DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PROBLEM ZAŠTITE ŠUMSKE VEGETACIJE, POSEBNO
NA ZADARSKOM ARHIPELAGU


Značaj i važnost šuma odnosno zelenog pokrova u cjelini nije potrebno posebno
isticati.


Činjenica je da je šumska vegetacija u cijeloj sjevernoj subregiji Dalmacije
pretežno degradirana uvjetovana narušavanjem ekološke ravnoteže, a što
je prouzročio uglavnom čovjek.


Na kopnenom dijelu ove regije to su pretežno šume hrasta medunca, makije
i submediteranskih šikara te kamenjar-krš na znatnim površinama.


Borove šume podizane su i prije I svjetskog rata, između dva svjetska rata,
a i poslije oslobođenja, kada je u prvom desetljeću najviše podignuto tih šuma.
No te šume (kao najvrednije) u odnosu na cijelu šumsku vegetaciju područja
predstavljaju, na žalost, samo mali dio (cea 3—4%>): u zadarskom kopnenom
dijelu oko 1300 ha, na otocima cea 150 ha, a na cijeloj široj regiji cea 2500 ha.
Iz navedenog proizlazi da se od strane društva mora u cjelini mnogo učiniti
na povećavanju šumskog fonda, i to kvalitetnog, obzirom na općekorisne njegove
funkcije. Kamenjara-krša u široj zadarskoj regiji ima cea 30.000 ha. To je zemljište
moguće privesti samo šumskoj kulturi-vegetaciji, te je očito koliki je to
zadatak a i obaveza za stvaranje dijela normalnog ekosistema u području.


Uprkos takvoj situaciji, društvo je vodilo računa da se barem pojedina
interesantna i važna područja ili objekti zaštite. Republičkim zakonom i rješenjima,
kao i odlukama Općine Zadar proglašeno je nekoliko zaštićenih objekata
prirode od Oslobođenja do danas i to u zadarskom području kao posebna kategorija
Nacionalni park Paklenica, kao spomenici prirode-stabla i parkovi:
»Zeleni hrast« od Islama Latinskog i parka Vladimira Nazora u Zadru,
a u široj regiji kanjon Zrmanje u Obrovcu.


Objekti su za održavanje i unapređenje povjereni bilo radnim organizacijama
(Nacionalni park i park Vladimira Nazora) ili službama Općina. Međutim
osim proglašenja zaštinim objektima do sada je uglavnom vrlo malo ili ništa
učinjeno na održavanju i unapređenju tih predjela. Iznimka je Nacionalni park
Paklenica za čije je održavanje Općina Zadar odvajala sredstva (no koja nisu
mogla zadovoljiti ni osigurati određene zadatke koje je potrebno vršiti u takvim
objektima posebne kvalitete i značaja, ne samo za uže područje već i za cijelu
zajednicu). Novi zakon o nacionalnim parkovima pretpostavlja se da će barem
u cjelosti osigurati redovno održavanje, no trebat će stvoriti dalje materijalne
uvjete za izvršenje zadataka koji su zacrtani planovima, a i ostvarenje preduvjeta
da do tih realizacija na vrijeme i dođe.*


Briga za ostale objekte, kako je rečeno, prepuštena je radnim organizacijama
koje u okviru svojih i onako teških materijalnih uvjeta povremeno odvajaju
sredstva za najnužniju zaštitu.


* Stanoviti radovi u NP Paklenici financirani su i iz republičkog Fonda za unapređenje
kulturnih djelatnosti odnosno, kasnije, odgovarajućeg SIZ-a (op).


ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Na otocima, na kojima je proglašeno i više objekata zaštićenim sa različitim
namjenama, do danas nije ništa učinjeno u cilju održavanja, a da se o
unapređenju i nego govori. Stoga su ti objekti sve zapušteniji i prijeti opasnost da
uslijed sve jačeg ekspanzije turizma postanu plijenom požara — kao što je to
i slučaj jednog od najljepših šumskih kompleksa zadarske regije odnosno arhipelaga
— uvale »Telaščica« na Dugom otoku, gdje je 1978. godine izgorjelo 150 ha
veoma vrijedne 60-godišnje borove šume s neprocjenjivom štetom.


Stoga je krajnji čas da se angažiraju sve društvene snage (društveno-političke,
društvene organizacije i udruženi rad i sve službe u okviru tih organizacija)
na poduzimanju mjera za održavanje, očuvanje i unapređenje a u svrhu
postizanja optimalnih uvjeta za opću korist društva, a to tim više što na području
užeg i šireg zadarskog područja ima još niz objekata i predjela vrijedne
šumske vegetacije, i ne samo šumske (maslinjaci na otocima i dr.) koje treba
zaštititi radi stvaranja što veće ekosfere.


