuma i vinograda bili su
nekad vlasništvo porodice Keglević, zatim Draskovic i napokon Bombelles, koja
je došla u posjed ženidbenom vezom s porodicom Draskovic, pa se to vidi i
po grbovima u dvorcu.


Marko Bombelles mlađi (umro 1912. g.) najviše je zaslužan za podizanje
parka. Mnogo je putovao po svijetu, sabirao sjeme i biljke rijetkih vrsta i presađivao
ih izvanredno uspjelo sa svojim baštovanima (kojima nažalost neznamo
imena) u svom parku, tako da je taj ušao u svjetsku stručnu botaničku, dendrološku,
vrtno-arhitektonsku i šumarsku literaturu te predstavlja i danas jednu
od mnogih turističkih atrakcija Varaždinske regije — za koju stranci znaju više
nego mi sami — pa je park proglašen kao posebno zaštićeni objekt prirode
pod nadzorom Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu. Park sa parkšumom,
koja se na njega nadovezuje, ima 64 hektara.


Dvorac ne predstavlja neku posebnu arhitektonsku vrijednost, jer je raznim
pregrađivanjima i nadograđivanjima njegova prvotna ljepota umanjena,
pa nije proglašen za kulturno-historijski zaštićeni objekt, ali čini s parkom
jednu neodvojivu cjelinu, koju bi trebalo na svaki način očuvati.


Park i dvorac nakon oslobođenja gruntovno su vlasništvo općine Varaždin,
kao pravne nasljednice bivše općine Vinica. Najprije su spadali pod Rajonsku
upravu, zatim pod ekonomiju Predsjedništva vlade NRH, zatim pod Šumariju
Varaždin sve do 1959. godine kada su dodijeljeni Vrtlarskoj školi »Arboretum
Opeka« u Vinici, koja dobiva od općine Varaždin i Republičkog zavoda za zaštitu
prirode simboličke dotacije za održavanje.


Park se koliko-toliko održava, mnogo je toga propalo, a trebalo bi ga stalno
obnavljati, dok je dvorac u ruševnom stanju.


Park ima svoju namjenu, jer služi za rekreaciju, kao sjemenska baza i matičnjak,
kao objekt za odgoj vrtlarskih kadrova i kao živa zbirka dragocjenog
biljnog materijala.


Nažalost, dvorac nema danas svoju namjenu, pa bi ju trebalo naći. Izložen
je pravom pustošenju. Otkako je Vrtlarska škola sagradila posebne zgrade za
internat i nastavu svojih đaka. postao je dvorac za nju neinteresantan i predstavlja
čak opterećenje. Pošto nije posebno zaštićeni objekt, nema smetnje da
mu se dade bilo koja namjena, kao na pr. rekreacioni centar, starački dom,
neka škola, internat ili bilo što drugo, zatim da se temeljito popravi — makar
u etapama — ali da se sačuva vanjski izgled i da se izvanrednim parkom omogući
posjetiocima da uživaju ljepote.


Park i dvorac čine neodvojivu cjelinu i kome se dodijeli, dužan je održavati
i unapređivati oboje.


Odgovornost današnje generacije za očuvanje kulturne baštine je velika
i nemojmo se stidjeti pred našim mlađima.


* Dendrološki sastav parka u Opeki objavio je prof, dr M. A n i ć u Sum. listu br.
9—10/1954. pod naslovom »Dendrološka 1 uzgojna važnost nekoliko starih parkova u području
Varaždina«.