DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 75     <-- 75 -->        PDF

zali da su pepeli termoelektrana nepovoljni za rast biljaka i da su kemijske
melioracije pepela skupe i nepraktične. Stoga se prišlo ispitivanjima i selekciji
biljaka koje mogu da rastu u djelomično izmjenjenim uslovima pepela. Prema
radovima S. Sirnica, M. Bogdanović a i drugih, izvršen je veliki broj
pokusa u laboratorijama i na terenu, pa su biljke grupirane u odnosu na uslove
pepela (tolerantne, poluosjetljive i osjetljive). Osim toga, pokusi u terenu su
pokazali da biljke bolje rastu na ispranom pepelu nego na svježem i da se
većina pepela može rekultivirati bez nanošenja sloja zemljišta.


Poslije izlaganja radova, referata, učesnici simpozija obišli su kopove i
površine Kolubarskog bazena i Obrenovca, koje se privode kulturama, da bi
najzad donijeli zaključke o dosadašnjim radovima i o planovima za buduće
radove. Tako je, među ostalim, posebno naglašeno da se u daljnjim radovima
moraju, prije svega, multidisciplinarnim prostornim planiranjem
i projektima — odrediti funkcije budućeg prostora.
Time će se nove površine zemljišta moći racionalno i brže rekultivirati i zaštititi.


Dr. inž. Mirjana Kalinić


I JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE O SUZBIJANJU KOROVA
U ŠUMARSTVU


U Sarajevu je 14. i 15. lipnja 1979. godine održano I Jugoslavensko savjetovanje
o suzbijanju korova u šumarstvu u organizaciji Jugoslavenskog društva
za proučavanje i suzbijanje korova i ŠIPAD-a IRC Instituta za istraživanje i
projektovanje u šumarstvu Sarajevo.


Tematika Savjetovanja nije bila široka ali je ipak pobudila veliko zanimanje
tako da je Savjetovanje prisustvovalo oko 120 učesnika iz svih Republika,
kao i nekoliko učesnika iz inostranstva. Zbog znatno povećanog obima
radova na pošumljavanju zadnjih godina problem korova u šumarstvu postaje
sve aktuelniji. Pošumljenje kulture nije dovoljno samo posaditi, nego ih treba
i odnjegovati u kvalitetne sastojine. Bujna korovska vegetacija predstavlja
glavnu smetnju za pravilan razvoj kultura. Visoki troškovi njege i pomanjkanje
radne snage razlozi su da se rješenje traži u efikasnijim i suvremenijim načinima.


Savjetovanje su otvorili i uputili pozdravnu riječ učesnicima zamjenik predsjednika
Poslovodnog odbora ŠIPAD-a, direktor Instituta za istraživanje i proučavanje
i suzbijanje korova i predsjednik Organizacionog odbora.


Prvog dana Savjetovanja izloženo je ukupno 24 referata. Nakon referata
vodila se vrlo živa i interesantna diskusija. Referatima je obuhvaćena slijedeća
problematika:


1.
korovi u šumarstvu (biologija, ekologija, sociologija),
2.
suzbijanje korova u šumskim i drugim rasadnicima,
3.
suzbijanje korova u šumskim kulturama, plantažama i drugim objektima
i
4.
ekološki aspekti suzbijanja korova u šumarstvu
U okviru problematike »korovi u šumarstvu« prezentirana su
4 referata autora: Prof. dr Josipa Kovačevića , koji tretira pojam korova


481