Posebnu kategoriju vegetacije predstavlja zadarski arhipelag (uključiv i
otok Pašman spojen mostom s otokom Ugljanom). To je jedinstveno područje
ne samo u ovom području nego i na cijelom Jadranskom moru. Skupina od
desetak većih (nasljenih) i niza manjih otoka i otočića uglavnom se nalazi pod
zelenim pokrovom koji predstavlja degradirana makija, vrijedna makija, šume
crnike i borovih kultura i s razmjerno manjim površinama golog krša (najviše
na malim otocima ili na ranijim požarištima), te s kompleksima maslinjaka
(Dugi otok, Ugljan, Pašman i dr.) Provedbom potpune elektrifikacije nakon oslobođenja,
uvođenjem plina u kućanstva i smanjenjem stočnog fonda, vegetacija
je u povoljnim klimatskim uvjetima preuzela maha tako da danas na tim otocima
postoje veliki kompleksi guste makije gotovo neprohodne, sve većih površina
mladih borovih šuma nastalih prirodnim pošumljavanjem iz sjemena, a
neuređenih i zaraslih, tj. neprorjeđenih, dok maslinjaci uslijed sve manjeg broja
radnog stanovništva sve više propadaju.


U takvom stanju otočka vegetacija ne može poslužiti osnovnoj svrsi tj. rekreaciji
ili turističkoj namjeni.


U cilju zaštite prirode i čovjekove okoline na tom jedinstvenom području,
koje zajedno s otokom Pašmanom obuhvaća cea 20.000 ha sa šumskom i ostalom
vegetacijom, pretežno (90°/o) je u privatnom-građanskom vlasništvu, poduzimane su
po Oslobođenju također akcije oko proglašenje pojednih objekata ili kompleksa
zaštićenim kako od strane Republike (Republičkog zavoda za zaštitu prirode)
tako i od strane Općine Zadar. Do danas posebno su zaštićeni ovi objekti prirode:rezervat prirodnih predjela:
Sjevero zapadni dio Dugog otoka uključiv i plažu »Saharun«

specijalni botanički rezervat:
Maslinik — Saljsko polje na Dugom otoku,

memorijalni prirodni spomenik:
Partizanski logor — »Crvene rupe« na Dugom otoku.
U 1978. godini Skupština općine Zadar proglasila je otočić Galovac kod
Preka na otoku Ugljanu park šumom, a otok Ošljak značajnim krajolikom.


476
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Predviđena je i predlagana zaštita uvale »Telaščica« s jezerom »Mir« na
južnom dijelu Dugog otoka u sklopu Nacinalnog parka »Kornati« kojeg se formiranje
uskoro očekuje.


Postoje i pohvalne inicijative pa i akcije mjesnih zajednica kao na npr. otoka
Silbe, da se otok Silba proglasi parkom prirode, za što postoje svi potrebni
uvjeti uz istovremeno razumijevanje Republičkog zavoda za zaštitu prirode.


Objekti su proglašeni zaštićenim, no do danas nije ništa učinjeno na njima,
pa čak ni osnovni zahvati na održavanju. Rijetki su bili pokušaji, uglavom pojedinaca,
da se nešto učini (Npr. Telaščica — čišćenje borove šume od 5 ha u 1973.
godini u cilju preventive zaštite od požara) no i to je bilo kampanjskog karaktera.


Današnje stanje tih objekata pa i niza divnih uvala, draga i plaža i si.
na svim otocima pruža jadnu sliku. Vegetacija potpuno zarasla, mjestimično
uslijed toga u sušenju latentna opasnost od požara, hrpe smeća i otpadaka po
plažama, u uvalama i si. (pogotovo zaštićena plaža »Saharun«).


Zadnjih par godina na tim otocima nastaju znatne promjene i to u cilju
pomoći otočkom stanovništvu da se zadrži na tom području. Izgrađene su komunikacije
(asfaltirana cesta Ugljan — Pašman), podizanje ili proširenje industrijskih
objekata (Ugljan, Dugi otok), turističkih kapaciteta (Ugljan, Iž, pa
Božava, Sali i Luka na Dugom otoku i dr.). Nadalje izgradnjom vikend naselja
i kuća dolazi do sve veće urbanizacije, naročito na Ugljanu i Pašmanu, koji
već čine jednu cjelinu koja će se u skoroj budućnosti — izgradnjom mosta
Pašman — kopno uklopiti u kopneni dio zadarske regije.


Uslijed tih i niza zahvata (komunikacije, voda i dr.) turizam sve više ekspandira
na te otoke uslijed čega postojeća vegetacija dolazi u opasnost od šumskih
požara (koji mogu uzrokovati ogromne i nenadoknadive štete) kao i do
neodgovornih zahvata na istoj. Radi toga ukazuje se nužna potreba da se pristupi
akcijama i poduzimanju mjera pune zaštite i proglašenih objekata prirode
kao i ostalih čime će se još više istaći valorizacija te vegetacije za određene
svrhe (turizam, odmor, rekreacija, zaštita i si.) uz stvaranje zadovoljavajuće
ekosfere toga područja u interesu svih radnih ljudi odnosno društva.


