DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


OŠTEĆENJA ZEMLJIŠTA I PROBLEMI NJEGOVE ZAŠTITE NA III


JUGOSLOVENSKOM SIMPOZIJU


U dane 30. V, 31. V i 1. VI 1979. godine održan je, u Lazarevcu (SR Srbija),
III jugoslavenski simpozijum o oštećenjima i problemima zaštite zemljišta. Organizaciju
ovoga skupa obavili su: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta,
odnosno Sekcija za proučavanje zemljišta Srbije, Rudarski energetsko-
industrijski kombinat »Kolubara«, Institut za zemljište i Institut za primenu
nuklearne energije u poljoprivredi, šumarstvu i veterinarstvu (INEP) u Beogradu.


Oštećenja i problemi zaštite zemljišta kojih je svakim danom više, rješavaju
se teško i sporo. Energetska privreda, naime, intenzivno i stalno koristi prirodne
izvore sirovina (ugljen, zemne plinove, tekućine i dr.) i time znatno oštećuje
i zauzima velike površine zemljišta podizanjem i širenjem naselja i industrije,
od kojih ujedno potječu i najveća zagađenja zemljišta (tala) i voda.
Zbog svega toga nastaje znatna poremetnja ekosistema i odnosa čovjek i biosfera.
U zadnje vrijeme poduzete su mnoge akcije zaštite zemljište od svih neracionalnih
postupaka, pa su rezultati tih radova, kao i problemi i daljnji planovi
u tom smislu, na simpoziju opsežno razmatrani.


Program rada simpozija obuhvatio je šest problemskih radnih grupa:


I Zagađivanje i zaštita životne okoline


II Zeljište i urbana sredina


III Komasacija zemljišta


IV Oštećenja zemljišta i problemi njihove rekultivacije


V Problematika otpadnih voda


VI Osobine pepela termoelektrana i njihova rekultivacija.


Radovi na sprečavanju zagađivanja i zaštite životne okoline, kojima su se
pretežno bavili i o kojima su referirali stručnjaci Rudarskog energetsko-industrijskog
kombinata »Kolubara«, ukazuju na neophodnost saznanja da prirodni
izvori nisu neiscrpni, da ih treba čuvati i što manje oštećivati te da je potrebno
izraditi planove za upotrebu prostora i načine korišćenja prirodnih
nalazišta; to više što postoje sve izrazitije protivrječnosti između privrednog
rasta i životne okoline. Najveći zagađivači životne okoline su upravo industrijski
pogoni, jer eksploatacijom, pripremom i preradom mineralnih sirovina
duboko mijenjaju ne samo zemljišta (tla), već i geomorfologiju. Prema
radovima koje su prikazali suradnici kombinata »Kolubara«, ove probleme oni
rješavaju pretvaranjem otpada u neškodljive materije, smanjenjem otpadaka
uvođenjem novih tehnologija, pošumljivanjima odlagališta, kopova i deponija,
itd.


479
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Na zemljišta, urbane i ruralne prostore, utječu znatno i površine pod gradovima,
seoskim i vikend naseljima, te spomenutim industrijskim i drugim
kompleksima, zatim pod putevima i ostalim objektima infrastrukture. Iz izlaganja
učesnika simpozija je vidljivo da svagdje postoji tendencija širenja naselja
i industrije i to upravo na našim najkvalitetnijim zemljištima. Prema
tome velike površine urbanih zemljišta, kako su to pokazali P. Ivovi ć
i G. Antonović , izvrgnute su degradaciji raznog intenziteta, mehaničkim
oštećenjima, zasipanjima otpadnim predmetima, smećem, zagađivanjima nečistim
vodama, plinovima, prašinom i dr. Stoga mnoga zemljišta predstavljaju već
antropogene tvorevine i teško se mogu nazvati zemljištem, iako obavljaju osnovne
funkcije zemljišta. Zato će u buduće jedna od glavnih preokupacija Jugoslovenskog
društva za proučavanje zemljišta biti zaštita zemljišta najboljeg boniteta
na zakonskoj osnovi.


Najviše istraživanja, pa prema tome i radova učesnika simpozija, odnosilo
se upravo na probleme oštećenja i rekultivacije zemljišta. Posebno
je interesantan prijedlog kvalifikacije jalovišta s aspekta pogodnosti za rekultivaciju,
koji je sačinio H. Resulovićz a područje SR Bosne i Hercegovine.
Autor je izdvojio sedam osnovnih klasa jalovinskih materijala, uzimajući u
obzir najvažnije oblike oštećenja zemljiša (površinski kopovi u rudarstvu, odlagališta
pepela iz termoelektrana itd.).


Problemima rekultivacije deponija bavili su se referenti R. Korunovi ć
i B. F i 1 i p o v ić. Među ostalim razmatranjima, ovi su autori predložili naziv
»koposoli« za materijale odnosno za zemljišta, nastala eksploatacijom ugljena
površinskim kopovima.


O mogućnostima korišćenja deposola, šljunkova, kamenjara, kamenoloma
(naročito dolomitnih) poslije završene eksploatacije, referirao je A. Stritar .
Autor je prikazao mjere korišćenja ovih površina u SR Sloveniji i predlb^
žio nove načine sanacije.


Posebno su interesantni rezultati dosadašnjih radova na rekultivaciji odlagališta
površinskih kopova u energetskom kombinatu »Kolubara«, koje su izložili
saradnici kombinata. Isto tako, radovi članova Instituta za zemljišta i
Instituta za šumarstvo, zatim saradnici INEP-a, iz Beograda, pokazali su se na
odlagalištima kombinata i na površinama termoelektrane u Obrenovcu, veoma
uspješnim.


Probleme otpadni h voda tretira nekoliko redova. Zagađivanje zemljišta
irigacionim i poplavnim vodama prikazali su tako V. Nikodijevi ć
i P. Ivović . Istraživanja autora su pokazala da su brojni vodotoci u Srbiji
zagađeni teškim metalima, radioaktivnim materijama, pesticidima, mikroorganizmima,
fekalijama, kiselinama i drugim štetnim tvarima. Isto tako, analize
fluvisola rijeka i rječica pokazuju svagdje znatnu kontaminaciju što dovodi do
degradacije zemljišta i voda u kemijskom, fizičkom i biološkom smislu. Zemljišta
i vode ovako zagađeni, veoma su nezdravi. Autori upozoravaju i predlažu
za smanjenje ili otklanjanje ovih opasnosti za ljudsku okolinu i život.


Najzad, osobin e pepel a termoelektrana i rekultivacija pepelišta, bili
su razmatrani u nekoliko značajnih radova. Tako su izučavane karakteristike
pepela, pepelišta i provedene melioracije i rekultivacije pepelišta u termoelektranama
Lukavac-Tuzla, zatim u Vreocima, Obrenovcu i drugdje. Radovi su poka


480