DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 75     <-- 75 -->        PDF

zali da su pepeli termoelektrana nepovoljni za rast biljaka i da su kemijske
melioracije pepela skupe i nepraktične. Stoga se prišlo ispitivanjima i selekciji
biljaka koje mogu da rastu u djelomično izmjenjenim uslovima pepela. Prema
radovima S. Sirnica, M. Bogdanović a i drugih, izvršen je veliki broj
pokusa u laboratorijama i na terenu, pa su biljke grupirane u odnosu na uslove
pepela (tolerantne, poluosjetljive i osjetljive). Osim toga, pokusi u terenu su
pokazali da biljke bolje rastu na ispranom pepelu nego na svježem i da se
većina pepela može rekultivirati bez nanošenja sloja zemljišta.


Poslije izlaganja radova, referata, učesnici simpozija obišli su kopove i
površine Kolubarskog bazena i Obrenovca, koje se privode kulturama, da bi
najzad donijeli zaključke o dosadašnjim radovima i o planovima za buduće
radove. Tako je, među ostalim, posebno naglašeno da se u daljnjim radovima
moraju, prije svega, multidisciplinarnim prostornim planiranjem
i projektima — odrediti funkcije budućeg prostora.
Time će se nove površine zemljišta moći racionalno i brže rekultivirati i zaštititi.


Dr. inž. Mirjana Kalinić


I JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE O SUZBIJANJU KOROVA
U ŠUMARSTVU


U Sarajevu je 14. i 15. lipnja 1979. godine održano I Jugoslavensko savjetovanje
o suzbijanju korova u šumarstvu u organizaciji Jugoslavenskog društva
za proučavanje i suzbijanje korova i ŠIPAD-a IRC Instituta za istraživanje i
projektovanje u šumarstvu Sarajevo.


Tematika Savjetovanja nije bila široka ali je ipak pobudila veliko zanimanje
tako da je Savjetovanje prisustvovalo oko 120 učesnika iz svih Republika,
kao i nekoliko učesnika iz inostranstva. Zbog znatno povećanog obima
radova na pošumljavanju zadnjih godina problem korova u šumarstvu postaje
sve aktuelniji. Pošumljenje kulture nije dovoljno samo posaditi, nego ih treba
i odnjegovati u kvalitetne sastojine. Bujna korovska vegetacija predstavlja
glavnu smetnju za pravilan razvoj kultura. Visoki troškovi njege i pomanjkanje
radne snage razlozi su da se rješenje traži u efikasnijim i suvremenijim načinima.


Savjetovanje su otvorili i uputili pozdravnu riječ učesnicima zamjenik predsjednika
Poslovodnog odbora ŠIPAD-a, direktor Instituta za istraživanje i proučavanje
i suzbijanje korova i predsjednik Organizacionog odbora.


Prvog dana Savjetovanja izloženo je ukupno 24 referata. Nakon referata
vodila se vrlo živa i interesantna diskusija. Referatima je obuhvaćena slijedeća
problematika:


1.
korovi u šumarstvu (biologija, ekologija, sociologija),
2.
suzbijanje korova u šumskim i drugim rasadnicima,
3.
suzbijanje korova u šumskim kulturama, plantažama i drugim objektima
i
4.
ekološki aspekti suzbijanja korova u šumarstvu
U okviru problematike »korovi u šumarstvu« prezentirana su
4 referata autora: Prof. dr Josipa Kovačevića , koji tretira pojam korova


481
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 76     <-- 76 -->        PDF

vezan uz pojam šume i druge biljne zajednice, dr Anke D i n i ć i dr Vojislava
Mi š i ć a, kojim je obuhvaćeno inhibitorno djelovanje Lonicera caprifolium na
mlade biljke hrasta, Prof. dr Ljerke Markovi ć o korovima neofitima, koji
zauzimaju značajno mjesto u vegetaciji obalnog područja rijeka te Prof. dr Vite
Stefanović a i mr Vladimira B e u s a o uticaju sklopa na zakoravljanje
u hrastovim, borovim i bukovim šumama.


Iz oblasti suzbijanja korova u rasadnicima referirali su: dr
Georgije Gojković, ing. Svetozar Nikolić i ing. Nada Zekić, mr Radoslav Anđelić
i ing. Manda Stojanović. Prikazani su rezultati primjene nekoliko najnovijih
herbicida u lišćarskim, četinarskim i voćnim rastilima, kao i kombinirani tretman
herbicida s piljevinom.


Područje suzbijanja korova u šumskim i drugim kulturam
a bilo je zastupljeno sa najvećim brojem referata. To je i razumljivo kada
se uzme u obzir da su površine na kojima treba rješavati ovaj problem najveće
a deficit radne snage stalno je prisutan. Referate iz ove oblasti izložili su: ing.
Eduard Bruckner, ing. Marija Halambek, ing. Milutin Dražić s koautorima ing
Vlatkom Bratićem, i ing. Jovom Bravarem, Prof dr Aleksandar Stanković s mr
Marijom Zgomba i mr Marijom Arsenović, zatim grupa autora Prof. dr Mitko
Zorboski, Prof. dr Dmitar Krstevski i ing. Zoran Đorđević, te Prof. dr Pribislav
Marinković, Prof dr Dragutin Živojinović, ing Milivoj Popović i ing. Aleksandar
Sigunov, zatim ing. Hugo Egersdorfer, ing. Danilo Jojić, s ing. Ilijom Pavlicom,
dr Werner Lanz i mr Dragoljub Ješić. U ovim referatima izneseni su rezultati
suzbijanja korovske vegetacije i izbojaka s najnovijim herbicidima i arboricidima
koji u odnosu na do sada korišćene imaju prednosti bilo u pogledu manje toksičnosti
za čovjeka i njegovu sredinu, bilo po efikasnosti djelovanja na korove
ili primjene posebne tehnike, s kojom se postiže smanjenje potrošnje rastvora
po ha, što je s gledišta ekonomičnosti posebno značajno.


Posljednja oblast ekološki aspekti primjene herbicida u
šumarstvu, iako zastupljena s najmanjim brojem referata, obuhvatila je problematiku
kojoj se danas posvećuje posebna pažnja, jer koliko god su važni efekti
djelovanja na korove, toliko je važan i njihov uticaj na čovjekovo zdravlje i
njegovu sredinu. Mr Dragoslav Gruji ć upozorava na moguće negativne efekte
koje primjena herbicida izaziva i navodi preporuke kojima se oni mogu izbjeći
i smanjiti. Ing. Marjana Pavl e analizirajući dosadašnju primjenu herbicida u
Sloveniji apelira da šume, kao posljednje prirodne ekosisteme, treba zaštititi
od neracionalne i pretjerane primjene herbicida. Ing Pavle Kesi ć posvetio je svoj
referat pitanju odnosa pesticida i čovjeka, ističući važnost mjera zaštite pri
radu.


Drugog dana Savjetovanja organizirana je stručna ekskurzija u
okviru koje su posjećena dva velika »centralna« rasadnika, kod Zavidovića i
Doboja, i neke šumske kulture i sječine, gdje su učesnici imali prilike da vide
ogledne i ostale objekte na kojima se primjenjuju herbicidi i arboricidi.


Sudeći po broju učesnika, izloženih referata, diskusiji, kao i učešću u eks


kurziji Savjetovanje je u potpunosti uspjelo i u stručnoj javnosti bilo zapaženo.
Dr Nada Zekić,
Sarajevo