Iz naprijed iznešenog očito je, da zaštiti čovjekove okoline u odnosu na šume
i zelenilo u cijelosti na ovom području treba posvetiti punu pažnju, a u isto
vrijeme i poduzeti d provoditi niz određenih mjera da se ta zaštita što efikasnije
osigura i provodi ne samo kroz neko vrijeme nego konstantno.


Zaštita čovjekove okoline odnosno jednog od elemenata te zaštite — zelenila
u cijelosti — nije samo i ne može biti kampanjskog značaja, već mora da bude
neprestan i stalan zadatak cijelog društva, svih pojedinaca, a posebno i svih
društveno-političkih struktura u području, uključiv i udruženi rad.


Vrijeme je da društvena akcija zaštite čovjekove okoline, a i u isto vrijeme
služba zaštite prirode kao jedna od provodilaca mjera te zaštite, dobije veći
društveni značaj, društvenu podršku, sredstva i kadrove za provedbu tih dugotrajnih
mjera, što će sve pomoći pravilnikom i sveopćem razvitku područja pa
i šireg područja okolne regije sjeverne Dalmacije, koja se sve dinamičnije razvija.
U toj regiji, u općinama Biograd na moru, Benkovac i Obrovac, postoji niz
objekata prirode, koji se moraju, ako već nisu zaštićeni, uklopiti u komplekse
zaštite prirode i čovjekove okoline (na pr. otok Pašman, sliv rijeke Zrmanje,
područje Karinskog mora i dr.).


477
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 72     <-- 72 -->        PDF

U nizu mjera koje treba poduzeti i stalno vršiti treba dati akcenat na:izradbu katastra vrijednih šumskih objekata i predjela, te područja ostalog
zelenila radi omogućenja njihovog valoriziranja za određene namjene u zaštiti
čovjekove okoline područja,
— izraditi generalni plan zaštite čovjekove okoline na području, ozakoniti ga
i odmah pristupiti njegovoj provedbi,

izradu preostalih planova u kojima će zeleni objekti doprinijeti stvaranju
odgovarajuće ekosfere,

koordinaciju svih akcija u cilju zaštite čovjekove okoline, koje se odnose na
izgradnju novih postrojenja privrede, kao i na sve druge zahvate kojima se
zadire u vegetaciju, a radi što bolje primjene i zaštite te vegetacije,

na formiranje izvršnih organa pri društveno političkim organizacijama, uz
postojeće savjete, radi primjene zakonskih odredaba i propisa u odnosu na
zaštitu, sprečavanja pustošenja vegetacije i drugih zahvata koji direktno
ili indirektno zadiru u prirodne zalihe (resurse) područja,

na aktiviranje svih društvenih organizacija, omladine, školske djece, Mjesnih
zajednica, aktive Socijalističkog saveza u mjestima, za akcije svih vidova
okoline (čuvanje, čišćenje, uljepšavanje objekata-parkova, šuma kao i drugih
objekata zaštite čovjekove okoline, te na provedbi čistoće okoliša),

na njegovanje i dalje unapređivanje dosadanje velike pomoći pripadnika JNA
na radovima koji utiču na zaštitu okoline (pošumljavanje, uređivanje šuma,
preventiva od požara i dr.),
— na intenziviranje preventive kao faktora zaštite od požara, a pogotovo od
šumskih požara kroz sve moguće vidove (propaganda, uputstva, znakovi upozorenja,
oprema, uređivanje deponija smeća, uklanjanje zapaljivog materijala
iz šuma organiziranim akcijama, te na kraju:
— na osiguranje stalnih i dugočnih sredstava za kadrove i druge mjere, za one
zahvate koji se ne mogu vršiti kroz dobrovoljne akcije. Kod manjih akcija i mala
sredstva mogu učiniti veoma mnogo, a takvih je inicijativa i bilo planirano (čišćenje
smeća i dr. — izviđači i dr) koje na žalost zbog pomanjkanja minimalnih
sredstava nisu realizirane. Sigurno je da ima objektivnih razloga za nedostatak
sredstava, ali ima i subjektivnih koje treba svakako eliminirati, kako bi se čim
prije neodložno pristupilo realizaciji pune zaštite čovjekove okoline u našem
području*
Branko Tkalčić,


dipl. inž. šum. Zadar


* Ovaj tekst već je objavljen u sklopu zajedničkog referata Savjeta za zaštitu čovjekove
okoline OK SSRN Zadar na str. 448—450 prve knijge materijala Konferencije zaštite
Jadrana održane na Hvaru 1979. godine.